We believe that we can offer you a better version of this website.

INT

Gebruiksvoorwaarden

I. Algemene gebruiksvoorwaarden voor websites van de WALTER GROUP

 • (1) Onderwerp van deze gebruiksvoorwaarden is het gebruik van de door de LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG en met haar verbonden concernondernemingen (hierna te noemen 'WALTER GROUP') ter beschikking gestelde websites (hierna te noemen 'website').

  (2) Deze pagina bevat de algemene gebruiksvoorwaarden van de website. Door het oproepen of het gebruik van de website (hierna te noemen 'gebruik') aanvaarden alle gebruikers en bezoekers (hierna te noemen 'gebruiker') de geldigheid van de algemene gebruiksvoorwaarden. De WALTER GROUP behoudt zich het recht de gebruiksvoorwaarden ten allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen.

  (3) Alternatief voor geregistreerde gebruikers:
  Door te klikken op het veld 'Akkoord' of 'Verzenden' geeft de gebruiker zijn bindende goedkeuring aan de gebruiksvoorwaarden van de website. De WALTER GROUP behoudt zich het recht de onderhavige gebruiksvoorwaarde naar eigen goeddunken te wijzigen. De gebruiker moet zijn goedkeuring aan de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zoals boven beschreven nogmaals geven door te klikken op het veld 'Akkoord' of 'Verzenden', om van de diensten van de WALTER GROUP verder gebruik te kunnen maken.

  (4) De WALTER GROUP biedt op de website branche- en bedrijfsgerelateerde informatie voor klanten, transportpartners en sollicitanten aan. Afzonderlijke diensten (bijv. LOADS TODAY, klantenportaal CONNECT) zijn alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.

  (5) De WALTER GROUP heeft het recht de website geheel of gedeeltelijk stop te zetten en de inhoud resp. services naar believen te wijzigen. De WALTER GROUP staat niet in voor een ononderbroken beschikbaarheid van de website van de WALTER GROUP. Er bestaat geen recht op gebruik of instandhouding van de website van de WALTER GROUP .
 • (1) De gehele inhoud van de website (illustraties, teksten, formuleringen, merken, foto's, video's, afbeeldingen) valt onder het intellectueel eigendom van de WALTER GROUP of zijn medecontractanten. Door het gebruik van de website van de WALTER GROUP ontstaan voor de gebruiker geen licentie- of overige gebruiksrechten met betrekking tot de rechten die zich op de website bevinden (bijv. industriële eigendomsrechten, auteursrechten en aanverwante eigendomsrechten etc.). Merken, design, foto's, teksten, tekstdelen en overige inhoud van de website van de WALTER GROUP mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de WALTER GROUP noch veranderd, gekopieerd, vermenigvuldigd, gebruikt of aangevuld worden noch op een andere wijze gebruikt worden. Uitgezonderd daarvan is de vermenigvuldiging, verwerking of gebruikmaking uitdrukkelijk voor het gebruik van de aangeboden materialen.
 • (1) De WALTER GROUP is uitsluitend bij opzet of grove nalatigheid aansprakelijk voor eventuele schade, die voor de gebruiker kunnen ontstaan uit het gebruik van de website van de WALTER GROUP

  (2) De WALTER GROUP stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor schades of verliezen die de gebruiker lijdt, noch directe noch indirecte, voor directe of gevolgschades onafhankelijk van het feit of deze zijn voortgekomen uit het contract, het recht op schadevergoeding (inclusief nalatigheid) of op enige andere, welke wijze dan ook, voor zover ze in één van de volgende categorieën vallen::

  (i) Gederfde winst en gevolgschades
  (ii) Toevallige verliezen en gederfde winst
  (iii) Gemiste zakenkansen
  (iv) Verlies van good will en verlies van gegevens

  (3) De WALTER GROUP heeft zich elke inspanning getroost die in redelijkheid kan worden verwacht, om ervoor te zorgen dat de op de website van de WALTER GROUP beschikbaar gestelde informatie op het moment van de beschikbaarstelling juist en volledig is. De WALTER GROUP doet geen toezeggingen en aanvaardt geen garanties voor de op de website ter beschikking gestelde informatie, zoals bijv. downloads, door derde aanbieders aangeboden diensten, externe links of enige andere inhoud, die óf direct óf indirect door de website van de WALTER GROUP wordt gebruikt of hierdoor kan worden opgeroepen. Ook behoudt de WALTER GROUP zich het recht om de beschikbaar gestelde informatie zonder aankondiging vooraf te wijzigen of aan te vullen.

  (4) De WALTER GROUP is niet aansprakelijk voor schades die ontstaan door ondeskundig of oneigenlijk gebruik van de gebruikersaccount door de gebruiker zelf, door misbruik of verlies van de identificatiekenmerken of van de door de gebruiker opgeslagen gegevens.
 • (1) De WALTER GROUP doet zijn best om de website continu te exploiteren en bereikbaar te houden – telkens met inachtneming van de bestaande technische, economische, bedrijfsmatige en organisatorische mogelijkheden.

  (2) De WALTER GROUP aanvaardt geen garantie voor het feit dat de website van de WALTER GROUP of de inhoud daarvan zonder onderbreking of in alle opzichten ter beschikking staat, foutloos is of dat fouten worden verholpen, net zo min als voor het feit dat de website van de WALTER GROUP of hulpmiddelen (zoals bijv. servers) geen virussen of andere gevaarlijke onderdelen bevatten. De WALTER GROUP sluit elke aansprakelijkheid voor schades, van welke aard dan ook, uit de beschikbaarstelling van de website van de WALTER GROUP of van de hulpmiddelen, uitdrukkelijk uit, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

  (3) Voor tijden dat de website niet bereikbaar is omwille van technische of andere problemen is de WALTER GROUP niet aansprakelijk.
 • De website van de WALTER GROUP bevat externe links die naar andere websites van derde aanbieders leiden. De WALTER GROUP heeft geen invloed op de beschikbaarheid, kwaliteit en inhoud van de externe aan de link gekoppelde websites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe websites, die in strijd zijn met geldend recht of in een andere vorm schade bij de gebruikers veroorzaken.
 • De website bevat gedeeltelijk SSL-certificaten van SwissSign. De SSL-certificaten van SwissSign verzorgen naast een effectieve versleuteling van de gebruikersgegevens tijdens het versturen naar de webserver ook identificatie van de aanbieder (WALTER GROUP) en verificatie van de echtheid van de website als bescherming tegen phishing.

  De gebruiker verklaart bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden van SwissSign Gold CP/CPS (repository.siwsssign.com) en van de SwissSign Gold End User Agreement (repository.swisssign.com) en dat hij deze heeft gelezen en geaccepteerd, en dat hij zich hieraan zal houden. De WALTER GROUP wijst iedere aansprakelijkheid tegenover de gebruiker in verband met het gebruik van het SSL-certificaat af.

 • (1) Afzonderlijke diensten (bijv. LOADS TODAY, klantenportaal CONNECT) zijn alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. De gebruiker ontvangt na registratie en controle door de WALTER GROUP een wachtwoord, waarmee hij toegang heeft tot de gebruikersaccount.

  (2) De gebruiker is verantwoordelijk voor de inachtneming van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en andere evt. bestaande gegevens, evenals voor alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van de gebruikersaccount. Elk gebruik van de gebruikersaccount waarvoor geen goedkeuring is verleend of andere beveiligingsinbreuken moeten onmiddellijk aan de WALTER GROUP worden meegedeeld. De registratie van de gebruikersaccount resp. de aanmelding voor een abonnement is gebonden aan het partnernummer van de gebruiker. De gebruiker is niet bevoegd de partnernummer of het wachtwoord tegenover andere personen openbaar te maken of dit ter beschikking te stellen. Elke openbaarmaking van het partnernummer en/of het wachtwoord door de gebruiker kan leiden tot verwijdering van de gebruikersaccount resp. tot stopzetting van het abonnement.

  (3) Gegevens, inhoud en informatie die de gebruiker kent op grond van zijn gebruikersaccount mogen niet aan onbevoegde derden worden doorgegeven.

  (4) De WALTER GROUP behoudt zich het recht de registratie of de aanmelding voor een geabonneerde dienst goed te keuren of zonder specificatie van redenen te weigeren. Verder heeft de WALTER GROUP het recht om elke gebruikersaccount of de afzonderlijke geabonneerde diensten zonder specificatie van redenen te blokkeren.
 • De WALTER GROUP verbiedt het uploaden van computerprogramma's, bestanden en overige materialen, die kenmerken bevatten die schade toebrengen en/of onderbrekingen veroorzaken zoals virussen, gemanipuleerde bestanden, 'verborgen' bestanden (zoals bijv. afbeeldingen die in audiobestanden geïntegreerd zijn), wormen, Trojaanse paarden of bots voor het scrollen, afbeelding van meerdere screens en voor overige activiteiten, die de integriteit of functie van de website of de onlinecommunicatie in het algemeen kunnen verstoren.
 • (1) Elektronische aanvallen van welke aard dan ook op de website van de WALTER GROUP of alle daarmee in verband staande gegevens van de WALTER GROUP of op gegevens van afzonderlijke gebruikers zijn verboden.

  (2) Elke elektronische aanval leidt tot een directe uitsluiting van de gebruiker, binnen wiens sfeer de aanval valt, en wordt civiel- en strafrechtelijk vervolgd.

II. Overige bepalingen

 • Aan dit contract ligt Oostenrijks recht ten grondslag. Voor het bijleggen van geschillen wordt de rechtbank voor handelsaangelegenheden in Wenen, 'Innere Stadt', bevoegd verklaard. Er geldt uitsluitend Oostenrijks recht zonder toepasselijkheid van het UN Koopverdrag en de verwijzingsnormen van het Oostenrijkse internationale privaatrecht.
 • (1) Wijzigingen van en aanvullingen op dit contract kunnen uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Mondelinge nevenafspraken zijn ongeldig.

  (2) Wanneer één of meerdere voorwaarden van dit contract, om welke reden dan ook ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige inhoud van het contract onverminderd van kracht.