We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Verklarende woordenlijst - LKW WALTER

Verklarende woordenlijst

In onze verklarende woordenlijst vindt u alle belangrijke begrippen rondom het thema transport. Informeer u nu!

A

ADR

ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

Dit is een internationale overeenkomst voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg.

Antislipmatten

Ladingzekeringsmiddelen die als onderlaag ter verhoging van de wrijvingswaarde dienen. Ze bestaan uit antislip materiaal, zoals bijv. rubbergranulaat, vezelmaterialen of gecoat karton.

AÖSp

AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Algemene Oostenrijkse expediteursvoorwaarden)

De toepassing van de AÖSp dient overeengekomen te worden. Deze regelen onder andere de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en expediteur en de aansprakelijkheid van de expediteur.

Aramidestof

Bij aramide gaat het om een speciale stof voor dakzeilen. Aramide is geel en brandvertragend.

Averij-grosse

Uitdrukking voor buitengewone gebeurtenissen of voorvallen in de rivier- en zeescheepvaart.
Averij-grosse-prestaties zijn inspanningen voor het redden van schip en lading uit gezamenlijk gevaar, waarbij de eigenaar van het schip en die van de lading/vracht voor een gelijk deel van de kosten aansprakelijk zijn.

B

BAG

Het Duitse Bundesamt für Güterverkehr (federale dienst voor goederenvervoer)

(www.bag.bund.de)

C

Cabotage

Cabotage is het uitvoeren van transportdiensten binnen een land door een buitenlandse transportonderneming.

Carnet ATA

Het carnet ATA wordt door de nationale kamers van koophandel opgesteld en kan als internationaal kennisgevingspapier omschreven worden. Het dient ter in- en uitklaren van goederen die voor voorlopige in- of uitvoer (bijv. beurzen, bouwwerven in het buitenland enz.) bestemd zijn.

Carnet TIR

Het carnet TIR is een transitdocument met het grootste geldigheidsgebied. Het is buiten de grenzen van de EU ook geldig in het oosten en het Nabije- en Midden-Oosten. De IRU organiseert het Carnet TIR-systeem en draagt in de EU en andere TIR-lidstaten de aansprakelijkheid voor de douaneheffingen tot maximaal € 100.000,-/carnet TIR. In een paar TIR-lidstaten geldt een beperkt borgtochtbedrag van maximaal € 60.000,-/carnet TIR.

CEMT-vergunning

CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Europese conferentie van ministers van verkeer)

Het aantal CEMT-vergunningen en de verdeling hiervan over de landen wordt elk jaar bepaald op basis van een resolutie van de Europese conferentie van ministers van vervoer (Internationaal Transport Forum ITF). Deze vergunning geeft het recht op uitvoeren van commerciële wegtransporten tussen de ongeveer 45 CEMT-lidstaten.

Checkpoint

Een checkpoint is een onderneming waar vrachtwagens in opdracht van LKW WALTER ter controle heen worden gestuurd, voordat ze naar de laad- of losplaats rijden. Bij deze controle controleren getrainde medewerkers onder andere de technische toestand van de wagen, de beschikbaarheid van vereiste laadmiddelen (bijvoorbeeld spanbanden), de persoonlijke veiligheidsuitrusting van de chauffeur en zijn kennis over de betreffende eisen van de laad-/losplaats op het gebied van veiligheid op de werkplek.

CIM

CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises (Internationaal verdrag betreffende het goederenvervoer per spoorweg)

De CIM zijn de uniforme wettelijke voorschriften voor het verdrag over internationaal transport per spoor van goederen en zijn te vinden in bijlage B van de COTIF.

Zie ook COTIF.

CMR

CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

De CMR is de "overeenkomst over het transportverdrag in het internationale goederentransport over de weg". De bepalingen van de CMR dienen verplicht te worden toegepast tussen alle contractlanden in grensoverschrijdend goederenvervoer over de weg.

Code of Conduct

Een "code of conduct" of "gedragscodex" is een verzameling van gewenste gedragswijzen in verschillende situaties en samenhangen, waaraan ondernemingen zich vrijwillig onderwerpen.
De WALTER GROUP heeft een eigen code of conduct ontwikkeld, die als richtlijn dient voor onze medewerkers en leidinggevenden bij hun beslissingen en hun zakelijke activiteiten.

Code of Conduct

Complete lading

Bij een complete lading gaat het om de lading van een volledige vrachtwagen die in principe voor één enkele ontvanger bestemd is. Het internationale begrip hiervoor is "FTL" - full truck load.

CONNECT

CONNECT is ons onlineportaal voor klanten, dat kan worden gebruikt om opdrachten gemakkelijk met een muisklik af te handelen. Andere functies: actueel opdrachtenoverzicht en beschikbaarstelling van nuttige extra informatie: onder CONNECT vindt u een demo met meer informatie.

Demo

Klantenportaal CONNECT

COTIF

COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries (Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer)

Hierbij gaat het om de overeenkomst over het internationale spoorvervoer. Dat betreft zowel grensoverschrijdend vervoer van goederen alsook van personen.
(www.cit-rail.org/de/eisenbahntransportrecht/cotif/)

Cross-lashing

Methode van vormsluitende ladingzekering ter borging tegen dwarsversnellingen (tegen krachtinwerkingen die worden uitgeoefend op de zijkant). Wordt onder andere gebruikt in de chemische industrie.

Zie ook Vormsluiting.

D

daN

daN staat voor dekanewton. De Newton [ˈnjuːtn] (uniform teken N) is de in het internationale stelsel van eenheden (SI) voor de fysieke grootte gebruikte maateenheid voor kracht. daN is een eenheid die bijvoorbeeld bij de ladingzekering wordt gebruikt voor het aangeven van de draagkracht of de breekbestendigheid van kabels of riemen. Het komt ongeveer overeen met de gewichtskracht die op een massa van 1 kg inwerkt. Een kabel met een breuklast van 1000 daN kan dus ongeveer 1.000 kg dragen.

Douaneverzegeling

Een douaneverzegeling (douanelood) kan zowel aan de laadruimte van de vrachtwagen (= afsluiten van de ruimte) als aan de colli (= colli of verpakking) bij het transport van douanegoederen door douanebeambten aangebracht worden.

E

ECTA

De "European Chemical Transport Association" is de vereniging van Europese ondernemingen voor transport over land met als doel de standaarden te verbeteren bij de efficiëntie van het uitvoeren van het transport, de veiligheid, de kwaliteit, het milieu en de sociale aspecten bij het transport van chemische producten in Europa. ECTA is bovendien dragende onderneming van het "Responsible Care Initiative" voor de Europese sector voor vervoer over land. (www.ecta.com)

EDI-aansluiting

EDI staat voor Electronic Data Interchange = Elektronische uitwisseling van gegevens

EN 12195-1

In geheel Europa verplichtende norm voor het berekenen van zekeringskrachten bij de ladingzekering; geldig voor wagens vanaf een totaalgewicht van 3,5 ton.

EN 12642 XL

EN 12642 XL is een begrip uit de ladingszekering. Hierbij gaat het om de Europese norm voor versterkte voertuigopbouwen. XL-opbouwen voldoen aan deze norm (versterkte voertuigopbouwen). De totale trailervloot van LKW WALTER voor intermodaal vervoer voldoet aan de norm EN 12642 XL.

EURO-klassen (2, 3, 4, 5, 6)

EURO 2, 3, 4, 5 of 6 staat voor de verschillende motorklassen van vrachtwagens die geluidsarm en weinig vervuilend zijn.
LKW WALTER gebruikt voornamelijk transportpartners met milieuvriendelijke apparatuur vanaf EURO-klasse 5.

F

FBL

FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

De FBL is een overname-, verzekerings- en goederendocument. Degene die het document fysiek in handen heeft, heeft zeggenschap over de goederen.

FCR

FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

Hierbij gaat het om de overnamebevestiging van de expediteur (een eigen transportdocument van de expediteur met bewijskarakter).

FIATA

FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés (Internationale federatie van expediteurenorganisaties)

De FIATA is de Internationale federatie van expediteurenorganisaties, die op 31 mei 1926 in Wenen opgericht werd en in 150 landen ongeveer 40.000 leden (expediteurs) heeft. De FIATA geniet de adviseurstatus in de VN en heeft zijn centraal kantoor in Zürich.

FTL

FTL is de Engelse afkorting voor "Full Truck Load" (volledige lading).

Zie ook Complete lading.

G

Gecombineerde ladingszekering

Bij gecombineerde ladingzekering worden elementen van de vormsluitende ladingszekering en de ladingszekering met klemsjorring gecombineerd. De te laden goederen worden bijvoorbeeld tegen het kopschot geladen en met spanbanden vormsluitend en met klemsjorring gezekerd. In de praktijk is dit een heel vaak gebruikte methode van ladingszekering.

Gewichtsvolume

Onder gewichtsvolume wordt de verhouding van volume in m³ tot het gewicht in tonnen verstaan.

Global Compact

Global Compact is het wereldwijd grootste bedrijveninitiatief voor duurzaamheid onder de paraplu van de Verenigde Naties. Het is een oproep aan ondernemingen om hun strategieën en acties in te richten met de universele principes van de mensenrechten, werk, milieu en anticorruptie in gedachten en maatregelen te nemen die de maatschappelijke doelen stimuleren. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)

GREEN transport

Bij "GREEN transport" gaat het om een merk van LKW WALTER, waaronder al onze activiteiten ter verkleining van uitstoot van schadelijke stoffen bij transporten samengevat zijn.

GREEN transport

GZA

GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (basisprincipes van de samenwerking)

Deze vormen de basis voor een toekomstige samenwerking met onze transportpartners.

H

HACCP

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (Analyse van gevaren en kritische controlepunten)

HACCP is een op preventieve maatregelen ingesteld managementsysteem. Het heeft ten doel belangrijke gevaren voor de gezondheid, die in het kader van het uitvoeren van transporten van levensmiddelen kunnen optreden, te identificeren, te evalueren en te beheersen. Het doel is een zo groot mogelijke productveiligheid te bieden en de bescherming van de eindgebruiker te waarborgen.

Hoekbeschermers

Ladingzekeringmiddelen in verschillende uitvoeringen (kunststof, karton, ...) die de goederen en de riemen beschermen tegen beschadiging.

I

Incoterms

De Incoterms (International Commercial Terms) zijn gestandaardiseerde internationale handelsbepalingen. Ze worden door de International Chamber of Commerce geregistreerd en uitgegeven (actueel: Incoterms 2010). De partijen (verkoper, koper) in een zakenrelatie kunnen een bepaling uit deze Incoterms afspreken. Met behulp van de Incoterms worden de wezenlijke plichten van verkoper en koper, met name de risico-overdracht en de kosten van de levering, tussen de handelspartners geregeld.

Intermodaal transport

Om het transport zo milieuvriendelijk en kostenefficiënt mogelijk uit te voeren, worden bij intermodaal vervoer de verschillende vervoersmethoden weg, spoor en ferry optimaal met elkaar gecombineerd.

  • Spoor/short-sea voor het hoofdgedeelte van de route (milieuvriendelijke transportoplossing)
  • Vrachtauto's voor de voor- en naloop (flexibel afhalen en afleveren)

Intermodaal transport

Intermodaal vervoer

IRU

IRU = International Road Transport Union (Internationaal verbond voor verkeer over de weg)

De IRU met zijn vestiging in Genève vertegenwoordigt algemeen de belangen van de transportsector via de weg en is organisator van het Carnet TIR-systeem.

ISO

ISO = "International Organization for Standardization" (Internationale organisatie voor standaardisering)

LKW WALTER is sinds 1992 kwaliteitgecertificeerd volgens ISO 9001:2008 en sinds 2016 milieugecertificeerd volgens ISO 14001:2004.

ISO-certificaat (PDF)

J

Joloda

Beschermd merk. Afgeleid van uitvinder en bedrijfsoprichter Johnstone George.
JOLODA staat voor en tijd- en krachtbesparend laadsysteem op trailers, dat met name voor het vervoer van papiergoederen gebruikt wordt.

K

Klemsjorring

Klemsjorring is een manier van ladingszekering.

Bij ladingszekering met klemsjorring wordt door het neerjorren van de te laden goederen de gewichtskracht van de te laden goederen verhoogd en zo een betere ladingszekering bereikt.

Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door neersjorren met spanriemen.

L

Laadhoogte

Laadhoogte zijkant: hoogte tot waar men de trailer langs de zijkant kan laden.
Laadhoogte achter: hoogte tot waar men de trailer langs de achterkant kan laden.

LOADS TODAY

LOADS TODAY, de toonaangevende vrachtbeurs van Europa voor volle vrachten, is een internetplatform van LKW WALTER voor transportpartners.
Een belangrijk voordeel van LOADS TODAY ligt daarin, dat transportpartners van LKW WALTER in LOADS TODAY uitsluitend volle vrachten vinden, waarvoor LKW WALTER opdracht geeft en die LKW WALTER betaalt.

Vrachtbeurs LOADS TODAY

LTL

LTL is de Engelse afkorting van "Less than Truck Load" (deellading).

M

Megatrailer

De megatrailer is een oplegger met een binnenhoogte van 3 m.

MiLog

Wet op de minimumlonen: Duitse wet die een algemeen minumumloon regelt.
Legt sinds 01-01-2015 voor heel Duitsland een wettelijk voorgeschreven minimumloon vast.

Multilock lijst voor het vastzetten van de lading

De multilock lijst is een stalen lijst aan de vloer van een oplegger (op het linker en rechter frame) met naast elkaar liggende bevestigingspunten voor spanriemen.

N

Neutralisatie

Bij de neutralisatie wordt de herkomst of bestemming van goederen bij de laad- en/of losplaats niet bekend gemaakt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen waarde- en naamneutralisatie.

O

Onderrijbeveiliging (zijkant, achterkant)

De onderrijbeveiliging is een veiligheidsvoorziening aan opleggers en vrachtauto's, zodat bij ongevallen andere verkeersdeelnemers niet onder het voertuig kunnen komen.

Online boeking

Inboeken van opdrachten via ons online klantenportaal CONNECT.

Zie ook CONNECT.

P

Paklijst

Een paklijst is een opsomming van verpakkingseenheden. Hij dient voor de precieze bepaling van de omvang en aard van de goederen.

Paperliner

Een paperliner is een speciale oplegger voor papierladingen met automatisch laad- en lossysteem (joloda-rails).

PPE

PPE = Personal protective equipment (persoonlijke beschermingsmiddelen)

De volgende gebodstekenen schrijven constant gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen voor: veiligheidshelm (EN 397), veiligheidsbril (EN 166/EN 166-3), gehoorbescherming (EN 352), lichaamsbedekkende kleding, veiligheidsvest (EN 471), werkhandschoenen (EN 388) en veiligheidsschoenen met stalen tippen(EN 20345 S1)

R

Ratel met korte hefboom

De ratel met korte hefboom, ook wel drukratel genoemd, dient als spanelement bij de ladingzekering met spanriemen. Sinds april 2004 moet een ratel met korte hefboom volgens EN 12195 een spankracht van 250 tot 350 daN hebben.

Zie ook Ratel met lange hefboom.

Ratel met lange hefboom

De ratel met lange hefboom, ook trekratel genoemd, dient als spanelement bij de ladingzekering met spanriemen. Sinds april 2004 moet een ratel met lange hefboom volgens EN 12195 een spankracht van 375 tot 500 daN hebben.

Zie ook Ratel met korte hefboom.

Respact

respACT is het Oostenrijkse ondernemingenplatform voor Corporate Social Responsibility (CSR) en duurzame ontwikkeling. Als impulsgever ondersteunt respACT zijn lid-ondernemingen met actueel nieuws en informatie over duurzaam ondernemen, regelmatige mogelijkheden om te netwerken en aanbiedingen voor het ontwikkelen van competenties. "Responsible actions" zijn gericht op maatschappelijke, ecologische en economische modernisering van de gebieden Leiding en administratie, Markt, Medewerk(st)ers, Milieu en Maatschappij. (www.respact.at)

Responsible Care

Een wereldwijd, vrijwillig initiatief van de chemische industrie met het doel een verbetering van de gezondheids-, veiligheids- en milieusituatie door strenge zelfcontroles.

Certificaten

rollengoot

Blik- en staalrollen worden als coils aangeduid. Om deze coils (rollen die meerdere tonnen kunnen wegen) veilig te kunnen laden, is een speciale verpakking (frame) of een trailer met rollengoot nodig. De goot is een afdekbare verlaging van de bodem in de trailer van ongeveer 5 tot 8,5 m lang. Bij een afgedekte goot kunnen op deze wagens ook allerlei andere goederen worden geladen.

Equipment

Rondritmodel

Bij het rondritmodel zijn onze transportpartners voortdurend tussen twee landen in rondrit onderweg (bijvoorbeeld Duitsland - Frankrijk - Duitsland).

Rongen

Rongen zijn vertikale houdstangen aan de zijkanten en zijn onderdeel van een trailer.

S

SHEQ

SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

LKW WALTER heeft in 2005 de gebieden veiligheid/gezondheid, milieu en kwaliteit samengebracht. In 2008 werd het security management geïnstalleerd. Sindsdien zijn de genoemde thema's onder het begrip SHEQ samengebracht.

SHEQ-management

Short Sea Shipping

Short sea shipping staat voor goederenvervoer over zee binnen een continent.
Dit is voor LKW WALTER één van de mogelijke verkeerswegen in gecombineerd verkeer.

Zie ook Intermodaal transport.

Spanbanden

Spanbanden dienen voor het bevestigen en zekeren van de geladen goederen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen spanbanden met korte hendel (ca. 350 daN spankracht) en spanbanden met lange hendel (ca. 500 daN spankracht).

Spanlatten

Spanlatten zijn ladingzekeringsmiddelen. Ze worden ook klemlatten of tussenwandzekeringen of -sluitingen genoemd. Ze dienen voor vormsluitende ladingzekering, en moeten naar voren of achteren verschuiven van de lading voorkomen.

Spring-lashing

Vormsluitende ladingzekeringsmethode voor het borgen van krachtinwerkingen in of tegen de rijrichting. Komt onder andere in de chemische industrie voor.

Zie ook Vormsluiting.

SQAS

SQAS = Saftey & Quality Assessment System

De SQAS-beoordeling is een systeem dat door CEFIC, de "European Chemical Industry Council" (overkoepelend verbond van de Europese chemische industrie) werd ontwikkeld.
De beoordeling moet elke drie jaar worden vernieuwd en dient als methode om kwaliteit, veiligheid (van personen en zaken), milieugedrag en de CSR-maatregelen van transport- en logistieke ondernemingen in uniforme vorm te kwalificeren.
LKW WALTER werd al in 1995 voor de eerste keer volgens SQAS beoordeeld.

T

T1, T2, T-

T1, T2 en T- zijn douanetransitdocumenten voor het toewijzen van douanegoederen tussen de 27 EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Turkije en Servië.

Tachograaf

De tachograaf is een elektronisch apparaat dat voornamelijk rij- en rusttijden registreert.

Tautliner

Een tautliner is een voertuigopbouw met zeil zonder boordwand.

Terminal (spoor/ferry)

Een terminal in gecombineerd vervoer (weg-spoor/schip) is een complex voor de overslag van laadeenheden (opleggers, containers) op stations en in havens.

Trailer-trucking

Onder trailer-trucking verstaan we het afhandelen van het voor- en natransport in intermodaal vervoer, dat wil zeggen het trekken van de LKW WALTER-oplegger van de laadplaats naar de combiterminal/-haven of van de combiterminal/-haven naar de losplaats.

Zie ook Intermodaal transport.

Transportverzekering

De transportverzekering is een goederenverzekering. De verzekering begint op het moment van laden van de goederen op de afgesproken overnamelocatie en eindigt met het lossen van diezelfde goederen. De verzekering dekt schades die buiten de kaders van de vrachtvervoersaansprakelijkheid vallen volgens de CMR. Het afsluiten van een aparte transportverzekering gebeurt in opdracht en op kosten van de opdrachtgever.
De "Allgemeinen Österreichischen Transportversicherungs-Bedingungen" (AÖTB 1988, de algemene Oostenrijkse transportverzekeringsvoorwaarden van 1988) vormen de wettelijke basis hiervoor.

U

Uitneembare rongen

Hierbij gaat het om staanders in de trailer, die in de wagenvloer verankerd zijn. Uitneembare rongen dienen als ladingzekeringsmiddel waaraan de goederen geborgd kunnen worden.

V

Voorwand

Bij de voorwand gaat het om de voorste wand van de trailer.

Vormsluiting

Vormsluiting is een manier van ladingszekering.

Bij vormsluitende ladingzekering worden de te laden goederen direct en zonder lege ruimtes tot aan de begrenzing van de laadruimte (kopschot, zijwand, rongen, enz.) geladen.
Vormsluitende belading geldt in combinatie met XL-opleggers als bijzonder efficiënte methode van ladingszekering.

Vrachtbeurs

In een vrachtbeurs worden ladingen en transporten tussen aanbieders van vrachtgoederen en aanbieders van laadruimte (meestal online) verhandeld.

W

Wrijvingswaarde µ (mu)

Als de lading op het laadoppervlak staat, ontstaat wrijving tussen de geladen goederen en de vloer van de oplegger, die wordt uitgedrukt met de wrijvingswaarde. Deze waarde dient voor het berekenen van de verschuifbaarheid van de lading en het benodigde aantal spanriemen.

X

XL-opleggers

In tegenstelling tot standaardopleggers heeft de XL-oplegger in zijn opbouw eigenschappen die de ladingszekering positief ondersteunen, bijvoorbeeld versterkte kopwand, 4 deursloten, versterkte huif, minimaal 32 zijlatten, stevigere opbouw en versterkte zijhuif.

Onze eigen trailervloot bestaat uitsluitend uit XL-opleggers.

Zie ook EN 12642 XL.

Z

Zeefdrukvloer

De zeefdrukvloer is tegenwoordig een gebruikelijke coating van een houten vloer (platen) in trailers.

zijlus sjorring

Wordt ook klemsjorring genoemd. Vormsluitende ladingzekeringsmethode voor het afzekeren van dwarsversnellingen (tegen zijdelingse krachtinwerkingen). Wordt onder andere gebruikt in de staalindustrie.

Zie ook Vormsluiting.

Zijwand

De zijwand (=buitenwand aan de zijkanten) is een structurele begrenzing van het laadoppervlak. De zijwand is een begrenzing die afvallen van de goederen voorkomt.