We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Glosar - LKW WALTER

Glosar

U našem glosaru možete pronaći sve važne pojmove na temu transporta. Informišite se sada!

A

ADR

ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

Radi se o međunarodnom sporazumu o transportu opasnih materija u drumskom saobraćaju.

AÖSp

AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Opšti uslovi austrijskih špeditera)

Opšti uslovi austrijskih špeditera (AÖSp) primenjuju se po dogovoru. Ovi uslovi između ostalog regulišu pravni odnos između nalogodavca i špeditera kao i odgovornosti špeditera.

ATA-karnet

ATA-karnet izdaju nacionalne privredne komore i može se smatrati međunarodnim carinskim dokumentom.
Služi za otpremanje robe koja je namenjena privremenom uvozu/izvozu (npr. za sajmove, gradilišta u inostranstvu itd.).

B

BAG

Nemačka Savezna kancelarija za prevoz robe

(www.bag.bund.de)

Berza utovara

Na berzi utovara se (najčešće online) trguje tovarima i transportima i to između ponuđača tereta i ponuđača utovarnog prostora.

Bočna stranica

Bočna stranica (=bočni spoljašnji zid) je strukturalno ograničenje utovarne površine.
Služi za ograničenje. kako bi se sprečilo da roba padne.

C

Carinska plomba

Kod prevoza ocarinjene robe carinski službenici mogu da postave carinsku plombu kako na teretni prostor kamiona (= plombiranje prostora), tako i na koleto (= plombiranje koleta ili paketa).

CEMT-dozvola

CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Evropska konferencija ministara prevoza)

Broj i podela zemalja u pogledu CEMT-dozvola određuje se svake godine na osnovu rezolucije Evropske konferencije ministara saobraćaja (Međunarodni transportni forum ITF). Ova dozvola pruža ovlašćenje za obavljanje profesionalnog drumskog prevoza između ca. 45 zemalja, članica CEMT-a.

CIM

CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

CIM su jedinstveni pravni propisi za ugovor o međunarodnom prevozu robe železnicom i nalaze se u Prilogu B, COTIF- konvencije.

Vidi takođe i COTIF.

CMR

CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

CMR predstavlja konvenciju o ugovorima o međunarodnom prevozu robe u drumskom saobraćaju. Odredbe CMR-a su obavezujuće za primenu između svih ugovornih zemalja u prekograničnom drumskom prevozu robe.

Code of Conduct

"Code of Conduct" ili "kodeks ponašanja" predstavlja zbir poželjnih obrazaca ponašanja u raznim situacijama i okolnostima, a preduzeća se najčešće dobrovoljno obavezuju da će ih se pridržavati.
Grupacija WALTER GROUP razvila je sopstveni Code of Conduct, koji našim saradnicima i rukovodiocima služi kao smernica prilikom donošenja odluka i obavljanja delatnosti.

Code of Conduct

CONNECT

CONNECT je naš web portal namenjen klijentima, preko kojeg se nalozi mogu obrađivati jednostavno klikom miša. Dodatne funkcije: pregled aktuelnih naloga i prosleđivanje dodatnih korisnih informacija.

Demo

Portal za klijente CONNECT

COTIF

COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

Ovde se radi o Konvenciji o međunarodnom železničkom prevozu. Odnosi se na prekogranični prevoz kako robe, tako i ljudi.
(www.cit-rail.org/de/eisenbahntransportrecht/cotif/)

Cross Lashing/Krstasto vezivanje

Metoda obezbeđenja tereta čvrstim spajanjem oblika radi obezbeđenja od bočnog ubrzanja (protiv nastupanja bočnih dejstava sile). Pored ostalog nalazi primenu i u hemijskoj industriji.

Vidi takođe i Učvršćivanje čvrstim spajanjem oblika.

D

daN

daN je skraćenica za dekanewton. Newton [ˈnjuːtn] (oznaka jedinice N) je u međunarodnom sistemu jedinica (SI) merna jedinica, koja se koristi za fizičku jačinu sile. daN je jedinica koja se, kod osiguranja tereta koristi za navođenje nosivosti ili otpornosti užadi ili kaiševa. Ona otprilike odgovara sili teže koja deluje na masu od 1 kg. Uže s teretom kidanja od 1.000 daN stoga može da nosi oko 1.000 kg.

Dugački zupčasti mehanizam za pričvršćivanje

Dugački zupčasti mehanizam za pričvršćivanje koji se naziva još i vučni mehanizam služi kao zatezni element kod osiguranja tereta sa zateznim kaiševima. Od aprila 2004. shodno standardu EN 12195 dugački zupčasti mehanizam za pričvršćivanje mora da poseduje zateznu silu od 375 do 5o0 daN.

Vidi takođe i Kratki zupčasti mehanizam za pričvršćivanje.

E

ECTA

"European Chemical Transport Association" predstavlja udruženje evropskih preduzeća za kopneni prevoz koja ima za cilj. da u Evropi unapredi standarde radi efikasnijeg obavljanja prevoza, sigurnosti, kvaliteta, ekologije i socijalnog aspekta kod prevoza hemijskih proizvoda. Uz to je udruženje ECTA nosilac inicijative „Responsible Care Initiative“ za evropski sektor kopnenog prevoza. (www.ecta.com)

EDI povezivanje

EDI dolazi od Electronic Data Interchange = elektronska razmena podataka

EN 12195-1

Standard koji je obavezan širom Evrope za obračun sile osiguranja pri osiguranju tereta; obavezan za vozila koja imaju ukupnu težinu preko 3,5 t.

EN 12642 XL

EN 12642 XL je pojam iz oblasti učvršćivanja tereta. Ovde se radi o evropskom standardu za pojačane nadgradnje vozila. Nadgradnje označene sa XL kôdom ispunjavaju ovaj standard (pojačana nadgradnja). Sve LKW WALTER-ove prikolice, koje se koriste za kombinovani transport, poseduju standard EN 12642 XL.

EURO klase (2,3,4,5,6)

EURO 2, 3, 4, 5 ili 6 označavaju različite klase kamionskih motora sa niskom emisijom buke i štetnih tvari.
LKW WALTER pojačano angažuje transportne partnere koji raspolažu sa vozilima od EURO klase 5 naviše.

F

FBL

FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

FBL je dokument o preuzimanju, osiguranju i robi. Onaj, ko dokument fizički drži u rukama, ovlašćen je za raspolaganje robom.

FCR

FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

Ovde se radi o potvrdi špeditera o preuzimanju (špediterov sopstveni transportni dokument koji ima karakter dokaza).

FIATA

FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

FIATA, odn. "Međunarodni savez špediterskih udruženja" koji je osnovan u Beču 31. maja 1926.g. U 150 zemalja ima oko 40.000 članova (špeditera). FIATA ima status savetnika pri Organizaciji UN i njena glavna kancelarija se nalazi u Zürichu.

FTL

FTL je engleska skraćenica za "Full Truck Load" (pun/kompletan utovar).

Vidi takođe i Kompletni utovar.

G

Global Compact

Global Compact je najveća svetska inicijativa društveno odgovornog poslovanja pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Ona predstavlja poziv preduzećima da svoje strategije i aktivnosti usklade sa univerzalnim načelima ljudskih prava, rada, životne sredine i borbe protiv korupcije, kao i da preduzimaju mere koje podstiču društvene ciljeve. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)

GREEN transport

"GREEN transport" je brend kompanije LKW WALTER, koji predstavlja sve aktivnosti koje se odnose na smanjivanje emisije štetnih tvari prilikom transporta.

GREEN transport

GZA

GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Osnove saradnje)

Oni su temelj buduće saradnje sa našim transportnim partnerima.

H

HACCP

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (analiza opasnosti i određivanje kritičnih kontrolnih tačaka)

Predstavlja sistem upravljanja koji je usmeren na preventivne mere. Služi za prepoznavanje, procenu i kontolisanje značajnih opasnosti po zdravlje, koje mogu da se pojave prilikom prevoza živežnih namirnica. Cilj je da se ponudi najveća moguća sigurnost proizvoda, kao i da se osigura zaštita krajnjih potrošača.

I

Incoterms

Incotermi (International Commercial Terms) su standardizovane međunarodne trgovačke klauzule. Njih sastavlja i izdaje međunarodna Privredna komora (aktuelni su: Incoterms 2010). Ugovorne strane (prodavac, kupac) u nekom trgovačkom poslu mogu da ugovore neku od klauzula Incoterma. Pomoću tih Incoterma regulišu se suštinske obaveze prodavca i kupca, naročito prenos rizika i troškovi isporuke između partnera u trgovačkom postupku.

Intermodalni saobraćaj

Vidi takođe i Kombinovani transport. 

IRU

IRU = International Road Transport Union

IRU sa sedištem u Ženevi generalno zastupa interese transportne industrije u drumskom saobraćaju i organizator je sistema TIR karneta.

ISO

ISO = "International Organization for Standardization"

LKW WALTER od 1992.g. poseduje Sertifikat za kvalitet prema standardima ISO 9001:2008, a od 2016.g. i Sertifikat za ekologiju prema standardima ISO 14001:2004.

ISO-sertifikat (PDF)

J

Joloda

Zaštićeni brend. Potiče od pronalazača i osnivača preduzeća Johnstone George-a.
JOLODA označava poseban sistem utovarivanja na poluprikolice, koji štedi vreme i snagu i koji se naročito koristi kod prevoza papirnih proizvoda.

K

Kabotaža

Kabotaža označava pružanje transportnih usluga na području jedne države od strane inostranog prevoznika.

Kaiševi

Kaiševi služe za učvršćivanje i obezbeđivanje utovarene robe.
U principu razlikujemo kaiševe sa kratkim zupčastim mehanizmom za pričvršćivanje (zatezna sila oko 350 daN) i kaiševe sa dugačkim zupčastim mehanizmom za pričvršćivanje (zatezna sila oko 500 daN).

Koeficijent trenja µ

Kad se teret nalazi na utovarnoj površini, nastaje trenje između tereta i poda prikolice, koje se izražava sa koeficijentom trenja. On služi za proračunavanje proklizavajuće sposobnosti robe i potrebne količine zateznih kaiševa.

Kombinovani transport

Kako bi transport u što manjoj meri zagađivao životnu sredinu a troškovi se sveli na minimum, u kombinovanom prevozu se na najoptimalniji način kombinuju različite vrste transporta - drumski, železnički i morski/rečni.

  • Železnica/brod za glavnu deonicu puta (ekološki prihvatljivo transportno
    rešenje)
  • Kamion za početnu i završnu fazu transporta (fleksibilna otprema i dostava)

Kombinovani transport

Kombinovano učvršćivanje tereta

Kod kombinovanog učvršćivanja robe kombinuju se elementi učvršćivanja čvrstim spajanjem oblika i učvršćivanjem tereta silom teže. Teret se, na primer, utovara uz čeoni zid pa se pomoću zateznih kaiševa tako zateže, da se uspostavi spoj oblikom i silom teže. U praksi je ovo jedan od načina koji se često koristi kod učvršćivanja tereta.

Kompletni utovar

Kod punog utovara radi se o kompletnom kamionskom utovaru, koji je namenjen samo jednom primaocu. Međunarodni termin za ovakvu vrstu utovara je "FTL"- Full Truck Load.

Kontrolni punkt

Kontrolnim punktom nazivamo preduzeće kome se, po nalogu kompanije LKW WALTER, šalju kamioni na kontrolu pre odlaska na mesto utovara ili istovara. Tokom te kontrole obučeno osoblje proverava, između ostalog, tehničko stanje vozila, raspoloživost potrebnih sredstava za utovar (npr. zateznih kaiševa), ličnu zaštitnu opremu vozača kao i njegovo znanje o zahtevima predmetnog mesta utovara/istovara u pogledu sigurnosti u fabrici.

Korito za prevoz kotura

Limeni i čelični koturi nazivaju se i „coils“. Kako bi se ti koturi (koji mogu biti teški i do nekoliko tona) mogli bezbedno utovariti/istovariti, potrebno je ili odgovarajuće pakovanje (postolje), ili prikolica sa koritom za prevoz kotura.
Korito je udubljenje u podu prikolice, koje može da se zatvori, dužine od 5 do 8,5 m. Kad je korito zatvoreno, u ova vozila može se utovarati i bilo koja druga vrsta robe.

Flota

Kratki zupčasti mehanizam za pričvršćivanje

Kratki zupčasti mehanizam za pričvršćivanje koji se naziva još i potisni mehanizam služi kao zatezni element kod obezbeđivanja tereta sa zateznim kaiševima. Od aprila 2004. shodno standardu EN 12195 kratki zupčasti mehanizam za pričvršćivanje mora da poseduje zateznu silu od 250 do 350 daN.

Vidi takođe i Dugački zupčasti mehanizam za pričvršćivanje.

L

Letve

Letve spadaju u sredstva za oezbeđenje tereta. Nazivaju ih još i steznim daskama ili sredstvima za osiguranje između zidova. Služe za obezbeđenje tereta čvrstim spajanjem oblika, koje treba da spreči proklizavanje tereta prema napred ili unazad.

LOADS TODAY

LOADS TODAY, vodeća evropska berza kompletnih utovara, predstavlja internetsku platformu preduzeća LKW WALTER, namenjenu transportnim partnerima.
Suštinska prednost platforme LOADS TODAY je u tome, da transportni partneri preduzeća LKW WALTER na platformi LOADS TODAY mogu pronaći isključivo kompletne utovare, kod kojih je LKW WALTER naručilac i platilac.

Berza utovara LOADS TODAY

LTL

LTL je engleska skraćenica za "Less than Truck Load" (delimični utovar)

M

Materijali od aramidnih vlakana

Kod aramida se radi o specijalnom materijalu za krovne cerade. Aramid je žute boje i otporan je na vatru.

Mega-poluprikolica

Mega-poluprikolica je poluprikolica sa unutrašnjom visinom od 3 m.

MiLog

Mindestlohngesetz (Zakon o minimalnom dohotku) - nemački zakon koji služi za regulisanje opšteg minimalnog dohotka.
Utvrđuje od 01.01.2015. širom Nemačke zakonom propisani minimalni dohodak.

Model kružne ture

Kod modela kružne ture naši transportni partneri stalno su na putu između dve zemlje (npr., Nemačka - Francuska - Nemačka).

Multilock spoljni ram za univerzalno učvršćivanje tereta

Multilock-lajsna je čelična lajsna koja se nalazi na podu poluprikolice (na levom i desnom okviru) i na kojoj su jedan za drugim poređane tačke za pričvršćivanje zateznih kaiševa.

N

Neutralizacija

U okviru neutralizacije se na mestu utovara i/ili istovara ne daje informacija o poreklu ili krajnjem odredištu robe. Pritom razlikujemo neutralizaciju vrednosti i neutralizaciju imena.

O

ONLINE rezervacija

Rezervacija naloga preko našeg online portala za klijente CONNECT.

Vidi takođe i CONNECT.

P

paking lista

Packing lista predstavlja spisak upakovanih jedinica. Služi za precizno određivanje obima i vrste robe.

Paperliner

Paperliner je specijalna poluprikolica za za transport papirnih proizvoda sa automatskim sistemom za utovar i istovar (Jolada šine, Jolada kolica).

Perforirani patos kamiona

Danas je perforirani patos standardni način za pokrivanje drvenog patosa (pločama) u poluprikolici.

PPE

PPE = Personal Protective Equipment (Lična zaštitna oprema)

Sledeći znakovi obaveze propisuju stalnu upotrebu lične zaštitne opreme: zaštitna kaciga (EN 397), zaštitne naočare (EN 166/EN 166-3), štitnici za uši (EN 352), odeća koja pokriva telo, signalni prsluk (EN 471), radne rukavice (EN 388) i zaštitne cipele s čeličnim kapicama (EN 20345 S1)

Prevoz na kratkim međuobalnim distancama


Short Sea Shipping (međuobalno povezivanje) označava transport robe morem unutar jednog kontinenta. Za LKW WALTER to je jedan od mogućih načina transporta u kombinovanom saobraćaju.

Vidi takođe i Kombinovani transport.

Protivklizne podmetače

Sredstva za obezbeđenje tereta koja služe kao podmetači, kako bi se povećale vrednosti trenja. Sastoje se od protivkliznih materijala kao što su, npr., gumeni granulat, vlaknasti materijali ili obloženi karton.

R

Respact

respACT je austrijska platforma preduzeća za Corporate Social Responsibility (CSR) i održivi razvoj. Kao davalac impulsa respACT pomaže preduzećima koje su njegove članice pružanjem aktuelnih novosti i informacija o održivom privređivanju, redovnim mogućnostima umrežavanja, kao i ponudama za razvoj kompetencija. „Responsible actions“ imaju za cilj društvenu, ekološku i privrednu modernizaciju sledećih segmenata: rukovodstvo i organizacija, tržište, saradnici/saradnice, životna sredina i društvo. (www.respact.at)

Responsible Care

Dobrovoljna inicijativa hemijske industrije širom sveta sa ciljem da poboljša stanje u oblasti zdravlja, bezbednosti i životne sredine putem strogih autokontrola.

Sertifikati

S

SHEQ

SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

LKW WALTER je 2005.g. objedinio sledeće oblasti - bezbednost/zdravlje, ekologiju i kvalitet. Security Management je uveden 2008.g. Od tada su navedene temei objedinjene pod pojmom SHEQ.

SHEQ menadžment

Spring-Lashing/Naizmenično uvezivanje

Metoda obezbeđenja tereta čvrstim spajanjem oblika radi obezbeđenja od delovanja sile u smeru vožnje ili u suprotnom smeru. Pored ostalog nalazi primenu i u hemijskoj industriji.

Vidi takođe i Učvršćivanje čvrstim spajanjem oblika.

SQAS

SQAS = Saftey & Quality Assessment System

SQAS-ocenjivanje je sistem koji je razvio CEFIC, "European Chemical Industry Council" (Vrhovno udruženje evropske hemijske industrije).
To ocenjivanje se obnavlja svake 3 godine, i ono služi kao alat za jedinstveno kvalifikovanje stepena kvaliteta, bezbednosti (zaštita ljudi i materijalnih dobara), ekološkog ponašanja, kao i CSR-mere u oblasti transporta i logistike.
LKW WALTER je još 1995. godine prvi put bio ocenjen po SQAS-sistemu.

T

T1, T2, T-

T1, T2 i T- su carinski tranzitni dokumenti za prevoz ocarinjene robe između 27 zemalja članica EZ, Norveške, Islanda, Švajcarske, Turske i Srbije.

Tahograf

Tahograf je elektronski uređaj koji u prvom redu beleži vremena upravljanja vozilom i vremena mirovanja.

Tautlajner (prikolica bez stranica)

Tautlajner je poluprikolica s ceradom bez čvrstih stranica.

Terminal (železnica/trajekt)

Terminal u kombinovanom prevozu (drum-železnica/brod) je postrojenje za pretovar tovarnih jedinica (poluprikolica, kontejnera) na železničkim stanicama i u lukama.

TIR-karneta

TIR-karnet je tranzitni dokument s najširim važećim delokrugom. On važi izvan granica EU, na Istoku, Bliskom i Srednjem Istoku. IRU je organizator sistema TIR-karneta i unutar EU i u drugim zemljama, članicama TIR-konvencije, preuzima odgovornost za carinske dažbine do maks. 100.000,- EUR / TIR-karnetu. U nekim zemljama, članicama TIR-konvencije, važi ograničena suma jamstva u maks. iznosu od 60.000,- EUR /TIR-karnetu.

Traking poluprikolica

Pod trakingom poluprikolica podrazumevamo početnu i završnu fazu u okviru kombinovanog saobraćaja t.j. vuču poluprikolica preduzeća LKW WALTER od mesta utovara do terminala kombinovanog saobraćaja/luke odnosno od terminala kombinovanog saobraćaja/luke do mesta istovara.

Vidi takođe i Kombinovani transport.

Transportno osiguranje

Transportno osiguranje predstavlja osiguranje robe. Osiguranje počinje od trenutka utovara robe na ugovorenom mestu preuzimanja i završava se njenim istovarom. Pokriva štete koje prelaze okvire prevoznikove odgovornosti shodno CMR-u. Odvojeno transportno osiguranje sklapa se po nalogu i na trošak nalogodavca. Kao zakonski osnov uzimaju se Opšti austrijski uslovi za transportno osiguranje (Allgemeinen Österreichischen Transportversicherungs-Bedingungen, AÖTB 1988.).

U

Učvršćivanje čvrstim spajanjem oblika

Učvršćivanje čvrstim spajanjem oblika je jedan od načina za učvršćivanje tereta.

Kod učvršćivanja robe čvrstim spajanjem oblika, roba se tovari direktno i bez praznih međuprostora do same granice utovarnog prostora (čeoni zid, bočni zid, šipke, itd).
Utovar čvrstim spajanjem oblika u kombinaciji sa XL-prikolicom smatra se jednim od najefikasnijih načina za učvršćivanje tereta.

Učvršćivanje silom

Učvršćivanje silom je jedan od načina za učvršćivanje tereta.

Kod učvršćivanja robe silom teže prema podlozi, povećava se sila trenja, čime se postiže bolja učvršćenost tereta.

To se postiže npr. vezivanjem zateznim kaiševima.

Uglove za zaštitu ivica

Sredstva za osiguranje tereta u različitim izradama (plastika, karton...), koja štite robu i kaiševe od oštećenja.

Usadne šipke

Ovde se radi o vertikalnim šipkama u prikolicama koje su fiksirane za pod vozila. Usadne šipke služe za obezbeđenje tereta na način, da se roba može fiksirati za njih.

Usadne šipke

Usadne šipke su bočne, vertikalne zaustavne šipke i sastavni su deo prikolice.

Utovarna visina

Bočna utovarna visina: visina do koje prikolica može da se utovaruje s bočne strane.
Zadnja utovarna visina: visina do koje prikolica može da se utovaruje sa zadnje strane.

V

Vezivanje pomoću bočnih omči

Naziva se i vezivanje putem petlji odn. učvršćivanje putem vezivanja. Metoda obezbeđenja tereta čvrstim spajanjem oblika radi obezbeđenja od bočnog ubrzanja (protiv nastupanja bočnih dejstava sile). Pored ostalog nalazi primenu i u industriji čelika.

Vidi takođe i Učvršćivanje čvrstim spajanjem oblika.

Voluminoznost

Voluminoznost predstavlja odnos volumena u m³ naspram težine u t.

X

XL-prikolice

Zbog načina svoje konstrukcije, XL-prikolice u odnosu na standardne prikolice omogućavaju mnogo efikasnije učvršćivanje tereta - npr., pojačani čeoni zidovi, 4 brave za zabravljivanje vrata, pojačane bočne cerade, min. 32 bočnih letvi, čvršća izrada i pojačane bočne cerade.

Naša sopstvena flota sastoji se isključivo od XL-prikolica.

Vidi takođe i EN 12642 XL.

Z

Zajednička havarija

Izraz za izvanredne događaje odn. situacije u rečnom i pomorskom saobraćaju.
Postupci tokom zajedničke havarije su intervencije spašavanja broda i tereta iz zajedničke opasnosti, čije troškove u jednakoj meri dele vlasnici broda i tereta/robe.

Zaštita od podletanja (bočna, zadnja strana)

Zaštita od podletanja je bezbednosna naprava na poluprikolicama i kamionima, koja sprečava da u slučaju nezgode ostali učesnici u saobraćaju dospu pod vozilo.