We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Γλωσσάρι - LKW WALTER

Γλωσσάρι

Στο γλωσσάρι μας θα βρείτε όλους τους σημαντικούς όρους γύρω από το θέμα των μεταφορών. Ενημερωθείτε τώρα!

A

ADR

ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

Πρόκειται για διεθνή σύμβαση για τη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων στους δρόμους.

AÖSp

AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Γενικοί όροι διαμετακόμισης για Αυστρία)

Η ισχύς των AÖSp υπόκεινται σε συμφωνία. Μεταξύ άλλων, ρυθμίζουν την έννομη σχέση μεταξύ του πελάτη και του διαμεταφορέα και την ευθύνη του διαμεταφορέα .

B

BAG

Οµοσπονδιακό Γραφείο για τις Εµπορευµατικές Μεταφορές

(www.bag.bund.de)

C

Carnet ATA

Το Carnet ATA εκδίδεται από τα εθνικά εμπορικά επιμελητήρια και μπορεί να χαρακτηριστεί ως έγγραφο διεθνούς επισήμανσης.
Εξυπηρετεί κατά τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων, που προορίζονται για παροδικές εισαγωγές/εξαγωγές (π.χ. εκθέσεις, εργοτάξια στο εξωτερικό κ.λπ.).

Carnet TIR

Το Carnet TIR είναι ένα έγγραφο διαμετακόμισης με το μεγαλύτερο εύρος ισχύος. Εκτείνεται και εκτός συνόρων ΕΕ προς Ανατολή, Εγγύς και Μέση Ανατολή. Η IRU (Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών) είναι ο διαχειριστής του συστήματος Carnet TIR και αναλαμβάνει -εντός ΕΕ καθώς και των λοιπών κρατών μελών TIR- την ευθύνη για τους τελωνειακούς δασμούς μέγιστου ύψους έως 100.000€ / Carnet TIR. Σε ορισμένα κράτη μέλη TIR, ισχύει περιορισμός του συνολικού ορίου εγγύησης μέγιστου ύψους 60.000€ / Carnet TIR.

CIM

CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

Οι CIM είναι οι ενιαίοι κανόνες σχετικά με τη σύμβαση διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων με σιδηρόδρομο και βρίσκεται στο Παράρτημα B της COTIF.

Δείτε επίσης COTIF.

CMR

CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

Η CMR είναι μια συμφωνία που αφορά τη σύμβαση μεταφοράς στις διεθνείς οδικές μεταφορές". Οι όροι μίας CMR βρίσκουν εφαρμογή σε όλα τα συμβαλλόμενα κράτη των διασυνοριακών οδικών μεταφορών φορτίων.

Code of Conduct

Ένα "Code of Conduct" ή "Κώδικας συμπεριφοράς" είναι μια συλλογή επιθυμητών τρόπων συμπεριφοράς σε διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες, για την τήρηση των οποίων οι επιχειρήσεις συνήθως δεσμεύονται οικειοθελώς.
Η WALTER GROUP έχει αναπτύξει τον δικό της Code of Conduct που χρησιμοποιείται ως οδηγία προς τους συνεργάτες και τα στελέχη προκειμένου να ρυθμίζει τις αποφάσεις και την εταιρική τους συμπεριφορά.

Code of Conduct

CONNECT

Το CONNECT είναι η οnline πύλη πελατών, μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται άνετα εντολές με ένα κλικ. Επιπλέον χαρακτηριστικά: τρέχουσα επισκόπηση εντολής και διάθεση χρήσιμων πρόσθετων πληροφοριών.

Παρουσίαση

Πύλη πελατών CONNECT

COTIF

COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

Πρόκειται για τη σύμβαση που αφορά τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές. Αυτή αφορά τις διασυνοριακές μεταφορές προϊόντων όσο και προσώπων.
(www.cit-rail.org/de/eisenbahntransportrecht/cotif/)

Cross-Lashing

Η μέθοδος συμπαγούς ασφάλισης φορτίου ώστε να παρέχεται ασφάλεια σε περίπτωση εγκάρσιας επιτάχυνσης (δρα ενάντια στην άσκηση δυνάμεων που ωθούν πλευρικά). Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείται στη βιομηχανία χημικών.

Δείτε επίσης Συμπαγής ασφάλιση.

D

daN

Το daN σημαίνει deka-Newton. Το νιούτον [ˈnjuːtn] (σύμβολο μονάδας N) αποτελεί στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI) τη μονάδα μέτρησης για το φυσικό μέγεθος της δύναμης. Το daN είναι μια μονάδα, η οποία χρησιμοποιείται -π.χ. κατά τη διασφάλιση φορτίου- ως ένδειξη της αντοχής ή της ευθρυπτότητας των σχοινιών ή των ζωνών. Ισοδυναμεί περίπου με το φορτίο σε μάζα ενός 1 κιλού. Ένα σχοινί με φόρτιση θραύσης 1.000 daN μπορεί συνεπώς να σηκώσει περίπου 1.000 κιλά.

E

ECTA

Η "European Chemical Transport Association" (Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μεταφορά Χημικών Προϊόντων) είναι μια ένωση ευρωπαϊκών εταιρειών χερσαίων μεταφορών με στόχο τη βελτίωση των προτύπων αποτελεσματικότητας κατά τη διεξαγωγή μεταφορών, την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τις κοινωνικές πτυχές κατά τη μεταφορά χημικών προϊόντων στην Ευρώπη. Η ECTA είναι επίσης φορέας στήριξης της "Responsible Care Initiative" (Πρωτοβουλία "Υπεύθυνη φροντίδα") του ευρωπαϊκού κλάδου χερσαίων μεταφορών. (www.ecta.com)

EN 12195-1

Πανευρωπαϊκά δεσμευτικό πρότυπο για τον υπολογισμό δυνάμεων ασφάλισης κατά την ασφάλεια φορτίου. Ισχύει για οχήματα με συνολικό βάρος από 3,5 τόνους και πάνω.

EN 12642 XL

Το EN 12642 XL είναι ένας όρος από τον τομέα ασφάλισης μεταφορών. Με το όρο αυτό αναφερόμαστε στο ευρωπαϊκό πρότυπο για ενισχυμένα αμαξώματα οχημάτων. Τα XL επικαθήμενα ανταποκρίνονται σ' αυτό το πρότυπο (ενισχυμένα αμαξώματα οχημάτων). Ο συνολικός στόλος τρέιλερ της LKW WALTER για συνδυασμένες μεταφορές διαθέτει το πρότυπο EN 12642 XL.

F

FBL

FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

Το FBL είναι ένα έγγραφο παραλαβής, ασφάλισης και αποθήκευσης. Εκείνος που κρατά το έγγραφο στο χέρι του αποτελεί τον νομέα του εμπορεύματος.

FCR

FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

Πρόκειται για ένα αποδεικτικό παραλαβής και προώθησης του μεταφορέα (ένα παραστατικό μεταφοράς αποδεικτικού χαρακτήρα του ίδιου του μεταφορέα).

FIATA

FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

Η FIATA είναι η "Παγκόσμια Ομοσπονδία Αεροπορικών Μεταφορών", που ιδρύθηκε στις 31 Μαΐου 1926 στη Βιέννη. Διαθέτει περίπου 40.000 μέλη (μεταφορείς) σε 150 χώρες. Η FIATA ενεργεί υπό το καθεστώς συμβούλου του ΟΗΕ και διατηρεί την έδρα της στη Ζυρίχη.

FTL

Το FTL είναι το αγγλικό αρτικόλεξο για το "Full Truck Load" (πλήρες φορτίο).

Δείτε επίσης Πλήρες φορτίο.

G

Global Compact

Το Global Compact (Παγκόσμιο Συμβόλαιο) είναι η μεγαλύτερη Πρωτοβουλία Επιχειρησιακής Βιωσιμότητας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Αποτελεί μια έκκληση στις επιχειρήσεις, να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές και τις ενέργειές τους με τις καθολικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης της διαφθοράς καθώς και να λάβουν μέτρα, που θα προάγουν τους κοινωνικούς στόχους. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)

GREEN transport

Το "GREEN transport" είναι ένα εμπορικό σήμα της LKW WALTER στο πλαίσιο του οποίου συνοψίζονται όλες οι δραστηριότητές μας για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου κατά τη μεταφορά.

GREEN transport

GZA

GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (βασικές αρχές συνεργασίας)

Αποτελούν τη βάση της μελλοντικής συνεργασίας με τους εταίρους μεταφοράς μας.

H

HACCP

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου)

Αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης επικεντρωμένο στη λήψη προληπτικών μέτρων. Στόχος του είναι ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και ο έλεγχος σημαντικών κινδύνων για την υγεία που ενδέχεται να προκύψουν από τη μεταφορά τροφίμων. Στόχος είναι η παροχή της μεγαλύτερης δυνατής ασφάλειας προϊόντος και η διασφάλιση της προστασίας του τελικού καταναλωτή.

I

IRU

IRU = International Road Transport Union (∆ιεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών)

Η IRU με έδρα στη Γενεύη Genf εκπροσωπεί γενικά τα συμφέροντα του κλάδου οδικών μεταφορών και έχει αναλάβει το σύστημα Carnet TIR.

ISO

ISO = "International Organization for Standardization"

Η LKW WALTER διαθέτει από το 1992 πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001 και από το 2016 περιβαλλοντική πιστοποίηση κατά ISO 14001.

Πιστοποιητικό ISO (PDF)

J

Joloda

Προστατευόµενο σήµα. Προέρχεται από τον εφευρέτη και ιδρυτή της εταιρείας, Johnstone George.
Ως JOLODA χαρακτηρίζεται ένα σύστημα εξοικονόμησης χρόνου και δυνάμεων κατά τη φόρτωση σε τρέιλερ που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την προώθηση προϊόντων χαρτιού.

L

LOADS TODAY

Το LOADS TODAY, η κορυφαία πλατφόρμα προσφοράς πλήρων φορτίων στην Ευρώπη, αποτελεί μία διαδικτυακή πλατφόρμα της LKW WALTER για τους συνεργαζόμενους μεταφορείς. Ένα σημαντικό προνόμιο του LOADS TODAY είναι ότι ο συνεργάτης μεταφορών της LKW WALTER θα βρει στο LOADS TODAY πλήρη φορτία τα οποία αναθέτει και πληρώνει μόνο η LKW WALTER.

Χρηματιστήριο προσφορών LOADS TODAY

LTL

Το LTL είναι το αγγλικό αρτικόλεξο για το "Less than Truck Load" (μερικό φορτίο).

M

MiLog

Ο νόμος περί κατώτατης αμοιβής - Γερμανική νομοθεσία για τη ρύθμιση μιας ενιαίας κατώτατης αμοιβής.
Από 1.1.2015, καθορίζει σε όλη την επικράτεια της Γερμανίας ένα νομικά προκαθορισμένο όριο ελάχιστης αμοιβής.

P

Paperliner

Το Paperliner είναι ένα ειδικό επικαθήμενο για φορτία χαρτικών με αυτοματοποιημένο σύστημα φόρτωσης και εκφόρτωσης (ράβδοι Joloda, ράγες Joloda).

PPE

PPE = Personal Protective Equipment (προσωπικός εξοπλισμός προστασίας)

Τα ακόλουθα σύμβολα εντολών επιβάλλουν τη διαρκή χρήση του προσωπικού εξοπλισμού προστασίας: προστατευτικό κράνος (EN 397), γυαλιά ασφαλείας (EN 166/EN 166-3), προστατευτικά ακουστικά (EN 352), προστατευτική ενδυμασία, προειδοποιητικό γιλέκο (EN 471), γάντια εργασίας (EN 388) και παπούτσια ασφαλείας με ατσάλινη καλύπτρα (EN 20345 S1)

R

respACT

Η respACT είναι μια αυστριακή πλατφόρμα εταιριών για Corporate Social Responsibility (CSR - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) και βιώσιμη ανάπτυξη. Η respACT ενεργεί ως καταλύτης των εταιρειών μελών της, παρέχοντας τρέχοντα νέα και πληροφορίες για βιώσιμες οικονομίες, τακτικές δυνατότητες δικτύωσης καθώς και προσφορές ανάπτυξης δεξιοτήτων. Οι "υπεύθυνες δράσεις" αποσκοπούν στον κοινωνικό, οικολογικό και οικονομικό εκσυγχρονισμό των τομέων ηγεσίας και διαμόρφωσης, αγοράς, συνεργατών, περιβάλλοντος και κοινωνίας. (www.respact.at)

Responsible Care

Μια παγκόσμια, εθελοντική πρωτοβουλία της χημικής βιομηχανίας με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης σε υγεία, ασφάλιση και περιβάλλον μέσω αυστηρότερων ίδιων ελέγχων.

Βεβαιώσεις

S

SHEQ

SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

Το 2005, η LKW WALTER συνδύασε τους τομείς ασφάλειας/υγείας, περιβάλλοντος και ποιότητας. Το 2008 εγκαταστάθηκε το Security Management. Έκτοτε, τα παραπάνω θέματα ενοποιήθηκαν υπό τον όρο SHEQ.

Διαχείριση SHEQ

Spring-Lashing

Μέθοδος συμπαγούς ασφάλισης φορτίου για την ασφάλιση όταν ασκούνται δυνάμεις προς και/ή ενάντια στην κατεύθυνση πορείας. Χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στη χημική βιομηχανία.

Δείτε επίσης Συμπαγής ασφάλιση.

SQAS

SQAS = Safety & Quality Assessment System (σύστημα διαχείρισης ασφαλείας και το σύστημα SQAS)

Η αξιολόγηση SQAS είναι ένα σύστημα που ανέπτυξε το CEFIC, το "European Chemical Industry Council" (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Χηµικών Βιοµηχανιών). Η αξιολόγηση πρέπει να ανανεώνεται ανά 3 έτη και αποτελεί εργαλείο για την κοινή αξιολόγηση ποιότητας, ασφάλειας (προστασία προσώπων και πραγμάτων), περιβαλλοντική απόδοση καθώς και μέτρα CSR για επιχειρήσεις μεταφορών και επιμελητεία. Η LKW WALTER αξιολογήθηκε το 1995 για πρώτη φορά βάσει του SQAS.

T

T1, T2, T-

Τα T1, T2 και T- είναι τελωνειακά έγγραφα μεταφοράς για τον χαρακτηρισμό τελωνειακών αγαθών μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ, Νορβηγίας, Ισλανδίας, Ελβετίας, Τουρκίας και Σερβίας.

Tελωνειακή σφράγιση

Η τελωνειακή σφράγιση (τελωνειακή σφραγίδα) μπορεί να τοποθετηθεί τόσο στον άδειο χώρο του φορτηγού (= μολυβδοσφράγιση χώρου) όσο και στα μεταφερόμενα δέματα (= μολυβδοσφράγιση μεταφερόμενων δεμάτων ή συσκευασιών) κατά τη μεταφορά ειδών τελωνείου στις τελωνειακές αρχές.

X

XL-Επικαθήμενα

Σε αντίθεση με τα συνήθη επικαθήματα, τα XL επικαθήμενα διαθέτουν ιδιότητες που υποστηρίζουν θετικά την ασφάλιση φορτίου - π.χ. ενισχυμένα ακραία τοιχώματα, 4 κλειδώματα πόρτας, ενισχυμένα τοιχώματα, τουλ. 32 πλευρικούς πήχεις, πιο σταθερή κατασκευή και ενισχυμένα πλευρικά τοιχώματα.

Ο δικός μας στόλος τρέιλερ αποτελείται αποκλειστικά από XL επικαθήμενα.

Δείτε επίσης EN 12642 XL.