We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Besednjak - LKW WALTER

Besednjak

V našem spletnem besednjaku najdete vse pomembne pojme na temo prevozov. Pridobite si informacije kar zdaj!

A

ADR

ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

To je mednarodni sporazum za prevoz nevarnega blaga po cesti.

AÖSp

AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen - Splošni pogoji poslovanja špediterjev v Avstriji

Veljavnost AÖSp je pogojena s predhodnjo sporazmno sklenitvijo. Pogoji določajo med drugim tudi pravno razmerje med nalogodajalcem in špediterjem ter odgovornost slednjega.

B

BAG

Nemški zvezni urad za prevoz blaga

(www.bag.bund.de)

Bok

Bok tovornjaka (=stranska zunanja stena) je gradbena omejitev nakladalne površine. Namenjena je razmejitvi, da preprečimo padanje blaga.

Borza tovorov

V borzi tovorov se večinoma trguje s tovori (večinoma na spletu) med ponudniki tovorov in ponudniki tovornega prostora.

C

Carinska vrv

Carinska vrv (plomba) se lahko namesti tako na tovornem prostoru tovornjaka (= plomba prostora), kot tudi na koliju (koli oz. plomba embalaže) pri prevozu carinskega blaga, ki jo izvede carinski organ.

CIM

CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

CIM so enotni pravni predpisi za pogodbo o mednarodnem železniškem prevozu blaga in so navedeni v Prilogi B v COTIF (konvencija o mednarodnih železniških prevozih).

Glejte tudi COTIF.

CMR

CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route.

CMR je sporazum o pogodbi za mednarodni prevoz blaga po cesti. Določila se obvezno uporabljajo med vsemi državami pogodbenicami v čezmejnem mednarodnem prevozu blaga po cesti.

Code of Conduct

"Code of Conduct" ali "Pravila obnašanja" so zbirka želenih načinov obnašanja v različnih situacijah in povezavah, za upoštevanje katerih se podjetja najpogosteje odločijo prostovoljno. Skupina WALTER GROUP je razvila lastna pravila obnašanja, ki so našim sodelavcem in vodstvenemu kadru namenjena kot smernice za njihove odločitve in njihovo ravnanje v okviru podjetja.

Code of Conduct

Coilmulde

Valji pločevine in jekla se imenujejo tudi tuljave. Da bi lahko te tuljave (valji, ki lahko tehtajo več ton) varno natovarjali, je potrebna ustrezna embalaža (stojalo) ali pa posebni priklopnik s prekatom za tuljave.
Prekat za tuljave se nahaja v tleh in ga je možno prekriti,dolg je pribl. od 5 do 8,5 m. Kadar je prekat pokrit lahko ta vozila uporabljamo tudi za prevoz vsega drugega blaga.

Oprema

CONNECT

CONECT je naš spletni portal za stranke, s pomočjo katerega lahko naročila izvedemo udobno s klikom miške. Druge prednosti: aktualen pregled naročil in zagotovitev uporabnih dodatnih informacij.

Demo

Portal za stranke CONNECT

COTIF

COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

Pri tem gre za sporazum o mednarodnem železniškem prometu. To se nanaša tako na čezmejne prevoze blaga, kot tudi oseb.
(www.cit-rail.org/de/eisenbahntransportrecht/cotif/)

D

daN

daN pomeni dekanewton. Newton [ˈnjuːtn] (enotni znak N) je v mednarodnem sistemu enot (SI) merska enota, ki se uporablja za fizikalno velikost moči. daN je enota, ki se npr. pri varovanju tovora uporablja za navedbo nosilnosti ali natezne trdnosti vrvi ali pasov. Ustreza približno teži sile, ki deluje na maso 1 kg. Določena vrv z natezno trdnostjo 1.000 daN lahko tako nosi približno 1.000 kg.

Dovoljenje CEMT

CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Evropska konferenca ministrov)

Število dovoljenj CEMT po posameznih državah se vsako leto določi na podlagi resolucije Evropske konference prometnih ministrov (Mednarodni forum transporta ITF). To dovoljenje upravičuje za izvedbo obrtnih cestnih prevozov med pribl. 45 državami članicami CEMT.

E

ECTA

"European Chemical Transport Association" je združenje evropskih podjetij za kopenski prevoz s ciljem izboljšanja standardov pri učinkovitosti izvedbe prevoza, varnosti, kakovosti, okolja in socialnih vidikov pri prevozu kemijskih izdelkov v Evropi. ECT je poleg tega krovno združenje "Responsible Care Initiative" za evropski sektor kopenskega prevoza. (www.ecta.com)

EN 12195-1

V vsej Evropi obvezujoč standard za izračun moči varovanja pri varovanju tovora; veljavno za vozila od skupne teže 3,5 ton.

EN 12642 XL

EN 12642 XL je pojem s področja varovanja tovora. Pri tem gre za evropski standard za ojačane nadgradnje vozil. Nadgradnje XL ustrezajo temu standardu (ojačane nadgradnje vozil). Celotna flota priklopnikov LKW WALTER za kombiniran prevoz ustreza standardu EN 12642 XL.

F

FBL

FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

FBL je prevzemni, zavarovalniški in blagovni dokument. Tisti, ki ima dokument fizično v rokah, je upravičen do razpolaganja z blagom.

FCR

FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

Pri tem gre za prevzemno potrdilo špediterja (lasten špediterski prevozni dokument s karakterjem dokazila).

FIATA

FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

FIATA je "Mednarodna federacija špediterskih organizacij", ki je bila 31. maja 1926 ustanovljena na Dunaju. V 150 državah ima pribl. 40.000 članov (špediterjev). FIATA uživa status svetovalca v UNO in ima svojo glavno pisarno v Zürichu.

FTL

FTL je angleška okrajšava za "Full Truck Load" (kompletne tovore).

Glejte tudi Kompletni kamionski prevoz.

G

Global Compact

Global Compact je svetovno največja iniciativa korporativne trajnosti Corporate Sustainability Initiative pod krovnim delovanjem Združenih narodov. Je poziv podjetjem, da svoje strategije in ravnanja zasledujejo z univerzalnimi načeli človekovih pravic, dela, okolja in protikorupcije in, da sprejmejo ukrepe za zasledovanje družbenih ciljev. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)

GREEN transport

Pri "GREEN transport" gre za blagovno znamko LKW WALTER, v kateri so združene vse naše aktivnosti za zmanjšanje emisij škodljivih snovi pri prevozih.

GREEN transport

GZA

GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (načela sodelovanja)

Predstavljajo podlago za prihodnje sodelovanje z našimi transportnimi partnerji.

H

HACCP

HACCP = Hazard Analyses and Critical Control Points (Analiza tveganj in kritične kontrolne točke)

Je sistem upravljanja, naravnan na preventivne ukrepe. Namenjen je identifikaciji, oceni in obvladovanju pomembnih zdravju škodljivih tveganj, ki lahko nastopijo v okviru izvedbe prevoza živil. Cilj je največja možna varnost izdelkov in zaščita končnega potrošnika.

I

Incoterms

Incoterms (International Commercial Terms) so standardizirane mednarodne trgovinske klavzule. Sprejema in izdaja jih Mednarodna trgovinska zbornica (aktualno: Incoterms 2010). Stranki (prodajalec, kupec) določenega trgovinskega posla lahko dogovorita klavzulo teh Incotermsov. S pomočjo Incotermsov se urejajo bistvene obveznosti prodajalca in kupca, še posebej prenos tveganja in stroški dobave med trgovskimi partnerji.

Intermodalen promet

Glejte tudi Kombiniran prevoz. 

IRU

IRU = International Road Transport Union

IRU s sedežem v Ženevi zastopa na splošno interese prevozništva na cesti in je organizator sistema zvezkov TIR.

ISO

ISO = "International Organization for Standardization"
LKW WALTER ima od leta 1992 certifikat kakovosti v skladu z ISO 9001:2008 in od leta 2016 certifikat za okolje v skladu z ISO 14001:2004.

Certifikat ISO (PDF)

J

Joloda

Zaščitena blagovna znamka. Ime je izpeljano iz imena izumitelja in ustanovitelja Johnstone George.
JOLODA opisuje sistem natovarjanja na prikolice, ki prihrani čas in moč, še posebej za prevažanje papirnega blaga.

K

Kabotaža

Kot kabotaža velja izvedba transportnih storitev v okviru določene države, ki jih izvede tuje prevozno podjetje.

Kategorije EURO (2, 3, 4, 5, 6)

EURO 2, 3, 4, 5 ali 6 predstavlja različne kategorije motorjev tovornjakov z nizko ravnijo hrupa in izpustov.
LKW WALTER se prednostno poslužuje prevoznih partnerjev z okolju prijazno opremo, razreda EUR 5 in višje.

Kombiniran prevoz

Za karseda okolju prijazno in stroškovno učinkovito izvajanje prevoza, so v kombiniranem prevozu različni načini prevoza tovorna vozila, železnica. ladja) optimalno kombinirani.

  • Železnica/ladja za glavne poti (okolju prijzna prevozna rešitev)
  • Tovorna vozila za dovoz in odvoz (fleksibilen prevzem in dostava)

Kombiniran prevoz

Kombinirano zavarovanje tovora

Pri kombiniranem zavarovanju tovora se kombinirajo elementi zavarovanja tovora v sklenjeni obliki z ele-menti zavarovanja tovora s povečanjem sile trenja. Tovor se natovori npr. ob čelno steno in se z natezni-mi pasovi priveže v sklenjeni obliki in s povečanjem sile trenja. V praksi je to pogosto uporabljena metoda za zavarovanje tovora.

Kompletni kamionski prevoz

Pri kompletnem tovoru gre za polni tovor tovornjaka, ki je načeloma namenjen enemu samemu prejemniku.
Mednarodni pojem za to je "FTL" - Full Truck Load.

Kontrolna točka

Kot kontrolno točko opisujemo podjetje, pri katerem LKW WALTER naroči preverjanje tovornjakov, preden ti peljejo do mesta natovarjanja ali raztovarjanja. Pri tej kontroli strokovno osebje preveri med drugim tehnično stanje vozila, razpoložljivost potrebnih sredstev za natovarjanje (npr. napenjalne trakove), osebno zaščitno opremo voznika in njegovo stanje znanja o ustreznih zahtevah mesta natovarjanja in raztovarjanja v zvezi s prometno varnostjo.

Križno vezanje

Zavarovanje tovora v sklenjeni obliki za varovanje prečnih pospeškov (proti delovanju sile, ki nastopa na stran). Se med drugim izvaja v kemijski industriji.

Glejte tudi Sklenjena oblika.

L

LOADS TODAY

LOADS TODAY je vodilna borza kompletnih prevozov v Evropi, je spletni portal podjetja LKW WALTER za prevozne partnerje.
Bistvena prednost LOADS TODAY je v tem, da transportni partnerji podjetja LKW WALTER v LOADS TODAY najdejo samo kompletne tovore, katere naroči in plača LKW WALTER.

Borza tovorov LOADS TODAY

LTL

LTL je angleška okrajšava za "Less than Truck Load" (delni tovori).

M

Mega prikolica

Mega priklopnik in polprikolica z notranjo višino 3 m.

MiLog

Zakon o minimalni plači - nemški zakon o določanju splošne minimalne plače. V Nemčiji od 1.1.2015 določa na celotnem področju minimalno zakonsko predpisano plačo.

Model v obe smeri

Pri modelu v obe smeri vozijo naši prevozniki nenehno med dvema državama v eni relaciji (npr. Nemčija - Francija - Nemčija).

N

Napenjalne letve

Napenjalne letve štejejo k sredstvom za zavarovanje tovora. imenujemo jih tudi spojne letve ali vmesna stenska varovala ali zapirala. Namenjene so sklepnemu zavarovanju tovora, ki preprečuje zdrs blaga naprej ali nazaj.

Napenjalni trakovi

Napenjalni trakovi so namenjeni pritrjevanju in varovanju tovora.
Načeloma ločujemo med zategovalnimi trakovi z zatikalnikom s kratko ročico (ca. 350 daN natezne sile) in napenjalnimi trakovi z zatikalnikom z dolgo ročico (ca. 500 daN natezne sile).

Nevtralizacija

Pri nevtralizaciji se izvor ali določitev blaga mesta nakladanja in razkladanja zadrži. Pri tem ločimo med nevtralizacijo vrednosti in nevtralizacijo imena.

O

Obseg škode ob nesreči pri brodolomu

Izraz za izredne dogodke oz. incidente pri prevozu po reki in morju. Storitve obsega so stroški, ki nastanejo ob reševanju ladje in tovora iz skupne nevarnosti, za stroške katerih jamčita lastnik ladje in tovora v enaki meri.

Odstranljivi stranski drogovi

Pri tem gre za stojala v prikolici, ki so sidrana v dno vozila. Odstranljivi stranski drogovi so namenjeni kot sredstvo za varovanje tovora, na katerih je mogoče varovati blago.

Oporniki

Oporniki so stranski, navpicni drogovi in sestavni del polpriklopnika.

P

Pakirni seznam

Seznam pakiranja je seznam embalažnih enot. Namenjen je natančni določitvi obsega in vrste blaga.

Paperliner

Tovornjak za papir je specialen polpriklopnik za tovor papirja s samodejnim sistemom natovarjanja in raztovarjanja (joloda letve, joloda sani).

Podloge proti zdrsu

Sredstva za varovanje tovora, namenjena kot podlage za zvišanje koeficienta trenja.

Pomorski promet na kratke razdalje

Short Sea Shipping predstavlja prevoz tovora po morju v okviru enega kontinenta.
Za LKW WALTER predstavlja eno od možnih prometnih poti v kombiniranem prometu.

Glejte tudi Kombiniran prevoz.

Povečanje sile trenja

Povečanje sile trenja je oblika varovanja tovora.

Pri zavarovanju tovora s povečanjem sile trenja se s privezovanjem tovora navzdol sila teže oz. sila trenja tovora zviša in s tem je zagotovljeno boljše zavarovanje tovora.

To zagotovimo npr. s privezovanjem z nateznimi pasovi.

Povezava z EDI

EDI pomeni Eletronic Data Interchange = elektronska izmenjava podatkov

PPE

PPE = Personal Protective Equipment (osebna zaščitna oprema)

Naslednji znaki zapovedi predpisujejo nenehno uporabo osebne zaščitne opreme: zaščitna čelada (EN 397), zaščitna očala (EN 166/EN 166-3), zaščita sluha (EN 352), oblačila, ki prekrivajo telo, varnostni jopič (EN 471), delovne rokavice (EN 388) in zaščitni čevlji z jeklenimi kapicami (EN 20345 S1)

Prevažanje s tovornjaki

Prevažanje s tovornjaki pomeni odvijanje odvoza in dovoza v kombiniranem prometu, t.j. vleka polpriklopnikov LKW WALTER z mesta natovarjanja do kombi-terminala/pristanišča oz. od kombi-terminala/pristanišča do mesta raztovarjanja.

Glejte tudi Kombiniran prevoz.

Priklopniki XL

V nasprotju s standardnimi priklopniki ima priklopnik XL lastnosti, ki pozitivno vplivajo na zavarovanje tovora - npr. ojačano čelno steno, 4 zapirala na vratih, ojačana ponjava, vsaj 32. stranskih desk, fiksna nadgradnja in ojačane stranske ponjave.

Naš lasten vozni park prikoličarjev sestavljajo izključno priklopniki XL.

Glejte tudi EN 12642 XL.

Prikolica s cerado

Pri prikolici s cerado gre za izdelavo vozila s ponjavo brez stene boka tovornjaka.

R

Respact

respACT je avstrijski portal podjetij za Corporate Social Responsibility (CSR) in trajnosten razvoj. Kot pobudnik podpira respACT svoja članska podjetja z aktualnimi novicami in informacijami za trajnostno gospodarjenje, rednih možnostih za povezovanje in ponudbah za razvoj kompetenc. "Responsible actions" ciljajo na družbeno, ekološko in gospodarsko modernizacijo področij: vodenje in oblikovanje, trg, sodelavke/sodelavci, okolje in družbo. (www.respact.at)

Responsible Care

Svetovna, prostovoljna pobuda kemijske industrije z namenom izboljšanja zdravstvene, varnostne in okoljske situacije s strogimi lastnimi nadzori.

Certifikati

S

SHEQ

SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

LKW WALTER je leta 2005 združil področja varnost/zdravje, okolje in kakovost. Leta 2008 je bilo uvedeno upravljanje varnosti - Security Management. Odslej so navedena področja združena v pojmu SHEQ.

SHEQ-management

Sitasto potisno dno

Sitasto potisno dno je danes običajna prevleka lesenih tal (plošče) v polpriklopniku.

Sklenjena oblika

Sklenjena oblika blaga je način varovanja tovora.

Pri zavarovanju tovora v sklenjeni obliki se tovor natovarja neposredno in brez vrzeli med deli tovora na omejitev tovornega prostora (čelna stena, prečna pregrada, stebri itd.).
Zavarovanje tovora v sklenjeni obliki velja pri priklopnikih XL kot posebej učinkovita metoda varovanja tovora.

Spletno naročilo

Rezervacija naročila preko spletnega portala za stranke CONNECT.

Glejte tudi CONNECT.

SQAS

SQAS = Saftey & Quality Assessment System

Presoja SQAS je sistem, katerega je razvilo združenje CEFIC, "European Chemical Industry Council" (krovno združenje evropske kemične industrije).
Presojo je treba obnavljati vsaka 3 leta in je namenjena kot orodje za enotno kvalifikacijo kakovosti, varnosti (varstva oseb in stvari), obnašanja do okolja in ukrepov CSR v prevoznih in špediterskih podjetjih.
V podjetju LKW WALTER je bila prva presoja v skladu s SQAS izvedena že v letu 1995.

T

T1, T2, T-

T1, T2 in T- so carinski tranzitni dokumenti za določitev carinskega blaga med 27 državami članicami EU, Norveško, Islandijo, Švico, Turčijo in Srbijo.

Tahograf

Tahograf je elektronska naprava, ki v glavnem beleži čase vožnje in odmorov.

Terminal (železnica/trajekt)

Terminal v kombiniranem prometu (cesta-železnica/ladja) je sistem za pretovarjanje tovornih enot (sedlasti polpriklopnik, konttejner) na železniških postajah in pristaniščih.

Tkanina aramid

Pri tkanini aramid gre za specialno tkanino za strešne ponjave. Aramid je rumene barve in ima funkcijo zaviranja ognja.

Tovorna višina

Stranska tovorna višina: višina, do katere lahko prikolico natovorimo s strani.
Zadnja tovorna višina: višina, do katere lahko prikolico natovorimo od zadaj.

V

Večblokirna letev za zaščito tovora

Večblokirna letev je jeklena letev na tleh polpriklopnika (na levem in desnem okvirju) z zaporedoma nameščenimi pritrdilnimi točkami za napenjalne trakove.

Voluminoznost

Pod voluminoznost razumemo razmerje volumna v m³ glede na težo v tonah.

Vrednost trenja µ (mü)

Če je tovor natovorjen na nakladalni površini, nastaja pri tem med tovorom in tlemi priklopnika trenje, ki se izraža z vrednostjo trenja. Ta je namenjena izračunu drsnosti tovora in potrebnega števila nateznih pasov.

Vzmetno vezanje štirih palet

Sklepno zavarovanje tovora za zavarovanje pred delovanja sil v oz. proti smeri vožnje. Se med drugim uporablja v kemijski industriji.

Glejte tudi Sklenjena oblika.

Z

Zaščita pred podletom (spredaj, zadaj)

Zaščita pred podletom je varnostna oprema na polpriklopnikih in tovornjakih, da pri nesrečah drugi udeleženci v prometu ne morejo priti pod vozilo.

Zatikalnik s kratko ročico

Zatikalnik s kratko ročico, imenovan tudi pritisni natezni pas je namenjen kot natezni element za zavarovanje tovora z nateznimi pasovi. Od aprila 2004 je treba zatikalnik s kratko ročico v skladu z EN 12195 namestiti za natezne sile 250 do 350 daN.

Glejte tudi Zatikalnik z dolgo ročico.

Zatikalnik z dolgo ročico

Zatikalnik z dolgo ročico ročico, imenovan tudi pritisni natezni pas je namenjen kot natezni element za varovanje tovora z nateznimi pasovi. Od aprila 2004 je treba zatikalnik z dolgo ročico v skladu z EN 12195 namestiti za natezne sile od 375 do 500 daN.

Glejte tudi Zatikalnik s kratko ročico.

Zavarovanje tovora

Zavarovanje tovora je zavarovanje blaga. zavarovanje se začne od natovarjanja blaga na dogovorjenem kraju prevzema in zaključi ob njegovem raztovarjanju. Pokriva škodo, ki presega okvir jamstva prevoznika v skladu s CMR. Sklenitev ločenega prevoznega zavarovanja se izvaja po naročilu in na stroške naročnika.
"Splošni avstrijski pogoji za prevozna zavarovanja " (AÖTB 1988) predstavljajo zakonsko podlago za to.

Zavarovanje tovora s stranskim privezovanjem

Imenovano tudi privezovanje Buchtlashing. Sklepno zavarovanje tovora za varovanje prečnih pospeškov (proti delovanju sile, ki nastopi na stran). Se med drugim uporablja v jeklarstvu.

Glejte tudi Sklenjena oblika.

Zvezek ATA

Zvezek ATA izstavlja nacionalna trgovinska zbornica in velja kot mednaroden dokument za dodajanje zaznamkov.
Namenjen je odpremi blaga, ki je namenjena začasnemu uvozu/izvozu (npr. sejmi, gradbišča v tujini itd.).

Zvezek TIR

Zvezek TIR je tranztitni dokument z najširšim področjem veljavnosti. Velja čez evropske meje na Vzhodu, Bližnjem in Srednjem Vzhodu. IRU je organizator sistema zvezkov TIR in prevzema v EU in drugih državah članicah TIR jamstvo za carinske dajatve do največje vrednosti 100.000,- / zvezek TIR. V nekaterih državah članicah TIR velja omejen znesek jamstva največ 60.000,- / zvezek TIR.