We believe that we can offer you a better version of this website.

INT

Naudojimo sąlygos

I. Bendrosios WALTER GROUP tinklalapių naudojimosi sąlygos

 • (1) Šių naudojimosi sąlygų objektas – įmonės „LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG“ ir su ja susijusių koncernų (toliau – „WALTER GROUP“) tinklaviečių (toliau – „Tinklavietė“) naudojimasis.

  (2) Šiame puslapyje pateikiamos bendrosios tinklavietės naudojimosi sąlygos. Atidarydami arba naudodamiesi tinklaviete (toliau – „Naudojimasis“) visi vartotojai ir lankytojai (toliau – „Vartotojas“) pripažįsta Bendrųjų naudojimosi sąlygų galiojimą. WALTER GROUP pasilieka teisę bet kada savo nuožiūra keisti naudojimosi sąlygas.

  (3) Galimybė registruotiems vartotojams:
  Vartotojas, paspaudęs laukelį „Sutinku“ arba „Siųsti“, sutinka su tinklavietės naudojimosi sąlygomis kaip su jį įpareigojančiomis nuostatomis. WALTER GROUP pasilieka teisę savo nuožiūra keisti egzistuojančias naudojimosi sąlygas. Vartotojas, norėdamas ir toliau naudotis WALTER GROUP paslaugomis, pirmiau nurodytu būdu, t.y. paspausdamas laukelį „Sutinku“ arba „Siųsti“, turi dar kartą sutikti su pakeistomis naudojimosi sąlygomis.

  (4) WALTER GROUP tinklavietėje siūlo klientams, transporto partneriams ir pretendentams skirtą informaciją apie sektorių ir įmones. Tam tikromis paslaugomis (pvz., „LOADS TODAY“, „Klientų portalu CONNECT“) gali naudotis tik registruoti vartotojai.

  (5) WALTER GROUP turi teisę visiškai arba iš dalies užblokuoti tinklavietę ir savo nuožiūra keisti tinklavietės turinį bei paslaugas. WALTER GROUP negarantuoja nepertraukiamo WALTER GROUP tinklavietės prieinamumo. Niekas negali įgyti teisės reikalauti, kad WALTER GROUP tinklavietė būtų palaikoma ir ja galima būtų naudotis.
 • (1) Visas tinklavietės turinys (iliustracijos, tekstai, formuluotės, ženklai, nuotraukos, paveikslėliai, video įrašai, grafikai) yra WALTER GROUP arba jos sutarties partnerių intelektinė nuosavybė. Vartotojas, naudodamasis WALTER GROUP tinklaviete, neįgyja jokių licencijos arba kitokių naudojimosi teisių į tinklavietės teises (pvz., pramoninės nuosavybės teises, autoriaus teises, susijusias saugomas teises ir t.t.). Be išankstinio rašytinio WALTER GROUP sutikimo draudžiama keisti, kopijuoti, dauginti, naudoti, papildyti arba kitokiu būdu naudoti WALTER GROUP tinklavietėje patalpintus ženklus, dizainą, nuotraukas, paveikslėlius, tekstą, teksto dalis ir kitokį tinklavietės turinį. Ši nuostata netaikoma medžiagos, kurią aiškiai siūloma naudoti, dauginimui ir naudojimui.
 • (1) WALTER GROUP atsako už visokio pobūdžio žalą, kurią vartotojas patyrė naudodamasis WALTER GROUP tinklaviete, tik tuo atveju, jei žala atsirado dėl tyčinių veiksmų arba grubaus aplaidumo.

  (2) WALTER GROUP neprisiima jokios atsakomybės nei už vartotojo patirtą tiesioginę(-ius), nei už netiesioginę(-ius) žalą arba nuostolius nepriklausomai nuo to, ar tokia žala ar nuostoliai patiriami dėl sutarties, žalos (nuostolių) atlyginimo teisės (įskaitant aplaidumą) arba patiriami bet kokiu kitokiu būdu, jei juos galima priskirti vienai iš šių kategorijų::

  (i) Negautas pelnas ir netiesioginė žala
  (ii) Atsitiktiniai nuostoliai ir negautas pelnas
  (iii) Neišnaudotos verslo galimybės
  (iv) Idealiųjų vertybių (angl. „good will“) ir duomenų praradimas

  (3) WALTER GROUP ėmėsi visų galimų veiksmų, kad užtikrintų, jog WALTER GROUP tinklavietėje talpinama informacija talpinimo metu būtų teisinga ir pilna. WALTER GROUP neprisiima atsakomybės ir negarantuoja už tokią tinklavietėje suteikiamą informaciją, kaip, pvz., informacija atsisiuntimui, trečiųjų šalių siūlomas paslaugas, išorės nuorodas arba kitą turinį, kuriais tiesiogiai arba netiesiogiai naudojamasi per WALTER GROUP tinklavietę arba iš jos galima atsidaryti tinklavietes, kuriose naudojamasi tokiomis paslaugomis, informacija, nuorodomis arba turiniu. WALTER GROUP taip pat pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti arba papildyti patalpintą informaciją.

  (4) WALTER GROUP neatsako už žalą, kurią vartotojas patyrė pats netinkamai naudodamasis arba piktnaudžiaudamas vartotojo paskyra, taip pat už žalą, kuri patirta piktnaudžiaujant identifikacijos požymiais arba jei jie prarandami, arba už žalą, patirtą dėl vartotojų išsaugotų duomenų.
 • (1) WALTER GROUP stengiasi nuolat palaikyti tinklavietę ir ją laikyti prieinamą, tačiau tai daro atsižvelgdama į turimas technines, ekonomines, įmonės ir organizacines galimybes.

  (2) WALTER GROUP neprisiima jokios atsakomybės ir negarantuoja, kad WALTER GROUP tinklavietė nepertraukiamai arba ištisai būtų pasiekiama, arba kad jos turinys nepertraukiamai arba ištisai būtų prieinamas, taip pat, kad tinklavietė arba turinys neturėtų klaidų arba, kad klaidos bus šalinamos, taip pat neprisiima jokios atsakomybės ir negarantuoja, kad WALTER GROUP tinklavietė arba pagalbinės priemonės (pvz., serveriai) nebus užkrėsti virusais arba kitais pavojingais komponentais. WALTER GROUP pabrėžia, kad neprisiima jokios atsakomybės už bet kokio pobūdžio žalą, patirtą dėl WALTER GROUP tinklavietės arba pagalbinių priemonių naudojimosi, jei tai leidžiama teisės aktais.

  (3) WALTER GROUP neprisiima jokios atsakomybės už laiką, kai dėl techninių arba kitokių problemų tinklavietė yra nepasiekiama.
 • WALTER GROUP tinklavietėje patalpinta išorės nuorodų, kuriomis atidaromos trečiųjų šalių tinklavietės. WALTER GROUP neturi jokios įtakos išorės tinklaviečių, į kurias pateiktos nuorodos, prieinamumui, kokybei ir turiniui, todėl neprisiima jokios atsakomybės už išorės tinklaviečių turinį, pažeidžiantį galiojančius teisės aktus arba kitokiu būdu vartotojams sukeliantį žalą.
 • Svetainėje yra dalinai įdiegti „SwissSign“ SSL sertifikatai. Kad būtų apsaugota nuo „Phishing“ (sukčiavimo), „SwissSign“ SSL sertifikatai ne tik efektingai šifruoja vartotojo duomenis jų perdavimo žiniatinklio serveriui metu, bet ir nustato teikėjo tapatumą (WALTER GROUP) bei svetainės tikrumą.

  Vartotojas pareiškia, kad jam yra žinomos „SwissSign Gold CP/CPS“ (repository.swisssign.com) ir „SwissSign Gold End User Agreements“ (repository.swisssign.com) bendrosios nuostatos, jis jas perskaitė, pripažino ir jų laikysis. WALTER GROUP vartotojo atžvilgiu neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su SSL sertifikato naudojimu.

 • (1) Tam tikromis paslaugomis (pvz., „LOADS TODAY“, „Klientų portalu CONNECT“) gali naudotis tik registruoti vartotojai. Vartotojas, užsiregistravęs tinklavietėje ir WALTER GROUP jį patikrinus, gauna slaptažodį, kuriuo naudojantis galima prisijungti prie vartotojo paskyros.

  (2) Vartotojas atsakingas už slaptažodžio ir kitų galimų duomenų konfidencialų laikymą, taip pat už visus naudojantis vartotojo paskyra atliekamus veiksmus. WALTER GROUP reikia nedelsiant pranešti apie bet kokį neautorizuotą vartotojo paskyros naudojimą arba kitus saugumo pažeidimus. Vartotojo paskyros registravimas arba prisijungimas, siekiant naudotis prenumeruojamomis paslaugomis, yra susietas su vartotojo partnerio numeriu. Vartotojas neturi teisės atskleisti partnerio numerio arba slaptažodžio kitiems asmenims ir leisti jiems naudotis šiais duomenimis. Jei vartotojas atskleidžia partnerio numerį ir (arba) slaptažodį, galimas vartotojo paskyros ištrynimas arba prenumeruojamų paslaugų teikimo nutraukimas.

  (3) Duomenų, turinio ir informacijos, kuriuos vartotojas sužino naudodamasis savo vartotojo paskyra, negalima perduoti tam teisės neturintiems asmenims.

  (4) WALTER GROUP, nenurodydama priežasčių, pasilieka teisę neleisti registruotis arba prisijungti prie paskyros, siekiant gauti prenumeruojamas paslaugas, grupė taip pat pasilieka teisę atmesti tokius prašymus. WALTER GROUP, nenurodydama priežasčių, taip pat turi teisę užblokuoti bet kokią vartotojo paskyrą arba naudojimąsi bet kokiomis prenumeruojamomis paslaugomis.
 • WALTER GROUP draudžia siųsti kompiuterines programas, rinkmenas arba kitokią medžiagą, kuriose yra kenkėjiškų ir (arba) pertraukiančiųjų elementų, kaip pvz., virusus, suklastotas rinkmenas, „paslėptąsias“ rinkmenas (pvz., į „audio“ formato rinkmenas integruotus paveikslėlius), šnipinėjimo programas – vadinamąsias interneto kirmėles (angl. „worms“), vadinamuosius „Trojos arklius“ arba programas „Bots“, siekiant paslinkti ekraną, atvaizduoti daugiau ekranų ir siekiant užsiimti kitais veiksmais, kuriais iš esmės galima pažeisti tinklavietės vientisumą ir sutrikdyti veikimą arba internetinį bendravimą.
 • (1) Draudžiama rengti bet kokio pobūdžio elektroninius išpuolius prieš WALTER GROUP tinklavietę arba prieš bet kokius su tokiais veiksmais susijusius WALTER GROUP duomenis arba konkrečių vartotojų duomenis.

  (2) Bet koks elektroninis išpuolis iš karto nulemia vartotojo, kurio paskyra naudojantis įvyko išpuolis, blokavimą, už tokį išpuolį inicijuojamas civilinis ir baudžiamasis persekiojimas.

II. Kitos nuostatos

 • Ši sutartis grindžiama Austrijos Respublikos teisės aktais. Ginčų sprendimo vieta – Komercinių bylų teismas Vienos m. Innere Stadt raj. (Gericht für Handelssachen in Wien, Innere Stadt) Galioja išskirtinai tik Austrijos Respublikos teisė, netaikomos Jungtinių Tautų pirkimo-pardavimo sutarčių nuostatos ir Austrijos tarptautinės privatinės teisės kolizinės nuostatos.
 • (1) Šią sutartį keisti ir papildyti galima tik raštu. Papildomi žodiniai susitarimai negalioja.

  (2) Jei viena ar kelios šios sutarties nuostatos dėl bet kokios priežasties tampa negaliojančiomis, tai neturi įtakos likusių sutarties nuostatų galiojimui.