We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Sosiaalinen vastuu - LKW WALTER

Sosiaalinen vastuu

Tehtäväni yrittäjänä LKW WALTERin kestävän, liiketoiminnallisen menestyksen saavuttamiseksi on saada yrityksemme palvelukseen Euroopan pätevimmät osaajat. Aloitimme pienenä perheyrityksenä - nykyään olemme iso perhe, jonka tehtävä yhteiskunnassa on vaikuttaa kestävällä tavalla taloudelliseen hyvinvointiin ja sosiaaliseen yhteenkuuluvaisuuteen, sopusoinnussa luonnon ja ympäristön kanssa.

Ote yrityksemme perustajan pitämästä puheesta

Vastuuntuntoinen kanssakäyminen työntekijöidemme, asiakkaidemme ja liikekumppaneidemme kanssa on leimannut LKW WALTERin kehitystä alusta alkaen ja on jo kauan ollut yrityskulttuuriimme integroitu osa.
Yhteiskunnallinen vastuumme

Sitoutumisemme sosiaalisen vastuun kantamiseen perustuu 3 peruspilariin:

Ympäristövastuumme

Sitoutumisemme sosiaalisen vastuun kantamiseen perustuu 3 peruspilariin:

Sitoutumisemme sosiaalisen vastuun kantamiseen perustuu 3 peruspilariin:

Yhteiskunnallinen vastuumme

respact
Olemme tietoisia yhteiskunnallisesta vastuustamme ja käymme asiakkaiden, toimittajien, viranomaisten ja yhteiskunnan kanssa avointa vuoropuhelua. Tuemme työntekijöidemme humanitäärisiä avustusprojekteja sekä sosiaalisia aloitteita taloudellisesti, esinelahjoin sekä henkilökohtaisella työpanoksella. Osallistumme erityisesti koulujen ja yliopistojen koulutusprojektien tukemiseen.
Arvostamme yhteistoimintaan perustuvaa johtamistyyliä sekä työntekijöidemme mahdollisimman laajaa itsenäisyyttä ja palkitsemme henkilökohtaisen panoksen huomioivalla palkkauksella. Lisäksi tarjoamme työntekijöillemme kiehtovan ja kansainvälisen työympäristön, joka antaa työntekijöille laajakantoisia perspektiivejä henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksen tueksi. Terve elämäntapa on meille tärkeää ja tuemme useita urheilu- ja kuntoiluaktiviteetteja.
Kuorma-autonkuljettajien turvallisuuskoulutus
Suurena kuljetusorganisaationa koemme velvollisuudeksemme parantaa Euroopan maantieliikenteen turvallisuutta. Siksi olemme laatineet kuljettajan koulutusohjelman ja käsikirjan sekä aloittaneet kattavat toimenpiteet ammattimaista kuljettajakoulutusta varten. Osallistumme myös eurooppalaisiin työryhmiin esim. rekkakuljettajien työolojen parantamiseksi tai kuorman sidonnan yhtenäistämiseksi Euroopassa. LKW WALTER on vuonna 2004 allekirjoittanut ponnistelujensa johdonmukaisena tuloksena "Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirjan". Asiakirjan tavoitteena on jatkuvasti vähentää liikennekuolemia Euroopan tieliikenteessä.

Ympäristövastuumme

Responsible Care
Kanssavastuulla ympäristöstä ja sen toteuttamisesta yritystoiminnassa on LKW WALTERilla pitkät perinteet. Ehdoton periaatteemme on ollut jo 1950-luvulta lähtien "meno-paluu-kuormat", ts. tyhjien kilometrien välttäminen.

Vuonna 1984 LKW WALTER ryhtyi siirtämään maantiekuljetuksia rautateille haitallisten päästöjen vähentämiseksi. 1990-luvulla ympäristöaktiviteetteja tehostettiin edelleen ja kehitettiin kattava ympäristöjohtamisjärjestelmä.

Laajat ympäristötoimintamme arvioidaan tänä päivänä ulkoisissa ympäristöauditoineissa "esimerkillisiksi kuljetussektorilla"

 

Toimipaikkamme ympäristöaktiviteetteihin kuuluvat mm.: 

 

  • kaikkien hankittavien tuotteiden ja palvelujen ympäristöystävällisyys
  • vedenkulutuksen vähentäminen ja energiatehokas lämpimän veden tuotto
  • jätteen vähentäminen ja välttäminen 
  • energiankulutuksen optimointi rakennusjohtotekniikalla 
  • ympäristökoulutus ja työntekijöiden motivointi ympäristöasioissa 
  • resursseja säästävä matkustus

 

Erityisen tärkeänä pidämme ulkoisia ympäristötoimenpiteitä:: 

 

  • rekkakuljettajien kouluttaminen ympäristötietoiseen ja säästävään ajoon
  • kuljetusreittien optimointi tyhjien kilometrien vähentämiseksi 
  • yhteistoiminta kansainvälisten organisaatioiden kanssa ympäristöstandardien kohottamiseksi 
  • miehittämättömien yhdistetyn liikenteen "Rautatie/maantie" ja "Short Sea Shipping" osuuksien kasvattaminen

 

Siirtämällä maantiekuljetuksia kiskoille ja lyhyen matkan meriliikenteeseen osallistumme saastepäästöjen, erityisesti kasvihuonekaasuihin kuuluvan hiilidioksidin, vähentämiseen merkittävällä tavalla. LKW WALTER järjesti vuonna 2023 Euroopan laajuisesti yli 579 000 yhdistettyä kuljetusta. Ainoastaan tällä toimenpiteellä CO2-päästöjä on voitu vähentää noin 329 000 tonnia.

 

Lisää LKW WALTERin ympäristöjohtamisjärjestelmästä voit lukea viimeisimmästä yritysraportista: "Our road to the future"

Kestävä yritystoiminta

Pääkonttori Wien/Wiener Neudorf
LKW WALTERin johdolle kestävä yritystoiminta tarkoittaa yrityksen johtamista niin, että sen jatkuvuus on turvattu ja kehitys on menestyksekästä pitkällä aikavälillä. LKW WALTER pyrkii kauaskantoiseen kasvuun - ottaen huomioon taloudelliset, ekologiset ja yhteiskunnan sosiaaliset tavoitteet. Arvoperiaatteemme on kirjattu yritysjohdon selvitykseen. Ne ovat kestävän yritystoimintamme perusta.

Yritysjohdon selvitykset