We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Sotsiaalne vastutus - LKW WALTER

Sotsiaalne vastutus

Minu panus ettevõtjana LKW WALTERi jätkusuutlikku majandustegevusse on kutsuda oma firmasse tööle parimad spetsialistid kogu Euroopast. Alustasime väikese pereettevõttena- täna oleme suur perekond, kelle ülesandeks on kooskõlas looduse ja keskkonnaga anda tõhus panus majanduslikku heaolusse ja sotsiaalsesse ühtekuuluvusse.

Väljavõte meie firma asutaja kõnest

LKW WALTERi arengut on algusest peale saatnud vastutusrikas suhtumine töötajatesse, klientidesse ja äripartneritesse ning sellest on saanud meie ettevõtluskultuuri tervikosa.
Meie sotsiaalne vastutus

Meie sotsiaalne vastutus tugineb kolmele sambale:

Meie vastutus keskkonna eest

Meie sotsiaalne vastutus tugineb kolmele sambale:

Meie sotsiaalne vastutus tugineb kolmele sambale:

Meie sotsiaalne vastutus

respact
Me kinnitame oma sotsiaalset vastutust ja peame klientide, tarnijate, ametkondade ning ühiskonnaga avatud dialoogi. Toetame humanitaarabiprojekte ja oma töötajate sotsiaalalgatusi rahalise abi, annetuste ja tööpanuse näol. Eriliselt panustame haridusprojektide arendamisse koolides ja ülikoolides.
Me kasutame koostööl põhinevat juhtimisstiili, andes töötajatele suurema vastutuse, ning tunnustame nende panust tulemustasuga. Lisaks sellele pakume suurepärast rahvusvahelist töökeskkonda, mis annab võimaluse isiklikuks ja tööalaseks arenguks tulevikus. Edendame ettevõttes tervislikke eluviise ning toetame laialdaselt sportimist ja kehakultuuri.
Veoauto juhtimise ohutusalane koolitus
Suure transpordiettevõttena tunneme kohustust suurendada turvalisust Euroopa teedel. Seetõttu oleme välja töötanud juhtide koolitusprogrammi ja käsiraamatu ning alustanud aktiivselt juhtide koolitamist. Lisaks teeme kaastööd Euroopa töörühmades, et parandada näiteks veokijuhtide töötingimusi või standardiseerida turvalist laadimist Euroopas. 2004. aastal allkirjastas LKW WALTER oma jõupingutuste loogilise jätkuna „Euroopa liiklusohutuse harta”. Harta eesmärk on jätkuvalt vähendada liiklussurmade arvu Euroopa maanteeliikuses.

Meie vastutus keskkonna eest

Responsible Care
Kaasvastutus keskkonna eest, mis avaldub meie majandustegevuses, on LKW WALTERis juba pikaaegne traditsioon. Juba viiekümnendatel aastatel oli tühisõitude vältimiseks tavaks kasutada autosid ringmarsruudil.

1984. aastal alustas LKW WALTER autoveo asendamist raudteeveoga, et vähendada saastekogust. Üheksakümnendatel aastatel tõhustati keskkonnategevust veelgi ning töötati välja mahukas keskkonnajuhtimissüsteem.

Praegu antakse meie aktiivsele keskkonnategevusele sõltumatute keskkonnaauditite poolt hinnang „transpordisektoris eeskujulik”. 

 

Meie kohapealse keskkonnategevuse hulka kuuluvad muuhulgas: 

 

  • kõikide toodete ja teenuste keskkonnasäästlik hankimine
  • vee tarbimise vähendamine ning energiasäästlik vee soojendamine
  • jäätmete tekkimise vähendamine ja vältimine 
  • energiatarbimise optimeerimine hoone juhtimistehnika abil 
  • keskkonnakoolitused ning töötajate motiveerimine keskkonda säästma 
  • kokkuhoidlik reisimine

 

Erilist tähelepanu pöörame välisele keskkonnategevusele

 

  • veokijuhtide täienduskoolitus keskkonnateadliku ja säästva sõitmise valdkonnas
  • veo otstarbekas planeerimine tühisõitude vältimiseks 
  • koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega, et parandada keskkonnastandardeid 
  • raud- ja maanteel saatjata kombiveo ning Short Sea Shipping väljaarendamine

 

Kui asendame autoveo raudtee- ja Short Sea Shipping veoga, anname olulise panuse saasteainete, eelkõige kasvuhoonegaasi CO2 koguste vähendamisse. 2023. aastal tegi LKW WALTER kogu Euroopas üle 579 000 kombineeritud veo. Ainuüksi selle tegevusega õnnestus CO2 heitkogust ligikaudu 329 000 tonni võrra vähendada.

 

Lisateavet LKW WALTERi keskkonnajuhtimissüsteemi kohta leiate viimasest ettevõtte raportist: "Our road to the future"

Jätkusuutlik majandustegevus

Peakontor Viinis/Wiener Neudorfis
Jätkusuutlik majandustegevus tähendab LKW WALTERi juhtkonna jaoks ettevõtte juhtimist sel viisil, et ettevõte püsiks stabiilne ja areneks pikemas perspektiivis edukalt. LKW WALTERi tulevikuks on kasvamine, pidades silmas majandusalaseid, keskkonnaalaseid ja ühiskondlik-sotsiaalseid eesmärke. Meie peamised väärtushinnangud on kirjas ettevõtte juhtkonna aruannetes. Need on meie jätkusuutliku majandustegevuse aluseks.

Ettevõtte juhtkonna avaldused