We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Sõnastik - LKW WALTER

Sõnastik

Meie sõnastikust leiate kõik olulisimad terminid seoses transpordiga. Uurige järele!

A

ADR

ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

Siinkohal on tegu rahvusvahelise kokkuleppega ohtliku kauba veoks maanteel.

Allasõidutõke (külgmine, tagumine)

Allasõidutõke on treilerite ja veokite kaitseseadis, mille eesmärk on õnnetusjuhtumi korral ära hoida teiste liiklejate sattumine sõiduki alla.

Aramiidkangas

Aramiidi puhul on tegu spetsiaalse kangaga, mida kasutatakse katusetendi jaoks. Aramiid on kollane ja tulekindel.

AÖSp

AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Üldtingimused Austria veoettevõtetele)

AÖSp kohaldatakse vastavalt lepingule. AÖSp reguleerib muuhulgas õigussuhet tellija ja ekspediitori vahel ning ekspediitori vastutust.

B

BAG

Saksamaa Föderaalne kaubaveoamet

(www.bag.bund.de)

Blokeerimine

Blokeerimine on koorma kinnitamise viis.

Blokeerimine tähendab, et kaup laaditakse otse ja ilma vahedeta laadimisruumi piireteni (esisein, ported, koormatoed).
Selline pealelaadimine on kombinatsioonis XL-haagistega eriti tõhus koorma kinnitamise meetod.

C

CEMT-luba

CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Euroopa Transpordiministrite Konverents)

CEMT-lubade arv ja riikide jaotus määratakse igal aastal Euroopa Transpordiministrite konverentsi (Internationales Transport Forum ITF) resolutsiooniga. See luba annab volitused kaubaveo teostamiseks u. 45 CEMT-liikmesriigi vahel.

CIM

CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

CIM on rahvusvahelise raudteeveo lepingu ühtsed eeskirjad, mille leiate COTIFi lisas B.

Vaata ka COTIF.

CMR

CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

CMR on rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon". CMR-i tingimused on kohustuslikus korras kohaldatavad kõigi lepingupoolte poolt piiriüleses autoveos.

Code of Conduct

"Code of Conduct" või "Käitumiskoodeks" on erinevateks olukordadeks ja kontekstiks soovitatud käitumismallide kogum, mille järgimist nõuab ettevõte tavapäraselt vabatahtlikult.
WALTER GROUP on arendanud välja oma käitumiskoodeksi, mis on mõeldud meie töötajatele ja juhtkonnale suuniseks otsuste tegemisel ja äritegevuses.

Code of Conduct

Coilmulde-poolhaagis

Pleki või terase rulle nimetatakse ka poolideks (coils). Nende poolide (võivad kaaluda mitu tonni) ohutuks laadimiseks on vaja kas vastavat pakendit (raam) või rullmaterjali vanniga treilerit. Vann on kaetav põrandasüvend haagises, mis on u 5 kuni 8,5 m pikk. Kui vann on kaetud, saab nende sõidukitega vedada ka muud kaupa.

Veovahendid

CONNECT

CONNECT on meie online-portaal klientidele, mille kaudu saab tellimusi hõlpsasti töödelda. Lisafunktsioonid: aktuaalsete tellimuste ülevaade ja vajaliku lisateabe olemasolu.

Demo

Kliendiportaal CONNECT

COTIF

COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

Tegu on rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga, mis puudutab nii piiriülest kaupade kui ka inimeste liikumist.
(www.cit-rail.org/de/eisenbahntransportrecht/cotif/)

D

daN

daN on dekanjuutoni lühend. Newton [ˈnjuːtn] (ühiku lühend N) on rahvusvahelises mõõtühikute süsteemis (SI) füüsikalise suuruse jõu jaoks kasutatav mõõtühik. daN on ühik, mida kasutatakse nt koormakinnituses kandevõime andmete või trosside või rihmade vastupidavuse puhul. 1 daN on ligikaudselt võrdne raskusjõuga, mis mõjub kehale massiga 1kg. Tross, mille katkemisjõud on 1000 daN, suudab seega kanda 1.000 kg.

Diagonaalside

Koormakinnitusmeetod sõidusuunas või vastusuunas mõjuvate jõudude korral turvalisuse tagamiseks. Kasutatakse muuhulgas ka keemiatööstuses.

Vaata ka Blokeerimine.

E

ECTA

"European Chemical Transport Association" on Euroopa maanteetranspordiettevõtete ühendus, mille eesmärk on parandada vedude tõhusa teostamise, ohutuse, kvaliteedi, keskkonna ja sotsiaalsete aspektide standardeid keemiliste toodete transportimisel Euroopas. ECTA on lisaks "Responsible Care Initiative" eest vastutav Euroopa maanteetranspordisektoris. (www.ecta.com)

EDI ühendus

EDI tähendab Electronic Data Interchange = elektrooniline andmevahetus

EN 12195-1

Üleeuroopaline siduv standard veose kinnitamisel kinnitusjõudude arvutamiseks; kehtib sõidukitele alates üldmassist 3,5 t.

EN 12642 XL

EN 12642 XL on koorma kinnitamisel kasutatav termin. Siinkohal on tegu Euroopa standardiga sarrustatud sõiduki kerekonstruktsioonidele. XL kerekonstruktsioonid vastavad sellele standardile (sarrustatud sõiduki kerekonstruktsioonid). LKW WALTERi kogu treileripark kombineeritud liikluse jaoks vastab standardile EN 12642 XL.

Esisein

Esiseina puhul on tegu treileri eesmise seinaga.

EURO-klassid (2, 3, 4, 5, 6)

EURO 2, 3, 4, 5 või 6 viitavad müra- ja saastevaestega veoautode erinevatele mootoriklassidele. LKW WALTER rakendab aina enam transpordipartnereid keskkonnasõbralike veokitega, mille varustus algab EURO-klassist 5.

F

FBL

FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

FBL on vastuvõtu-, kindlustus- ja kaubadokument. Sellel, kes hoiab veokirja füüsiliselt käes, on õigus kaupa käsutada.

FCR

FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

Tegu on ekspediitori vastuvõtukinnitusega (kaup on antud ekspediitori vastutuse alla).

FIATA

FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

FIATA on "Rahvusvaheline Ekspedeerijate Assotsiatsioon", mis asutati Viinis 31. mail 1926. Selle hulka kuulub 150 riigis u. 40 000 liiget (ekspedeerijat). FIATA nõustab ÜRO-d ja selle peakontor asub Zürichis.

Filmivineerpõrand

Filmivineerpõrand on hetkel tavapärane puitpõranda (plaadid) kattematerjal treileris.

FTL

FTL on ingliskeelse termini "Full Truck Load" (täiskoorem) lühend.

Vaata ka Täiskoorem.

G

Global Compact

Global Compact on maailma suurim majandusliku jätkusuutlikkuse initsiatiiv, mis kuulub ÜRO egiidi alla. See on üleskutse ettevõtetele viia ellu oma strateegiaid ja tegevusi vastavalt inimõiguste, töö, keskkonna ja korruptsioonivastastele universaalsetele põhimõtetele ning rakendada meetmeid ühiskondlike eesmärkide edendamiseks. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)

GREEN transport

"GREEN transport" puhul on tegu LKW WALTERi kaubamärgiga, mille all toimuvad kõik meie tegevused seoses saasteainete emissiooni vähendamisega transportimisel.

GREEN transport

GZA

GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Koostöö põhialused)

See on alus tulevaseks koostööks meie transpordipartneritega.

H

Haagiste vedamine

Haagiste vedamise all mõtleme kombineeritud liikluses edasi-tagasivedu, mis hõlmab LKW WALTERi haagiste vedamist pealelaadimiskohast kombineeritud vedude terminali/sadamasse või kombineeritud vedude terminalist/sadamast mahalaadimiskohta.

Vaata ka Kombineeritud transport.

HACCP

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (Ohu analüüs ja kriitilised kontrollpunktid)

See on ennetuslikele meetmetele keskenduv enesekontrollisüsteem. See on mõeldud selleks, et tuvastada, hinnata ja hallata olulisi tervist puudutavaid ohte, mis võivad tekkida seoses toiduainete transpordiga. Selle eesmärk on tagada suurim võimalik tooteohutus ja garanteerida lõpptarbija kaitse.

Hõõrdetegur µ (mü)

Kui koorem asub laadimispinnal, esineb koorma ja aluspinna vahel hõõrdumine, mida väljendatakse hõõrdeväärtuse kaudu. Selle abil arvutatakse koorma libisemiskindlus ja vajalik pingutusrihmade arv.

I

Intermodaalne transport

IRU

IRU = International Road Transport Union

Genfis asuv IRU esindab transpordimajanduse üldiseid huve maanteedel ja on TIR-vihiku süsteemi organiseerija.

ISO

ISO = "International Organization for Standardization"

LKW WALTER sai 1992. aastal vastavalt ISO 9001:2008 kvaliteedisertifikaadi ja 2016. aastal vastavalt ISO 14001:2004 keskkonnasertifikaadi.

ISO sertifikaat (PDF)

J

Joloda

Kaitstud kaubamärk. See on tuletatud innovaatori ja ettevõtte looja Johnstone George poolt.
JOLODA kujutab endast aja- ja energiasäästlikku laadimissüsteemi treileritel, mida kasutatakse eelkõige paberitoodete transportimiseks.

K

Kabotaaž

Kabotaažiks nimetatakse riigisisese veoteenuste pakkumist välismaise transpordifirma poolt.

Kardin-poolhaagis

Kardin-poolhaagise puhul on tegu portedeta tenthaagisega.

Kombineeritud koormakinnitus

Kombineeritud koormakinnituse korral kombineeritakse blokeerimine ja koormarihmadega sidumine. Kaup laaditakse nt vastu esipaneeli ja kasutatakse diagonaal-, silmus- või pealtsidumist. Praktikas kasutatakse sellist koormakinnitusmeetodit väga sageli.

Kombineeritud transport

Et transport oleks võimalikult keskkonnasäästlik ja kulutõhus, kasutatakse kombineeritud transpordi puhul erinevate transpordivahendite, nagu veokite, rongide ja laevade, optimaalset kombineerimist.

  • Rong/laev põhiteekonna jaoks (keskkonnasõbralik transpordilahendus)
  • Veoauto kauba kohaleviimiseks (paindlik kogumine ja kohaletoimetamine)

Kombineeritud transport

Kontrollpunkt

Kontrollpunktiks nimetatakse LKW WALTERi poolt volitatud ettevõtet, kuhu saadetakse veoautod kontrolli, enne kui need sõidavad peale-või mahalaadimiskohta. Kontrollpunktides kontrollib koolitatud personal muuhulgas sõiduki tehnilist seisukorda, vajalike laadimisvahendite (nt koormarihmad), juhi isikliku kaitsevarustuse olemasolu ning juhi teadmisi peale-/mahalaadimiskohas kehtivatest ohutusnõuetest.

Koormalatid

Koormalatid kuuluvad veose kinnitusvahendite hulka. Neid nimetatakse kinnituslaudadeks või vaheseina kinnitusteks või lukustusteks. Need on mõeldud koorma kinnitamiseks, et takistada kauba edasi-tagasi libisemist.

Koormarihmad

Koormarihmad on mõeldud kauba kinnitamiseks.
Põhimõtteliselt eristatakse lühikese hoovaga pingutusseadmega koormarihmasid (pingutusjõud u 350 daN) ja pika hoovaga pingutusseadmega koormarihmasid (pingutusjõud u 500 daN).

Külgmise silmusega kinnitusköis

Seda nimetatakse ka silmuskinnituseks. Koormakinnitusmeetod külgkiirenduste korral turvalisuse tagamiseks (külgedele mõjuva jõu vastu). Kasutatakse muuhulgas ka terasetööstuses.

Vaata ka Blokeerimine.

L

Laadimiskõrgus

Külgmine laadimiskõrgus: kõrgus, milleni saab treilerit küljelt laadida.
Tagumine laadimiskõrgus: kõrgus, milleni saab treilerit tagant laadida.

Libisemisvastased matid

Veose kinnitusvahend, mida kasutatakse alusena hõõrdeteguri suurendamiseks. Matid on valmistatud libisemisvastastest materjalidest nagu kummigraanulid, kiudmaterjalid või kaetud papp.

LOADS TODAY

Juhtiv täiskoormabörs Euroopas LOADS TODAY on LKW WALTERi internetiplatvorm transpordipartneritele. LOADS TODAY peamiseks eeliseks on see, et LKW WALTERi transpordipartner leiab LOADS TODAYst üksnes need täiskoormad, mida LKW WALTER tellib ja mille eest maksab.

Transpordibörs LOADS TODAY

LTL

LTL on ingliskeelse termini "Less than Truck Load" (osakoorem) lühend.

Lühikese hoovaga pingutusseade

Lühikese hoovaga pingutusseade, mida kutsutakse ka survega pingutusseadmeks, on mõeldud pingutuselemendiks pingutusrihmadega veose kinnitamisel. Alates 2004. aasta aprillist peab EN 12195 standardi alusel olema lühikese hoovaga pingutusseadme eelpingutusjõud vahemikus 250 kuni 350 daN.

Vaata ka Pika hoovaga pingutusseade.

M

Mega-poolhaagis

Mega-poolhaagis on treiler, mille sisekõrguseks on 3 m.

MiLog

Miinimumpalga seadus - Saksamaal kehtiv seadus üldiskehtiva miinimumpalga reguleerimiseks.
1. jaanuaril 2015 Saksamaal jõustunud seadus määrab üleriiklikult kehtiva miinimumpalga.

Multilock veose kinnitamiseks

Multilock on treileri põhjas (vasakpoolsel ja parempoolsel raamil) olev terasliist koos koormarihmade jaoks mõeldud kinnituspunktidega.

N

Neutraliseerimine

Neutraliseerimise korral ei avaldata kauba päritolu või sihtkohta peale- ja/või mahalaadimiskohas. Sealjuures eristatakse väärtuse ja nimetuse neutraliseerimist.

Nurgakaitse

Koormakinnitusvahend erinevates vormides (plast, papp...), mis kaitseb kaupa ja rihma kahjustuste eest.

O

Online-broneering

Tellimuse broneerimine meie online-kliendiportaali CONNECT kaudu.

Vaata ka CONNECT.

P

Pakkeleht

Pakkeleht on pakkeüksuste nimekiri. See on mõeldud kauba täpse mahu ja tüübi määramiseks.

Paperliner

Paperliner on spetsiaalne treiler paberiveoks automaatse peale- ja mahalaadimissüsteemiga (Joloda rööpad, Joloda liugkäru).

Pealtsidumine

Pealtsidumine on koorma kinnitamise viis.

Pealtsidumise korral suurendatakse kauba koormuse jõudu veoplatvormile kauba kinnitamise teel ning saavutatakse seeläbi parem koormakinnitus.

See saavutatakse näiteks pingutusrihmadega sidumise teel.

Pika hoovaga pingutusseade

Pika hoovaga pingutusseade, mida kutsutakse ka tõmmatavaks pingutusseadmeks, on mõeldud pingutuselemendiks pingutusrihmadega veose kinnitamisel. Alates 2004. aasta aprillist peab EN 12195 standardi alusel olema pika hoovaga pingutusseadme eelpingutusjõud vahemikus 375 kuni 500 daN.

Vaata ka Lühikese hoovaga pingutusseade.

Porte (portedega haagis)

Porte (=külgmine välissein) on laadimispinna ehituslik piire. See on mõeldud piirdena, et takistada kauba mahakukkumist.

PPE

PPE = Personal Protective Equipment (Isikukaitsevarustus)

Järgmised märgistused nõuavad isikukaitsevarustuse pidevat kasutamist: kaitsekiiver (EN 397), kaitseprillid (EN 166/EN 166-3), kaitsekuularid (EN 352), keha kattev riietus, helkurvest (EN 471), töökindad (EN 388) ja terasninaga kaitsejalanõud (EN 20345 S1)

R

Respact

respACT on Austria ettevõtete platvorm sotsiaalseks vastutuseks majanduses (Corporate Social Responsibility, CSR) ja jätkusuutlikuks arenguks. Pioneerina toetab respACT oma ettevõtjatest liikmeid aktuaalsete uudiste ja teabega, mis puudutab jätkusuutlikku majandust, regulaarseid võimalusi uute sidemete loomiseks ning pakkumisi kompetentsi arendamiseks. "Responsible actions" on suunatud järgmiste valdkondade ühiskondlikuks, ökoloogiliseks ja majanduslikuks kaasajastamiseks: juhtimine ja disain, turg, töötajad, keskkond ja ühiskond. (www.respact.at)

Responsible Care

See on ülemaailmne vabatahtlik keemiatööstuse initsiatiiv eesmärgiga parandada tervise, ohutuse ja keskkonna olukorda läbi range enesekontrolli.

Sertifikaadid

Ringmarsruudi mudel

Ringmarsruudi mudeli puhul on meie transpordiettevõtted pidevalt kahe riigi vahet teel (nt Saksamaa - Prantsusmaa - Saksamaa).

Ristside

Koormakinnitusmeetod külgkiirenduste korral turvalisuse tagamiseks (külgedele mõjuva jõu vastu). Kasutatakse muuhulgas ka keemiatööstuses.

Vaata ka Blokeerimine.

S

SHEQ

SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

LKW WALTER ühendas 2005. aastal ohutuse/tervise, keskkonna ja kvaliteedi valdkonnad. 2008. aastal installiti Security Management. Sellest ajast saati on nimetatud teemad viidud termini SHEQ alla.

[key=SHE_Q]

Short Sea Shipping

Short Sea Shipping viitab kaubaveole mööda mereteid ühe kontinendi piires. See on LKW WALTERi jaoks üks kombineeritud liikluse võimalikest transporditeedest.

Vaata ka Kombineeritud transport.

SQAS

SQAS = Safety & Quality Assessment System

SQAS hinnang on süsteem, mis on arendatud välja CEFIC, "European Chemical Industry Council" (Rahvusvaheline keemialiitude nõukogu) poolt.
Hinnangut tuleb iga 3 aasta tagant uuendada ja seda kasutatakse kvaliteedi, ohutuse (inimeste ja vara kaitse), keskkonnakäitumise ning transpordi- ja logistikafirmade CSR-meetmete ühtsel viisil määratlemiseks.
LKW WALTERile anti esmakordne hinnang 1995. aastal SQAS põhjal.

Suuremahulisus

Suuremahulisuse all mõistame mahu (m³) ja kaalu suhet.

Sõidumeerik

Sõidumeerik on elektroonikaseade, mis märgib üles peamiselt sõidu- ja puhkeaegu.

T

T1, T2, T-

T1, T2 ja T- on tolli transiididokumendid tollikaupade liikumiseks 27 ELi liikmesriikide, Norra, Islandi, Šveitsi, Türgi ja Serbia vahel.

Tarneklauslid

Incoterms (Rahvusvaheliste kaubandusreeglite kogu) on standardiseeritud rahvusvahelised tarneklauslid. Need on koostatud ja väljastatud Rahvusvahelise Kaubanduskoja poolt (kehtib: Incoterms 2010). Äritehingu osapooled (müüja, ostja) saavad Incoterms alusel tarneklausli osas kokku leppida. Incoterms aitab reguleerida peamiselt müüja ja ostja kohustusi, eriti kaubanduspartnerite vahelist riskide ülekandumist ja tarnekulusid.

Terminal (raudtee/praamid)

Kombineeritud transpordis (maantee-raudtee/laev) on terminal rajatis laadimisüksuste (treiler, konteiner) käsitsemiseks raudteejaamades ja sadamates.

TIR-märkmik

TIR-märkmik on suurima kohaldamisalaga transiididokument. See kehtib väljaspool EL-i piire idas, Lähis- ja Kesk-Idas. TIR-süsteemi korraldaja on IRU, kes vastutab EL- ja muudes TIR-liikmesriikides tollimaksu 100 000 eurot ulatuses ühe TIR-märkmiku kohta. Teatud TIR-liikmesriikides on garantii limiidiks 60 000 eurot ühe TIR-märkmiku kohta.

Tollitõkend

Tollikauba transportimise korral saavad tolliametnikud tollitõkendi (tolliplommi) kinnitada nii veoki laadimisruumile (= ruumi lukustus) kui ka kaubaühikule.

Transpordibörs

Transpordibörsil toimub (enamasti reaalajas) koormate ja vedudega kauplemine koormapakkujate ja kaubaruumipakkujate vahel.

Tugipostid

Siinkohal on tegu treileri kinnituslattidega, mis on ankurdatud sõiduki põhja külge. Tugipostid on mõeldud kasutamiseks veose kinnitusvahendina, mille külge saab kaupa kinnitada.

Tugipostid

Tugipostid on külgmised vertikaalsed tugitalad, mis on osa treilerist.

Täiskoorem

Täiskoormate puhul on tegu terve veoauto koormaga, mis on mõeldud põhimõtteliselt üksnes ühele vastuvõtjale. Selle rahvusvaheline termin on "FTL" - Full Truck Load.

V

Veosekindlustus

Veosekindlustus on kauba kindlustus. Kindlustus hakkab kehtima alates kauba pealelaadimisest kokkulepitud üleandmiskohas ja lõpeb selle mahalaadimisega. See katab kahjud, mis ületavad vedaja vastutusulatuse vastavalt CMR-ile. Eraldi transpordikindlustus tehakse kliendi tellimusel ja kulul. Selle seaduslikuks aluseks on "Allgemeinen Österreichischen Transportversicherungs-Bedingungen" (AÖTB 1988).

X

XL-haagis

Standardsest haagisest erinevalt on XL-haagise ehituse omapära selline, mis toetab positiivselt koormate kinnitamist - nt sarrustatud esisein, 4 ukselukku, tugevdatud tent, vähemalt 32 külglatti, tugev kerekonstruktsioon ja sarrustatud külgtent.

Meie haagisepark koosneb üksnes XL-haagistest.

Vaata ka EN 12642 XL.