We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Glosar - LKW WALTER

Glosar

U našem glosaru pronaći ćete sve važne pojmove na temu tranporta. Informirajte se sada!

A

ADR

ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

Ovdje se radi o Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari.

AÖSp

AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Opći austrijski uvjeti za špeditere)

Da bi Opći austrijski uvjeti za špeditere (AÖSp) bili valjani, potreban je sporazumni dogovor. Njime se između ostaloga regulira pravni odnos između nalogodavca i špeditera, kao i odgovornost špeditera.

ATA-karnet

ATA-karnet izdaju nacionalne gospodarske komore i može se smatrati međunarodnim carinskim dokumentom.
Služi za otpremu robe namijenjene privremenom uvozu/izvozu (npr. sajmovi, gradilišta u inozemstvu itd.).

B

BAG

Njemački Savezni ured za promet robe

(www.bag.bund.de)

Burza utovara

Na burzi utovara trguje se (uglavnom online) utovarima i transportima između ponuđača robe i ponuđača utovarnog prostora.

C

Carinska plomba

Carinski službenici pri prijevozu ocarinjene robe mogu postaviti carinsku plombu na teretni prostor kamiona (= plomba prostora) ili na koleto (= plomba koleta ili paketa).

CEMT-dozvola

CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Europska konferencija ministara prometa)

Broj i podjela zemalja u pogledu dozvola CEMT svake se godine određuje na temelju rezolucije Europske konferencije ministara prometa (Međunarodni prometni forum ITF). Ova dozvola omogućuje obavljanje profesionalnih cestovnih prijevoza između 45 zemalja članica CEMT-a.

Checkpoint/Kontrolni punkt

Checkpointom/Kontrolnim punktom smatramo poduzeće kojem se po nalogu LKW WALTER-a šalju kamioni na kontrolu, prije nego što odu na mjesto utovara ili istovara. Tijekom te kontrole kvalificirano osoblje između ostaloga provjerava tehničko stanje vozila, raspoloživost potrebnih sredstava za učvršćivanje utovara (npr. steznih pojaseva), osobnu zaštitnu opremu vozača te njegovo znanje o zahtjevima određenog mjesta utovara/istovara po pitanju sigurnosti u tvornici.

CIM

CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

CIM su jedinstveni pravni propisi za ugovor o međunarodnom prijevozu robe željeznicom i nalaze se u Prilogu B konvencije COTIF.

Vidi i COTIF.

CMR

CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

CMR je Konvencija o ugovorima u međunarodnom prijevozu robe u cestovnom prometu. Odredbe CMR-a obvezujuće se primjenjuju između svih ugovornih zemalja u prekograničnom cestovnom prijevozu robe.

Code of Conduct

„Code of Conduct“ ili „Kodeks ponašanja“ jest zbirka poželjnih obrazaca ponašanja u raznim situacijama i kontekstima, na čije se pridržavanje poduzeća obvezuju uglavnom dragovoljno.
Grupa WALTER GROUP razvila je vlastiti Code of Conduct koji našim zaposlenicima i rukovoditeljima služi kao smjernica za odlučivanje i poduzetničko djelovanje.

Code of Conduct

Coilmulde

Limeni i čelični koturi nazivaju se i „coils“. Kako bi se ti koturi (koji mogu biti teški i do nekoliko tona) mogli sigurno utovariti/istovariti, potrebno je ili odgovarajuće pakiranje (postolje) ili prikolica sa žlijebom za prijevoz kotura. Žlijeb je udubljenje u podu prikolice dužine od 5 do 8,5 m, koje se može pokriti, tj. zatvoriti. Kad je žlijeb zatvoren, u ova vozila može se tovariti i bilo koja druga vrsta robe.

Oprema

CONNECT

CONNECT je naš online-portal za klijente, preko kojeg se nalozi mogu jednostavno obrađivati klikom miša. Ostale funkcije: aktualni pregled naloga i posredovanje korisnih dodatnih informacija.

Demo

Portal za klijente CONNECT

COTIF

COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

Pritom je riječ o Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu. To se odnosi na prekogranični prijevoz kako robe tako i ljudi.
(www.cit-rail.org/de/eisenbahntransportrecht/cotif/)

D

daN

daN je kratica za dekanewton. Newton [ˈnjuːtn] (oznaka jedinice N) je u međunarodnom sustavu jedinica (SI) mjerna jedinica, koja se upotrebljava za fizikalnu veličinu sile. daN je jedinica koja se, primjerice u osiguranju tereta upotrebljava za navođenje nosivosti ili otpornosti užadi ili pojaseva za puknuće. Odgovara otprilike sili teže koja djeluje na masu od 1 kg. Uže s teretom loma od 1.000 daN stoga može nositi otprilike 1.000 kg.

E

ECTA

„European Chemical Transport Association“ jest udruga europskih poduzeća za kopneni prijevoz s ciljem poboljšanja standarda u učinkovitosti obavljanja prijevoza, sigurnosti, kvalitete, okoliša i socijalnog aspekta pri prijevozu kemikalija u Europi. ECTA je uz to udruga-nositelj inicijative „Responsible Care Initiative“ za europski sektor kopnenog prijevoza. (www.ecta.com)

EN 12195-1

Diljem Europe obvezujuća norma za izračun sila osiguranja pri osiguranju tereta; vrijedi za vozila od ukupne težine 3,5 t.

EN 12642 XL

EN 12642 XL je pojam s područja učvršćivanja tereta. Pri tome se radi o europskom standardu za pojačane nadgradnje vozila. Nadgradnje označene sa XL kôdom zadovoljavaju ovaj standard (pojačana nadgradnja). Cjelokupna LKW WALTER-ova flota prikolica, koje se koriste u kombiniranom prijevozu, ima standard EN 12642 XL.

EURO klasa (2, 3, 4, 5, 6)

EURO 2, 3, 4, 5 ili 6 oznake su za različite klase kamionskih motora s niskom razinom buke i emisija štetnih tvari. LKW WALTER pojačano angažira transportne partnere s ekološki prihvatljivom opremom, koja obuhvaća motore od klase EURO 5 nadalje.

F

FBL

FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (špediterska teretnica)

FBL je dokument o preuzimanju, osiguranju i robi. Onaj, tko dokument fizički drži u rukama, odgovoran je za raspolaganje robom.

FCR

FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt (špediterska potvrda)

Ovdje je riječ o špediterskoj potvrdi o preuzimanju (špediterov vlastiti transportni dokument s karakterom dokaza).

FIATA

FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

FIATA je Međunarodni savez špediterskih udruženja osnovan 31. svobnja 1926. u Beču. U 150 zemalja ima otprilike 40.000 članova (špeditera). FIATA ima status savjetnika pri UN-u i središnji ured u Zürichu.

FTL

FTL je engleska kratica za „Full Truck Load“ (kompletni utovar).

Vidi i Kompletan utovar.

G

Global Compact

Global Compact je najveća inicijativa društveno odgovornog poslovanja na svijetu, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda. To je poziv poduzećima da svoje strategije i djelovanje usklade s univerzalnim načelima ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije te da poduzmu mjere za postizanje društvenih ciljeva. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)

GREEN transport

GREEN transport“ je brend poduzeća LKW WALTER, koja obuhvaća sve naše aktivnosti za smanjenje emisija štetnih plinova kod prijevoza.

GREEN transport

GZA

GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Osnove suradnje)

Čine temelj buduće suradnje s našim transportnim partnerima.

H

HACCP

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (analiza opasnosti i određivanje kritičnih kontrolnih točaka)

To je sustav upravljanja usmjeren na preventivne mjere koji služi za identificiranje, procjenu i savladavanje značajnih opasnosti po zdravlje. koje se mogu pojaviti tijekom prijevoza namirnica. Cilj je ponuditi najveću moguću sigurnost proizvoda i osigurati zaštitu krajnjih potrošača.

I

Incoterms

Incoterms (International Commercial Terms) su standardizirane međunarodne trgovačke klauzule koje sastavlja i izdaje Međunarodna trgovačka komora (aktualno: Incoterms 2010). Stranke (prodavatelji, kupci) u nekoj trgovačkoj transakciji mogu ugovoriti neku Incoterms klauzulu. Pravilima Incotermsa reguliraju se važne obveze prodavatelja i kupca, a posebno prijelaz rizika i troškova isporuke između trgovačkih partnera.

Intermodalni prijevoz

IRU

IRU = International Road Transport Union (Međunarodna cestovna unija)

IRU sa sjedištem u Ženevi generalno zastupa interese transportne industrije u okviru cestovnog prijevoza te je organizator sustava TIR-karneta.

ISO

ISO = „International Organization for Standardization“

LKW WALTER je od 1992. certificiran u skladu s normom za kvalitetu ISO 9001:2008, a od 2016. i u skladu s normom za okoliš ISO 14001:2004.

ISO-certifikat (PDF)

J

Joloda

Zaštićena marka, čiji naziv potiče od osnivača poduzeća Johnstone George.
JOLODA označava poseban sustav utovarivanja robe na poluprikolice, koji štedi vrijeme i snagu, i koji se naročito koristi pri prijevozu papirnate robe.

K

Kabotaža

Kabotaža je obavljanje usluga prijevoza između pojedinih mjesta na području jedne države, koje obavlja strani prijevoznik.

Koeficijent trenja µ (mü)

Kada teret stoji na utovarnoj površini, između njega i poda prikolice nastaje trenje koje se izražava koeficijentom trenja. On služi za izračun sposobnosti klizanja tereta i potrebnog broja zateznih pojaseva.

Kombinirani prijevoz

Kako bi se odvijanje transporta učinilo što neškodljivijim za okoliš a troškovi sveli na minimum, u kombiniranom se prijevozu optimalno kombiniraju različite vrste transporta – cestovni, željeznički i morski/riječni.

  • Željeznica/brod za glavnu dionicu puta (ekološki prihvatljivo trasnsportno rješenje)
  • Kamion za prvu i završnu fazu (fleksibilno preuzimanje i isporuka)

Kombinirani prijevoz

Kombinirano učvršćivanje tereta

Pri kombiniranom osiguranju tereta kombiniraju se elementi čvrstog spajanja oblikom i učvršćivanja silom teže. Teret se primjerice utovaruje uz čeonu stjenku pa se pojasevima veže tako da se uspostavi spoj oblikom i silom teže. To je vrlo česta metoda osiguranja tereta u praksi.

Kompletan utovar

Kod kompletnog utovara riječ je o punom kamionskom utovaru, koji je načelno namijenjen jednom primatelju. Međunarodni pojam za to je „FTL“ - Full Truck Load.

L

Letve

Letve se ubrajaju u sredstva za osiguranje tereta. Nazivaju ih još i steznim daskama ili sredstvima za osiguranje između zidova. Služe za osiguranje tereta čvrstim spajanjem oblika, koje treba spriječiti klizanje tereta prema naprijed ili natrag.

LOADS TODAY

LOADS TODAY, vodeća burza kompletnih utovara u Europi, internetska je platforma poduzeća LKW WALTER za transportne partnere. Važna prednost portala LOADS TODAY leži u tome, što transportni partneri poduzeća LKW WALTER na portalu LOADS TODAY mogu pronaći samo one kompletne utovare, koje LKW WALTER naručuje i plaća.

Burza prijevoza LOADS TODAY

LTL

LTL je engleska kratica za „Less than Truck Load“ (djelomični utovar).

M

Materijal aramid

Aramid je specijalni materijal za krovne cerade. Žute je boje i otporan na požar.

Mega-poluprikolica

Mega-poluprikolica jest poluprikolica unutarnje visine od 3 m.

MiLog

Mindestlohngesetz - njemački Zakon o regulaciji opće minimalne plaće.
U Njemačkoj od 1.1.2015. određuje zakonom propisanu minimalnu plaću u čitavoj zemlji.

Model kružne ture

Kod modela kružne ture naši su transportni partneri neprestano na putu između dviju zemalja (npr. Njemačka - Francuska - Njemačka).

Multilock "lajsna" za osiguranje tereta

Letvica s otvorima jest čelična letvica na podu poluprikolice (na lijevom i desnom okviru) s nizom točaka učvršćenja za stezne pojaseve.

N

Neutralizacija

U okviru neutralizacije se mjestu utovara i/ili istovara prešućuje porijeklo ili krajnje odredište robe. Pritom razlikujemo neutralizaciju vrijednosti i neutralizaciju imena.

O

Online-narudžba

Narudžba naloga preko našeg online portala za klijente CONNECT.

Vidi i CONNECT.

P

Packing-lista

Packing-lista je popis jedinica pakiranja i služi za precizno određivanje opsega i vrste robe.

Paperliner

Paperliner je specijalna poluprikolica za prijevoz papira s automatskim sustavom utovara i istovara (vodilice Joloda, saonice Joloda).

Perforirani pod kamona.

Perforirani pod danas je uobičajena oplata na drvenom podu (pločama) u poluprikolici.

Poluprikolica s ceradom tautliner

Poluprikolica s ceradom-tautliner jest nadogradnja za vozilo s ceradom bez čvrste stranice.

Povezivanje ERP-om

ERP označava elektroničku razmjenu podataka (eng. EDI - electronic data interchange, njem. elektronischer Datenaustausch)

PPE

PPE = Personal Protective Equipment (osobna zaštitna oprema)

Sljedeći znakovi propisuju stalnu uporabu osobne zaštitne opreme koju čine: zaštitni šljem (EN 397), zaštitne naočale (EN 166/EN 166-3), štitnici za uši (EN 352), odjeća koja pokriva cijelo tijelo, signalni prsluk (EN 471), radne rukavice (EN 388) i zaštitne cipele s čeličnim kapicama (EN 20345 S1)

Protuklizne podloge

Sredstva za osiguranje tereta, koja služe kao podloga za povećanje vrijednosti trenja. Sastoje se od protukliznih materijala kao što su npr. gumeni granulat, vlaknasti materijali ili premazani karton.

R

RespACT

respACT je austrijska platforma poduzeća za Corporate Social Responsibility (CSR)/ korporativnu društvenu odgovornost (KDO) i održivi razvoj. Kao svojevrsni generator impulsa respACT svojim poduzećima-članovima pruža podršku aktualnim novostima i informacijama o održivom gospodarenju, redovitim mogućnostima umrežavanja te ponudama za razvoj kompetencija. „Responsible actions“ usmjerene su k modernizaciji društva, ekologije i gospodarstva u područjima: vođenje i oblikovanje, tržište, zaposlenici, okoliš i društvo. (www.respact.at)

Responsible Care

Dobrovoljna inicijativa kemijske industrije diljem svijeta s ciljem poboljšanja situacije u pogledu zdravlja, sigurnosti i okoliša kroz stroge autokontrole.

Certifikati

S

SHEQ

SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

LKW WALTER je 2005. objedinio područja sigurnosti/zdravlja, okoliša i kvalitete. 2008. implementiran je sustav upravljanja sigurnošću. Otada su navedene teme objedinjene pod pojmom SHEQ.

[key=SHE_Q]

Short Sea Shipping

Short Sea Shipping (priobalno prometno povezivanje) znači prometovanje robom morem unutar jednog kontinenta. Za LKW WALTER to je jedan od mogućih putova u kombiniranom prijevozu.

Vidi i Kombinirani prijevoz.

Spoj oblikom

Spoj oblikom jedan je od načina učvršćivanja tereta.

Kod učvršćivanja tereta čvrstim spajanjem oblika, teret se tovari na ograničeni teretni prostora (čeona stijenka, bočna stijenka, letve itd.) izravno i bez rupa među komadima.
Utovar čvrstim spajanjem oblika u kombinaciji s XL prikolicama smatra se posebno učinkovitom metodom osiguranja tereta.

Spoj silom

Spoj silom jedan je od načina učvršćivanja tereta.

Kod učvršćivanja robe silom teže prema podlozi, povećava se sila teža odnosno sila trenja tereta te se time postiže bolje učvršćivanje tereta.

To se postiže primjerice vezanjem zateznih pojaseva.

SQAS

SQAS = Saftey & Quality Assessment System

Ocjena SQAS jest sustav koji je razvio CEFIC, „European Chemical Industry Council“ (Krovna udruga europske kemijske industrije).
Ocjenjivanje se mora ponavljati u ciklusima od 3 godine, a služi kao alat za jedinstveno kvalificiranje kvalitete, sigurnosti (zaštite osoba i robe), ponašanja po pitanju okoliša te mjera KDO-a poduzeća u sektoru transporta i logistike.
LKW WALTER je već 1995 ocijenjen prema sustavu SQAS.

Stezni pojasevi

Stezni pojasevi/gurtne služe za učvršćivanje i osiguranje tereta.
Načelno razlikujemo stezne pojaseve koji imaju uskočnike s kratkom polugom (otprilike 350 daN zatezne sile) i stezne pojaseve koji imaju uskočnike s dugom polugom (otprilike 500 daN zatezne sile).

T

T1, T2, T-

T1, T2 i T- su carinski dokumenti za provoz ocarinjene robe između 27 zemalja članica EU-a, Norveške, Islanda, Švicarske, Turske i Srbije.

Tahograf

Tahograf je elektronički uređaj, koji u prvom redu bilježi vrijeme upravljanja vozilom i vrijeme mirovanja.

Terminal (željeznica/trajekt)

Terminal u kombiniranom prijevozu (cesta-željeznica/brod) je postrojenje za pretovar utovarnih jedinica (poluprikolice, kontejnera) na željezničkim kolodvorima i u lukama.

TIR-karnet

TIR-karnet je tranzitni dokument s najširim područjem valjanosti koji vrijedi izvan granica EU-a na Istoku, Bliskom Istoku i Srednjem Istoku. IRU je organizator sustava TIR-karneta te u EU-u i drugim zemljama članicama TIR-konvencije preuzima odgovornost za carinska davanja do maks. 100.000,- EUR /TIR-karnetu. U nekim zemljama članicama TIR-konvencije vrijedi ograničena suma jamstva od maks. 60.000,- EUR /TIR-karnetu.

Transportno osiguranje

Transportno osiguranje je osiguranje robe. Osiguranje započinje od trenutka utovara robe na ugovorenom mjestu preuzimanja i završava s njezinim istovarom. Pokriva štete izvan okvira prijevoznikove odgovornosti u skladu s CMR-om. Zasebno transportno osiguranje sklapa se po nalogu i na trošak naručitelja.
Zakonski su temelj Opći austrijski uvjeti za transportno osiguranje (Allgemeinen Österreichischen Transportversicherungs-Bedingungen, AÖTB 1988).

Trucking poluprikolica

Pod truckingom poluprikolica podrazumijevamo odvijanje prve i posljednje faze u kombiniranom prijevozu, tj. trucking poluprikolica poduzeća LKW WALTER od mjesta utovara do terminala kombiniranog prijevoza/luke odnosno od terminala kombiniranog prijevoza/luke do mjesta istovara.

Vidi i Kombinirani prijevoz.

U

Usadne šipke

Usadne šipke su bočne, okomite pridržne šipke i sastavni dio poluprikolice.

Uskočnik s dugom polugom

Uskočnik s dugom polugom, koji nazivamo i vučni uskočnik, služi kao zatezni element pri osiguranju tereta zateznim pojasevima. Od travnja 2004. uskočnik s dugom polugom prema normi EN 12195 mora postizati sile predzatezanja od 375 do 500 daN.

Vidi i Uskočnik s kratkom polugom.

Uskočnik s kratkom polugom

Uskočnik s kratkom polugom, koji nazivamo i pritisni uskočnik, služi kao zatezni element pri osiguranju tereta zateznim pojasevima. Od travnja 2004. uskočnik s kratkom polugom prema normi EN 12195 mora postizati sile predzatezanja od 250 do 350 daN.

Vidi i Uskočnik s dugom polugom.

Utična postolja

Riječ je o postoljima u poluprikolici, koja su usidrena u pod vozila. Utična postolja služe kao sredstvo za osiguranje tereta.

Utovarna visina

Bočna utovarna visina: visina do koje se poluprikolica može utovarivati s bočne strane.
Stražnja utovarna visina: visina do koje se poluprikolica može utovarivati straga.

V

Vezanje „cross lashing“

Metoda osiguranja tereta čvrstim spajanjem oblika za osiguranje poprečnog ubrzanja (protiv djelovanja sila koje nastaju bočno). Koristi se između ostalog u kemijskoj industriji.

Vidi i Spoj oblikom.

Vezanje s bočnim petljama

Naziva se i "Buchtlashing". Metoda osiguranja tereta čvrstim spajanjem oblika za osiguranje od poprečnih ubrzanja (protiv djelovanja sila koje nastaju na bokovima). Primjenjuje se između ostalog u čeličnoj industriji.

Vidi i Spoj oblikom.

Voluminoznost

Voluminoznost je odnos volumena u m³ i težine u t.

X

XL prikolice

Zbog načina svoje konstrukcije, XL-prikolice u odnosu na standardne prikolice omogućavaju mnogo efikasnije učvršćivanje tereta - npr., pojačane čeone stijenke, 4 brave za zabravljivanje vrata, pojačana cerada, min. 32 bočnih letvi, čvršća konstrukcija i pojačane bočne cerade.

Naša vlastita flota poluprikolica sastoji se isključivo od XL prikolica.

Vidi i EN 12642 XL.

Z

Zajednička/generalna havarija

Izraz za izvanredne događaje odnosno situacije u riječnom i pomorskom prometu.
Postupci tijekom zajedničke havarije su intervencije spašavanja broda i tereta iz zajedničke opasnosti, čije troškove u jednakom omjeru dijele vlasnik broda i tereta/robe.

Zaštita od podlijetanja

Zaštita od podlijetanja je sigurnosna naprava na poluprikolicama i kamionima koja sprječava da u slučaju nezgode ostali sudionici u prometu dospiju pod vozilo.