We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Ordbog - LKW WALTER

Ordbog

I vores ordbog finder du alle vigtige begreber om emnet transport. Få yderligere informationer nu!

A

ADR

ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

Her drejer det sig om en international overenskomst om transport af farligt gods på landevejen.

Aramidstof

Ved aramid drejer det sig om et specielt stof til tagpresenninger. Aramid er gult og brandhæmmende.

ATA-carnet

ATA-carnet udstedes af de nationale handelskamre og kan betegnes som et internationalt reservationsdokument. Det anvendes til ekspedition af varer, der er beregnet til midlertidige ind-/udførsler (f.eks. messer, byggepladser i udlandet osv.).

AÖSp

AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Generelle østrigske speditørbetingelser)

Anvendelsen af AÖSp skal aftales på forhånd. AÖSp indeholder blandt andet retsplejeforholdet mellem ordregiver og speditør og speditørens ansvar.

B

BAG

Den tyske statslige styrelse for godstransport

(www.bag.bund.de)

C

CEMT-tilladelser

CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Den Europæiske Transportministerkonference)

Antallet af CEMT-tilladelser og fordelingen på lande fastlægges hvert år på grundlag af en beslutning truffet af Den Europæiske Transportministerkonference (Det Internationale Transportforum, ITF). Denne tilladelse berettiger til at udføre erhvervsmæssige vejtransporter mellem de ca. 45 CEMT-medlemsstater.

Checkpoint

En virksomhed, som LKW WALTER tildeler opgaver, betegner vi som checkpoint, hvortil lastbiler sendes til kontrol, før de kører til læsse- eller leveringsstedet. På checkpointet kontrollerer uddannet personale bl.a. køretøjets tekniske stand, at de nødvendige læssemidler forefindes (f.eks. spændbånd), chaufførens personlige sikkerhedsudstyr samt dennes viden om kravene på læsse-/leveringsstedet hvad angår fabrikssikkerhed.

CIM

CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

CIM er de fælles regler for kontrakten om international befordring af gods med jernbane og står i appendix B til COTIF.

Se også COTIF.

CMR

CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

CMR er overenskomsten om fragtaftaler ved international vejtransport. CMR-bestemmelserne skal anvendes mellem alle deltagerlande ved grænseoverskridende vejtransport.

Code of Conduct

En "Code of Conduct" eller "adfærdskodeks" er et sæt etiske regler for ønsket adfærd i forskellige situationer og sammenhænge, som virksomheder for det meste frivilligt forpligter sig til at overholde.
WALTER GROUP har udviklet sin egen Code of Conduct, som er vores medarbejderes og lederes retningslinje for deres afgørelser og deres arbejdspraksis.

Code of Conduct

CONNECT

CONNECT er vores online-portal for kunder, hvor ordrer nemt kan afvikles med et klik med musen. Andre features: aktuel ordreoversigt og nyttige yderligere informationer.

Demo

Kundeportal CONNECT

COTIF

COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

Her drejer det sig om konventionen om internationale jernbanebefordringer. Den omhandler grænseoverskridende befordring af såvel gods som personer.
(www.cit-rail.org/de/eisenbahntransportrecht/cotif/)

Cross-lashing

Formsluttende lastsikrings-metode til sikring af laterale accelerationer (mod sideværts kraftpåvirkninger). Anvendes bl.a. i den kemiske industri.

Se også Formslutning.

D

daN

daN står for Dekanewton. Newton [ˈnjuːtn] (enhedssymbol N) er den måleenhed, der anvendes i det internationale enhedssystem (SI) for den fysiske størrelse kraft. daN er en enhed, som anvendes f.eks. ved sikring af læs til at angive bæreevne eller brudstyrke på reb og bånd. Den svarer til tyngdekraftens virkning på en masse på 1 kg. Et reb med en brudstyrke på 1.000 daN kan derfor bære ca. 1.000 kg.

E

ECTA

"European Chemical Transport Association" er sammenslutningen af europæiske landtransportvirksomheder, hvis formål er at forbedre standarder for effektiviteten af den udførte transport, sikkerheden, kvaliteten, miljøet og de sociale aspekter ved transport af kemiske produkter i Europa. ECTA er desuden økonomisk ansvarlig sammenslutning bag "Responsible Care Initiative" for den europæiske landtransportsektor. (www.ecta.com)

EDI-tilslutning

EDI står for Electronic Data Interchange = Elektronisk Data Udveksling

EN 12195-1

Obligatorisk standard i hele Europa til beregning af sikringskræfter ved lastsikringen; gælder for køretøjer med en totalvægt på 3,5 tons og derover.

EN 12642 XL

EN 12642 XL er et begreb fra lastsikringen. Her drejer det sig den europæiske standard for forstærkede karrosserier. XL-karrosserier opfylder denne standard (forstærkede karrosserier). Hele LKW WALTER's trailer-vognpark til kombineret transport følger standarden EN 12642 XL.

EURO-klasser (2, 3, 4, 5, 6)

EURO 2, 3, 4, 5 eller 6 står for de forskellige støjsvage og miljøvenlige lastbilers motorklasser.
LKW WALTER anvender i stigende grad transportpartnere med miljøvenligt udstyr fra EURO-klasse 5 og opefter.

F

Fartskriver

Fartskriveren er et elektronisk apparat, som hovedsagelig registrerer køre- og hviletider.

Faste stivere

Her drejer det sig om støtter i traileren, som er forankret i bunden af køretøjet. Faste stivere fungerer som lastsikringsmidler, varen kan fastgøres til.

FBL

FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

FBL er et overtagelses-, forsikrings- og varedokument. Den, der fysisk har dokumentet i hænde, er berettiget til at råde over varen.

FCR

FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

Her handler det om speditørens bekræftelse af overtagelse (speditørs særlige transportdukument med bevis-karakter).

FIATA

FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

FIATA er "Den Internationale Speditørorganisation", som blev grundlagt den 31. maj 1926 i Wien. Den har ca. 40.000 medlemmer (speditører) i 150 lande. FIATA har rådgivningsstatus i FN og har sit hovedkontor i Zürich.

Formslutning

Formslutning er en type lastsikring.

Ved den formsluttende lastsikring læsses lasten direkte og uden mellemrum til lastrummets begrænsning (endevæg, sidevæg, vognkæppe osv.) .
Den formsluttende pålæsning betragtes i kombination med XL-trailere som en særlig effektiv lastsikringsmetode.

Fragtbørs

I en fragtbørs handles der (for det meste online) læs og transporter mellem udbydere af fragtgods og udbydere af lastrum.

Friktionskoefficient µ (mü)

Når lasten står på ladet, opstår der friktion mellem lasten og sættevognens bund, der udtrykkes med friktionskoefficienten. Den anvendes til beregning af lastens evne til at glide og det nødvendige antal spænderemme.

FTL

FTL er den engelske forkortelse for "Full Truck Load" (full load).

Se også Full load.

Full load

Et full load er et fuldt lastbillæs, der principielt er bestemt til én modtager. Det internationale begreb er "FTL" - Full Truck Load.

G

Global Compact

Global Compact er verdens største Corporate Sustainability Initiative under protektion af de Forenede Nationer. Det er en appel til virksomheder om at tilpasse deres strategier og handlinger efter universelle principper for menneskerettigheder, arbejde, miljø og antikorruption og træffe foranstaltninger, der fremmer samfundsmæssige mål. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)

GREEN transport

"GREEN transport" drejer sig om et mærke, der tilhører LKW WALTER, hvor alle vores aktiviteter til reducering af emissionerne af forurenende stoffer under transport er samlet.

GREEN transport

Groshavari

Udtryk for usædvanlige begivenheder hhv. hændelser inden for flod- og havskibsfart.
Groshavari-ydelser er udgifter til redning af skib og last fra fælles fare, og hvor ejerne af skibet og lasten/fragten hæfter ligeligt for omkostningerne.

Gulv med serigrafitryk

Serigrafitryk er i dag almindeligt at lægge på trægulvet (plader) i en trailer.

GZA

GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Samarbejdsgrundlag)

Det er basis for et fremtidigt samarbejde med vores transportpartnere.

H

HACCP

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter)

Er et management-system med fokus på præventive foranstaltninger. Dets formål er at klarlægge, vurdere og kontrollere væsentlige sundhedsmæssige risici, der kan forekomme som følge af transportafvikling af levnedsmidler. Målet er at sørge for størst mulig produktsikkerhed og garantere forbrugersikkerhed.

I

Incoterms

Incoterms (International Commercial Terms) er standardiserede internationale handelsklausuler. De vedtages og udgives af Det internationale Handelskammer (aktuelt: Incoterms 2010). Parterne (sælger, køber) i en handel kan aftale en klausul i disse incoterms. Ved hjælp af incoterms reguleres sælgers og købers væsentligste forpligtelser, især risikoovergangen og leveringsomkostningerne mellem handelspartnerne.

Intermodale transporter

IRU

IRU = International Road Transport Union

IRU, der har hovedsæde i Genève, repræsenterer generelt transportbranchens interesser på vejene og organiserer TIR-Carnet-systemet.

ISO

ISO = "International Organization for Standardization"

LKW WALTER har siden 1992 været kvalitetscertificeret iht. ISO 9001 og siden 2016 miljøcertificeret iht. ISO 14001.

ISO-certifikat (PDF)

J

Joloda

Beskyttet varemærke. Afledt af opfinder og firmagrundlægger Johnstone George.
JOLODA betegner et tids- og kraftbesparende læssesystem på trailere, som især anvendes til transport af papirvarer.

K

Kabotage

Tilvejebringelse af transportydelser inden for et land via en udenlandsk transportvirksomhed betegnes som kabotage.

Kantbeskytter

Midler til sikring af læs, i forskellige udførelser (plastik, karton …), som beskytter varen og båndet mod beskadigelser.

Kombineret lastsikring

Ved den kombinerede lastsikring kombineres elementer fra den formsluttende og kraftsluttende lastsikring. Lasten læsses f.eks. mod endevæggen og fastsurres form- og kraftsluttende med spænderemme. I praksis er dette en meget hyppigt anvendt lastsikringsmetode.

Kombineret transport

For at transporten kan afvikles så miljøvenligt og omkostningseffektivt som muligt, bliver de forskellige transportmidler – lastbil, bane og short sea – optimalt kombineret inden for den kombinerede transport.

  • Tog/skib på hovedruterne (miljøvenlig løsning)
  • Lastbil til for- og sluttransport (fleksibel afhentning og levering)

Kombineret transport

Kraftslutning

Kraftslutning er en type lastsikring.

Ved den kraftsluttende lastsikring øges lastens tyngdekraft ved at nedsurre lasten og dermed opnås en bedre lastsikring.

Dette opnår man f.eks. ved at nedsurre med spænderemme.

L

LOADS TODAY

LOADS TODAY, Europas førende full loads-børs, er LKW WALTER's internetplatform for transportpartnere.
En væsentlig fordel ved LOADS TODAY er, at LKW WALTER's transportpartnere kun finder full loads i LOADS TODAY, som LKW WALTER bestiller og betaler.

Fragtbørsen LOADS TODAY

LTL

LTL er den engelske forkortelse for "Less than Truck Load" (dellast).

Læssehøjde

Læssehøjde i siden: Højde, op til hvilken man kan læsse traileren fra siden. Læssehøjde bagest: Højde, op til hvilken man kan læsse traileren bagfra.

M

Megatrailer

Megatraileren er en trailer med en indre højde på 3 m.

MiLog

Mindestlohngesetz – tysk lov til regulering af en generel mindsteløn. Fastlægger siden 1.1.2015 altomfattende en lovsikret mindsteløn i Tyskland.

Multilock sikrer og fastspænder varen

Multilocklisten er en stålliste på gulvet i en trailer (ved venstre og højre ramme) med en række fastgørelsespunkter til spændbånd.

N

Neutralisering

Ved neutralisering tilbageholdes oprindelsen eller modtageren af varen for læsse- og/eller leveringsstedet. Derved adskiller man værdi- og navneneutralisering.

O

Online-bestilling

Ordrebestilling via vores online kundeportal CONNECT.

Se også CONNECT.

P

Pakkeseddel

En pakkeseddel er en liste over forsendelsesenheder. Med den kan man nøje bestemme omfanget og arten af varen.

Paperliner

En paperliner er en specialtrailer til papirlæs med automatisk læsse- og lossesystem (Joloda-skinner, Joloda-slæder).

PPE

PPE = Personal Protective Equipment (Personlige værnemidler)

Følgende påbudsskilte foreskriver konstant brug af personlige værnemidler: Sikkerhedshjelm (EN 397), beskyttelsesbriller (EN 166/EN 166-3), høreværn (EN 352), beklædning, der dækker kroppen, sikkerhedsvest (EN 471), arbejdshandsker (EN 388) og sikkerhedssko med stålkapper (EN 20345 S1)

Presenningstrailer

Ved tautliner forstår man en opbygning af et køretøj med presenning uden sidevæg.

R

Respact

respACT er den østrigske virksomhedsplatform for Corporate Social Responsibility (CSR) og bæredygtig udvikling. Som impulsgiver understøtter respACT sine medlemsvirksomheder med aktuelle nyheder og info om bæredygtig virksomhedsdrift, regelmæssige muligheder for netværksdannelse samt tilbud om kompetenceudvikling. „Responsible actions“ sigter til en samfundsmæssig, økologisk og økonomisk modernisering af områderne: lederskab og planlægning, marked, medarbejdere, miljø og samfund. (www.respact.at)

Responsible Care

Et globalt, frivilligt intiativ i den kemiske industri med det formål at forbedre sundheds-, sikkerheds- og miljøsituationen via strenge egenkontroller.

Certifikater

Rundtursmodel

Ved rundtursmodellen kører vores transportvirksomheder konstant mellem to lande i rundturen (f.eks. Tyskland - Frankrig - Tyskland).

S

SHEQ

SQAS = Safety & Quality Assessment System

LKW WALTER har i 2005 samlet områderne sikkerhed/sundhed, miljø og kvalitet. 2008 blev Security Management installeret. Siden da er de nævnte emner samlet under begrebet SHEQ.

[key=SHE_Q]

Short sea shipping

Short sea shipping står for godstransport på havet inden for et kontinent.
Det er én af LKW WALTER's muligheder i kombineret transport.

Se også Kombineret transport.

Sidevæg

Sidevæggen (= side-ydervæg) er en bygningsmæssig begrænsning af læssearealet. Dens formål er at forhindre, at varer falder ned.

Skralde med kort greb

Skralden med kort greb, også kaldet trykskralde, fungerer som spændelement ved sikring af læs med spændbånd. Siden april 2004 har en skralde med kort greb ifølge EN 12195 skullet have en spændkraft på 250 til 350 daN.

Se også Skralde med langt greb.

Skralde med langt greb

Skralden med langt greb, også kaldet trækskralde, fungerer som spændelement ved sikring af læs med spændbånd. Siden april 2004 har en skralde med langt greb ifølge EN 12195 skullet have en spændkraft på 375 til 500 daN.

Se også Skralde med kort greb.

Skridsikre måtter

Midler til lastsikring, som tjener som underlag for at øge friktionsværdien. De består af skridhæmmende materialer som f.eks. gummigranulat, fibermaterialer eller coated pap.

Spole, dyb vognkasse

Metal- og stålruller betegnes som coils. For at kunne læsse disse coils (ruller, der kan veje flere tons) sikkert, kræves der enten en passende emballage (et stativ) eller en trailer med en fordybning.
Fordybningen er en nedsænkning i bunden, der kan tildækkesi traileren med en længde på ca. 5 til 8,5 m. Når fordybningen er tildækket, kan der også læsses andre varer på disse køretøjer.

Udstyr

Spring-lashing

Formsluttende lastsikringsmetode til sikring mod kraftpåvirkninger i hhv. mod kørselsretningen. Anvendes bl.a. i den kemiske industri.

Se også Formslutning.

Spændbrædder

Spændbrædder er nogle af lastsikringsmidlerne. De kaldes også klembrædder eller skillevægssikringer eller -låse. Deres formål er formsluttende lastsikring, som skal forhindre, at lasten forskubbes fremad eller bagud.

Spændbånd

Spændbånd anvendes til at fastgøre og sikre lasten.
Principielt skelner man mellem spændbånd med skralde med kort greb (spændkraft på ca. 350 daN) og spændbånd med skralde med langt greb (spændkraft på ca. 500 daN).

SQAS

SQAS = Safety & Quality Assessment System

SQAS-vurderingen er et system, der er blevet udviklet af CEFIC, "European Chemical Industry Council" (Den europæiske kemiske industris paraplyorganisation).
Vurderingen skal fornys hvert 3. år og anvendes som værktøj til at kvalificere kvalitet, sikkerhed (beskyttelse af personer og ejendom), miljøforhold og transport- og logistikvirksomheders CSR-initiativer i standardiseret form.
LKW WALTER blev i 1995 vurderet første gang iht. SQAS.

Stivere

Stivere er lodrette stænger i siden og en fast del af en trailer.

Surring med sidestropper

Kaldes også krydsforankring hhv. -surring. Formsluttende lastsikringsmetode til sikring til siden (mod sideværts kraftpåvirkninger). Anvendes bl.a. i stålindustrien.

Se også Formslutning.

T

T1, T2, T-

T1, T2 und T- er told-transitdokumenter til anvisning af toldgods mellem de 27 EU-medlemsstater, Norge, Island, Schweiz, Tyrkiet og Serbien.

Terminal (bane/færge)

En terminal i kombineret transport (vej-bane/skib) er et anlæg til omlastning af lasteenheder (sættevogne, containere) på banegårde og i havne.

TIR-carnet

TIR-carnet er et transitdokument med det bredeste anvendelsesområde. Det er gyldigt hen over EU-grænserne og til Østen og Mellemøsten. IRU organiserer TIR-carnet-systemet og hæfter i EU og andre TIR-medlemsstater for toldafgiter indtil maks. € 100.000,-/TIR-carnet. I nogle TIR-medlemsstater gælder der en begrænset garantisum på maks. € 60.000,-/TIR-carnet.

Toldlukning

Et toldlukning (en toldplombe) kan anbringes af toldmyndighederne i såvel lastrummet på lastbilen (= forsegling af rum) som på kolliene (= kolliforsegling) ved transport af toldgods.

Trailer-trucking

Ved trailer-trucking forstår vi afviklingen af for- og efterløb i kombineret trafik, dvs. træk af LKW WALTER-traileren fra læssestedet til kombi-terminalen/havnen og fra kombi-terminalen/havnen til lossestedet.

Se også Kombineret transport.

Transportforsikring

Transportforsikringen er en vareforsikring. Forsikringen begynder ved læsningen af varen på det aftalte sted for overtagelse og slutter med dens losning. Den dækker skader, der rækker ud over rammerne for fragtføreransvaret ifølge CMR. Tegning af en separat transportforsikring sker på vegne af ordregiver og for dennes regning. De generelle østrigske transportforsikringsbetingelser (AÖTB 1988) udgør det lovmæssige grundlag herfor.

U

Underkøringsværn (side, hæk)

Underkøringsværnet er en sikkerhedsanordning på trailere og lastbiler, som gør, at andre trafikanter i tilfælde af ulykker ikke kan komme ind under køretøjet.

V

Væg forrest i trailer.

Forreste væg i traileren.

Vægt-/målforhold

Ved vægt-/målforhold forstår man forholdet mellem volumen i m³ og vægt i tons.

X

XL-trailer

I modsætning til en standard-trailer har XL-traileren egenskaber i karrosseriet, der understøtter lastsikringen positivt - f.eks. en forstærket endevæg, 4 dørlåse, forstærket presenning, min. 32 sidestænger, et fastere karosseri og forstærkede sidepresenninger.

Vores egen trailer-vognpark består udelukkende af XL-trailere.

Se også EN 12642 XL.