We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Ordliste - LKW WALTER

Ordliste

I ordlisten vår finner du forklaring på alle de viktigste transportbegrepene. Informer deg nå!

A

ADR

ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

Dette er en internasjonal overenskomst om transport av farlig gods på vei.

Aramid stoff

Aramid er et spesielt stoff som brukes til kapeller. Aramid er gult og brannhemmende.

AÖSp

AÖSp = Østerrikske spedisjonsbetingelser (Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen)

Den Østerriske spedisjonsbetingelse gjelder kun ved nærmere avtale. Den regulerer blandt annet rettsforholdet mellom ordregiver og steditør samt speditørens ansvar.

B

BAG

Deutsches Bundesamt für Güterverkehr (Tysk etat for godstransport)

(www.bag.bund.de)

C

Carnet ATA

Carnet ATA utgis av de nasjonale handelskamrene og kan anses som en internasjonal registrering.
Det brukes for tollfri klarering av midlertidig import/eksport av varer (f.eks. messer, byggeplasser i utlandet osv.).

Carnet TIR

Carnet TIR er et transitdokument med bredt gyldighetsområde. Utover EUs grenser gjelder det i Østen, nær- og Midtøsten. IRU organiserer Carnet TIR-systemet og overtar ansvar for tollgebyrer inntil maks. € 100.000,- / Carnet TIR i EU og andre TIR-medlemsland. For enkelte TIR-land er garantisummen begrenset til € 60.000,- / Carnet TIR.

CEMT-tillatelse

CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Europeisk transportministerkonferanse)

Antallet CEMT-tillatelser og hvordan de fordeles mellom landene bestemmes hvert år på den Europeiske transportministerkonferansen (Internsjonalt transportfolum ITF). En slik tillatelse gir rett til yrkestransport på vei mellom de ca.45 CEMT-medlemslandene.

Checkpoint

Et checkpoint er et foretak som får i oppdrag fra LKW WALTER å kontrollere lastebilene før de kjører til laste- eller lossestedene. Spesielt personell kontrollerer bl.a. kjøretøyets tekniske tilstand, tilgang til nødvendige lastemidler (f.eks. stropper), personlig verneutstyr for sjåføren og sjåførens kjennskap til sikkerhetskravene som gjelder på laste-/lossestedet.

CIM

CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

CIM er enhetlige rettsforskrifter for avtaler innen internasjonal godstransport på jernbane og finnes i vedlegg B til COTIF.

Se også COTIF.

CMR

CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

CMR er overenskomsten om transportavtaler i internasjonal veitransport". Ved grenseoverskridende veitransport er bestemmelsene i CMR obligatoriske for alle avtaleland.

Code of Conduct

En "Code of Conduct" eller "adferdskodeks" er en samlig av etiske retningslinjer som bedriftene slutter seg til frivillig og dekker en rekke situasjoner og hendelser.
WALTER GROUP har utviklet en egen Code of Conduct som hjelper medarbeidere og ledere når de tar beslutninger og handler på vegne av bedriften.

Code of Conduct

Coilspole

Plate- og stålruller betegnes også som "colis". For å kunne laste slike coils (ruller, som kan veie flere tonn) på en sikker måte, trengs enten en helt spesiell forpakning (stativ) eller en trailer med trommelbrønn.
Brønnen er en senket del av bunnen i traileren på mellom 5 og 8,5 meter. Den kan dekkes til når annen type gods transporteres.

Utstyr

CONNECT

CONNECT er vår nett-portal for kunder, der oppdrag avvikles enkelt og greit med et museklikk. Andre fordeler er oversikt over aktuelle oppdrag og mye ny og nyttig informasjon. Gå inn på CONNECT og se en demonstasjon av hva som finnes.

Demo

Kundeportalen CONNECT

COTIF

COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

Dette er avtalen om internasjonal jernbanetrafikk. Den omhandler grenseoverskridende transport av gods og personer.
(www.cit-rail.org/de/eisenbahntransportrecht/cotif/)

D

daN

daN står for Dekanewton. Newton [ˈnjuːtn] (N) er måleenheten som benyttes i det internasjonale enhetssystemet (SI) for den fysiske størrelsen kraft. daN brukes f.eks. ved lastsikring for å angi bæreevne eller bruddfasthet i rep og stropper. Den tilsvarer omtrent den vektstyrken som virker på 1 kg masse. Et tau med brudstyrke på 1.000 daN kan dermed holde ca. 1.000 kg.

Dekking

Dekking er en type lastsikring (låsing).

Ved lastsikring med låsing surres lasten slik at tyngekraften fra godset økes og dermed gir bedre lastsikring.

Dette oppnår man bl.a. ved å surre med stropper.

Densitet

Med densitet menes forholdet mellom volum i m³ og vekt i tonn.

E

ECTA

"European Chemical Transport Association" er en sammenslåing av eropeiske landtransport-selskaper med formål å lage standarder for å forbedre gjennomføring, sikkerhet, kvalitet, miljø og sosiale aspekter ved transport av kjemiske produkter i Europa. ECTA er dessuten drifter av "Responsible Care Initiative" for den europeiske landtransportsektoren. (www.ecta.com)

EDI-tilknytning

EDI står for Electronic Data Interchange = elektronisk datautveklsing

EN 12195-1

Europeisk bindende standard for beregning av sikringskrefter ved lastsikring; gjelder for kjøretøy med samlet vekt over 3,5 tonn.

EN 12642 XL

EN 12642 XL er et begrep fra lastsikringen. Det er en europeisk standard for forsterkede vognpåbygg. XL påbygg følger denne standarden (forsterkede vognpåbygg). Hele LKW WALTERS trailerflåte for kombinert trafikk følger EN 12642 XL.

EURO-klasser (2, 3, 4, 5, 6)

EURO 2, 3, 4, 5 eller 6 står for de forskjellige motorklassene for lastebiler med lavt støy- og utslippsnivå. LKW WATER bruker i stadig større grad transportpartnere med miljøvennlig utstyr fra EURO-klasse 5.

F

FBL

FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

FBL er et overtakelses-, forsikrings- og varedokument. Den som er i fysisk besittelse av dokumentet, har disposisjonsrett til varen.

FCR

FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

Dette er en overtakelsesbrekreftelse fra speditøren (et speditørspesifikt transportdokument som kan brukes som bevis).

Ferdskriver

Ferdskriveren er en elektronisk enhet som registrerer kjøre- og hviletider.

FIATA

FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

FIATA er den internasjonal føderasjonen av speditørorganisasjoner som ble grunnlagt den 31. mai 1926 i Wien. Den har 40.000 medlemmer (speditører) i 150 land. FIATA har rådgiverstatus i FN og hovedkontor i Zürich.

Fraktbørs

På en fraktbørs blir laster og transporter avtalt (oftest på nettet) mellom de som har gods som skal fraktes de som har lasterom å tilby.

Friksjonsverdi µ (my)

Når lasten står på planet, oppstår det friksjon mellom godset og gulvet, som uttrykkes i friksjonsverdien. Den brukes til å beregne hvor mye godset vil bevege seg på planet og hvor mange stropper som trengs.

Frontvegg

Frontveggen er den fremre veggen i traileren.

FTL

FTL er den engelske forkortelsen for "Full Truck Load" (fullbiltransport).

Se også Fullt lass.

Fullt lass

En "fullbiltransport" er en full bil som -vanligvis- er beregnet på én mottaker. Den internasjonale betegnelsen er "FTL" - full truck load.

G

Global Compact

Global Compact er det største Corporate Sustainability Initiative i FN. Det er en oppfordring til bedrifter om at arbeidet med strategier og handlinger skal følge universelle prinsipper om menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorupsjon og å ta initiativer som driver samfunnets målsettinger framover. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)

GREEN transport

"GREEN transport" er LKW WALTERS eget merke som sammefatter alt vi gjør for å minske skadelige utslipp ved transporter.

GREEN transport

Grimesurring

Tilpasset lastsikringsmetode for sikring mot kraftpåvirkning i / mot kjøreretningen. Brukes mye i kjemisk industri.

Se også Stempling.

Grosshavari

Utrykk for uvanlige hendelser innen hav-/kanalskipsfart.
Groshavari-ytelser er utgifter for å redde skip og last fra overhengende fare, som bæres til like deler av skipets eier og den som eier lasten/frakten.

Gulv av vannfaste plater

Gulvet inne i trailerne er som ofteste dekket med vannfaste plater.

GZA

GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" ("samarbeidsgrunnlaget")

Er grunnlaget for samarbeidet med våre transportpartnere.

H

HACCP

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (Risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter)

Er et managementsystem med preventive virkemidler. Systemet identifiserer, vurderer og kontrollerer helsefare i sammenheng med transport av næringsmidler. Målet er størst mulig produktsikkerhet og beskyttelse av sluttforbruker.

I

Incoterms

Incoterms (International Commercial Terms) er internasjonale, standardiserte handelsklausuler. De sammenfattes og utgis av Det internasjonale handelskammeret, ICC (aktuell versjon: Incoterms 2010). Partene i en handel (selger, kjøper), kan avtale klausuler fra Incoterms. Incoterms regulerer leveringsforpliktelsene mellom selger og kjøper i en salgskontrakt, spesielt med tanke på risikoansvar og leveransekostnader.

Intermodal trafikk

IRU

IRU = International Road Transport Union

IRU har kontorer i Geneve; de representerer generelt transportbransjens interesser på veien og organiserer Carnet TIR-systemet.

ISO

ISO = "International Organization for Standardization"

LKW WALTER ble kvalitetssertifisert i 1992 iht. ISO 9001:2008 og miljøsertifisert i 2016 iht. ISO 14001:2004.

ISO-sertifikat (PDF)

J

Joloda

Registrert merke. Avledet av navnet til oppfinneren/grunnleggeren Johnstone George.
JOLODA er et tids- og kraftbesparende lastesystem for trailere som brukes spesielt mye i papirindustrien.

K

Kabotage

Kabotage er transporttjenester som utføres i et land av et utenlandsk foretak.

Kantbeskyttere

Lastsikring i forskjellige varianter (plast, papp ...) som beskytter varer og stropper mot skade.

Kombinert lastsikring

I kombinert lastsikring brukes elementer fra både dekking og surring. F.eks. kan godset plasseres helt inn til kortveggen og surres med stropper. Dette er en lastsikringsmetode som brukes mye i praksis.

Kombinert trafikk

For å gjøre transporten så miljøvennlig og kostnadseffektiv som mulig, kombineres i kombinert trafikk de ulike transportmidlene lastebil, tog og båt på en optimal måte.

  • Tog/båt for hovedruten (miljøvennlig transportløsning)
  • Lastebil for første og siste transportfase (fleksibel henting og levering)

Kombinert trafikk

Kort skrallefeste

Det korte skrallefestet - også kalt trykkskralle - er et spennelement for lastsikring med stropper. Siden april 2004 krever EN 12195 at et kort skrallefeste har en spennkraft på 250 til 350 daN.

Se også Langt skrallefeste.

Kryssurring

Metode for tilpasset laatsikring for sikring mot tverrgående krefter (som kommer fra siden). Brukes bl.a. i kjemisk industri.

Se også Stempling.

L

Langt skrallefeste

Det lange skrallefestet - også kalt trekkskralle - er et spennelement for lastsikring med stropper. Siden april 2004 krever EN 12195 at et langt skrallefeste har en spennkraft på 375 til 500 daN.

Se også Kort skrallefeste.

Lastehøyde

Lastehøyde fra siden: Så høyt som man kan laste traileren fra siden.
Lastehøyde bakfra: Så høyt som man kan laste traileren bakfra.

LOADS TODAY

LOADS TODAY er Europas ledende børs for fullbiltransporter; det er LKW WALTERS internettplatform for transportpartnere.
En viktig fordel med LOADS TODAY er at alle LKW WALTERS transportpartnere bare finner fullbiltransporter som LKW WALTER gir i oppdrag og betaler.

Fraktbørsen LOADS TODAY

LTL

LTL er den engelske forkortelsen for "Less than Truck Load" (stykkgods).

M

Mega-trailer

En mega-trailer er en trailer med innvendig høyde på 3 m.

MiLog

Tysk lov om regulering av minstelønn.
Siden 1.1.2015 definerer denne loven minstelønn overalt i Tyskland.

multilock surringskant for lastesikkerheten

Multilock surringskant er en stållist i gulvet på en trailer (høyre og venstre side) med mange stroppepunkter ved siden av hverandre.

N

Nøytralisering

Ved nøytralisering avdekkes ikke opprinelses- eller betemmelsested for varen ved lassing og/eller lossing. Man skiller mellom nøytralisering av verdi og navn.

O

Online-bestilling

Oppdragene bookes gjennom den nettbaserte kundeportalen CONNECT.

Se også CONNECT.

P

Pakkliste

En pakkliste er en liste over forpakningsenheter. Den brukes til å fastlegge omfang og type vare.

Paperliner

En paperliner er en spesiell type trailer beregenet på papirlast, med automatisk lasting/lossing (Joloda-skinner, -sleider).

PPE

PPE = Personal Protective Equipment (personlig verneutstyr)

Disse symbolene indikerer krav om permanent bruk av personlig verneutstyr: Hjelm (EN 397), sikkerhetsbrille (EN 166/EN 166-3), hørselsvern (EN 352), heldekkende bekledning, varselsvest (EN 471), arbeidshansker(EN 388) og sikkerhetssko med stålhetter (EN 20345 S1)

R

Respact

respACT er Østerrikes platform for Corporate Social Responsibility (CSR) og bærekraftig utvikling. Som impulsgiver støtter respACT medlemsbedriftene med aktuelle nyheter og informasjon om bærekraftig økonomi, muligheter for nettverksbygging og tilbud om kompetanseutvikling. "Responsible actions" står for samfunnsmessig, økologisk og økonomisk modernisering av områdene ledelse og utforming, marked, ansatte, miljø og samfunn. (www.respact.at)

Responsible Care

Et verdensomspennende, frivillig initiativ innen kjemisk industri for forbedring av helse-, sikkerhet- og miljøsituasjonen gjennom streng selvkontroll.

Sertifikater

Rundtur-modell

I rundkurs-modellen er transportforetakene våre stadig på vei mellom to av landene på runden (f.eks. Tyskland - Frankrike - Tyskland).

S

SHEQ

SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

I 2005 slo LKW WALTER sammen områdene sikkerhet/helse, miljø og kvalitet. I 2008 innførte vi Security Management. Og siden det er disse brepene samlet under betegnelsen SHEQ.

[key=SHE_Q]

Short Sea Shipping

Short Sea Shipping står for godstransport på sjøen innenfor ett kontinent.
For LKW WALTER er dette en mulig transportvei i kombinert trafikk.

Se også Kombinert trafikk.

Sidevegg

Sideveggen (=ytterveggen langs siden) er en fysisk begrensning av lasteflaten.
Den hindrer at varene på lasteplanet faller av.

Sklisikre matter

Underlag for lastsikring for å øke friksjonen. De består av et sklihemmende materiale som f.eks. gummigranulat, fibermaterialer eller belagt papp.

Spennlist

Spennlister en type lastsikring. De kalles også klemlister eller mellomveggsikring eller -låsing. De brukes for å tilpasse lastsikringen som skal hindre at lasten forskyver seg for- eller bakover.

SQAS

SQAS = Safety & Quality Assessment System

SQAS-vurderingen er et system som er utarbeidet av CEFIC, "European Chemical Industry Council" (samarbeidsorgan for Europas kjemiske industri).
Vurderingen gjentas hvert 3. år og er et verktøy for å bedømme kvalitet, sikkerhet (personer og eiendom), miljøtiltak og CSR-tiltak i transport- og logistikkforetak på et felles grunnlag. LKW WALTER ble vurdert iht. SQAS første gang i 1995.

Stempling

Stempling er en type lastsikring.

Ved stempling blir godset lastet direkte og uten mellomrom inn til kantene i lasterommet (kortside, sidelem, støtter osv.).
Stempling av XL-trailere regnes som en spesielt effektiv måte å sikre godsetpå.

Stropper

Stropper brukes for å feste og sikre lasten.

Prinsippielt skilles det mellom stropper med kort (ca. 350 daN spennkraft) stropper med lang skrallespenne (ca. 500 daN spennkraft).

Støtter

Dette er støtter som er forankret inne i traileren. Støttene er lastskringsmidler som varene kan festes til.

Støtter

Støtter er vertikale festestenger på siden og en fast del av traileren.

Surring med sidestropper

Kalles også dekking med stropper. Tilpasset lastsikring for sikring av tverrgående krefter (kraftpåvirkning fra siden). Brukes bl.a. mye i stålindustrien.

Se også Stempling.

T

T1, T2, T-

T1, T2 og T- er toll-transit dokumenter for klarering av varer mellom de 27 EU-landene, Norge, Island, Sveits, Tyrkia og Serbia.

Tautliner

En tautliner - eller kapellbil - er et kjøretøypåbygg med presenning, uten faste sidevegger.

Terminal (jernbane/ferge)

I kombinert trafikk (vei-skinne-skip) er en terminal et anlegg for omlasting av lastenheter (tilhenger, container) på jernbanestasjoner og i havner.

Tollplombe

Tollmyndigheten setter en tollplombe på lasterommet på lastebilen (= romplombering) eller direkte på kolliet (= kolli- eller pakkeplombe) for transporten.

Trailer-trucking

Med trailer-trucking mener vi gjennomføring av første og siste fase i kombinert trafikk, dvs. trekk av LKW-WALTER-trailere fra lastestedet til kombiterminal/havn eller fra kombiterminal/havn til lossestedet.

Se også Kombinert trafikk.

Transportforsikring

Transportforsikringen er en vareforsikring. Den begynner å løpe når varen lastes på avtalt overtakelsested og avsluttes med lossing av varene. Den dekker skader som går ut over fraktørers ansvar iht. CMR. Inngåelse av en egen transportforsikring skjer på oppdragsgivers ønske og kostnad.
"Allgemeine Österreichische Transportversicherungs-Bedingungen" (AÖTB 1988) danner det juridiske grunnlaget.

U

Underkjøringsbeskyttelse (side, hekk)

Underkjøringsbeskyttelsen er en sikkerhetsinnretning på trailere og lastebiler som skal hindre at andre trafikkanter havner under bilen ved en påkjørsel.

X

XL-trailere

I motsetning til standard trailere, har XL-trailerne egenskaper som er gunstige for lastsikringen - f.eks. forsterket frontvegg, 4 dørlåser, forsterket kapell, minst 32 sidelemmer, kraftigere påbygg og forsterkede kapellvegger.

Vår egen trailer-flåte består utelukkende av XL-trailere.

Se også EN 12642 XL.