We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Glosārijs - LKW WALTER

Glosārijs

Mūsu glosārijā atradīsiet visus svarīgos jēdzienus pārvadājumu jomā. Uzziniet jau tūlīt!

A

ADR

ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

Šeit runa ir par starptautisku nolīgumu par bīstamu kravu pārvadājumiem ar autotransportu.

Aizsargkonstrukcija (sānos, aizmugurē)

Aizsargkonstrukcija ir puspiekabju un kravas automašīnu drošības ierīce, lai avārijās zem transportlīdzekļa nevarētu pakļūt citi satiksmes dalībnieki.

Aizsargstūrīši

Kravas nostiprināšanas līdzeklis dažādos izpildījumos (plastmasa, kartons utt.), kas aizsargā preci un siksnu no bojājumiem.

AÖSp

AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Vispārējie Austrijas ekspeditoru noteikumi)

AÖSp ( (Vispārējo Austrijas ekspeditoru noteikumu) piemērošana saskaņā ar vienošanos. Tā regulē tiesiskās attiecības starp klientu un pārvadātāju un nosaka pārvadātāja atbildību.

Aramīda materiāls

Aramīds ir speciāls materiāls jumta tentiem. Aramīds ir dzeltenā krāsā un tam piemīt uguns aizsardzība.

ATA karnete

ATA karneti izdod valsts tirdzniecības kameras, un to var saukt par starptautisku atzīmēšanas dokumentu.
Tā ir paredzēta preču, kas paredzētas pagaidu importam/eksportam (piemēram, izstādes, būvlaukumi ārvalstīs utt.), noformēšanai.

B

BAG

Vācijas Federālais dienests kravu pārvadājumu jomā

(www.bag.bund.de)

Berzes koeficients µ (mju)

Ja krava atrodas uz kravas platformas, starp kravu un puspiekabes grīdu rodas berze, ko izsaka kā berzes koeficientu. To izmanto, lai aprēķinātu kravas slīdēšanas spēju un vajadzīgo spriegošanas siksnu skaitu.

Borts

Borts (= ārējā sānu siena) ir konstruktīvs kravas platformas ierobežojums.
Tas paredzēts norobežošanai, lai nepieļautu preču izkrišanu.

C

CEMT atļauja

CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Eiropas satiksmes ministru konference)

CEMT atļauju skaits un sadalījums pa valstīm katru gadu tiek noteikts, pamatojoties uz Eiropas satiksmes ministru konferences (Starptautiskais transporta forums ITF) rezolūciju. Šī atļauja dod tiesības veikt komerciālus autopārvadājumus starp aptuveni 45 CEMT dalībvalstīm.

CIM

CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

CIM ir vienotas tiesību normas līgumam par starptautiskiem kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu un ir pieejamas COTIF B pielikumā.

Skatīt arī COTIF.

CMR

CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

CMR ir nolīgums par pārvadājuma līgumu starptautiskajos kravu pārvadājumos ar autotransportu". CMR noteikumi ir obligāti piemērojami visās līgumslēdzējās valstīs starptautiskos kravu pārvadājumos ar autotransportu.

Code of Conduct

"Code of Conduct" vai "Uzvedības kodekss" ir dažādās situācijās un apstākļos vēlamās rīcības apkopojums, kuru uzņēmumi apņemas ievērot lielākoties brīvprātīgi.
WALTER GROUP ir izstrādājusi savu Code of Conduct, kas mūsu darbiniekiem un vadošajiem speciālistiem ir paredzēts kā lēmumu pieņemšanas un uzņēmējam raksturīgas rīcības vadlīnijas.

Code of Conduct

CONNECT

CONNECT ir mūsu interneta portāls klientiem, un tajā var ērti nokārtot pasūtījumus ar peles klikšķi. Citas funkcijas ir pašreizējo pasūtījumu pārskats un noderīgas papildu informācijas sniegšana.

Demonstrācija

Klientu portāls CONNECT

COTIF

COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

Tā ir konvencija par starptautisko dzelzceļa satiksmi. Tā attiecas uz kravu un personu starptautiskiem pārvadājumiem.
(www.cit-rail.org/de/eisenbahntransportrecht/cotif/)

Cross lashing nostiprināšana

Ģeometriski ciešas kravas nostiprināšanas metode perpendikulāra paātrinājuma novēršanai (lai pretotos spēkiem, kas rodas sānos). Tostarp tiek izmantota ķīmiskajā rūpniecībā.

Skatīt arī Ģeometriski cieša nostiprināšana.

D

daN

daN nozīmē dekaņūtonu. Ņūtons (mērvienības simbols N) ir starptautiskajā mērvienību sistēmā (SI) mērvienība, ko lieto fizikālajam spēka lielumam. daN ir mērvienība, ko izmanto, piemēram, kravu nostiprināšanā, lai norādītu trošu vai siksnu celtspēju vai pārraušanas stiprību. Tas atbilst aptuveni slodzei, kas ietekmē 1 kg masu. Tādēļ trose ar pārraušanas slodzi 1000 daN var noturēt apmēram 1.000 kg.

Dinamiski cieša nostiprināšana

Dinamiski cieša nostiprināšana ir kravas nostiprināšanas veids.

Dinamiski ciešā kravas nostiprināšanā ar kravas nospriegošanu uz leju tiek palielināts kravas masas spēks un tādējādi panākta labāka kravas nostiprināšana.

To panāk, piemēram, nospriegojot uz leju ar spriegošanas siksnām.

E

ECTA

"European Chemical Transport Association" ir Eiropas sauszemes transporta uzņēmumu apvienība ar mērķi uzlabot standartus attiecībā uz pārvadājuma efektivitāti, drošību, kvalitāti, vidi un sociālajiem aspektiem, transportējot ķīmiskos produktus Eiropā. Turklāt ECTA ir "Responsible Care Initiative" organizāciju apvienība Eiropas sauszemes pārvadājumu nozarē. (www.ecta.com)

EDI piesaiste

EDI nozīmē Electronic Data Interchange = elektroniska datu apmaiņa

EN 12195-1

Visā Eiropā saistošs standarts nostiprināšanas spēku aprēķinam kravu nostiprināšanā; attiecas uz transportlīdzekļiem, sākot no pilnās masas 3,5 t.

EN 12642 XL

EN 12642 XL ir kravu nostiprināšanas jēdziens. Šeit runa ir par Eiropas standartu pastiprinātām transportlīdzekļu virsbūvēm. XL virsbūves atbilst šim standartam (pastiprinātas transportlīdzekļu virsbūves). Viss LKW WALTER puspiekabju autoparks kombinētajai satiksmei atbilst standartam EN 12642 XL.

EURO klases (2, 3, 4, 5, 6)

EURO 2, 3, 4, 5 vai 6 nozīmē kravas automašīnām dažādas dzinēju klases ar samazinātu troksni un kaitīgo vielu emisiju. LKW WALTER pastiprināti iesaista transporta partnerus ar videi nekaitīgu aprīkojumu, sākot no EURO 5. klases.

F

FBL

FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

FBL ir pieņemšanas, apdrošināšanas un preču dokuments. Ar precēm drīkst rīkoties persona, kuras rokās fiziski ir šis dokuments.

FCR

FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

Tas ir ekspeditora pieņemšanas apstiprinājums (ekspeditora transporta dokuments ar pierādījuma funkciju).

FIATA

FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

FIATA ir "Starptautiskā transporta pakalpojumu uzņēmumu federācija", kas nodibināta 1926. gada 31. maijā Vīnē. Tai ir aptuveni 40 000 biedru (ekspeditori) 150 valstīs. FIATA ir konsultanta statuss ANO, un tās galvenais birojs atrodas Cīrihē.

FTL

FTL ir angliskais saīsinājums "Full Truck Load" (pilnā krava).

Skatīt arī Pilnā krava.

G

Garās sviras sprūdmehānisms

Garās sviras sprūdmehānisms, saukts arī par stiepes sprūdmehānismu, ir paredzēts kā spriegošanas elements kravas nostiprināšanā ar nostiprināšanas siksnām. Kopš 2004. gada aprīļa garās sviras sprūdmehānismam saskaņā ar EN 12195 ir jānodrošina spriegošanas spēki no 375 līdz 500 daN.

Skatīt arī Īsās sviras sprūdmehānisms.

Global Compact

Global Compact ir pasaulē lielākā Corporate Sustainability Initiative ANO paspārnē. Tā ir aicinājums uzņēmumiem saskaņot savas stratēģijas un rīcību ar cilvēktiesību, darba, vides un pretkorupcijas universālajiem principiem un veikt pasākumus, kas veicina sabiedriskus mērķus. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)

GREEN transport

"GREEN transport" ir LKW WALTER zīmols, kas ietver visas mūsu aktivitātes kaitīgo vielu emisiju samazināšanai pārvadājumos.

GREEN transport

GZA

GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Sadarbības pamatprincipi)

Uz tiem balstās turpmākā sadarbība ar mūsu transporta partneriem.

H

HACCP

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (risku analīze un kritiskie kontrolpumkti)

Uz preventīviem pasākumiem vērsta pārvaldības sistēma. Tā ir paredzēta nozīmīgu veselības risku, kas var rasties pārtikas produktu transportēšanas laikā, identifikācijai, novērtēšanai un pārvaldībai. Mērķis ir piedāvāt maksimāli iespējamo produktu drošumu un garantēt galapatērētāju aizsardzību.

I

Iedobe ruļļem

Lokšņu un tērauda rituļus bieži vien sauc par ruļļiem ("coils"). Lai šos ruļļus (rituļi, kuri var svērt vairākas tonnas) varētu droši iekraut, ir nepieciešams atbilstīgs iepakojums (karkass) vai puspiekabe ar iedobi ruļļiem.
Ruļļu iedobe ir pārsedzams padziļinājums grīdāpuspiekabē apm. 5 līdz 8,5 m garumā. Kad ruļļu iedobe ir pārsegta, šajos transportlīdzekļos var iekraut arī jebkuras citas preces.

Aprīkojums

Iekraušanas augstums

Sānu iekraušanas augstums: augstums, līdz kuram treileri var iekraut no sāniem.
Aizmugures iekraušanas augstums: augstums, līdz kuram treileri var iekraut no aizmugures.

Iepakojumu saraksts

Iepakojumu sarakstā ir uzskaitītas iepakojumu vienības. Tas paredzēts preču apjoma un veida precīzai noteikšanai.

Iespraužamie statņi

Tās ir treilera vertikālās konstrukcijas, kas ir nostiprinātas transportlīdzekļa grīdā. Iespraužamie statņi ir paredzēti kā kravas nostiprināšanas līdzekļi, pie kuriem var nostiprināt kravu.

Incoterms

Incoterms (International Commercial Terms) ir standartizēti starptautiskie tirdzniecības noteikumi. Tos izstrādā un izdod Starptautiskā Tirdzniecības kamera (pašlaik: Incoterms 2010). Tirdzniecības darījuma puses (pārdevējs, pircējs) var vienoties par kādu šo Incoterms noteikumu. Pateicoties Incoterms, starp darījuma partneriem tiek noregulēti svarīgākie pārdevēja un pircēja pienākumi, jo īpaši riska pāreja un piegādes izmaksas.

Intermodālie pārvadājumi

IRU

IRU = International Road Transport Union

IRU ar juridisko adresi Ženēvā vispārīgi pārstāv autopārvadājumu nozares intereses un ir TIR karnetes sistēmas organizators.

ISO

ISO = "International Organization for Standardization"

LKW WALTER kopš 1992. gada ir kvalitātes sertifikāts saskaņā ar ISO 9001:2008 un kopš 2016. gada - vides sertifikāts saskaņā ar ISO 14001:2004.

ISO sertifikāts (PDF)

J

Joloda

Aizsargāta preču zīme. Reģistrējis izgudrotājs un uzņēmuma dibinātājs Džordžs Džonstons.
JOLODA nozīmē laiku un spēkus taupošu iekraušanas sistēmu uz treileriem, kas it īpaši tiek izmantota papīra preču pārvadāšanai.

K

Kabotāža

Par kabotāžu sauc transporta pakalpojumu sniegšanu valsts ietvaros, ko veic ārvalsts transporta uzņēmums.

Kombinētā kravas nostiprināšana

Kombinētā kravas nostiprināšanā tiek kombinēti ģeometriski un dinamiski ciešas kravas nostiprināšanas elementi. Krava, piemēram, tiek iekrauta pie priekšējās sienas un ar spriegošanas siksnām nospriegota ģeometriski un dinamiski ciešā veidā. Praksē tā ir ļoti bieži izmantota kravas nostiprināšanas metode.

Kombinētie pārvadājumi

Lai organizētu transportu, cik iespējams nekaitīgu videi un efektīvu izmaksu ziņā, kombinētajos pārvadājumos tiek optimāli kombinēti dažādi transporta veidi tādi kā kravas automašīnas, dzelzceļš un kuģi.

  • Dzelzceļa transports/ūdenstransports galvenajam ceļa posmam (videi draudzīgs transportēšanas risinājums)
  • Kravas automašīna pārvadājumam turp un atpakaļ (elastīga nosūtīšana un piegāde)

Kombinētie pārvadājumi

Kontrolpunkts

Par kontrolpunktu sauc LKW WALTER pilnvarotu uzņēmumu, uz kurieni kravas automašīnas tiek nosūtītas pārbaudei pirms dodas uz iekraušanas vai izkraušanas vietu. Šajā pārbaudē apmācīts personāls pārbauda transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, nepieciešamo kraušanas līdzekļu (piemēram, nostiprināšanas siksnu) pieejamību, autovadītāja personisko aizsargaprīkojumu un viņa zināšanas par attiecīgajām prasībām iekraušanas/izkraušanas vietā, ņemot vērā rūpnīcas drošību.

Kravu birža

Kravu biržā (galvenokārt internetā) tiek tirgotas kravas un transports starp kravu piedāvātājiem un kravas automašīnu piedāvātājiem.

L

Lielums un smagums

Ar lielumu un smagumu saprot tilpuma m³ attiecību pret svaru.

LOADS TODAY

Eiropas lielākā pilno kravu birža LOADS TODAY ir LKW WALTER interneta platforma transporta partneriem.
Būtiska LOADS TODAY priekšrocība ir tāda, ka LKW WALTER transporta partneri platformā LOADS TODAY atrod tikai pilnās kravas, kuras uztic pārvadāt un apmaksā LKW WALTER.

Kravu birža LOADS TODAY

LTL

LTL ir angliskais saīsinājums "Less than Truck Load" (nepilnā krava).

M

Mega treileris

Mega treileris ir puspiekabe ar iekšējo augstumu 3 m.

MiLog

Minimālās algas likums - Vācijas likums par vispārējās minimālās algas noteikumiem.
Kopš 1.1.2015. visā Vācijā ar likumu nosaka noteikto minimālo algu.

Muitas plomba

Muitas plombu muitas iestādes var piestiprināt gan kravas automašīnas kravas telpā (= telpas plomba), gan kravas vienībai (kravas vienības vai pakas plomba) , transportējot muitojamas preces.

Multilock līste kravas nostiprināšanai

Multilock līste ir tērauda līste uz puspiekabes grīdas (pie kreisā un labā rāmja) ar sarindotām nostiprināšanas siksnu nostiprināšanas vietām.

N

Neitralizēšana

Neitralizēšanā preču izcelsme vai galamērķis tiek piesaistīts iekraušanas un/vai izkraušanas vietai. Izšķir vērtības un nosaukuma neitralizēšanu.

Neslīdīga grīda

Neslīdīga grīda mūsdienās ir treilera koka grīdas (dēļu) parastais pārklājums.

Noslēgta cikla maršruta modelis

Noslēgta cikla maršruta modelī mūsu transporta uzņēmumi pastāvīgi ceļo maršrutā starp divām valstīm (piemēram, Vācija - Francija - Vācija)

Nospriegošana uz leju

Saukta arī par cilpu nostiprināšanu. Ģeometriski ciešas kravas nostiprināšanas metode perpendikulāra paātrinājuma novēršanai (lai pretotos spēkiem, kas rodas sānos). Tostarp tiek izmantota tērauda rūpniecībā.

Skatīt arī Ģeometriski cieša nostiprināšana.

Nostiprināšanas siksnas

Nostiprināšanas siksnas ir paredzētas kravas piestiprināšanai un nostiprināšanai.
Principā izšķir nostiprināšanas siksnas ar īsās sviras sprūdmehānismu (apm. 350 daN spriegošanas spēks) un nostiprināšanas siksnas ar garās sviras sprūdmehānismu (apm. 500 daN spriegošanas spēks).

P

Paperliner

Paperliner ir speciāla puspiekabe papīra kravā ar automātisku iekraušanas un izkraušanas sistēmu (Joloda sliedes, Joloda slieces).

Pasūtīšana tiešsaistē

Pasūtījumu rezervācija, izmantojot mūsu klientu interneta portālu CONNECT.

Skatīt arī CONNECT.

Piekabju pārvietošana

Piekabju pārvietošana nozīmē sākotnējā un nobeiguma pārvadājuma veikšanu kombinētajos pārvadājumos, proti, LKW WALTER piekabes aiztransportēšanu no iekraušanas vietas uz kombinēto kvaru terminālu/ostu vai attiecīgi no kombinēto kravu termināla/ostas līdz izkraušanas vietai.

Skatīt arī Kombinētie pārvadājumi.

Pilnā krava

Pilnā krava ir pilna kravas automašīna, kas principā paredzēta vienam saņēmējam. Pilnās kravas starptautiskais jēdziens ir "FTL" - Full Truck Load.

PPE

PPE = Personal Protective Equipment (individuālais aizsargaprīkojums)

Šādas norādījuma zīmes paredz pastāvīgi lietot individuālo aizsargaprīkojumu: aizsargķivere (EN 397), aizsargbrilles (EN 166/EN 166-3), trokšņu slāpēšanas austiņas (EN 352), ķermeni nosedzošs apģērbs, brīdinājuma veste (EN 471), darba cimdi (EN 388) un aizsargapavi ar tērauda kapēm (EN 20345 S1)

Pretslīdes paklāji

Kravas nostiprināšanas līdzekļi, kas paredzēti kā paliktņi berzes koeficienta palielināšanai. Tos veido neslīdīgi materiāli, piemēram, gumijas granulāts, šķiedru materiāli vai pārklāts kartons.

Priekšējā siena

Priekšējā siena ir treilera priekšpuses siena.

R

Respact

respACT ir Austrijas uzņēmumu platforma Corporate Social Responsibility (CSR) un ilgtspējīgas attīstības vajadzībām. Kā impulsu ģenerators respACT atbalsta savus biedru uzņēmumus ar jaunumiem un informāciju par ilgtspējīgu saimniekošanu, regulārām iespējām veidot tīklu, kā arī kompetenču attīstības piedāvājumiem. "Responsable actions" mērķis ir sabiedriska, ekoloģiska un ekonomiska modernizācija tādās jomās kā vadīšana un veidošana, tirgus, darbnieki, vide un sabiedrība. (www.respact.at)

Responsible Care

Vispasaules brīvprātīga iniciatīva, ar ko nākusi klajā ķīmiskā rūpniecība, lai ar stingru paškontroli uzlabotu veselības, drošības un vides situāciju.

Sertifikāti

S

Savilcējlīstes

Savilcējlīstes ir kravas nospriegošanas līdzekļi. Tās sauc arī par iespīlēšanas dēļiem vai starpsienu stiprinājumiem vai noslēgiem. Tās paredzētas kā ģeometriski ciešas kravas nostiprināšanai, kas nepieļauj kravas slīdēšanu uz priekšu vai uz aizmuguri.

SHEQ

SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

LKW WALTER 2005. gadā ir apvienojis drošības/veselības, vides un kvalitātes jomas. 2008. gadā tika instalēta drošības vadība (Security Management). Kopš tā laika minētās jomas apkopo jēdziens SHEQ.

[key=SHE_Q]

Spring lashing nostiprināšana

Ģeometriski ciešas kravas nostiprināšanas metode, lai pretotos spēkiem braukšanas virzienā vai tam pretēji. Tostarp tiek izmantota ķīmiskajā rūpniecībā.

Skatīt arī Ģeometriski cieša nostiprināšana.

SQAS

SQAS = Safety & Quality Assessment System

SQAS vērtējums ir sistēma, ko izstrādājusi CEFIC - "European Chemical Industry Council" (Eiropas ķīmijas rūpniecības padome).
Vērtējums jāatjauno ik pēc 3 gadu cikla un ir instruments, lai vienotā formā kvalificētu transporta un loģistikas uzņēmumu kvalitāti, drošību (personām un mantai), attieksmi pret vidi un CSR pasākumus.
LKW WALTER pirmoreiz tika novērtēts pēc SQAS jau 1995. gadā.

Statņi

Statņi ir treilera sāniskie, vertikālie stiprināšanas stieņi un sastāvdaļa.

T

T1, T2, T-

T1, T2 un T- ir muitas tranzīta dokumenti ar norādījumiem par muitojamām precēm starp 27 ES dalībvalstīm, Norvēģiju, Islandi, Šveici, Turciju un Serbiju.

Tahogrāfs

Tahogrāfs ir elektroniska ierīce, kas galvenokārt reģistrē braukšanas un atpūtas laiku.

Tenta puspiekabe bez bortiem

Tenta puspiekabe bez bortiem ir transportlīdzekļa virsbūve ar tentu bez bortiem.

Terminālis (dzelzceļš/prāmis)

Terminālis kombinētajos pārvadājumos (ceļi-dzelzceļš/kuģis) ir sistēma kraujamo vienību (puspiekabes, konteineri) pārkraušanai dzelzceļa stacijās un ostās.

TIR karnete

TIR karnete ir tranzīta dokuments ar visplašāko piemērojamību. Tā ir derīga arī ārpus ES robežām uz austrumiem, Tuvajos un Vidējos Austrumos. IRU ir TIR karnetes sistēmas organizators un uzņemas atbildību ES un citās TIR dalībvalstīs par muitas nodokļiem līdz maks EUR 100.000/TIR karnetei. Dažās TIR dalībvalstīs ir ierobežota garantijas summa maks. EUR 60.000/TIR karnetei.

Transporta apdrošināšana

Transporta apdrošināšana ir preču apdrošināšana. Apdrošināšana sākas no preču iekraušanas brīža saskaņotajā pieņemšanas vietā un beidzas līdz ar to izkraušanu. Tā sedz zaudējumus, kas pārsniedz pārvadātāja atbildības robežas saskaņā ar CMR. Atsevišķu transporta apdrošināšanu noslēdz pasūtītāja uzdevumā un uz tā rēķina.
Tās likumiskais pamats ir "Vispārējie Austrijas transporta apdrošināšanas noteikumi" (AÖTB 1988).

V

Vispārēja avārija

Jēdziens, ar ko apzīmē ārkārtas notikumus vai starpgadījumus upju un jūras kuģu satiksmē.
Vispārējās avārijas apjoms ir ieguldījums kuģa un kravas glābšanā no kopēja apdraudējuma, un šos izdevumus vienādās daļās sedz kuģa un kravas/pārvadājuma īpašnieki.

X

XL puspiekabe

Atšķirībā no standarta puspiekabes XL puspiekabes konstrukcijai ir īpašības, kas pozitīvi ietekmē kravas nostiprināšanu - piemēram, pastiprināta priekšējā siena, 4 duvju noslēgi, pastiprināts tents, vismaz 32 sānu latas, stingrāka virsbūve un pastiprināti sānu tenti.

Mūsu puspiekabju autoparku veido tikai XL puspiekabes.

Skatīt arī EN 12642 XL.