We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Žodynėlis - LKW WALTER

Žodynėlis

Mūsų žodynėlyje rasite visus svarbiausius transporto tematikos terminus. Pasiteiraukite apie tai dabar!

A

ADR

ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

Tai tarptautinė sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.

AÖSp

AÖSp = Bendrosios Austrijos ekspedijavimo sąlygos

Būtina susitarti dėl AÖSp (Bendrosios Austrijos ekspedijavimo sąlygos) galiojimo. Be kita ko, šios sąlygos nustato teisinius santykius tarp užsakovo ir ekspeditoriaus, bei ekspeditoriaus atsakomybę.

Apsauga nuo patekimo po apačia (šonas, galas)

Apsauga nuo patekimo po apačia tai apsauginis puspriekabių ir sukvežimių įtaisas, kad avarijų metu kiti kelių eismo dalyviai negalėtų patekti po transporto priemone.

Apsaugos nuo slydimo kilimėlius

Krovinių tvirtinimo priemonės, naudojamos kaip pagrindas ir skirtos trinčiai padidinti. Pagamintos iš medžiagų, apsaugančių nuo slydimo, pvz., gumos granulių, pluoštinių medžiagų arba dengto kartono.

Aramido medžiaga

Aramidas – tai speciali medžiaga stogo tentoms. Aramidas yra geltonos spalvos ir sulėtina liepsnos sklidimą.

ATA knygelė

ATA knygelę išduoda nacionaliniai prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Tai tarptautinis laikinojo įvežimo / išvežimo dokumentas. Jis naudojamas atliekant prekių, skirtų laikinam įvežimui / išvežimui (pvz., mugėse, statybos aikštelėse užsienyje ir pan.), muitinės formalumus.

B

Basliai

Tai strypai puspriekabėje, įtvirtinti transporto priemonės grindyse. Basliai yra krovinio tvirtinimo priemonė, prie kurių galima tvirtinti prekes.

Bendroji avarija

Apibūdina išskirtinius įvykius arba incidentus upių ir jūrų laivyboje.
Mokėjimai bendrosios avarijos atveju yra laivo ir krovinio gelbėjimo iš bendrojo pavojaus išlaidos, kurias po lygiai dalinasi laivo ir krovinio savininkas.

Briaunų saugiklius

Įvairių variantų krovinių tvirtinimo priemonė (plastikas, kartonas...), kuri apsaugo prekes ir diržą nuo sugadinimo.

C

CIM

CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

CIM – tai vienodosios tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sutarties taisyklės ir yra COTIF B priede.

Taip pat žr. COTIF.

CMR

CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

CMR – tai tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija. CMR sąlygų taikymas privalomas visoms tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties šalims.

Code of Conduct

„Code of Conduct“ arba „elgesio kodeksas“ – tai pageidaujamo elgesio įvairiose situacijose ir įvairiais atvejais rinkinys, kurio laikytis dažniausiai įmonės įsipareigoja savanoriškai.
WALTER GROUP išvystė savo „Code of Conduct“, kuris mūsų darbuotojoms ir darbuotojams bei vadovėms ir vadovams nustato gaires priimant sprendimus ir versliai elgiantis.

Code of Conduct

CONNECT

CONNECT – tai mūsų internetinis klientų portalas, kuriuo galima vienu pelės paspaudimu patogiai atlikti užsakymus. Kitos funkcijos: esamų užsakymų apžvalga ir naudingos papildomos informacijos pateikimas.

Apžvalga

Klientų portalas CONNECT

COTIF

COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

Tai tarptautinio vežimo geležinkeliais sutartis. Galioja tiek prekių, tiek keleivių tarptautiniams pervežimams.
(www.cit-rail.org/de/eisenbahntransportrecht/cotif/)

D

daN

daN – tai dekaniutonai. Niutonas (simbolis N) – tarptautinėjė simbolių sistemoje (SI) fizikiniam dydžiui „jėga“ naudojamas mato vienetas. daN – tai vienetas, kuris naudojamas, pvz., krovinių tvirtinime virvių arba diržų patvarumui arba tvirtumui nurodyti. Jis atitinka svorio jėgą, kuri veikia 1 kg masę. Todėl virvė, kurios trūkio apkrova yra 1000 daN, gali išlaikyti apie 1.000 kg.

Daugiafiksacinė juostelė krovinių tvirtinimui

Daugiafiksacinė juostelė – tai plieno juostelė ant puspriekabės grindų (ties kairiuoju ir dešiniuoju rėmu) su vienas šalia kito išdėstytais įtempimo diržų tvirtinimo taškais.

E

ECTA

„European Chemical Transport Association“ – tai Europos sausumos transporto įmonių asociacija, kurios tikslas pagerinti transporto vykdymo, saugos, kokybės, aplinkosaugos ir socialinių aspektų standartus transportuojant cheminius gaminius Europoje. Be to, ECTA yra „Responsible Care Initiative“ institucija Europos sausumos transporto sektoriuje. (www.ecta.com)

EDI sąsaja

EDI – tai elektroninių duomenų mainai (Electronic Data Interchange)

EN 12195-1

Visoje Europoje galiojantis standartas, skirtas tvirtinimo jėgoms krovinių tvirtinime apskaičiuoti; galioja transporto priemonėms nuo 3,5 t bendrojo svorio.

EN 12642 XL

EN 12642 XL – tai krovinių tvirtinimo sąvoka. Tai Europos standartas, skirtas sustiprintiems transporto priemonės kėbulams. XL puspriekabės (sustiprinti transporto kėbulai) atitinka šį standartą. Visas LKW WALTER puspriekabių parkas, skirtas kombinuotam transportui, atitinka standarto EN 12642 XL reikalavimus.

ETMK (CEMT) leidimas

CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Europos transporto ministrų konferencija)

Kiekvienais metais remiantis Europos transporto ministrų konferencijos (Internationales Transport Forum ITF) rezoliucija nustatomas ETMK (CEMT) leidimų kiekis ir paskirstymas šalims. Šis leidimas įgalioja vykdyti komercinius transportavimus keliais tarp maždaug 45 ETMK (CEMT) narių valstybių.

EURO klasės (2, 3, 4, 5, 6)

EURO 2, 3, 4, 5 arba 6 reiškia skirtingas mažo triukšmo ir taršos sunkvežimių variklio klases.
LKW WALTER intensyviai bendradarbiauja su transporto partneriais, kurie naudoja ekologišką įrangą nuo 5-os EURO klasės.

F

FBL

FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

FBL – tai perėmimo, draudimo ir prekės dokumentas. Tas, kuris fiziškai turi šį dokumentą, turi disponavimo preke teisę.

FCR

FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

Tai ekspeditoriaus perėmimo patvirtinimas (individualus įrodomojo pobūdžio ekspeditoriaus transporto dokumentas).

FIATA

FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

FIATA – tai Tarptautinė ekspeditorių asociacijos federacija, įkurta 1926 m. gegužės 31 d. Vienoje. Ji turi 150 šalių apie 40 000 narių (ekspeditorių). Jungtinėse Tautose (JT) FIATAI tenka konsultanto vaidmuo. Jos centrinis biuras įsikūręs Ciuriche.

FKTT (vok. BAG)

Federalinė krovinių transporto tarnyba

(www.bag.bund.de)

FTL

FTL – tai „Full Truck Load“ (pilnų krovinių) sutrumpinimas anglų kalba.

Taip pat žr. Pilnas krovinys.

G

Gabaritiškumas

Gabaritiškumas apibrėžia tūrio m³ ir svorio t santykį.

Global Compact

„Global Compact“ – tai pasaulyje didžiausia verslo subjektų veiklos tvarumo iniciatyva, kurią globoja Jungtinės Tautos. Ji ragina įmones pritaikyti savo strategijas ir veiksmus universaliesiems žmonių teisių, darbo, aplinkosaugos ir antikorupcijos principams ir imtis priemonių, kurios skatintų visuomeninius tikslus. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)

GREEN transport

„GREEN transport“ – tai LKW WALTER ženklas, kuris sujungia visus veiksmus siekiant sumažinti teršalų emisiją transportavimo metu.

GREEN transport

GZA

GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (bendradarbiavimo pagrindai)

Tai mūsų būsimos partnerystės su mūsų transporto partneriais pamatas.

H

HACCP

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (rizikos veiksnių analizė ir svarbūs valdymo taškai)

Tai valdymo sistema, kuri orientuojasi į prevencijos priemonių taikymą. Ji skirta svarbiems sveikatai grėsmę keliantiems pavojams nustatyti, įvertinti ir valdyti, kurie gali kilti vykdant maisto produktų transportavimo užsakymus. Tikslas – užtikrinti kuo didesnį įmanomą produktų saugumą ir galutinio vartotojo apsaugą.

I

Ilgos terkšlės svertas

Ilgos terkšlės svertas, dar vadinamas spaudimo svertu – krovinio tvirtinime naudojamas kaip įtempimo elementas su įtempimo diržais. Nuo 2004 m. balandžio mėn. pagal standartą EN 12195 ilgos terkšlės svertas turi suteikti parengtinę apkrovą nuo 375 iki 500 daN.

Taip pat žr. Trumpos terkšlės svertas.

Intermodaliniai pervežimai

IRU

IRU = International Road Transport Union

Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU), kurios buveinė yra Ženevoje, atstovauja transporto sektoriaus interesams keliuose ir yra TIR knygelės sistemos organizatorė.

ISO

ISO = „International Organization for Standardization“

LKW WALTER nuo 1992 m. turi kokybės sertifikatą pagal ISO 9001:2008 ir nuo 2016 m. aplinkosaugos sertifikatą pagal ISO 14001:2004.

ISO sertifikatas (PDF)

J

Joloda

Saugomas prekių ženklas. Sukurtas pagal išradėją ir firmos įkūrėją Johnstone George. JOLODA – tai pakrovimo sistema ant puspriekabių, taupanti laiką ir jėgas, ypač naudojama popieriaus prekių pervežimams.

K

Kabotažas

Kabotažas – tai procesas, kai užsienio transporto įmonė vykdo transporto paslaugas vienoje šalyje.

Kinematinis tvirtinimas

Kinematinis tvirtinimas – tai krovinių tvirtinimo būdas.

Jeigu naudojamas kinematinis krovinio jungimas, krovinys kraunamas tiesiogiai ir nepaliekant jokių skylių prie krovinių patalpos ribų (pavyzdžiui, priekinės sienos, šono, rungo ir kt.).
Kinematinis krovinio jungimas XL puspriekabėms laikomas ypač efektyviu krovinio tvirtinimo metodu.

Kombinuotas krovinio tvirtinimas

Krovinį tvirtinant kombinuotai, kombinuojami kinematinio ir dinaminio tvirtinimo būdai. Krovinys, pavyzdžiui, kraunamas prie priekinės sienos ir kinematiškai bei dinamiškai tvirtinamas įtempimo diržais. Šis krovinio tvirtinimo metodas dažnai naudojamas praktikoje.

Kombinuotasis transportas

Siekiant kiek galima ekologiškiau ir rentabiliau vykdyti transportavimą, mišriojo transporto srityje yra tarpusavyje optimaliai derinamos įvairios transporto rūšys: sunkvežimiai, geležinkeliai ir laivai.

  • Pagrindiniame ruože - geležinkeliai/laivas (ekologiškai patrauklus transporto sprendimas)
  • Sunkvežimiai parengimui ir užbaigimui (lankstus atsiėmimas ir pristatymas)

Kombinuotasis transportas

Kontrolės punktas

Kontrolės punktu mes vadiname LKW WALTER įgaliotą įmonę, į kurią siunčiami sunkvežimiai patikrinimui, prieš jiems išvažiuojant į krovimo ar iškrovimo vietą. Šio patikrinimo metu parengti darbuotojai tikrina transporto priemonės techninę būklę, ar yra pakankamai krovimo priemonių (pvz., tvirtinimo diržų), vairuotojo asmeninių apsaugos priemonių ir vairuotojo žinias apie atitinkamos krovimo ar iškrovimo vietos reikalavimus, susijusius su įmonės saugumu.

Kryžminis tvirtinimas

Kinematinio krovinio jungimo metodas apsaugai nuo šoninio pagreičio (apsaugo nuo jėgos poveikio, atsirandančio į šoną). Taikomas chemijos pramonėje.

Taip pat žr. Kinematinis tvirtinimas.

Krovinio dinaminis tvirtinimas

Krovinio dinaminis tvirtinimas – tai krovinių tvirtinimo būdas.

Jeigu naudojamas dinaminis krovinio tvirtinimas, krovinį tvirtinant žemai, padidinama krovinio svorio jėga ir tokiu būdu užtikrinamas didesnis krovinio saugumas.

Tai pasiekiama, pvz., tvirtinant prie grindų įtempimo diržais.

Krovinio tvirtinimas prie grindų diržais

Dar vadinamas tvirtinimu kilpomis. Kinematinio krovinio jungimo metodas apsaugai nuo skersinio pagreičio (apsaugo nuo jėgos poveikio, atsirandančio į šoną). Taikomas plieno pramonėje.

Taip pat žr. Kinematinis tvirtinimas.

Krovinių birža

Krovinių biržoje prekiaujama (dažniausiai internetu) kroviniais ir krovinių transportais tarp krovinių tiekėjų ir krovinių vietos tiekėjų.

L

LOADS TODAY

LOADS TODAY, pirmaujanti Europoje pilnų krovinių birža, yra interneto platforma, skirta LKW WALTER transporto partneriams.
Platformos LOADS TODAY privalumas yra tas, kad LKW WALTER transporto partneriai joje randa tiktai pilnus krovinius, kuriuos užsako ir apmoka LKW WALTER.

Krovinių birža LOADS TODAY

LTL

LTL – tai „Less than Truck Load“ (dalinio krovinio) sutrumpinimas anglų kalba.

M

MiLog

Minimalaus darbo užmokesčio įstatymas – Vokietijos įstatymas, reguliuojantis bendrą minimalų darbo užmokestį. Nuo 2015-01-01 nustato visoje Vokietijoje privalomą minimalų užmokestį.

Modelis „Pirmyn atgal“

Modelio „Pirmyn atgal“ metu mūsų vežėjai nuolat važinėja tarp dviejų šalių pirmyn ir atgal (pvz., Vokietija – Prancūzija – Vokietija).

Muitinės plomba

Muitinės įstaigos muitinės prekių transportavimo metu gali dėti muitinės plombą tiek sunkvežimio krovinio skyriuje (skyriaus plomba), tiek ant vieneto (vieneto ar pakuotės plomba).

N

Neutralizavimas

Neutralizavimo metu pakrovimo ir (ar) iškrovimo vietai nepateikiama prekės kilmė arba paskirtis. Išskiriami du neutralizavimo tipai: vertės neutralizavimas ir pavadinimo neutralizavimas.

P

Pakuotės sąrašas

Pakuotės sąraše pateikiami pakuotės vienetai. Sąrašas padeda tiksliai nustatyti prekių kiekį ir rūšį.

Perforuotos grindys

Šiuo metu perforuotos grindys yra įprasta puspriekabės medinių grindų (plokščių) danga.

Pilnas krovinys

Pilni kroviniai – tai viso sunkvežimio pakrovimas, kai krovinys yra skirtas iš esmės vienam gavėjui.
Tarptautinis pilnų krovinių apibrėžimas yra „FTL - Full Truck Load“.

PPE

PPE = Personal Protective Equipment (Asmeninės apsaugos priemonės)

Šie saugos ženklai nurodo privalomą nuolatinį asmeninės apsaugos priemonių dėvėjimą: apsauginio šalmo (EN 397), apsauginių akinių (EN 166/EN 166-3), apsaugos ausims (EN 352), kūną dengiančios aprangos, įspėjamosios liemenės(EN 471), darbinių pirštinių (EN 388) ir apsauginių batų su plieniniais galais (EN 20345 S1)

Priekaba su specialiais pagilinimais metalo plokštėms vežti

Skardos ir plieno ritiniai dar yra vadinami „Coils“. Siekiant saugiai pakrauti šiuos „Coils“ (ritinius, kurie gali sverti keletą tonų) reikalingas atitinkamas įpakavimas (stovas) arba puspriekabė su specialia įduba ritiniams. Įduba – tai apie 5 – 8,5 m. ilgio uždengiamas pagilinimas puspriekabės dugne. Kai ši įduba yra uždengta, transporto priemonėse galima pakrauti įvairias kitas prekes.

Įranga

Priekabų pervežimas

Mūsų priekabų pervežimo paslauga reiškia pradinį ir baigiamąjį etapus kombinuotame transporte, t.y. LKW WALTER puspriekabės pervežimą nuo pakrovimo vietos iki kombinuoto transporto terminalo / uosto arba nuo kombinuoto terminalo / uosto iki iškrovimo vietos.

Taip pat žr. Kombinuotasis transportas.

Priekinė siena

Priekinė siena – tai siena puspriekabės priekyje.

R

Respact

respACT – tai Corporate Social Responsibility (CSR) ir tvarios plėtros portalas, kuriame dalyvauja Austrijos įmonės. respACT yra varomoji jėga ir savo įmonėms–narėms suteikia naujausias naujienas ir informaciją apie tvarią ekonominę veiklą, reguliarias jungimosi į tinklus galimybes be įgūdžių įgijimo pasiūlą. „Responsible actions“ veiksmais siekiama modernizuoti visuomeniniu, ekologiniu ir ekonominiu požiūriu šias sritis: vadovavimą ir plėtrą, rinką, darbuotojus ir darbuotojas, aplinkosaugą ir visuomenę. (www.respact.at)

Responsible Care

Pasaulinė ir savanoriška chemijos pramonės iniciatyva, siekianti griežta savikontrole pagerinti sviekatos, saugos ir aplinkosaugos situaciją.

Sertifikatai

Rungai

Rungai tai šoniniai vertikalūs statramsčiai ir yra puspriekabės sudėtinė dalis.

S

SHEQ

SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

2005 m. LKW WALTER sujungė saugos/sveikatos, aplinkos ir kokybės sritis. 2008 m. įdiegė saugos valdymą. Nuo tada minėtos temos buvo sujungtos į vieną pavadinimą SHEQ.

[key=SHE_Q]

SQAS

SQAS = Saftey & Quality Assessment System

SQAS įvertinimas - tai vertinimo sistema, kurią sukūrė CEFI„European Chemical Industry Council“ (Europos chemijos pramonės taryba).
Įvertinimas atnaujinamas kas 3 metus ir yra instrumentas, kuriuo galima standartizuotai įvertinti transporto ir logistikos įmonių kokybę, saugą (personalo ir įrangos apsaugą) ir suderinamumą su aplinka bei ĮSA politiką.
Pirmą kartą LKW WALTER buvo įvertinta pagal SQAS jau 1995 m.

Suveržiamosios kartys

Suveržiamosios kartys priskiriamos krovinio tvirtinimo priemonėms. Jos dar vadinamos suspaudžiamomis lentomis arba tarpsieniniais tvirtinimais, arba tarpsieniniais uždarymais. Jos naudojamos kinematinio krovinio tvirtinimo metu ir apsaugo prekes nuo nuslydimo į priekį ar atgal.

T

T1, T2, T-

T1, T2, T- tai muitinės tranzito dokumentai, skirti muitinės prekių, gabenamų tarp 27 ES valstybių narių, Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos, Turkijos ir Serbijos, įforminimui.

Tachografas

Tachografas – tai elektroninis prietaisas, kuris daugiausia registruoja vairavimo ir poilsio laiką.

Tarptautinės prekybos sąlygos

Tarptautinės prekybos sąlygos („Incoterms“) (International Commercial Terms) – tai sustandartizuotos tarptautinės prekybos taisyklės. Jas nustato ir išleidžia Tarptautiniai prekybos rūmai (šiuo metu: „Incoterms 2010“). Prekybos sandorio šalys (pardavėjas, pirkėjas) gali susitarti taikyti vieną iš šių tarptautinės prekybos sąlygų. Šiomis tarptautinės prekybos sąlygomis tarp prekybos partnerių nustatomi pagrindiniai pardavėjų ir pirkėjų įsipareigojimai, ypač rizikos perdavimas ir pristatymo išlaidų apmokėjimas.

Terminalas (geležinkelis/keltas)

Terminalas kombinuotame transporte (keliai / geležinkeliai / laivai) – tai įrengtos vietos geležinkelio stotyse ir uostuose, kuriose perkraunami pakrovimo vienetai (puspriekabės, konteineriai).

TIR knygelė

TIR knygelė – tai tranzito dokumentas su didžiausia galiojimo teritorija. Jis galioja ne tik ES, bet ir už jo ribų Rytuose, Artimuosiuose ir Viduriniuosiuose Rytuose. Tarptautinė kelių transporto sąjunga (vok. IRU) organizuoja TIR knygelės sistemą ir prisiima atsakomybę ES bei kitose TIR valstybėse narėse už muitus iki maks. 100.000,- € / TIR knygelę. Kai kuriose TIR valstybėse narėse galioja ribota garantinė suma iki maks.60.000,- € / TIR knygelę.

Transporto draudimas

Transporto draudimas – tai prekių draudimas. Draudimas prasideda nuo prekių pakrovimo sutartoje perėmimo vietoje ir baigiasi su jų iškrovimu. Jis atlygina žalą, kuri viršija vežėjo atsakomybę pagal CMR. Atskiru transporto draudimu draudžiama užsakius užsakovui ir jo sąskaita. Tai grindžiama „Bendrosiomis Austrijos transporto draudimo sąlygomis“ (AÖTB 1988).

Trinties koeficientas µ (miu)

Kai krovinys stovi ant krovinių platformos, tarp krovinio ir puspriekabės dugno atsiranda trintis, kurią nusako trinties koeficientas. Pagal jį apskaičiuojamas krovinio slinkimasis ir reikalingas įtempimo diržų kiekis.

Trumpos terkšlės svertas

Trumpos terkšlės svertas, dar vadinamas spaudimo svertu – krovinio tvirtinime naudojamas kaip įtempimo elementas su įtempimo diržais. Nuo 2004 m. balandžio mėn. pagal standartą EN 1219 trumpos terkšlės svertas turi suteikti parengtinę apkrovą nuo 250 iki 350 daN.

Taip pat žr. Ilgos terkšlės svertas.

Trumpųjų nuotolių laivyba

Trumpųjų nuotolių laivyba reiškia krovinių pervežimą jūra vieno žemyno ribose.
Tai vienas iš galimų pervežimo kelių kombinuotame transporte, kurį naudoja LKW WALTER.

Taip pat žr. Kombinuotasis transportas.

Tvirtinimas šuolinėmis kilpomis

Kinematinio krovinio jungimo metodas apsaugai nuo jėgos poveikio, atsirandančio važiavimo kryptimi ar prieš ją. Taikomas chemijos pramonėje.

Taip pat žr. Kinematinis tvirtinimas.

Tvirtinimo diržai

Tvirtinimo diržais tvirtinami kroviniai.
Tvirtinimo diržai iš esmės yra skirstomi į tvirtinimo diržus su trumpos terkšlės svertu (įtempimo jėga apie 350 daN) ir ilgos terkšlės svertu (įtempimo jėga apie 500 daN).

U

Užsakymas internetu

Užsakymas mūsų internetiniame klientų portale CONNECT.

Taip pat žr. CONNECT.

Užuolaidinė puspriekabė

„Tautliner" tai puspriekabės tipas su tenta be bortų.

X

XL puspriekabės

Priešingai nei standartinė puspriekabė, XL puspriekabės konstrukcijos savybės, pvz., sustiprinta priekinė siena, 4 durų užraktai, sustiprintas tentas, ne mažiau kaip 32 šoninės kartys, sustiprintas kėbulas ir sustiprinti šoniniai tentai, teigiamai prisideda prie krovinio tvirtinimo.

Mūsų puspriekabių parką sudaro vien tiktai XL puspriekabės.

Taip pat žr. EN 12642 XL.