We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Słownik pojęć - LKW WALTER

Słownik pojęć

W naszym glosariuszu znajdą Państwo wszystkie najważniejsze pojęcia z tematyki transportu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi już teraz!

A

ADR

ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

Powyższy skrót oznacza międzynarodową konwencję dotyczącą drogowego transportu towarów niebezpiecznych.

AÖSp

AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Ogólne Austriackie Warunki Spedycyjne)

Ważność AÖSp wymaga wczesniejszego uzgodnienia. Regulują one między innymi stosunek prawny pomiędzy zleceniodawcą a spedytorem jak również odpowiedzialność spedytora.

Awaria wspólna

Określenie nietypowych zdarzeń lub sytuacji w żegludze rzecznej i morskiej.
Środki na rzecz awarii wspólnej to nakłady związane z ratowaniem statku i ładunku ze wspólnego zagrożenia, których koszty ponosi w jednakowym stopniu właściciel statku oraz ładunku / transportu.

B

BAG

Federalne Biuro Transportu Towarowego (Deutsches Bundesamt für Güterverkehr)

(www.bag.bund.de)

Burta

Burta (=boczna ściana zewnętrzna) to konstrukcyjne ograniczenie powierzchni ładunkowej. Służy do odgrodzenia w celu zapobiegania spadania towaru.

C

Ciąganie naczep LKW WALTER

Pod pojęciem przewozu naczep rozumiemy realizację przewozów na trasach dowozowych i odwozowych w transporcie intermodalnym, tzn. przewóz naczepy LKW WALTER od miejsca załadunku do terminalu intermodalnego/portu lub od terminalu intermodalnego/portu do miejsca rozładunku.

Patrz również Transport intermodalny.

CIM

CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

CIM to jednolity zbiór przepisów prawnych do umowy o międzynarodowym transporcie kolejowym towarów, zawarty w załączniku B do COTIF.

Patrz również COTIF.

CMR

CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

Skrót CMR oznacza konwencję o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów. Postanowienia konwencji CMR muszą być koniecznie przestrzegane przez wszystkie Państwa będące sygnatariuszami w transgranicznym drogowym transporcie towarów.

Code of Conduct

„Code of Conduct” lub „Kodeks Postępowania” to zbiór zasad zachowania pożądanego w różnych sytuacjach i kontekstach, do przestrzegania których przedsiębiorstwa zobowiązują się najczęściej dobrowolnie.
WALTER GROUP opracowała własny Code of Conduct, który zawiera wytyczne dla pracowników i kadry kierowniczej odnośnie podejmowania decyzji oraz działań w ramach przedsiębiorstwa.

Code of Conduct

CONNECT

CONNECT to nasz serwis online dla klientów, za pomocą którego mogą Państwo wygodnie realizować zlecenia kliknięciem myszy. Inne funkcje: aktualny przegląd zleceń i udostępnienie przydatnych informacji dodatkowych.

Wersja testowa

Serwis dla klientów CONNECT

COTIF

COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

Jest to konwencja COTIF o międzynarodowym przewozie kolejami. Dotyczy transportów transgranicznych towarów oraz osób.
(www.cit-rail.org/de/eisenbahntransportrecht/cotif/)

D

daN

daN oznacza dekaniuton. Niuton (jednostka N) jest jednostką stosowaną w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar (SI) dla fizycznej wielkości siły. dAN jest jednostką stosowaną np. przy zabezpieczaniu ładunku do podania nośności, bądź odporności lin lub pasów na zerwanie. Odpowiada ogólnie sile ciężkości działającej na masę 1 kg. Lina o obciążeniu zrywającym 1000 daN może unieść ok. 1.000 kg.

E

ECTA

„European Chemical Transport Association” jest stowarzyszeniem europejskich przedsiębiorstw transportu lądowego mającym na celu ulepszenie standardów w zakresie wydajności realizacji transportów, bezpieczeństwa, jakości, środowiska i aspektów socjalnych przy transporcie produktów chemicznych w Europie. ECTA jest ponadto stowarzyszeniem sponsorów programu „Responsible Care” dla europejskiego transportu lądowego. (www.ecta.com)

EN 12195-1

Norma obowiązująca w całej Europie do obliczania bezpiecznych sił mocowania przy zabezpieczaniu ładunku; obowiązuje dla pojazdów o wadze łącznej powyżej 3,5 t.

EN 12642 XL

EN 12642 XL to pojęcie z obszaru zabezpieczania ładunków. Jest to norma europejska, obowiązująca dla wzmocnionych nadbudów. Nadbudowy XL są zgodne z tą normą (wzmocnione nadbudowy). Cała flota naczep LKW WALTER, wykorzystywanych do transportu intermodalnego, jest zgodna ze standardem EN 12642 XL.

F

FBL

FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

FBL jest dokumentem przejęcia, ubezpieczenia i towaru. Osoba, która jest fizycznie w posiadaniu dokumentu jest osobą upoważnioną do dysponowania towarem.

FCR

FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

Jest to potwierdzenie przejęcia przez spedytora (spedytorski dokument transportowy o charakterze zaświadczenia).

FIATA

FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

FIATA to „Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów”, założona 31 maja 1926 r . w Wiedniu. Zrzesza ok. 40000 członków (spedytorów) ze 150 krajów. FIATA posiada status doradczy w UNO, a jej centralne biuro znajduje się w Zurychu.

Firanka

Firanka to konstrukcja pojazdu z plandeką bez burty.

FTL

FTL to skrót od angielskiego „Full Truck Load” (ładunek całopojazdowy).

Patrz również Ładunek całopojazdowy.

G

Giełda transportowa

Na giełdzie transportowej (najczęściej online) wymieniane są oferty ładunków i transportów między dostawcami towarów oraz dostawcami przestrzeni ładunkowej.

Global Compact

Global Compact jest największą na świecie inicjatywą Corporate Sustainability (zrównoważonej działalności korporacyjnej) pod protektoratem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nawołuje przedsiębiorstwa do działalności i opracowywania strategi przy uwzględnieniu uniwersalnych zasad praw człowieka pracy, środowiska i antykorupcji oraz podejmowania środków do rozwoju celów społecznych. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)

GREEN transport

„GREEN transport” jest marką LKW WALTER, w której połączone są wszystkie nasze działania, mające na celu redukcję emisji zanieczyszczeń podczas transportu.

GREEN transport

GZA

GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Podstawy współpracy)

Są bazą naszej przyszłej kooperacji z przewoźnikami.

H

HACCP

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny)

System zarządzania ukierunkowany na środki prewencyjne. Służy do identyfikacji, oceny i zwalczania zagrożeń zdrowia związanych z realizacją transportu artykułów spożywczych. Celem jest zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa produktu i ochrony konsumentów.

I

Incoterms

Incoterms (International Commercial Terms) to standaryzowane, międzynarodowe formuły handlowe. Reguły są opracowywane i publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (aktualnie: Incoterms 2010). Strony (sprzedawca, nabywca) zawierające transakcję handlową, mogą uzgadniać reguły Incoterms. Zbiór reguł Incoterms określa istotne obowiązki sprzedawcy i nabywcy, w szczególności przeniesienie ryzyka oraz koszty dostawy między partnerami handlowymi.

IRU

IRU = International Road Transport Union

IRU z siedzibą w Genewie jest przedstawicielem interesów przemysłu transportowego na drogach oraz organizatorem systemu karnetów TIR.

ISO

ISO = „International Organization for Standardization”

LKW WALTER posiada od roku 1992 certyfikat jakości według normy ISO 9001:2008 oraz od roku 2016 certyfikat ekologiczny według normy ISO 14001:2004.

Certyfikat ISO (PDF)

J

Joloda

Marka chroniona. Jej nazwa pochodzi od imienia i nazwiska wynalazcy i założyciela firmy Johnstone George. JOLODA oznacza oszczędzający czas i siłę system załadunkowy na naczepy, który jest stosowany głównie w transpocie towarów papierniczych.

K

Kabotaż

Jako kabotaż określa się świadczenie usług transportowych na terenie jednego kraju przez zagraniczne przedsiębiorstwo transportowe.

Karnet ATA

Karnet ATA jest wystawiany przez Krajową Izbę Gospodarczą i może być określany jako międzynarodowy dokument rezerwujący.
Służy do odprawy towarów przeznaczonych do tymczasowego importu/eksportu (np. targi, place budowy zagranicą, itp.).

Karnet TIR

Karnet TIR jest dokumentem tranzytowym o najszerszym zakresie obowiązywania. Dokument obowiązuje poza granicami UE na Wschodzie, na Bliskim i Środkowym Wschodzie. IRU jest organizatorem systemu karnetów TIR i przejmuje na terenie UE oraz innych krajów członkowskich TIR odpowiedzialność za opłaty celne do maks. 100.000 EUR / karnet TIR. W niektórych krajach członkowskich TIR obowiązuje ograniczona kwota poręczenia do maks. 60.000 EUR /karnet TIR.

Kątowniki

Środki do zabezpieczania ładunku w różnych wersjach (tworzywo sztuczne, karton, ...), które chronią towar i pas przed uszkodzeniami.

Klasy EURO (2, 3, 4, 5, 6)

Oznaczenia EURO 2, 3, 4, 5 lub 6 wskazują na różne klasy silników cichych i niskoemisyjnych samochodów ciężarowych.
LKW WALTER zatrudnia w szczególności przewoźników dysponujących wyposażeniem przyjaznym dla środowiska od klasy EURO 5.

Kłonice

Kłonice to boczne, pionowe pręty mocujące i element naczepy.

Kłonice wkładane

Są to stojaki w naczepie, zakotwione w podłodze pojazdu. Kłonice wkładane służą jako środki do zabezpieczania ładunku, na których można zabezpieczyć towar.

L

Linka celna

Linka celna (plomba celna) może być umieszczona zarówno w przestrzeni ładunkowej (zamknięcie przestrzeni), jak i na Kolli (Kolli lub zamknięcie opakowania) podczas transportu towarów podlegających ocleniu przez służby celne.

Lista ładunkowa

Lista ładunkowa to lista jednostek opakowaniowych. Służy do dokładnego określania zakresu oraz rodzaju towaru.

LOADS TODAY

LOADS TODAY, wiodąca giełda ładunków całopojazdowych na terenie Europy, to platforma internetowa oferowana przez firmę LKW WALTER dla przewoźników.
Istotną zaletą LOADS TODAY jest to,że przewoźnicy współpracujący z firmą LKW WALTER znajdą w LOADS TODAY tylko takie ładunki całopojazdowe, które są zlecane i opłacane przez firmę LKW WALTER.

Giełda transportowa LOADS TODAY

LTL

LTL to angielski skrót od „Less than Truck Load” (ładunek częściowy).

M

Materiał aramidowy

Aramid to specjalny materiał do plandek dachowych. Aramid jest koloru żółtego i posiada właściwości ognioodporne.

Maty antypoślizgowe

Środki do zabezpieczania ładunku, służące jako podkładki do zwiększenia współczynnika tarcia. Są wykonane z materiałów hamujących poślizg, np. granulat gumowy, materiały włókniste lub powlekany papier.

Metoda kształtowa

Metoda kształtowa to jeden ze sposobów zabezpieczania ładunku.

W przypadku zabezpieczenia ładunku metodą kształtową, towar jest ładowany bezpośrednio i bez odstępów od ograniczenia przestrzeni ładunkowej (ściana czołowa, ściana skrzyni ładunkowej, kłonice, itp.).
Załadunek metodą kształtową w połączeniu z naczepami XL jest szczególnie skutecznym sposobem zabezpieczania ładunków.

Metoda siłowa

Metoda siłowa do jeden ze sposobów zabezpieczania ładunku.

W przypadku zabezpieczania ładunku metodą siłową ładunek jest dociskany przez opasanie poprzeczne, co powoduje zwiększenie siły docisku lub siły tarcia, a tym samym lepsze zabezpieczenie towaru.

Można to osiągnąć np. poprzez opasanie poprzeczne pasami zabezpieczającymi ładunek.

MiLog

Ustawa o płacy minimalnej w Niemczech (MiLoG) - niemiecka ustawa regulująca wysokość płacy minimalnej. Określa w Niemczech od 01.01.2015 r. ustawowo obowiązującą płacę minimalną na terenie całego kraju.

Mocowanie szpringowe

Metoda kształtowa do zabezpieczania ładunku w celu zabezpieczenia przed działaniem siły w kierunku jazdy lub w kierunku przeciwnym. Znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle chemicznym.

Patrz również Metoda kształtowa.

Model „w kółku”

W przypadku modelu „w kółku” nasi przewoźnicy wykonują stale kursy „w kółku” między dwoma krajami (np. Niemcy - Francja - Niemcy).

N

Naczepa typu Coilmulde

Rolki blachy lub stali są określane również jako kręgi („coil”). W celu zapewnienia bezpiecznego załadunku tych kręgów (rolek ważących nawet kilka ton) wymagane jest odpowiednie opakowanie (stelaż) lub naczepa typu Coilmulde.
„Mulde” to przykrywane zagłębienie w podłodze naczepy, na długości od ok. 5 do 8,5 m. Jeżeli zagłębienie jest zakryte, w pojazdach można przewozić również każdy inny rodzaj towaru.

Sprzęt

Naczepa typu mega

Naczepa typu mega to naczepa o wysokości wewnętrznej 3 m.

Naczepa XL

W przeciwieństwie do naczepy standardowej, naczepa XL posiada cechy konstrukcyjne, wspierające zabezpieczanie ładunków - np. wzmocniona ściana czołowa, 4 zamki drzwiowe, wzmocniona plandeka, min. 32 listew bocznych, mocniejsza konstrukcja i wzmocnione plandeki boczne.

Nasza własna flota naczep obejmuje wyłącznie naczepy XL.

Patrz również EN 12642 XL.

Napinacz z długą dźwignią

Napinacz z długą dźwignią, zwany również napinaczem ciągnącym, służy jako element napinający podczas zabezpieczania ładunku przy użyciu pasów mocujących. Od kwietnia 2004 r. napinacz z długą dźwignią musi zgodnie z normą EN 12195 zapewniać siłę naciągu od 375 do 500 daN.

Patrz również Napinacz z krótką dźwignią.

Napinacz z krótką dźwignią

Napinacz z krótką dźwignią, zwany również napinaczem zaciskowym, służy jako element napinający podczas zabezpieczania ładunku przy użyciu pasów mocujących. Od kwietnia 2004 r. napinacz z krótką dźwignią musi zgodnie z normą EN 12195 zapewniać siłę naciągu od 250 do 350 daN.

Patrz również Napinacz z długą dźwignią.

Neutralizacja

W przypadku neutralizacji nie podaje się miejsca pochodzenia lub przeznaczenia towaru w miejscu załadunku i/lub rozładunku. Rozróżnia się przy tym neutralizację wartości lub nazwy.

O

Opasanie poprzeczne

Zwane również odciągiem pętlowym lub mocowaniem pętlowym. Zabezpieczenie ładunku metodą kształtową w celu zabezpieczenia przed przyspieszeniem poprzecznym (przed działaniem sił bocznych). Stosowana m.in. w przemyśle stalowym.

Patrz również Metoda kształtowa.

P

Paperliner

Paperliner to specjalna naczepa z automatycznym systemem załadunku i rozładunku (szyny Joloda, sanie Joloda).

Pasy zabezpieczające

Pasy zabezpieczające służą do mocowania i zabezpieczania ładunku.
Zasadniczo rozróżnia się pasy mocujące z napinaczem z krótką dźwignią (siła naciągu ok. 350 daN) oraz pasy mocujące z napinaczem z długą dźwignią (siła naciągu ok. 500 daN).

Podłączenie do elektronicznej wymiany danych (EDI)

Skrót EDI oznacza Electronic Data Interchange = elektroniczna wymiana danych

Podłoga z płyty sklejkowej

Podłoga z płyty sklejkowej jest obecnie popularną powłoką podłogi drewnianej (płyt) w naczepie.

Poprzeczki

Poprzeczki zaliczają się do środków do zabezpieczenia ładunku. Nazywane są również deskami zaciskowymi lub zabezpieczeniami, bądź zamknięciami ścianki pośredniej. Służą do zabezpieczenia ładunku metodą kształtową, która ma na celu zapobiec przesuwaniu się towaru do przodu lub do tyłu.

PPE

PPE = Personal Protective Equipment (osobiste wyposażenie ochronne)

Poniższe znaki nakazu informują o konieczności stałego używania osobistego wyposażenia ochronnego: kask ochronny (EN 397), okulary ochronne (EN 166/EN 166-3), zatyczki do uszu (EN 352), odzież całkowicie okrywająca ciało, kamizelka ostrzegawcza (EN 471), rękawice robocze (EN 388) i obuwie ochronne ze metalowymi noskami (EN 20345 S1)

Punkt kontroli

Jako punkt kontroli określamy przedsiębiorstwo zaangażowane przez LKW WALTER, do którego kierowane są samochody ciężarowe w celu kontroli, zanim dojadą do miejsca załadunku lub rozładunku. Podczas kontroli przeszkolony personel sprawdza między innymi stan techniczny pojazdu, dostępność wymaganych środków załadowczych (np. pasy zabezpieczające), osobiste wyposażenie ochronne kierowcy oraz stan jego wiedzy w zakresie wymagań miejsca załadunku /rozładunku w odniesieniu do bezpieczeństwa zakładu.

R

Respact

respACT do austriacka platforma przedsiębiorstw dla Corporate Social Responsibility (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Jako motywator respACT wspiera członkowskie firmy przez aktualne wiadomości i informacje z zakresu zrównoważonej gospodarki, regularne możliwości utworzenia powiązań oraz oferty z zakresu rozwoju kompetencji. „Responsible actions” mają na celu społeczną, ekologiczną i gospodarczą modernizację obszarów: prowadzenie i kszałtowanie, rynek, pracownicy, środowisko i społeczeństwo. (www.respact.at)

Responsible Care

Światowa, dobrowolna inicjatywa przemysłu chemicznego, mająca na celu poprawę sytuacji zdrowotnej, bezpieczeństwa i środowiska przez surowe samokontrole.

Certyfikaty

Rozmiar gabarytowy

Rozmiar gabarytowy to stosunek objętości w m3 do masy w tonach.

S

SHEQ

SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

Firma LKW WALTER połączyła sektory Bezpieczeństwo/Zdrowie, Środowisko i Jakość. W roku 2008 stworzono dział Security Management (zarządzanie ochroną). Od tej pory wymienione tematy są zebrane pod pojęciem SHQE.

[key=SHE_Q]

Short Sea Shipping

Short Sea Shipping oznacza transport towarów na morzu w obrębie jednego kontynentu.

Patrz również Transport intermodalny.

SQAS

SQAS = Saftey & Quality Assessment System

Certyfikacja SQAS to system opracowany przez CEFIC, „European Chemical Industry Council” (Europejska Rada ds. Przemysłu Chemicznego).
Certyfikacja musi być odnawiana co 3 lata i jest narzędziem do kontroli jakości, bezpieczeństwa (osób i materiałów), ochrony środowiska oraz środków CSR przedsiębiorstw transportowych i logistycznych w jednolitej formie.
Firma LKW WALTER została certyfikowana według SQAS po raz pierwszy w roku 1995.

T

T1, T2, T-

T1, T2 i T- to celne dokumenty tranzytowe do przewozu towarów podlegających ocleniu między 27 krajami członkowskimi EU, Norwegią, Islandią, Szwajcarią, Turcją i Serbią.

Tachograf

Tachograf to urządzenie elektroniczne, rejestrujące głównie czas jazdy i odpoczynku.

Terminal (kolej/prom)

Terminal w transporcie intermodalnym (droga-kolej/statek) jest miejscem do przeładunku jednostek ładunkowych (naczepy siodłowe, kontenery) na dworcach i w portach.

Transport intermodalny

W celu zapewnienia transportu przyjaznego dla środowiska i efektywnego kosztowo, w transporcie intermodalnym łączone są ze sobą optymalnie różne środki transportu, takie jak samochody ciężarowe, pociągi i statki.

  • Szyna/statek na głównej trasie (ekologiczne rozwiązanie transportowe)
  • Integracja samochodów ciężarowych na trasach dowozowych i odwozowych (elastyczny odbiór i dostawa)

Transport intermodalny

Transporty intermodalne

Patrz również Transport intermodalny. 

U

Ubezpieczenie transportu.

Ubezpieczenie transportu to ubezpieczenie towaru. Ubezpieczenie rozpoczyna się od momentu załadunku towaru w ustalonym miejscu przejęcia i kończy się w momencie rozładunku. Pokrywa szkody wykraczające poza ramy odpowiedzialności przewoźnika zgodnie z CMR. Zawarcie oddzielnej umowy ubezpieczenia transportu następuje na zlecenie i koszt zleceniodawcy.
Podstawę prawną stanowią tutaj „Ogólne Austriackie Warunki Ubezpieczenia Transportu (AÖTB 1988).

W

Wielozaczepowa listwa (Multilock) służąca do zabezpieczania załadunku.

Wielozaczepowa listwa (Multilock) to stalowa listwa na podłodze naczepy (na lewej i prawej ramie) z punktami mocowania dla pasów mocujących, umieszczonymi jeden przy drugim.

Współczynnik tarcia µ (mi)

Jeżeli ładunek jest umieszczony na powierzchni ładunkowej, pomiędzy ładunkiem oraz podłogą naczepy występuje tarcie, wyrażane przez współczynnik tarcia. Służy on do obliczenia podatności ładunku na ślizganie oraz wymaganej liczby pasów zabezpieczających ładunek.

Wysokość przestrzeni ładunkowej

Boczna wysokość załadunku: wysokość, do jakiej można załadować naczepę z boku.
Tylna wysokość załadunku: wysokość, do jakiej można załadować naczepę od tyłu.

Z

Zabezpieczanie ładunku metodą łączoną

W przypadku zabezpieczania ładunku metodą łączoną wykorzystywane są elementy metody kształtowej i siłowej. Towar jest nakładany np. czołowo i mocowany pasami mocującymi metodą kształtową i siłową. W praktyce jest to najczęściej stosowana metoda zabezpieczania ładunku.

Zabezpieczenie ładunku metodą kształtową

Zabezpieczenie ładunku metodą kształtową w celu zabezpieczenia przed przyspieszeniem poprzecznym (przed działaniem sił bocznych). Znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle chemicznym.

Patrz również Metoda kształtowa.

Zabezpieczenie przeciwnajazdowe (bok, tył)

Zabezpieczenie przeciwnajazdowe to zabezpieczenie naczep i samochodów ciężarowych, zapobiegające w razie wypadku dostania się innego uczestnika ruchu pod pojazd.

Zamawianie online

Rezerwacja zleceń za pośrednictwem serwisu online dla klientów CONNECT.

Patrz również CONNECT.

Zezwolenie CEMT

CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Europejska Konferencja Ministrów Transportu)

Liczba zezwoleń CEMT i podział na kraje jest ustalana co roku na podstawie rezolucji Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (Międzynarodowe Forum Transportowe ITF). Zezwolenie to uprawnia do prowadzenia działalności związanej z transportem drogowym pomiędzy ok. 45 krajami członkowskimi CEMT.