We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Речник - LKW WALTER

Речник

В нашия речник ще намерите всички важни понятия, свързани с темата транспорт. Информирайте се сега!

A

ADR

ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

Международно споразумение за сухопътен транспорт на опасни товари

AÖSp

Общи условия на спедиторите в Австрия (AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen)

Прилагането на Общите условия на спедиторите в Австрия (AÖSp) трябва да бъде договорено. Те уреждат правоотношенията между възложител и спедитор, както и отговорността на спедитора.

ATA-карнет

ATA-карнетът се издава от търговско-промишлените палати на страните и се нарича международен митнически гаранционен документ.
Той служи за митническата обработка на стоки, предназначени за временен внос/износ (напр. панаири, строителни обекти в чужбина и т.н.).

B

BAG

Немска федерална служба за превоз на стоки (BAG)

(www.bag.bund.de)

C

CEMT-разрешително

CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Европейска конференция на министрите на транспорта ЕКМТ)

Броят и разпределението на CEMT-разрешителните по страни се определя ежегодно въз основа на резолюцията на Европейската конференция на министрите на транспорта (Международен транспортен форум ITF). Това разрешително дава право да се извършват шосейни превози с търговска цел между 45-те страни членки на CEMT.

CIM

CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

CIM са Единните правила за договора за международен железопътен превоз на товари и са в Приложение B на Конвенцията COTIF.

Виж също COTIF.

Code of Conduct

"Code of Conduct" или "Етичен кодекс" е сборник от желателни начини на поведение в различни ситуации и връзки, за спазването на които фирмите в повечето случаи се задължават доброволно.
Концернът WALTER GROUP е разработил собствен Code of Conduct, който служи на нашите служители и ръководни кадри като указание за техните решения и предприемачески действия.

Code of Conduct

CONNECT

CONNECT е нашият онлайн портал за клиенти, чрез който заявките могат да се изпълняват удобно с кликване на мишката. Други характеристики: актуален преглед на заявките и предоставяне на допълнителна полезна информация.

Демо версия

Портал за клиенти CONNECT

COTIF

COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

Тук става дума за Конвенцията за международни железопътни превози. Тя засяга трансграничните превози, както на товари, така и на хора.
(www.cit-rail.org/de/eisenbahntransportrecht/cotif/)

D

daN

daN е обозначението за деканютон. Нютон [ˈnjuːtn] (знак N) е мерна единица за физическата величина сила, която се използва в Международната система за мерни единици (SI). daN е мерна единица, която се използва например при укрепването на товари за посочване на товароносимостта или здравината на въжета или колани. Тя отговаря приблизително на силата на тежестта, която действа върху тяло с маса 1 кг, т.е. колан с максимално натоварване 1000 daN може да издържи прибл. 1000 кг.

E

ECTA

"European Chemical Transport Association" е обединение на европейски фирми за сухопътен транспорт с цел подобряване на стандартите за ефективност на извършваните превози, безопасността, качеството, околната среда и социалните аспекти при превоза на химически продукти в Европа. Освен това ECTA е организатор на инициативата "Responsible Care" за сектора на сухопътния транспорт в Европа. (www.ecta.com)

EDI-интерфейс присъединяване

EDI означава Electronic Data Interchange = Електронен обмен на данни

EN 12195-1

Задължителен стандарт в цяла Европа за изчисляване на силите за обезопасяване при укрепването на товари - важи за превозни средства с общо тегло над 3,5 тона.

EN 12642 XL

Стандартът EN 12642 XL е понятие във връзка с укрепването на товара. Тук става дума за европейски стандарт за подсилени конструкции на надстройките на транспортните средства. XL-ремаркетата отговарят на този стандарт (подсилени надстройки). Целият автопарк от полуремаркета на LKW WALTER за комбинирани превози отговаря на стандарта EN 12642 XL.

F

FBL

FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

FBL е документ за приемане и застраховане на стоката. Този, който държи документа физически в ръце, има право да се разпорежда със стоката.

FCR

FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

Това е потвръждение за приемане от спедитора (спедиторски транспортен документ с удостоверяващ характер).

FIATA

FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

FIATA е "Международна федерация на спедиторските организации", която е създадена на 31 май 1926 г. във Виена. Тя има около 40 000 членове (спедитори) в 150 страни. FIATA има консултантски статус в ООН, а централата й е в Цюрих.

FTL

FTL е английското съкращение на "Full Truck Load" (комплектен товар).

Виж също Комплектен товар.

G

Global Compact

Global Compact=Глобалният договор е най-голямата световна инициатива за корпоративна устойчивост под патронажа на ООН. Тя е призив към фирмите да съобразяват своите стратегии и действия с универсалните принципи за правата на човека, работата, околната среда и антикорупцията, и да вземат мерки за насърчаване на обществени цели. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)

GREEN transport

"GREEN transport" е запазена марка на LKW WALTER, под която са обединени всички наши дейности за намаляване на вредните емисии при превозите.

GREEN transport

GZA

GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Общи условия за съвместна работа)

Те са основата за бъдещото сътрудничество с нашите транспортни партньори.

H

HACCP

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки)

Представлява система за управление от превантивни мерки. Служи за идентифициране, оценяване и овладяване на значими опасности за здравето, които могат да възникнат при транспортирането на хранителни продукти. Целта е да се предложи максимално голяма безопасност на хранителните продукти и да се гарантира защита на крайните потребители.

Havarie-Grosse (авария)

Израз за необичайни събития и инциденти в речното и морското корабоплаване.
Плащанията при авария са разходи за спасяване на кораба и товара от обща опасност, за които собствениците на кораба и на товара отговарят поравно.

I

IRU

IRU = International Road Transport Union (Международен съюз за автомобилен транспорт)

Седалището му е в Женева и представлява общо интересите на автомобилния транспорт и е организатор на системата TIR карнет.

ISO

ISO = "International Organization for Standardization"

LKW WALTER има сертификат за качество съгласно ISO 9001 от 1992 г. и екологичен сертификат съгласно ISO 14001 от 2016 г.

ISO Сертификат (PDF)

J

Joloda

Запазена търговска марка. Идва от името на откривателя и основателя на фирмата Johnstone George.
JOLODA означава спестяваща време и сили система за натоварване върху ремаркета, която се използва най-вече за превоз на хартия.

L

LOADS TODAY

LOADS TODAY, водещата в Европа борса за комплектни товари, е интернет платформа на LKW WALTER за транспортни партньори. Важното предимство на LOADS TODAY е, че транспортните партньори на LKW WALTER намират на LOADS TODAY само комплектни товари, които се възлагат и плащат от LKW WALTER.

Борса за товари LOADS TODAY

LTL

LTL е английското съкращение за "Less than Truck Load" (частичен товар).

M

MiLog

Mindestlohngesetz - Закон, регламентиращ общото минимално заплащане в Германия.
От 1.1.2015 г. той регламентира в цялата страна определеното от закона минимално заплащане.

P

Paperliner (полуремарке за превоз на хартия)

Paperliner е специализирано полуремарке за хартиени товари с автоматична система за товарене и разтоварване (Joloda-релси, Joloda-шейни).

PPE

PPE = Personal Protective Equipment (лични предпазни средства)

Следните задължаващи знаци разпореждат постоянната употреба на личните предпазни средства: защитна каска (EN 397), предпазни очила (EN 166/EN 166-3), антифони (EN 352), покриващо тялото облекло, светлоотразителна жилетка (EN 471), работни ръкавици (EN 388) и защитни обувки с метални бомбета (EN 20345 S1)

R

respACT

respACT е австрийска фирмена платформа за корпоративна социална отговорност - Corporate Social Responsibility (CSR) и устойчиво развитие. Като инициатор respACT подпомага своите фирми-членки с актуални новини и информация за устойчив бизнес, редовни възможности за създаване на връзки за сътрудничество и предложения за развиване на компетентности. "Отговорните действия" (Responsible actions) са насочени към обществена, екологична и икономическа модернизация на областите: управление и организация, пазар, служители, околна среда и общество. (www.respact.at)

Responsible Care (Отговорна грижа)

Глобална доброволна инициатива на химическата индустрия, целяща подобряване на състоянието на здравето, безопасността и околната среда чрез строг самоконтрол.

Сертификати

S

SHEQ

SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

През 2005 г. LKW WALTER обедини областите сигурност/здраве, околна среда и качество. През 2008 г. беше въведена системата за управление на сигурността (Security Management). Оттогава посочените теми са обединени в понятието SHEQ.

[key=SHE_Q]

SQAS

SQAS = Safety & Quality Assessment System

SQAS-оценката е система, разработена от Европейския съвет на химическата индустрия (CEFIC - European Chemical Industry Council).
Оценката трябва да се подновява редовно на 3 години и служи като инструмент за квалифициране в единна форма на качеството, безопасността (персонална и материална защита), екологичното поведение и CSR-мерките за корпоративна социална отговорност на транспортните и логистични фирми.
LKW WALTER е оценен по SQAS за пръв път през 1995 г.

T

T1, T2, T- документ

T1, T2 и T- са митнически транзитни документи за нареждане на митнически стоки между 27-те страни членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Швейцария, Турция и Сърбия.

TIR-карнет

TIR-карнетът е транзитен документ с най-широка област на валидност. Той важи извън границите на ЕС на изток, в Близкия и Средния Изток. Международна асоциация на превозвачите IRU (за България AEBTRI) е организатор на системата за TIR карнет и поема в ЕС и други страни членки на конвенцията TIR отговорност за обезпечаване на митнически вземания до 100 000 евро / TIR карнет. В някои страни членки на TIR важи ограничена сума на гаранцията до 60 000 евро / TIR карнет.

X

XL-полуремаркета

За разлика от стандартното полуремарке, XL-полуремаркето има особености на конструкцията, които подпомагат положително укрепването на товара - например подсилен челен борд, 4 ключалки на вратите, подсилен брезент, най-малко 32 странични дъски, подсилена конструкция и подсилени странични щори.

Нашият собствен автомобилен парк от полуремаркета се състои само от XL-полуремаркета.

Виж също EN 12642 XL.