We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Речник - LKW WALTER

Речник

В нашия речник ще намерите всички важни понятия, свързани с темата транспорт. Информирайте се сега!

A

ADR

ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

Международно споразумение за сухопътен транспорт на опасни товари

AÖSp

Общи условия на спедиторите в Австрия (AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen)

Прилагането на Общите условия на спедиторите в Австрия (AÖSp) трябва да бъде договорено. Те уреждат правоотношенията между възложител и спедитор, както и отговорността на спедитора.

ATA-карнет

ATA-карнетът се издава от търговско-промишлените палати на страните и се нарича международен митнически гаранционен документ.
Той служи за митническата обработка на стоки, предназначени за временен внос/износ (напр. панаири, строителни обекти в чужбина и т.н.).

Арамид - тъкан от арамидни влакна

Арамидът е жълт и негорим специален материал за покривни брезенти.

B

BAG

Немска федерална служба за превоз на стоки (BAG)

(www.bag.bund.de)

Борса за товари

На борсата за товари (в повечето случаи онлайн) се водят преговори за товари и превози между товародатели и доставчици на транспортни услуги.

C

CEMT-разрешително

CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Европейска конференция на министрите на транспорта ЕКМТ)

Броят и разпределението на CEMT-разрешителните по страни се определя ежегодно въз основа на резолюцията на Европейската конференция на министрите на транспорта (Международен транспортен форум ITF). Това разрешително дава право да се извършват шосейни превози с търговска цел между 45-те страни членки на CEMT.

CIM

CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

CIM са Единните правила за договора за международен железопътен превоз на товари и са в Приложение B на Конвенцията COTIF.

Виж също COTIF.

Code of Conduct

"Code of Conduct" или "Етичен кодекс" е сборник от желателни начини на поведение в различни ситуации и връзки, за спазването на които фирмите в повечето случаи се задължават доброволно.
Концернът WALTER GROUP е разработил собствен Code of Conduct, който служи на нашите служители и ръководни кадри като указание за техните решения и предприемачески действия.

Code of Conduct

CONNECT

CONNECT е нашият онлайн портал за клиенти, чрез който заявките могат да се изпълняват удобно с кликване на мишката. Други характеристики: актуален преглед на заявките и предоставяне на допълнителна полезна информация.

Демо версия

Портал за клиенти CONNECT

COTIF

COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

Тук става дума за Конвенцията за международни железопътни превози. Тя засяга трансграничните превози, както на товари, така и на хора.
(www.cit-rail.org/de/eisenbahntransportrecht/cotif/)

Челна стена/борд

Челният борд е стената, намираща се в предната част на ремаркето (откъм кабината на шофьора)

D

daN

daN е обозначението за деканютон. Нютон [ˈnjuːtn] (знак N) е мерна единица за физическата величина сила, която се използва в Международната система за мерни единици (SI). daN е мерна единица, която се използва например при укрепването на товари за посочване на товароносимостта или здравината на въжета или колани. Тя отговаря приблизително на силата на тежестта, която действа върху тяло с маса 1 кг, т.е. колан с максимално натоварване 1000 daN може да издържи прибл. 1000 кг.

Диагонално стягане

Метод за укрепване на товара според геометричната форма за защита от действието на сили в посока на движението или обратно на посоката на движение. Използва се в химическата индустрия.

Виж също Плътно товарене според формата.

E

ECTA

"European Chemical Transport Association" е обединение на европейски фирми за сухопътен транспорт с цел подобряване на стандартите за ефективност на извършваните превози, безопасността, качеството, околната среда и социалните аспекти при превоза на химически продукти в Европа. Освен това ECTA е организатор на инициативата "Responsible Care" за сектора на сухопътния транспорт в Европа. (www.ecta.com)

EDI-интерфейс присъединяване

EDI означава Electronic Data Interchange = Електронен обмен на данни

EN 12195-1

Задължителен стандарт в цяла Европа за изчисляване на силите за обезопасяване при укрепването на товари - важи за превозни средства с общо тегло над 3,5 тона.

EN 12642 XL

Стандартът EN 12642 XL е понятие във връзка с укрепването на товара. Тук става дума за европейски стандарт за подсилени конструкции на надстройките на транспортните средства. XL-ремаркетата отговарят на този стандарт (подсилени надстройки). Целият автопарк от полуремаркета на LKW WALTER за комбинирани превози отговаря на стандарта EN 12642 XL.

F

FBL

FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

FBL е документ за приемане и застраховане на стоката. Този, който държи документа физически в ръце, има право да се разпорежда със стоката.

FCR

FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

Това е потвръждение за приемане от спедитора (спедиторски транспортен документ с удостоверяващ характер).

FIATA

FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

FIATA е "Международна федерация на спедиторските организации", която е създадена на 31 май 1926 г. във Виена. Тя има около 40 000 членове (спедитори) в 150 страни. FIATA има консултантски статус в ООН, а централата й е в Цюрих.

FTL

FTL е английското съкращение на "Full Truck Load" (комплектен товар).

Виж също Комплектен товар.

G

Global Compact

Global Compact=Глобалният договор е най-голямата световна инициатива за корпоративна устойчивост под патронажа на ООН. Тя е призив към фирмите да съобразяват своите стратегии и действия с универсалните принципи за правата на човека, работата, околната среда и антикорупцията, и да вземат мерки за насърчаване на обществени цели. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)

GREEN transport

"GREEN transport" е запазена марка на LKW WALTER, под която са обединени всички наши дейности за намаляване на вредните емисии при превозите.

GREEN transport

GZA

GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Общи условия за съвместна работа)

Те са основата за бъдещото сътрудничество с нашите транспортни партньори.

Групажни дъски

Групажните дъски са средства за укрепване на товара. Те се наричат още напречни фиксиращи дъски или междинни укрепвания. Служат за укрепване според геометричната форма, което възпрепятства разместването на товара напред или назад.

H

HACCP

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки)

Представлява система за управление от превантивни мерки. Служи за идентифициране, оценяване и овладяване на значими опасности за здравето, които могат да възникнат при транспортирането на хранителни продукти. Целта е да се предложи максимално голяма безопасност на хранителните продукти и да се гарантира защита на крайните потребители.

Havarie-Grosse (авария)

Израз за необичайни събития и инциденти в речното и морското корабоплаване.
Плащанията при авария са разходи за спасяване на кораба и товара от обща опасност, за които собствениците на кораба и на товара отговарят поравно.

I

IRU

IRU = International Road Transport Union (Международен съюз за автомобилен транспорт)

Седалището му е в Женева и представлява общо интересите на автомобилния транспорт и е организатор на системата TIR карнет.

ISO

ISO = "International Organization for Standardization"

LKW WALTER има сертификат за качество съгласно ISO 9001 от 1992 г. и екологичен сертификат съгласно ISO 14001 от 2016 г.

ISO Сертификат (PDF)

Инкотермс

Инкотермс (англ. Incoterms - International Commercial Terms) са стандартизирани международни търговски клаузи. Те се съставят и издават от Международната търговска камара (актуална редакция: Инкотермс 2010). Страните (продавач, купувач) по дадена търговска сделка, могат да договорят клаузата по Инкотермс. С помощта на Инкотермс се регламентират най-важните задължения на продавача и купувача, най-вече прехвърлянето на риска и разходите за доставката.

Интермодален транспорт

J

Joloda

Запазена търговска марка. Идва от името на откривателя и основателя на фирмата Johnstone George.
JOLODA означава спестяваща време и сили система за натоварване върху ремаркета, която се използва най-вече за превоз на хартия.

K

Каботаж

Каботаж е извършването на транспортни услуги в рамките само на една страна от чуждестранна транспортна фирма.

Канал за рулони

Ламаринените и стоманени ролки се наричат също рулони. За да може тези рулони (ролки, които могат да тежат няколко тона) да бъдат натоварени безопасно, е необходима или съответната опаковка (стойка) или ремарке с канал за рулони.
Вдлъбнатината е покрит канал на пода на ремаркето с дължина около 5 до 8,5 м. Ако каналът е покрит, на тези транспортни средства може да бъде натоварена всякаква друга стока.

Автомобилен парк

Клас на двигателя (EURO 2, 3, 4, 5, 6)

Класовете на двигателя EURO 2, 3, 4, 5 или 6 показват различните класове двигатели на товарните автомобили с ниски шумови и вредни емисии.
LKW WALTER работи предимно с транспортни партньори с екологично оборудване от клас EURO 5.

Коефициент на триене µ (мю)

Когато товарът стои върху товарната повърхност, между него и пода на полуремаркето възниква триене, което се изразява чрез коефициент на триене. Той служи за изчисляване на възможността от разместване на товара и на необходимия брой укрепващи колани.

Комбиниран транспорт

За извършването на транспорт, който максимално да щади околната среда и да е съобразен с разходите, се съчетават при комбинирания транспорт различните видове превозни средства - камион, железница и кораб.

  • Влак/Кораб за основното разстояние (екологично транспортно решение)
  • Автомобилен транспорт в началото и края на процеса (гъвкаво натоварване и доставка)

Комбиниран транспорт

Комбинирано укрепване на товара

При комбинираното укрепване на товара се комбинират елементи от укрепването чрез плътно товарене според формата на товарното помещение и укрепването чрез пристягане към пода. Стоката се товари например плътно до челния борд и се пристяга с колани към пода. В практиката това е често използван метод за укрепване на товара.

Комплектен товар

Комплектният товар е пълен товар на камиона, който по принцип е предназначен за един единствен получател. Международното понятие за това е "FTL" - Full Truck Load.

Конвенция CMR

CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

CMR (ЧМР) е конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки. Клаузите на CMR се прилагат задължително между всички страни по договора в международния автомобилен превоз на стоки.

Контролен пункт

Контролен пункт (checkpoint) наричаме оторизирана от LKW WALTER фирма, в която товарните превозни средства се изпращат за проверка преди да потеглят за товарния или разтоварния адрес. При тази проверка обучен персонал проверява техническото състояние на превозното средство, наличието на необходимите средства за укрепване на товара (напр. укрепващи колани), личните предпазни средства на шофьора и неговите знания относно съответните изисквания за безопасност на мястото за товарене/разтоварване.

Кръстосано стягане

Метод за укрепване на стоката за предпазване от странично ускорение (срещу силите, действащи отстрани) чрез плътно товарене според формата на товарното помещение. Намира приложение например и в химическата индустрия.

Виж също Плътно товарене според формата.

L

LOADS TODAY

LOADS TODAY, водещата в Европа борса за комплектни товари, е интернет платформа на LKW WALTER за транспортни партньори. Важното предимство на LOADS TODAY е, че транспортните партньори на LKW WALTER намират на LOADS TODAY само комплектни товари, които се възлагат и плащат от LKW WALTER.

Борса за товари LOADS TODAY

LTL

LTL е английското съкращение за "Less than Truck Load" (частичен товар).

M

MiLog

Mindestlohngesetz - Закон, регламентиращ общото минимално заплащане в Германия.
От 1.1.2015 г. той регламентира в цялата страна определеното от закона минимално заплащане.

Мегатрейлър

Мегатрейлър - полуремарке с вътрешна височина 3 м.

Митническа пломба

Митническо заключване (митническа пломба) може да бъде поставена от митническите власти, както на товарното пространство на товарния автомобил (= пломбиране на помещението), така и на колет (= пломбиране на колет или опаковка) при транспортиране на митническа стока.

Морски транспорт на къси разстояния (Short Sea Shipping)

Интермодалният морски транспорт на къси разстояния (Short Sea Shipping) означава превоз на товари по море в рамките на един континент. За LKW WALTER той е един от възможните транспортни пътища в комбинираните превози.

Виж също Комбиниран транспорт.

Мултилок лайстна за укрепване на товара

Мултилок лайстната за укрепване на товара е стоманена греда на конструкцията на пода на ремаркето (на лявата и дясната рамка), с разположени един до друг отвори за закрепване за укрепващите колани.

N

Неутрализация

Под неутрализацията се разбира, когата на мястото за товарене и/или разтоварване се скрива произходът на стоката или местоназначението. Различават се неутрализация на стойността на стоката и неутрализация на фирменото име.

O

Обемност

Обемността е отношението на обема в куб.м към теглото в тона.

Онлайн заявка

Онлайн изпращане на заявка чрез нашия портал за клиенти CONNECT.

Виж също CONNECT.

Опаковъчен лист

Опаковъчният лист е списък на опаковките. Той служи за точно определяне на обема и вида на стоката.

P

Paperliner (полуремарке за превоз на хартия)

Paperliner е специализирано полуремарке за хартиени товари с автоматична система за товарене и разтоварване (Joloda-релси, Joloda-шейни).

PPE

PPE = Personal Protective Equipment (лични предпазни средства)

Следните задължаващи знаци разпореждат постоянната употреба на личните предпазни средства: защитна каска (EN 397), предпазни очила (EN 166/EN 166-3), антифони (EN 352), покриващо тялото облекло, светлоотразителна жилетка (EN 471), работни ръкавици (EN 388) и защитни обувки с метални бомбета (EN 20345 S1)

Плътно товарене според формата

Плътното товарене според формата е вид укрепване на товара.

При този метод за укрепване стоката се товари плътно и без междинни разстояния по границите на товарното помещение (плътно до челния борд, страничните капаци, колоните и т.н.).
Плътното товарене според формата на товарното помещение в комбинация с XL-сертифицирани полуре-маркета се счита за особено ефективен метод за укрепване на товара.

Под със ситоефект

Днес подът със ситоефект е обичайно покритие на дървения под (шперплат) в ремаркето.

Подвижни подпорни стойки/колони

Това са подпорни стойки в ремаркето, които са закрепени вертикално към пода. Подвижните стойки служат като средства за укрепване на товара, към които стоката може да се фиксира.

подложки против разместване

Средства за укрепване на товара, които служат като подложки за увеличаване на триенето. Те са изработени от възпрепятстващи плъзгането материали, като например гранулирана гума, фазерни материали или картон с покритие.

Предпазна мантинела (странична, задна)

Задните носачи/предпазители са предпазно устройство на ремаркета и товарни автомобили, за да не може при злополуки други превозни средства да влязат под превозното средство.

предпазни ъгли за ръбове

Средства за укрепване на товара от различни материали (пластмаса, картон и др.), които предпазват стоката и коланите от повреди.

Пристягане към пода

Пристягането към пода е вид укрепване на товара.

При този метод за укрепване на стоката посредством завързване към пода се повишава силата на тежестта на товара и по този начин се постига по-добро укрепване.

Това се постига например чрез пристягане към пода с укрепващи колани.

R

respACT

respACT е австрийска фирмена платформа за корпоративна социална отговорност - Corporate Social Responsibility (CSR) и устойчиво развитие. Като инициатор respACT подпомага своите фирми-членки с актуални новини и информация за устойчив бизнес, редовни възможности за създаване на връзки за сътрудничество и предложения за развиване на компетентности. "Отговорните действия" (Responsible actions) са насочени към обществена, екологична и икономическа модернизация на областите: управление и организация, пазар, служители, околна среда и общество. (www.respact.at)

Responsible Care (Отговорна грижа)

Глобална доброволна инициатива на химическата индустрия, целяща подобряване на състоянието на здравето, безопасността и околната среда чрез строг самоконтрол.

Сертификати

S

SHEQ

SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

През 2005 г. LKW WALTER обедини областите сигурност/здраве, околна среда и качество. През 2008 г. беше въведена системата за управление на сигурността (Security Management). Оттогава посочените теми са обединени в понятието SHEQ.

[key=SHE_Q]

SQAS

SQAS = Safety & Quality Assessment System

SQAS-оценката е система, разработена от Европейския съвет на химическата индустрия (CEFIC - European Chemical Industry Council).
Оценката трябва да се подновява редовно на 3 години и служи като инструмент за квалифициране в единна форма на качеството, безопасността (персонална и материална защита), екологичното поведение и CSR-мерките за корпоративна социална отговорност на транспортните и логистични фирми.
LKW WALTER е оценен по SQAS за пръв път през 1995 г.

Стойки

Стойките са странични, вертикални придържащи щанги и са неразделна част от ремаркето.

Страничен капак

Страничният капак (=странична външна стена на ремаркето) е конструктивно ограничение на товарната площ. Той служи за ограничаване, за да се възпрепятства падането на стоката.

Странично връзване с примка

Метод за укрепване на товара според геометричната форма за предпазване от напречни ускорения (срещу сили, които действат странично). Намира приложение в стоманената индустрия.

Виж също Плътно товарене според формата.

T

T1, T2, T- документ

T1, T2 и T- са митнически транзитни документи за нареждане на митнически стоки между 27-те страни членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Швейцария, Турция и Сърбия.

TIR-карнет

TIR-карнетът е транзитен документ с най-широка област на валидност. Той важи извън границите на ЕС на изток, в Близкия и Средния Изток. Международна асоциация на превозвачите IRU (за България AEBTRI) е организатор на системата за TIR карнет и поема в ЕС и други страни членки на конвенцията TIR отговорност за обезпечаване на митнически вземания до 100 000 евро / TIR карнет. В някои страни членки на TIR важи ограничена сума на гаранцията до 60 000 евро / TIR карнет.

Таутлайнер (щора без капаци)

Таутлайнерът е полуремарке с тристранна щора без странични капаци.

Тахограф

Тахографът е електронен уред, който записва основно времето за шофиране и почивка.

Терминал (жп/ферибот)

Терминал в комбинирания транспорт (шосеен-жп/кораб) е съоръжение за прехвърляне на товарни единици (седлови ремаркета, контейнери) на гари и пристанища.

Товарни превози само с влекачи (trucking)

Под тракинг (trucking) разбираме превоза преди или след комбинирания транспорт, тоест тегленето на полуремаркета на LKW WALTER от товарния адрес до терминала за комбиниран транспорт/пристанище, респ. от терминала за комбиниран транспорт/пристанище до разтоварния адрес.

Виж също Комбиниран транспорт.

Транспортна застраховка

Транспортната застраховка е застраховка на стоки. Застраховката започва от натоварването на стоката на договорения товарен адрес и завършва с нейното разтоварване. Тя покрива щетите, които излизат извън рамките на отговорността на превозвача съгласно CMR. Сключването на отделна транспортна застраховка се извършва по поръчение и за сметка на възложителя. Законова основа за това са "Общите условия за транспортните застраховки в Австрия" (AÖTB 1988).

Тресчотка с дълга дръжка

Тресчотката с дълга дръжка, наречена още тресчотка за опън, служи като затегателен елемент при укрепването на товари с укрепващи колани. От април 2004 г. тресчотката с дълга дръжка съгласно стандарт EN 12195 трябва да генерира сили на предварително натягане от 375 до 500 daN.

Виж също Тресчотка с къса дръжка.

Тресчотка с къса дръжка

Тресчотката с къса дръжка, наречена също тресчотка за натиск, служи като затегателен елемент при укрепването на товари с укрепващи колани. От април 2004 г. тресчотката с къса дръжка съгласно стандарт EN 12195 трябва да генерира сили на предварително натягане от 250 до 350 daN.

Виж също Тресчотка с дълга дръжка.

U

Укрепващи колани

Укрепващите колани служат за укрепване и обезопасяване на товара. По принцип има укрепващи колани с тресчотка с къса дръжка (сила на натягане около 350 daN) и укрепващи колани с тресчотка с дълга дръжка (сила на натягане около 500 daN).

V

Вариант "кръгови курсове"

При вариант "кръгови курсове" нашите транспортни фирми пътуват постоянно "на кръг" между две страни (напр. Германия - Франция - Германия).

Височина за товарене

Странична височина за товарене: височина, до която ремаркето може да се товари отстрани.
Задна височина за товарене: височина, до която ремаркето може да се товари отзад.

X

XL-полуремаркета

За разлика от стандартното полуремарке, XL-полуремаркето има особености на конструкцията, които подпомагат положително укрепването на товара - например подсилен челен борд, 4 ключалки на вратите, подсилен брезент, най-малко 32 странични дъски, подсилена конструкция и подсилени странични щори.

Нашият собствен автомобилен парк от полуремаркета се състои само от XL-полуремаркета.

Виж също EN 12642 XL.