We believe that we can offer you a better version of this website.

INT

Съобщение за защита на данните

Това съобщение описва как LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, datenschutz@walter-group.com и всички свързани с него предприятия от концерна („WALTER GROUP“, „ние“), обработват Вашите лични данни. Списък на основните свързани предприятия от концерна, от чието име се дава следващата информация, ще намерите тук.

WALTER GROUP е отговорен за достатъчната защита на Вашите лични данни и спазва всички правни разпоредби за защита, правомерно използване и поверителност на личните данни и за сигурността на данните.

Следващата информация е обща и се отнася всеобхватно за всички процеси на обработка на данните във WALTER GROUP. Това означава, че следващата информация ще се отнася за Вас само отчасти.
 • 1. Цели на обработката на данни

  По същество WALTER GROUP обработва лични данни за следните цели:

   

  • Обработване на предложения и запитвания към нас, например от (потенциални) транспортни партньори, от лица, които искат да възложат превози, доставки, поръчки и т. н. или се стремят към друг вид сътрудничество
  • Договорни преговори и съставяне на предложения и договори
  • Преценка на пригодността като договорен партньор, като например проверки на платежоспособността при потенциални клиенти, доставчици и т. н.
  • Осъществяване на нашите договорни и търговски отношения, например извършване на превози (диспозиция) и доставки, изпълнение на договори за предоставяне и договори за лизинг, издаване на фактури, предупреждения, обработка на рекламации и щети, управление на качеството, осъществяване на нашето снабдяване, оптимизиране на нашите дейности чрез използване на бизнес приложения (например мониторинг на транспорта, портали и т. н.)
  • Връзки с клиенти (Customer Relationship), например изпращане на информация, бюлетини, предложения и рекламни материали, текущо обслужване на клиентите, провеждане на мероприятия и т. н.
  • Покриване и управление на застраховки, уреждане на щети
  • Fleet Management: Обслужване и техническа поддръжка на нашите превозни средства
  • Развитие на продуктите
  • Управление на дружествата от концерна
  • Експлоатация на ИТ-инфраструктурата, например гарантиране на сигурността, на актуалното технологично ниво, техническа поддръжка и т. н.
  • Предоставяне на интернет страници: подобряване и развитие на интернет страниците, съставяне на потребителски статистики, разпознаване, възпрепятстване и разследване на атаки спрямо интернет страниците и т. н.


  • WALTER GROUP получава лични данни

     

   • от самите Вас: например при запитвания към нас, при подготвяне на договори, в рамките на изпълнението на сключени с нас договори
   • от дружества от концерна в рамките на WALTER GROUP
   • от трети страни, например от транспортни партньори или клиенти за изпълнението на поръчка
   • от публично достъпни източници, например търговски регистър, имотен регистър, регистър за неплатежоспособност, регистър на сдруженията, регистър на стопанската дейност
   • от Вашия уеб браузър (автоматично) при посещение на интернет страниците на WALTER GROUP

   Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно. Но търговските връзки с нас няма да са възможни, ако не разполагаме с необходимите лични данни. Също така не можем да гарантираме всички функции на нашите интернет страници, ако не ни предоставите Вашите необходими за това лични данни.

 • 2. Обработени категории данни

  • Имена, например собствено име, фамилно име, потребителско име и т. н.
  • Лични данни, например възраст, пол, рождена дата, националност, длъжност в предприятието, копие от лична карта и т. н.
  • Данни за контакт, например адрес, телефонен номер, имейл адрес и т. н.
  • Данни за самоличност, например номер на лична карта, номер на задграничен паспорт, клиентски номер и т. н.
  • Банкови данни, например номер на сметка, данни за платежоспособността и т. н.
  • Служебни данни, например референтен номер, данъчен номер, запор на заплата, досие на наемател (Германия) и т. н.
  • Данни за автомобила, например номер на МПС, номер на рамата, номер на двигателя, регистрационен талон, карта за зареждане на гориво, информация за свидетелство за управление на мотокар и т. н.
  • Файлове с изображения и видео записи
  • Данни за ИТ-потреблението, например данни за свързване, Logging-информация, информация за достъп, IP-адрес, Referrer, потребителски имена за системи, достъпни отвън и т. н.
  • Данни за използването на интернет страници: дата и час на извикването, IP-адрес, име и версия на уеббраузъра, определени бисквитки и т .н.
  • Данни за поведението на лица, например бележки относно поведението при отговаряне и напомняне, кореспонденция и разяснения за текущо събиране на данни и т. н.
  • Расов / етнически произход, например месторождение в лични карти и т. н.
  • Данни за положението, например GPS-данни, данни за времето GPS-сигнал, данни за положението (градуси дължина и ширина) и т. н.
 • 3. Правни принципи на обработката

  Правни основания за обработката на Вашите данни от нас са:

   

  • Изпълнението на договори и провеждането на преддоговорни мерки (чл. 6 ал. 1 буква b DSGVO - ОРЗД), например когато организираме гладкото протичане на превози и доставки, обработваме рекламации и известия за щети, издаваме фактури, осъществяваме управление на качеството, разработваме предложения, обработваме и отговаряме на Вашите запитвания и т. н.
  • Нашият преобладаващ основателен интерес (чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO - ОРЗД), например когато Ви изпращаме индивидуализирана информация и предложения, когато не се изисква съгласие; нашата обработка на данни в рамките на правно преследване, изпращане на данни на шофьори, ако това е необходимо за осъществяване на даден превоз и няма директен контакт с шофьора, обработка на данни, които са необходими, за да се гарантират функциите на нашата интернет страница и т. н.
  • Задълженията по закон (чл. 6 ал. 1 буква c DSGVO - ОРЗД), например данъчноправни задължения, задължения съгласно Закона за движение по пътищата (StVO), Закона за управление на МПС (KFG), Закона за административните процедури (VwVfG), разпоредбите за борба с прането на пари и т н.
  • Ако не е налице никое от горепосочените правни основания, обработката на данни от нас се основава на Вашето съгласие според чл. 6 ал. 1 буква a DSGVO (ОРЗД). Разбира се, Вие имате право по всяко време да отмените даденото съгласие. Но отмяната на съгласието не засяга правомерността на обработката, извършена въз основа на съгласието до неговата отмяна (т. е.: отмяната не действа по отношение на миналото).
 • 4. Изпращане на Вашите лични данни

  За горепосочените цели е възможно WALTER GROUP да изпрати Вашите лични данни на следните получатели:

   

  • Дружества, които спадат към нашия концерн, и техните работници и служители
  • Използвани от нас трети лица, например доставчици на ИТ-услуги, доставчици на печатни услуги, изчислителни центрове, хостинг, софтуер и доставчици на услуги, например разпращане на бюлетини, доставчици в рамките на регулирането на щети и обработката на щети (застрахователни дружества и застрахователни партньори), дружества за управление на недвижими имоти, адвокати, данъчни консултанти, нотариуси, финансови одитори и т. н.
  • Лица, които са в делови отношения с нас, например транспортни партньори, доставчици, търговски партньори и т. н.
  • Публични институции, например митници, Федерално министерство на вътрешните работи, посолства, областна администрация и т. н.

   

  Изпращането се извършва отчасти на получатели извън Австрия и в изключителни случаи на несигурни трети страни. Но в този случай ние се грижим да са налични подходящи гаранции за защита на данните, например чрез ангажиращи вътрешнофирмени разпоредби за защита на данните или стандартни защитни клаузи за защита на данните в ЕС.

 • 5. Продължителност на запазване

  Вашите лични данни се съхраняват от WALTER GROUP, само доколкото това е разумно, за да бъдат постигнати посочените цели. Освен това ние запаметяваме Вашите лични данни, ако съществуват задължения за това по закон или сроковете на давност на потенциалните правни претенции още не са изтекли.

 • 6. Вашите права във връзка с личните данни:

  Между другото имате право да проверите (при условията на приложимото право), (i), дали и какви лични данни е запаметил за Вас WALTER GROUP и да получите копия на тези данни, (ii), на корекция, допълване или изтриване на Вашите лични данни, които са грешни или не се обработват правомерно, (iii) да поискате от нас да ограничим обработката на Вашите лични данни и (iv) при определени обстоятелства да възразите на обработката на Вашите лични данни или да отмените даденото преди това съгласие за обработката, (v) да поискате преносимост на данните, (vi) да научите самоличността на трети страни, на които се изпращат Вашите лични данни, и (vii) да подадете жалба в компетентен орган.

 • 7. Кукита

  На нашите интернет страници се използват така наречените бисквитки. Бисквитката е малък файл, който може да се запамети на компютър, когато използвате дадена интернет страница. WALTER GROUP използва бисквитки, за да предложи на потребителите допълнителни функции на интернет страницата, например, за да за улесни навигацията им на интернет страницата, да ми даде възможност да продължат да използват интернет страницата там, където са излезли от нея, и/или да запаметят своите предпочитания или настройки, когато отново посещават интернет страницата. Бисквитките нямат достъп до никакви други данни на Вашия компютър, не могат да ги четат или променят.

  Повечето бисквитки на нашите интернет страници са така наречените сесийни или временни бисквитки. Те се изтриват автоматично, щом напуснете интернет страницата. Освен това WALTER GROUP използва фиксирани бисквитки, които остават запаметени на твърдия диск. Но Вие можете да изтриете тези бисквитки ръчно във Вашия браузър. В противен случай тези бисквитки се запазват от 1 месец до 10 години. WALTER GROUP използва такива фиксирани бисквитки, за да Ви познае, когато посещавате нашата интернет страница следва път, за да направи така използването по-удобно и да съобрази интернет предложенията възможно най-много с Вашите желания.

  Освен това WALTER GROUP използва бисквитки на трети доставчици (например Facebook, LinkedIn), които помагат интернет предложенията да се направят по-интересни за Вас. Затова при използването на интернет страниците се използват временни фиксирани бисквитки на трети доставчици. Единствената цел на тези бисквитки на трети доставчици е на третите доставчици да се възможност да се обърнат към Вас с индивидуална реклама. WALTER GROUP не поема отговорност за правомерната употреба на бисквитки от трети страни.

  Бисквитките не съдържат лични данни. Събират се само псевдонимизирани данни под потребителски идентификационен номер (User-ID), например кои страници е разгледал потребителят, какво съдържание е търсил и т. н. WALTER GROUP никога не смесва тези псевдонимизирани данни с личните данни на потребителя.

  При посещението на нашите интернет страници можете активно да се съгласите със запаметяването на бисквитки. Освен това имате възможност да активирате и деактивирате запаметяването само на определени видове бисквитки. Ако по-късно искате да актуализирате Вашите настройки за бисквитки, можете да го направите тук по всяко време.

  Освен това можете да контролирате бисквитките на Вашия компютър, като изберете Вашите настройки на браузъра така, че да получавате съобщение, когато дадена интернет страница иска да запамети бисквитки. Можете също да блокирате или изтривате бисквитки, ако те вече са запаметени на Вашия компютър.

  Но деактивирането, блокирането или изтриването на бисквитки може да наруши Вашия онлайн опит и да Ви попречи да използвате нашите интернет страници напълно.

 • 8. Google Analytics

  Интернет страниците на WALTER GROUP използват Google Analytics, услуга за уебанализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва бисквитки, за да даде възможност за анализ на използването на интернет страницата и да изготви за нас лесна за употреба статистика на достъпа до интернет страниците (Затова ние имаме преобладаващ основателен интерес по смисъла на § чл. 6 ал. 1 буква f DSGVO (ОРЗД) от обработката на данни). Информацията за използването на нашите интернет страници от потребителя, генерирана чрез бисквитки, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и там се запаметява.

  Нашите интернет страници използват предлаганата от Google Analytics възможност за IP-анонимизация. Това означава, че IP-адресът на потребителя на Google се съкращава още в рамките на страните членки на Европейския съюз и в другите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP-адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. По поръчение на WALTER GROUP Google ще използва тази информация, за да да оцени Вашето използване на интернет страниците, за да състави отчети за дейностите на интернет страниците и за да осъществява допълнителни услуги към WALTER GROUP, свързани с използването на интернет страниците. IP-адресът, изпратен от браузъра на потребителя в рамките на Google Analytics, не се смесва с други данни на Google. 

  Вие можете да възпрепятствате събирането на данните, генерирани от бисквитката и свързани с използването на интернет страниците (вкл. Вашия IP-адрес) на Google и обработката на тези данни от Google, като свалите и инсталирате плъгина за браузъра, наличен на следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Алтернативно можете да възпрепятствате използването на Google Analytics чрез деактивиране на статистическите бисквитки в настройките на бисквитките тук.

  По-подробна информация за условията за използване на Google и декларацията за защита на данните на Google ще намерите на http://www.google.com/analytics/terms/de.html и на http://www.google.at/intl/at/policies.

 • 9. Ремаркетинг на Google

  Интернет страниците използват Google Re-Marketing. Google Re-Marketing е рекламна услуга на Google Inc. („Google“, Mountain View, USA), с която въз основа на Вашето потребителско поведение при предишни посещения на нашите интернет страници можем да Ви изпратим целенасочена реклама, която вероятно представлява интерес за Вас. Тази реклама се появява само на рекламни места в Google, или на рекламни карета на Google Adwords или на Google Display Network.

  Вие можете да възразите на Google Re-Marketing в Google мениджъра с указания за рекламите или да редактирате Вашите настройки.

  Алтернативно можете да възпрепятствате ремаркетинга на интернет страниците чрез деактивиране на маркетинг бисквитките в настройките на бисквитките тук.

 • 10. Hotjar

  Понякога и временно използваме Hotjar, за да разберем по-добре потребностите на нашите потребители и за да оптимизираме предложенията на интернет страниците. С помощта на технологията Hotjar ние разбираме по-добре опита на нашите потребители с интернет страниците, например колко време е необходимо на потребителите за попълване на формуляри. Hotjar регистрира информация за крайното устройство на потребителя, неговия анонимизиран IP-адрес, географското местоположение, езиковите настройки и дейностите на потребителя като движения на мишката, кликвания и въвеждания от клавиатурата. Освен това Hotjar използва бисквитки за разпознаване на посетителите. Тази информация не се използва нито от Hotjar, нито от нас за идентифициране на отделните потребители или не се смесва с други данни на отделни потребители. По-подробна информация ще намерите в декларацията за защита на данните на Hotjar тук

  Можете да възразите на използването на Hotjar. Налично указание има на www.hotjar.com/opt-out

  Алтернативно можете да възпрепятствате използването на Hotjar чрез деактивиране на статистическите бисквитки в настройките на бисквитките тук.

 • 11. Social Media Plugins

  (1) В части от отделните интернет страници на WALTER GROUP са включени приложения на трети страни (например AddThis, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), както и съдържание, запаметено на платформи на трети страни (например Youtube). Въпреки внимателната проверка и активните мерки за гарантиране на защитата на данните WALTER GROUP няма влияние върху вида и употребата на потребителски данни, събрани от трети страни на интернет страниците на WALTER GROUP. Отговорността за тези данни е само на доставчиците на тези приложения:

  (1.1) Отделни страници на WALTER GROUP съдържат AddThis-компоненти. AddThis е Bookmarking-услуга, която дава възможност на потребителя да сподели актуално избраната страница с други потребители в социалните мрежи като Facebook, Twitter, Instagram и др. С нея потребителят може да споделя, да коментира и оценява съдържание от интернет страницата. Ако потребителят използва AddThis-елементи, интернет браузърът на потребителя осъществява директна връзка със сървърите на AddThis и евентуално с избраната социална мрежа или Bookmarking-услуга. При употреба на AddThis се използват бисквитки (Cookies). Генерираните при това данни (като например време на ползване или език на браузъра) се прехвърлят на AddThis LLC в САЩ и там се обработват. Когато изпращате съдържание на интернет страница на социални мрежи, Bookmarking-услуги и т. н., може да се направи връзка между посещението на интернет страницата и потребителския профил в съответната мрежа. По-подробна информация за обработката на данни (включително за целта на употреба) от AddThis LLC и поддържаната от AddThis LLC защита на данните ще намерите на http://www.addthis.com/privacy. Допълнителна информация за обработката на данните и защитата на данните от социалните мрежи, Bookmarking-услуги и т. н., както и възможности за потребителски настройки могат да се намерят в указанията за защита на данните на съответните доставчици. Не се извършва предаване на засегнатите данни от WALTER GROUP на трети страни. С използването на AddThis-полетата потребителят се съгласява с обработката на данни от AddThis LLC в обема, който се вижда от интернет страницата http://www.addthis.com. Потребителят може по всяко време да възрази на използването на потребителски данни, като използва „Opt Out Cookies“. Подробности за това могат да се намерят също на горепосочената интернет страница на AddThis LLC. Ако потребителят не желае AddThis да събира потребителски данни чрез интернет страницата, потребителят не трябва да използва AddThis-елементите.

  (1.2) Facebook Inc. със седалище в 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (накратко Facebook), предлага плъгини за администраторите на интернет страници, които се използват на отделни интернет страници на WALTER GROUP. Плъгините се разпознават по логото на Facebook и знака за харесване на Facebook и бутона за препоръчване. Щом потребителят извика интернет страница на WALTER GROUP, която съдържа този плъгин, браузърът на потребителя осъществява връзка със сървърите на доставчика на плъгина. Съдържанието на плъгина се изпраща от Facebook директно на браузъра на потребителя и съответно се показва в рамките на страницата. WALTER GROUP не влияе върху изобразеното съдържание на плъгина. При определени обстоятелства Facebook може да проследи посещението на потребителя на определени страници от интернет страницата и да ги зачисли към определен акаунт във Facebook, ако потребителят е регистриран във Facebook или наскоро е посетил страница на Facebook или с Facebook-съдържание. Ако потребителят активно използва плъгини, като активира бутона за харесване или е изпратил препоръка за страницата, също се изпраща съответната информация от браузъра на потребителя директно на Facebook, без WALTER GROUP да влияе на това. По-точна информация за вида, целта и по-нататъшната обработка и използване на данни на потребителя от Facebook ще намерите в указанията за защита на данните във Facebook на http://www.facebook.com/policy.php. Там потребителят ще научи повече за правата и възможните настройки за защита на личното пространство. WALTER GROUP не влияе върху целта и обема на събираните данни от Facebook и по-нататъшната обработка от Facebook, нито има достъп до тези данни.

  (1.3) Twitter Inc. със седалище в 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (накратко Twitter) предлага плъгини за администратори на интернет страници, които се използват на отделни интернет страници на WALTER GROUP. Плъгините се познават по "Twitter-Tweet" или "Follow-Button". Страниците с тези плъгини осъществяват директна връзка с Twitter и изпращат - в зависимост от Вашия Login-статус в Twitter - различни данни. По такъв начин може да се правят заключения за използването на интернет страниците на WALTER GROUP, които Twitter би могъл да използва за собствени цели. Изобразеното съдържание на плъгините се намира на сървърите на Twitter и се показва само на интернет страниците на WALTER GROUP. WALTER GROUP не влияе върху целта и обема на събираните данни от Twitter и по-нататъшната обработка от Twitter, нито има достъп до тези данни. По-подробна информация за разпоредбите на Twitter за защита на данните ще намерите на http://twitter.com/privacy.

  (1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA предлага плъгини, които се използват на интернет страниците на WALTER GROUP. При всяко извикване на дадена страница от нашите интернет страници, която съдържа функции на LinkedIn, се осъществява връзка със сървърите на LinkedIn. LinkedIn бива информиран, че потребител с Вашия IP-адрес е посетил нашите интернет страници. Щом потребителят кликне на „Like/Share-Button“ на LinkedIn и влезе в акаунта си в LinkedIn, LinkedIn може да отнесе посещението на потребителя на нашата интернет страница към него и неговия потребителски акаунт. WALTER GROUP обръща внимание, че ние като доставчик на страниците не познаваме съдържанието на изпратените данни и не знаем за какво се използват от LinkedIn.

  Допълнителна информация по въпроса ще намерите в декларацията за защита на данните на LinkedIn на https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 • 12. Ретаргетинг

  Интернет страниците използват т. нар. ретаргетинг технологии. WALTER GROUP използва тези технологии, за да направи интернет предложенията по-интересни за потребителя. Тази технология дава възможност вниманието на потребителите, които вече са показали интерес към интернет страницата и услугите или продуктите на WALTER GROUP, да бъде привлечено с реклама на интернет страниците на трети страни.

  WALTER GROUP е убеден, че показването на персонализирана, свързана с интересите реклама обикновено е по-интересно за потребителя от рекламата, която няма такъв личен характер. Показването на такива рекламни средства на интернет страниците на трети страни се извършва на основата на технологията бисквитки и на анализа на предходно потребителско поведение. Тази форма на рекламата се извършва напълно анонимно. Не се запаметяват лични данни и не се смесват потребителски профили с личните данни на потребителя.

 • 13. Нашите данни за контакт

  За въпроси или проблеми във връзка с обработката на лични данни от всички предприятия на концерна WALTER GROUP сме централно на Ваше разположение.

   

  Запитване относно Основния регламент за защита на данните (DSGVO)