We believe that we can offer you a better version of this website.

INT

Integritetspolicy

I denna kommunikation beskrivs hur LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, Industriezentrum NÖ-Süd, Strasse 14, 2355 Wiener Neudorf, Österrike, [email protected], hanterar dina personuppgifter.

LKW WALTER ansvarar för att dina personuppgifter är skyddade och följer alla rättsliga föreskrifter avseende dataskydd, lagenlig hantering och sekretess för personuppgifter samt datasäkerhet.

Följande uttalanden är allmänna och avser all typ av datahantering inom LKW WALTER. Det innebär att följande uttalanden endast gäller delvis för dig.
 • 1. Syfte med databehandlingen

  Vi hanterar personuppgifter huvudsakligen för följande syften:

   

  • Behandling av erbjudanden och förfrågningar till oss, t.ex. från (potentiella) transportpartners, från personer som vill beställa transporter, leveranser, ordrar eller liknande, eller som önskar någon annan typ av samarbete
  • Avtalsförhandlingar och erbjudande- samt avtalsförberedelser
  • Bedömning av lämplighet som entreprenör, t.ex. kreditkontroll av potentiella kunder, leverantörer etc.
  • Hantering av våra avtals- och affärsrelationer, t.ex. genomförande av transporter (spedition) och leveranser, fullgörande av lager- och leasingavtal, bokföring, inkassoförfaranden, hantering av reklamationer och skadefall, kvalitetshantering, behandling av våra inköp, optimering av våra tjänster genom användning av affärsapplikationer (t.ex. transportövervakning, portaler etc.)
  • Kundrelationer, vilket innebär att t.ex. skicka information, nyhetsbrev, erbjudanden och reklammaterial, löpande kundsupport, arrangemang av event etc.
  • Tecknande och administration av försäkringar, behandling av skadefall
  • Hantering av lastbilsflottan (Fleet Management): Underhåll och reparation av våra fordon
  • produktutveckling
  • Förvaltning av koncernföretagen
  • Drift av IT-infrastrukturen, t.ex. säkerhet, aktuell teknik, underhåll etc.
  • Tillhandahållande av webbplatser: förbättra och utveckla webbplatser, sammanställa användarstatistik, upptäcka, förebygga och undersöka attacker på webbplatser etc.


  • Personuppgifterna får vi

     

   • från dig: t.ex. vid förfrågningar till oss, vid förberedande av avtal, inom ramen för uppfyllandet av avtal som ingåtts med oss
   • från koncernföretag inom WALTER GROUP
   • från tredje part, t.ex. från transportpartners eller kunder för orderbehandling
   • från offentligt tillgängliga källor, t.ex. kommersiella register, fastighetsregister, offentliga tillkännagivanden (edikt-filer), föreningsregister, handelsregister
   • från din webbläsare (automatiskt) när du besöker våra webbplatser, baserat på dina valda inställningar.

   Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Det är emellertid inte möjligt att ha affärsrelationer med oss om vi inte får tillgång till de nödvändiga personuppgifterna. På samma sätt kan vi inte garantera att alla funktioner på våra webbplatser fungerar om du inte ger oss de därför nödvändiga personuppgifterna.

 • 2. Datakategorier som behandlas

  • Namndata, t.ex. förnamn, efternamn, användarnamn etc.
  • Personliga data, t.ex. ålder, kön, födelsedatum, nationalitet, roll i företaget, ID-kortskopior etc.
  • Kontaktuppgifter, t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress etc.
  • Identifieringsdata, t.ex. ID-kortsnummer, passnummer, kundnummer etc.
  • Bankuppgifter, t.ex. kontonummer, information om kreditvärdighet etc.
  • Officiella data, t.ex. filnummer, skattenummer, löneutmätning, hyresgästpass (Tyskland) etc.
  • Fordonsdata, t.ex. motorfordonsnummer, chassinummer, motornummer, registreringsskylt, registreringsbevis, tankkort, gaffeltrucklicensinformation etc.
  • Bildfiler och videoinspelningar
  • IT-användardata, t.ex. anslutningsdata, inloggningsinformation, åtkomstinformation, IP-adress, referenswebbplats, användarnamn för externt tillgängliga system etc.
  • Användningsdata för webbplatser: datum och tid för besöket, IP-adress, namn och version av webbläsaren, vissa cookies etc.
  • Information om personers beteende, t.ex. anmärkningar om responsbeteende och påminnelser, korrespondens och förklaringar av aktuella undersökningar etc.
  • Rasiellt/etniskt ursprung, t.ex. födelseort på ID-kort etc.
  • Positionsdata, t.ex. GPS-data, tidsstämpel GPS-signal, positionsdata (latitud och longitud) etc.
 • 3. Rättslig grund för databehandlingen

  Rättslig grund för vår behandling av dina uppgifter är:

   

  • Avtalsfullföljande och genomförande av förberedande avtalsåtgärder (artikel 6, punkt 1 lit. b GDPR), till exempel när vi organiserar smidiga transport- och leveransförlopp, hanterar klagomål och skadeamälningar, skickar fakturor, genomför kvalitetshantering, utarbetar erbjudanden, bearbetar och svarar på dina förfrågningar etc.
  • Vårt övervägande legitima intresse (artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR), t.ex. när vi ger dig skräddarsydd information och erbjudanden, såvida inte samtycke krävs; vår databehandling i enlighet med lagstiftningen, överföring av chaufförsuppgifter, om detta är nödvändigt för hanteringen av transporten och det inte finns någon direkt kontakt med chauffören, behandling av data som är nödvändiga för att garantera funktionerna på våra webbplatser etc.
  • Rättsliga skyldigheter (artikel 6, punkt 1 lit c GDPR), t.ex. skatteskyldigheter, skyldigheter enligt StVO, KFG, VwStG, VwVfG, bestämmelser avseende penningtvätt m.m.
  • Om inget av ovan nämnda rättsliga grunder föreligger baseras vår databehandling på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, punkt 1 lit a GDPR. Du har självklart rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallande av samtycket påverkar dock inte lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket, (dvs. återkallelsen har inte någon effekt på det förflutna).
 • 4. Överföring av dina personuppgifter

  För ovan nämnda ändamål kan det hända att vi överför dina personuppgifter till följande mottagare:

   

  • Företag som tillhör vår koncern samt deras anställda
  • Tredje parter anställda av oss, t.ex. IT-tjänsteleverantörer, utskriftstjänsteleverantörer, datacentraler, hosting, programvaru- och tjänsteleverantörer, t.ex. för distribution av nyhetsbrev, tjänsteleverantörer inom skadebehandling och skadeavräkning (försäkringar och försäkringspartners), fastighetsförvaltningar, advokater, skattekonsulter, notarier, revisorer etc.
  • Personer som har någon form av affärsrelation med oss, t.ex. transportpartners, leverantörer, handelspartners etc.
  • Offentliga kontor, t.ex. tullkontor, federala inrikesministeriet (BMI/Österrike), ambassader, distriktsförvaltningar (Bezirkshauptmannschaft/Österrike) etc.

   

  En överföring sker också delvis till mottagare utanför Österrike och i undantagsfall till osäkra tredjeländer. I det här fallet ser vi dock till att lämpliga skyddsåtgärder för integritet finns på plats, t.ex. genom bindande företagsskyddsbestämmelser eller EU-standardklausuler om skydd av personuppgifter.

 • 5. Lagringstid

  Dina personuppgifter sparas endast av oss så länge det är rimligt nödvändigt för att uppnå de angivna ändamålen. Dessutom lagrar vi dina personuppgifter så länge det finns lagstadgade lagringskrav eller om preskriptionstider för potentiella rättsliga anspråk ännu inte har löpt ut.

 • 6. Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

  Du har bland annat rätt (enligt gällande lag) att: (i) kontrollera om och vilken personlig information vi har lagrat om dig och att få kopior av sådan information, (ii) kräva att vi korrigerar, kompletterar eller tar bort dina personuppgifter om de är felaktiga eller inte hanteras i enlighet med lagen, (iii) kräva att vi begränsar hanteringen av dina personuppgifter, och (iv) i vissa fall motsäga dig hanteringen av dina personuppgifter eller att återkalla ett tidigare godkännande som har getts för hantering, (v) kräva dataöverförbarhet, (vi) få veta identiteten av tredje part till vilken dina personuppgifter överförs samt (vii) att lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten.

 • 7. Cookies

  Vi använder så kallade cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten fil som kan lagras på din dator när du besöker en webbplats. I princip använder vi cookies för att ge användarna tillgång till ytterligare funktioner på webbplatsen, till exempel för att hjälpa dig att navigera på en webbplats, så att du kan återanvända webbplatsen där du lämnade den och/eller för att spara dina preferenser eller inställningar tills du besöker webbplatsen igen. Cookies kan inte komma åt, läsa eller ändra andra data på din dator.

  De flesta cookies vi använder på på våra webbplatser kallas session cookies eller tillfälliga cookies. De tas bort automatiskt när du lämnar webbplatsen. Dessutom använder vi permanenta cookies som förblir lagrade på hårddisken. Du kan dock ta bort dem manuellt i din webbläsare. Annars har dessa cookies en livslängd på från 1 månad till 10 år. Vi använder sådana permanenta cookies för att känna igen dig när du besöker vår webbplats nästa gång, för att göra användningen av webbplatsen bekvämare för dig och för att anpassa internet-erbjudandet efter dina önskemål på bästa möjliga sätt.

  Vi använder även cookies från tredje part för att göra webbplatsen mer intressant för dig. Därför sparas vid användningen av webbplatserna också tillfälliga och permanenta cookies från tredje part. Det enda syftet med dessa cookies från tredje part är att ge tredje part möjlighet att skräddarsy reklamannonser för dig. Vi tar inget ansvar för tredje parts lagenliga användning av cookies.

  Du kan aktivt samtycka till lagring av cookies, som inte är tekniskt erforderliga, när du besöker våra webbplatser. Du har också möjlighet att aktivera eller inaktivera lagring av endast vissa typer av cookies. Om du vill anpassa dina inställningar för cookies vid ett senare tillfälle, kan du när som helst göra det i dina cookie-inställningar.

  Du kan också styra cookies på din dator genom att välja webbläsarinställningar så att du får ett meddelande när en webbplats vill spara cookies. Du kan också blockera eller ta bort cookies om de redan har sparats på din dator.

  Om cookies som används innebär att personuppgifterna sparas i ett tredje land som inte omfattas av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och om inga bilaterala avtal avseende en anpassad skyddsnivå har ingåtts, sparas dessa endast om du ger ditt samtycke.

  Att inaktivera, blockera eller ta bort cookies kan dock störa din online-upplevelse och hindra dig från att använda alla funktioner på våra webbplatser.

 • 8. Google Analytics

  Våra webbplatser använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder cookies för att möjliggöra en analys av användningen av webbplatsen och för att ge oss en användarvänlig webbplatsåtkomststatistik på ett kostnadseffektivt sätt. Information som cookies genererar om användarens användning av våra webbplatser överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

  Våra webbplatser använder den av Google Analytics erbjudna möjligheten till IP-anonymisering. Det innebär att Google-användarens IP-adress förkortas inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som har ingått avtal med det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På våra vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatserna, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbplatser och internetanvändningen åt oss. Användarens IP-adress, som överförs av användarens webbläsare som en del av Google Analytics, kommer inte att slås samman med någon annan data som tillhandahålls av Google. 

  Du kan förhindra insamling av data som genereras av cookien samt data relaterad till användningen av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google och behandling av dessa data av Google, genom att ladda ner och installera en webbläsarplugin som finns tillgänglig via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Alternativt kan du förhindra användningen av Google Analytics genom att inaktivera statistikcookies i dina cookie-inställningar.

  Mer information om Googles Användarvillkor och Googles Integritetspolicy finns på http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. på http://www.google.at/intl/at/policies.

 • 9. Google Re-Marketing

  Webbplatserna använder Google Re-Marketing. Google Re-Marketing är en reklamannonseringstjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google", Mountain View, USA) och som gör det möjligt för oss att tillhandahålla anpassade reklamannonser som kan vara av intresse, på grundval av ditt användarbeteende under tidigare besök på våra webbplatser. Den här reklamen visas bara på Googles annonsplatser, antingen i Google Adwords-annonsutrymmen eller i Google Display-nätverket.

  Du kan välja bort Google Re-Marketing i Google Ads Preferences Manager eller genom att anpassa dina inställningar.

  Alternativt kan du förhindra Re-Marketing på webbplatserna genom att inaktivera marknadsföringscookies i dina cookie-inställningar.

 • 10. Hotjar

  Ibland och tillfälligt använder vi Hotjar, för att bättre förstå våra användares behov och optimera erbjudandet på våra webbplatser, när du har gett ditt samtycke till detta. Med Hotjar-tekniken får vi en bättre förståelse för våra användares erfarenhet med webbplatserna, t.ex. hur mycket tid användare spenderar på att fylla i formulär. Hotjar samlar in information om användarens enhet, dess anonymiserade IP-adress, geografisk plats, språkinställningar och användarinteraktioner som musrörelser, klick och tangentbordsinmatning. Dessutom använder Hotjar cookies för att känna igen återkommande besökare. Informationen kommer inte att användas av Hotjar eller av oss för att identifiera enskilda användare och kommer inte att slås samman med annan information om enskilda användare. Mer information hittar du i Hotjars Integritetspolicy här

  Du kan invända mot användandet av Hotjar. Instruktioner för detta finns på www.hotjar.com/opt-out

  Alternativt kan du förhindra användningen av Hotjar genom att inaktivera statistikcookies i dina cookie-inställningar.

 • 11. Social Media plugins

  (1.1) Vissa av våra webbplatser innehåller ShareThis-komponenter. ShareThis är en bookmarking-tjänst som gör att webbplatsanvändaren kan dela den aktuella valda sidan med andra användare på sociala nätverk som Facebook, Twitter, Instagram och andra. Användaren kan således dela, kommentera och betygsätta innehållet på webbplatsen. Om användaren använder ShareThis-element etablerar användarens webbläsare en direkt anslutning till ShareThis-servrarna och i förekommande fall det valda sociala nätverket eller bookmarking-tjänsten. När du använder ShareThis lagras cookies på din dator. Den genererade datan (som t.ex. användartid eller webbläsarspråk) överförs till ShareThis Inc i USA och behandlas där. Om du skickar innehåll på webbplatsen till sociala nätverk, bookmarking-tjänster, etc., kan en anslutning mellan besöket på webbplatsen och användarprofilen etableras på det respektive nätverket. Mer information om datahantering (inklusive avsedd användning) genom ShareThis Inc och Integritetspolicyn som används av ShareThis Inc, finns på https://sharethis.com/privacy. Ytterligare information om datahantering och dataskydd genom sociala nätverk, bookmarking-tjänster, etc. samt användarinställningsalternativ finns i den respektive leverantörens Integritetspolicy. Vi överför inga av de berörda uppgifterna till tredje part. Genom att använda ShareThis-fälten godkänner användaren datahanteringen genom ShareThis Inc, i den utsträckning som anges på webbplatsen https://sharethis.com. Användaren kan när som helst göra invändningar mot användningen av användardata med hjälp av en "opt out-cookie". Mer information om detta finns på den ovan nämnda webbplatsen för ShareThis Inc. Om användaren inte vill att ShareThis samlar in användardata via webbplatsen kan användaren inte använda ShareThis-elementen.

  (1.2) Facebook Inc., med adressen 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (kallat Facebook), erbjuder plugins för webbplatsoperatörer som används på vissa av våra webbplatser. Dessa plugins kan identifieras genom Facebook-logotypen eller Facebook-like- och -recommend-knappen. När användaren besöker en av våra webbplatser som innehåller denna plugin, ansluter användarens webbläsare till plugin-leverantörens servrar. Innehållet i denna plugin sänds via Facebook direkt till användarens webbläsare och visas därmed på webbplatsen. Vi har ingen inverkan på innehållet i plugins. Facebook kan under vissa omständigheter spåra användarens besök på de respektive sidorna på webbplatsen och användarens Facebook-konto, om användaren är registrerad hos Facebook eller nyligen har besökt en sida på Facebook eller med Facebook-innehåll. Om användaren aktivt använder plugins, eftersom användaren t.ex. aktiverar Like-knappen eller har skickat en rekommendation för webbplatsen, skickar användarens webbläsare också sådan information direkt till Facebook utan att vi har någon inverkan på detta. Mer detaljerad information om typ, syfte och omfattning samt ytterligare hantering och användning av användarens data genom Facebook kan hittas i Facebooks dataskyddsinformation under http://www.facebook.com/policy.php. Där får användaren också veta mer om rättigheter och inställningsalternativ för att skydda sin integritet. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen genom Facebook och den fortsatta hanteringen genom Facebook påverkas inte av oss, och vi har inte heller tillgång till dessa data.

  (1.3) Twitter Inc., med adressen 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (kallat Twitter), erbjuder plugins för webbplatsoperatörer, som används på vissa av våra webbplatser. Dessa plugins kan identifieras genom "Twitter Tweet" eller "Follow-knappen". Webbplatser med dessa plugins skapar en direkt anslutning till Twitter och överför olika data - beroende på din inloggningsstatus på Twitter. Som ett resultat kan det vara möjligt att dra slutsatser om användningen av våra webbplatser, som Twitter kan använda för egna ändamål. Innehållet i dessa plugins lagras på Twitter-servrar och visas endast på våra webbplatser. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen genom Twitter samt vidarebehandlingen genom Twitter påverkas inte av oss, och vi har inte heller tillgång till dessa uppgifter. Mer information om Twitters dataskyddsbestämmelser finns på http://twitter.com/privacy.

  (1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA erbjuder plugins som används på våra webbplatser. Varje gång du besöker en sida på våra webbplatser som innehåller LinkedIn-funktioner, skapas en förbindelse till LinkedIns servrar. LinkedIn informeras om att en användare med din IP-adress har besökt vår webbplats. Om användaren klickar på Linkedins Like/Share-knapp och är inloggad på sitt LinkedIn-konto, kan LinkedIn associera användarens besök på vår webbplats med användarens IP-adress och användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av webbplatserna inte har kännedom om innehållet i den data som överförs och dess användning genom LinkedIn.

  Mer information finns i Linkedins Integritetspolicy på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 • 12. Re-Targeting

  Webbplatserna använder så kallade Re-Targeting-tekniker (omriktningstekniker). Vi använder denna teknik för att göra webbplatserbjudandet mer intressant för användaren. Denna teknik gör det möjligt för användare som redan är intresserade av webbplatsen och våra tjänster eller produkter, att få tillgång till reklamerbjudanden på tredje parts webbplatser.

  Vi är övertygade om att visningen av personlig, intressebaserad reklam i allmänhet är mer intressant för användaren än reklam som inte har någon personlig referens. Införandet av denna typ av reklammaterial på tredje parts webbplatser baseras på en cookieteknik och analys av tidigare användarbeteende. Denna form av reklam är helt anonym. Inga personuppgifter lagras och inga användarprofiler kommer att slås samman med personuppgifter från användaren.

 • 13. Vår kontaktinformation

  Vi står gärna till ditt förfogande för frågor eller angelägenheter avseende hanteringen av dina personuppgifter.

   

  Förfrågan avseende Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR)