We believe that we can offer you a better version of this website.

INT

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie opisuje, ako spoločnosť LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected] spracováva Vaše osobné údaje.

Spoločnosť LKW WALTER je zodpovedná za to, aby dostatočne chránila Vaše osobné údaje a dodržiava všetky právne predpisy týkajúce sa ochrany, právoplatného zaobchádzania a utajenia osobných údajov, ako aj bezpečnosti údajov.

Nasledujúce úpravy sú všeobecné a rozsiahlym spôsobom sa týkajú všetkých procesov spracovania údajov v rámci spoločnosti LKW WALTER. To znamená, že sa Vás budú nasledujúce úpravy týkať iba čiastočne.
 • Osobné údaje spracovávame principiálne pre nasledujúce účely:

   

  • Spracovávanie na nás adresovaných ponúk a dopytov, napr. zo strany (potenciálnych) prepravných partnerov, zo strany osôb, ktoré nás chcú poveriť prepravami, dodávkami, objednávkami a pod. alebo sa iným spôsobom usilujú o spoluprácu
  • Jednania o zmluvách a vyhotovenie ponúk ako aj zmlúv
  • Posúdenie spôsobilosti ako zmluvného partnera, napr. kontroly bonity v prípade potenciálnych zákazníkov, dodávateľov atď.
  • Realizácia našich zmluvných a obchodných vzťahov, napr. vykonanie prepráv (dispozícia) a dodávok, plnenie nájomných a lízingových zmlúv, vystavenie faktúr, spracovanie upomienok, spracovanie reklamácií a škodových udalostí, riadenie kvality, realizácia nášho nákupu, optimalizácia našich výkonov a služieb využívaním obchodných aplikácií (napr. monitoring prepravy, portály a atď.)
  • Customer Relationship, to znamená napr. rozosielanie informácií, informačných spravodajcov, ponúk, propagačného a reklamného materiálu, priebežná starostlivosť o zákazníkov, uskutočňovanie podujatí atď.
  • Zastrešenie a správa poistiek, likvidácia škodových udalostí
  • Fleet Management: Údržba, oprava a starostlivosť o naše vozidlá
  • Vývoj produktu
  • Správa koncernových spoločností
  • Prevádzka IT infraštruktúry, napr. zaistenie bezpečnosti, aktuálneho stavu techniky, údržba atď.
  • Poskytnutie internetových stránok: Zlepšenie a vývoj internetových stránok, vypracovanie štatistík využívania, rozpoznanie, zabránenie a vyšetrenie útokov na internetové stránky atď.


  • Osobné údaje získavame

     

   • od Vás osobne: napr. pri dopytoch na nás, pri príprave zmlúv, v rámci plnenia s nami uzatvorených zmlúv
   • od koncernových spoločností v rámci skupiny WALTER GROUP
   • od tretích strán, napr. prepravných partnerov alebo zákazníkov za účelom vybavenia zákaziek
   • z verejne prístupných zdrojov, napr. zoznam firiem, pozemková kniha, justičný vestník (Ediktsdatei), registre spolkov, obchodný register
   • z Vášho internetového prehliadača (automaticky) pri návšteve našich internetových stránok, a to zodpovedajúco nastaveniam, ktoré ste si vybrali

   Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Obchodné vzťahy s nami ale nebudú možné, pokiaľ nebudeme mať k dispozícii nevyhnutné osobné údaje. Taktiež nemôžeme, resp. nedokážeme zaručiť všetky funkcie našich internetových stránok, pokiaľ nám neposkytnete svoje k tomu nevyhnutné osobné údaje.

  • Údaje o mene, napr. meno, priezvisko, meno používateľa atď.
  • Údaje týkajúce sa osoby, napr. vek, pohlavie, dátum narodenia, národnosť, úloha v spoločnosti/podniku/prevádzke, kópie preukazov atď.
  • Kontaktné údaje, napr. adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa atď.
  • Identifikačné údaje, napr. číslo preukazu totožnosti, číslo cestovného pasu, zákaznícke číslo atď.
  • Bankové údaje, napr. číslo účtu, údaje týkajúce sa bonity atď.
  • Úradné údaje, napr. spisová značka, daňové identifikačné číslo, zrážky zo mzdy/platu, pas nájomníka (Nemecko) atď.
  • Údaje o vozidle, napr. číslo motorového vozidla, číslo podvozku, číslo motora, štátna poznávacia značka, osvedčenie o evidencii, tankovacia karta, informácie o vodičskom preukaze vysokozdvižného vozíka atď.
  • Súbory s obrázkami a videozáznamami
  • IT údaje o používaní, napr. údaje o spojení, informácie o prihlásení, prístupové údaje, IP adresa, URL, meno používateľa pre z vonku dosiahnuteľné systémy atď.
  • Údaje o používaní internetových stránok: Dátum a čas volania, IP adresa, názov a verzia internetového prehliadača, určité cookies atď.
  • Údaje o reakcii osôb, napr. poznámky týkajúce sa reakcie pri odpovedaní a URL, korešpondencia a vysvetlivky týkajúce sa bežiacich zisťovaní atď.
  • Rasový/etnický pôvod, napr. miesto narodenia v preukazoch atď.
  • Údaje o polohe, napr. údaje GPS, časová pečiatka, signál GPS, údaje o polohe (stupeň zemepisnej dĺžky a šírky) atď.
 • Právnymi základmi pre spracovanie Vašich údajov z našej strany sú:

   

  • Plnenie zmlúv a vykonávanie predzmluvných opatrení (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR), napr., keď organizujeme hladký priebeh prepráv a dodávok, spracovávame reklamácie a hlásenia škôd, vystavujeme faktúry, vykonávame riadenie kvality, vypracovávame ponuky, spracovávame a odpovedáme na Vaše dopyty atď.
  • Náš prevažujúci oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR), napr., keď Vám doručujeme na mieru šité informácie a ponuky, pokiaľ nie je predpokladom súhlas; naše spracovanie údajov v rámci vymáhania práva, právneho postihu a právneho stíhania, prenos údajov o vodičoch, keď to je potrebné na realizáciu prepravy a nepretrváva priamy kontakt s vodičom, spracovanie údajov, ktoré sú potrebné k tomu, aby boli zabezpečené funkcie našich internetových stránok atď.
  • Zákonné povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c GDPR), napr. daňovo-právne povinnosti, povinnosti podľa pravidiel cestnej premávky, zákona o motorových vozidlách, trestného zákona – správneho, zákona o správnom konaní a predpisov o boji proti praniu špinavých peňazí atď.
  • Pokiaľ nepretrváva žiaden z týchto právnych základov, je naše spracovanie údajov založené na Vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a GDPR. Samozrejme máte právo svoj udelené súhlasy kedykoľvek odvolať. Odvolaním udeleného súhlasu ale nie je dotknutá zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe udeleného súhlasu, a to až do jeho odvolania (tzn., odvolanie nemá účinok na minulosť).
 • Na vyššie uvedené účely môže byť, že Vaše osobné údaje sprostredkujeme nasledujúcim príjemcom:

   

  • spoločnostiam, ktoré prislúchajú nášmu koncernu ako aj ich zamestnancom
  • nami využívaným tretím stranám, napr. poskytovateľom IT služieb, poskytovateľom tlačových služieb, výpočtovým strediskám, prevádzkovateľom hostingu, softvéru a služieb, napr. za účelom zasielania informačného spravodajcu, poskytovateľom služieb v rámci regulácie škody a likvidácie škodovej udalosti (poisťovne, poisťovací partneri), správcom domov, právnikom, advokátom, obhajcom, daňovým poradcom, notárom, audítorom atď.
  • osobám, ktoré sú s nami v obchodnom vzťahu, napr. prepravní partneri, dodávatelia, obchodní partneri atď.
  • verejné inštitúcie, napr. colné úrady, MV, ambasády, vedenia krajov atď.

   

  Čiastočne prebieha sprostredkovanie aj príjemcom mimo Rakúska a vo výnimočných prípadoch do nie bezpečných tretích štátov. V takom prípade sa ale postaráme o to, aby boli k dispozícii vhodné záruky na ochranu údajov, napr. prostredníctvom záväzných interných podnikových predpisov o ochrane údajov alebo štandardné doložky o ochrane údajov EÚ.

 • Vaše osobné údaje uchovávame iba tak dlho, ako to bude rozumne považované za potrebné na splnenie uvedených účelov. Navyše ukladáme Vaše osobné údaje dovtedy, pokiaľ pretrvávajú zákonné povinnosti archivácie alebo ešte neuplynuli premlčacie doby potenciálnych právnych nárokov.

 • Okrem iného ste oprávnený (za predpokladov aplikovateľného práva), (i) si overiť, či a aké osobné údaje sme o Vás uložili a získať kópie týchto údajov, (ii) požadovať opravu, doplnenie alebo vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré sú nesprávne alebo nie sú spracovávané v súlade s právom, (iii) od nás požadovať obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov a (iv) za určitých okolností odporovať spracovávaniu svojich osobných údajov alebo odvolať svoj predtým udelený súhlas na spracovávanie, (v) požadovať prenositeľnosť údajov, (vi) poznať identitu tretích strán, ktorým sú sprostredkovávané Vaše osobné údaje a (vii) podať na príslušnom úrade sťažnosť.

 • Na našich internetových stránkach sú používané takzvané cookies. Cookie je malým súborom, ktorý sa môže uložiť do Vášho počítača, keď navštívite nejakú internetovú stránku. Používame cookies zásadne k tomu, aby sme ponúkli používateľom dodatočné funkcie na internetovej stránke, napr., aby sa Vám uľahčila navigácia po internetovej stránke, aby Vám bolo umožnené používanie internetovej stránky z miesta, na ktorom ste ju opustili a/alebo na uloženie Vašich preferencií alebo nastavení, keď opäť navštívite internetovú stránku. Cookies nemôžu pristupovať k žiadnym iným údajom na Vašom počítači a ani ich nemôžu čítať alebo meniť.

  Väčšina cookies na našich internetových stránkach sú takzvané cookies spojenia alebo dočasné cookies. Keď internetovú stránku opäť opustíte, budú automaticky vymazané. Navyše používame trvalé cookies, ktoré zostanú uložené na pevnom disku. Tie ale môžete ručne vymazať vo Vašom prehliadači. Inak majú cookies životnosť od 1 mesiaca do 10 rokov. Používame takéto trvalé cookies k tomu, aby sme Vás opätovne identifikovali, keď nabudúce navštívite našu internetovú stránku, aby sme tým pre Vás urobili používanie internetovej stránky komfortnejším a aby sme internetovú ponuku čo možno najlepšie prispôsobili Vašim požiadavkám.

  Okrem toho používame cookies tretích poskytovateľov, ktoré pomáhajú pritom, aby sme pre Vás vytvorili zaujímavejšiu internetovú ponuku. Preto sa pri používaní internetových stránok ukladajú aj dočasné a trvalé cookies tretích poskytovateľov, pokiaľ ste k tomu udelili svoj súhlas. Výhradným účelom týchto cookies tretích poskytovateľov tkvie v tom, dať tretím poskytovateľom možnosť, osloviť Vás na mieru šitou reklamou. Za oprávnené použitie cookies tretími stranami nepreberáme žiadnu zodpovednosť a ani ručenie.

  Pri návšteve našich internetových stránok môžete aktívne súhlasiť s ukladaním cookies, ktoré prevyšujú technicky nevyhnutnú mieru. Okrem toho máte možnosť aktivácie, resp. deaktivácie ukladania pre iba určité druhy cookies. Ak chcete nastavenia týkajúce sa cookies prispôsobiť k neskoršiemu časovému okamihu, môžete tak kedykoľvek urobiť v nastaveniach cookies.

  Súhlas s cookies

  Naša internetová stránka využíva technológiu Cookie-Consent spoločnosti OneTrust, aby sme získali Váš súhlas na ukladanie určitých cookies a tento v súlade s ochranou údajov zdokumentovali. Poskytovateľom tejto technológie je spoločnosť OneTrust Technology Ltd.

  Keď navštívite našu internetovú stránku, vytvorí sa spojenie so servermi spoločnosti OneTrust, aby sa získali Vaše súhlasy s využívaním cookies. Následne uloží spoločnosť OneTrust cookie do Vášho prehliadača, aby bolo možné priradiť Vám udelené súhlasy, resp. odvolanie. Takto získané údaje budú uložené, kým nás nevyzvete na vymazanie, cookie OneTrust nevymažete sami alebo účel na ukladanie údajov zanikne.

  Využitie OneTrust prebieha za účelom, aby sme získali zákonom predpísané súhlasy na využívanie cookies. Právnym základom k tomu je čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. c GDPR.

  So spoločnosťou One Trust sme uzatvorili zmluvu o spracovávaní zákaziek. Jedná sa pritom o zmluvu predpísanú na základe práva na ochranu údajov, ktorá zabezpečuje, že spoločnosť OneTrust spracúva osobné údaje našich návštevníkov internetových stránok podľa našich pokynov a za dodržiavania GDPR.

  Navyše môžete cookies kontrolovať na svojom počítači takým spôsobom, že si svoje nastavenia v prehliadači vyberiete tak, aby ste dostali správu vtedy, ak chce nejaká internetová stránka ukladať cookies. Na vašom počítači už uložené cookies môžete taktiež aj blokovať alebo vymazať.

  Ak sú cookies spojené s ukladaním osobných údajov v tretej krajine mimo rozsah platnosti základného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a bez bilaterálnych dohôd o primeranej úrovni ochrany, budú tieto ukladané iba vtedy, pokiaľ ste k tomu udelili svoj súhlas.

  Deaktivácia, blokovanie alebo vymazanie cookies môže negatívne ovplyvniť Vašu skúsenosť online a brániť Vám v úplnom využívaní našich internetových stránok.
 • Naše internetové stránky používajú Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok od spoločnosti Google Inc. („Google“), ak ste súhlasili s používaním cookies ich aktiváciou v nastaveniach cookies. Google Analytics používa cookies k tomu, aby umožnil analýzu používania internetovej stránky a vypracoval pre nás finančne efektívnym spôsobom ľahko použiteľnú štatistiku prístupu na internetové stránky. Informácie o používaní našich internetových stránok používateľom, ktoré vytvárajú cookies, sú spravidla prenášané a ukladané na server spoločnosti Google v USA, pokiaľ ste k tomu udelili svoj súhlas.

  Naše internetové stránky používajú od Google Analytics ponúkanú možnosť maskovania (anonymizácie) IP. To znamená, že je IP adresa používateľa skracovaná spoločnosťou Google ešte v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch dohody o európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa prenášaná na server spoločnosti Google v USA a tam skracovaná. Z nášho poverenia bude spoločnosť Google využívať tieto informácie na to, aby vyhodnotila Vaše používanie internetových stránok, aby zostavila hlásenia o aktivitách internetových stránok a aby nám poskytla ďalšie služby spojené s používaním internetových stránok a internetu. IP adresa odoslaná z prehliadača používateľa nebude v rámci Google Analytics spájaná s inými údajmi spoločnosti Google.

  Zaznamenávaniu prostredníctvom cookies vytvorených a na používanie internetových stránok sa vzťahujúcich údajov (vr. Vašej IP adresy) spoločnosťou Google ako aj spracovávanie týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť tak, že si stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača, ktorý sa nachádza pod nasledujúcim odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Bližšie informácie týkajúce sa podmienok používania Google ako aj vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete pod http://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. pod http://www.google.at/intl/at/policies.

 • Internetové stránky používajú Google Re-Marketing, keď ste súhlasili s používaním marketingových cookies ich aktiváciou v nastaveniach cookies. Google Re-Marketing je propagačnou službou spoločnosti Google Inc., ktorým Vám môžeme na základe Vášho správania sa pri používaní počas predchádzajúcich návštev na našich internetových stránkach ponúknuť cielenú reklamu predpokladaného záujmu, pokiaľ ste k tomu udelili svoj súhlas. Táto reklama sa zobrazuje iba na reklamných miestach spoločnosti Google, buď na reklamných plochách Google Adwords alebo v sieti Google Display Network.

  Google Re-Marketingu môžete v Google manažéri prispôsobenia reklám odporovať, resp. upraviť svoje nastavenia.

 • Naše internetové stránky využívajú službu máp Google Maps od spoločnosti Google Inc. Pritom prebieha prenos údajov IP adresy používateľa medzi prehliadačom a servermi Google Maps. Poprípade sú tieto údaje odosielané aj na servery Google Maps v USA.

  Spracúvanie údajov prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnený záujem o ľahšie nájdenie lokalít, ktoré uvádzame na našej internetovej stránke).
 • Na našich internetových stránkach využívame „Google reCAPTCHA“ (následne „reCAPTCHA“). Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc.

  Prostredníctvom reCAPTCHA sa má overiť, či zadávanie údajov na našich internetových stránkach (napr. do kontaktného formulára) vykonáva človek alebo automatizovaný program. K tomu analyzuje reCAPTCHA správanie návštevníka internetových stránok na základe rôznych charakteristík. Táto analýza začína automaticky, a to hneď potom, ako návštevník internetových stránok vstúpi na internetovú stránku. Na analýzu vyhodnocuje reCAPTCHA rôzne informácie (napr. IP adresu, dobu zotrvania návštevníka internetových stránok na internetovej stránke alebo používateľom vykonávané pohyby myšou). Pri analýze zaznamenané údaje sú odosielané do spoločnosti Google.

  Analýzy reCAPTCHA prebiehajú kompletne na pozadí. Návštevníci internetových stránok nebudú upozornení na to, že prebieha analýza.

  Spracúvanie údajov prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnený záujem o ochranu internetových ponúk pred zneužívajúcim automatizovaným vyzvedaním a SPAMom).
 • Do našich internetových stránok sme zabudovali videá YouTube. Takto Vám dokážeme prezentovať zaujímavé videá priamo na našej internetovej stránke. YouTube je dcérskou firmou spoločnosti Google Inc. Video portál prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Keď na našej internetovej stránke vyvoláte stránku, ktorá má vložené video YouTube, spojí sa Váš prehliadač automaticky so servermi YouTube, resp. Google. Za celé spracúvanie údajov v európskom priestore je zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko).

  Spracúvanie údajov prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.
 • V prípade potreby využívame dočasne a na jednotlivých stránkach Google Optimize, službu od spoločnosti Google Inc. Google Optimize analyzuje využívanie rôznych variantov internetovej stránky, vďaka čomu sme schopní vhodne prispôsobiť používateľskú prívetivosť správaniu návštevníkov internetových stránok. Google Optimize využíva na referenciu variantov cookies.

  Spracúvanie údajov prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.
 • Internetové stránky využívajú Bing Ads Universal Event Tracking (UET), ak ste s tým súhlasili aktiváciou marketingových cookies v nastaveniach cookies. Bing Ads je službou spoločnosti Microsoft Corporation, ktorou Vám môžeme na základe chovania pri používaní počas predchádzajúcich návštev na našich internetových stránkach ponúknuť cielenú reklamu predpokladaného záujmu. Postúpenie Vašich údajov a dát prebieha v tomto prípade prevádzkovateľovi Bing Ads, spoločnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, United States.

  Bližšie informácie týkajúce sa ustanovení ochrany údajov spoločnosti Microsoft nájdete pod https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

  Vaše nastavenia týkajúce sa personalizovanej, na záujmy orientovanej reklamy od spoločnosti Microsoft môžete zmeniť aj pod https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/.

  Spracúvanie údajov prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.
 • Na jednotlivých, pre trh špecifických, variantoch našej internetovej stránky využívame „Yandex Metrica“, službu na analýzu internetových stránok spoločnosti Yandex Oy Limited Company - Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Fínsko (následne označenú ako: „Yandex“).

  Yandex Metrica využívame na marketingové účely, predovšetkým na optimalizáciu reklamy vo vyhľadávačoch na Yandex, ak na základe aktivácie marketingových cookies v nastaveniach cookies súhlasíte s využívaním.

  Yandex využíva cookies na analýzu používania našej internetovej stránky. Týmto vytvorené informácie o používaní našich internetových stránok používateľom sú odosielané na server Yandex v Ruskej federácii, kde sú aj ukladané. Naše internetové stránky používajú od Yandex ponúkanú možnosť maskovania (anonymizácie) IP. To znamená, že Yandex pred uložením skráti IP adresu používateľa. https://yandex.com/support/metrica/general/ip-masking.html.

  Zaznamenávaniu vyššie menovaných informácii prostredníctvom Yandex Metrica môžete zabrániť aj prostredníctvom dodatku v prehliadači Yandex Metrica Opt-Out: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml.

  Aby sme Yandex zaviazali na spracovávanie zákaziek prenesených údajov iba zodpovedajúco našim pokynom a na dodržiavanie platných predpisov o ochrane údajov, sme so spoločnosťou Yandex uzatvorili zmluvu o spracovávaní zákaziek.

  Bližšie informácie týkajúce sa podmienok používania spoločnosti Yandex nájdete na https://yandex.com/legal/metrica_eea_termsofuse/.
 • Príležitostne a dočasne využívame Hotjar, aby sme lepšie pochopili potreby našich používateľov a optimalizovali ponuku na internetových stránkach, pokiaľ ste k tomu udelili svoj súhlas prostredníctvom aktivácie cookies v nastaveniach cookies. Pomocou technológie od Hotjar získavame lepšie porozumenie o skúsenostiach našich používateľov s internetovými stránkami, napr. koľko času potrebujú používatelia na vyplnenie formulárov. Hotjar zaznamenáva informácie o koncovom zariadení používateľa, maskovanú (anonymizovanú) IP adresu, geografickú lokalitu, jazykové nastavenia, ako aj interakcie používateľa, akými sú pohyby myšou, kliknutia a zadania prostredníctvom klávesnice. Navyše využíva Hotjar cookies na opätovné rozpoznanie návštevníkov. Informácie nie sú ani zo strany Hotjar a ani z našej strany využívané na identifikáciu jednotlivých používateľov alebo spájané s inými údajmi o jednotlivých používateľoch. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Hotjar tu

 • Naše internetové stránky využívajú Social Media Plugins od Walls.io. Tie nám umožňujú zobrazovanie aktualizácií Social Media našej spoločnosti priamo na našej internetovej stránke. Pri vyvolaní týchto Plugins je IP adresa používateľa odosielaná na Walls.io. Spracúvanie údajov od Walls.io prebieha výlučne v EÚ. Walls.io prevádzkuje Walls.io GmbH vo Viedni, Rakúsko.

  Spracúvanie údajov prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.
 • V niektorých častiach našich internetových stránok využívame četovací plugin SmartSupp. Poskytovateľom je SmartSupp, Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika. Čet SmartSupp môžete využiť k tomu, aby ste s našimi zamestnancami mohli začať priamu komunikáciu. Za účelom odpovede na Vaše otázky a dopyty sú získavané, ukladané a spracúvané údaje. SmartSupp zaznamenáva priebeh vami navštívených internetových stránok (URL a referrer) a informácie o používanom prehliadači. Zároveň sú prenášané Vami dobrovoľne touto formou nadviazania kontaktu poskytnuté kontaktné údaje a obsahy Vašich otázok a dopytov. Využívané sú pritom cookies relácie, tzv. Session-Cookies, ktoré sa po návšteve internetovej stránky vymažú. Prenesené údaje sú ukladané na servery v Európskej únii.

  Spracúvanie údajov prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.
 • Na zaistenie a zabezpečenie našich internetových stránok a na optimalizáciu časov načítavania využívame ako internetový firewall a CDN („Content Delivery Network“) CloudFlare. Preto sú nútene cez ich servery vedené aj všetky otázky, ako aj dopyty a konsolidované do štatistík, ktoré nemožno deaktivovať.

  Spracúvanie údajov prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

  Ďalšie informácie týkajúce sa témy Bezpečnosť a ochrana údajov u Cloudflare nájdete na https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
 • Využívame „Short.IO“, aby sme naše internetové ponuky sprístupnili prostredníctvom krátkych a vypovedania hodných URL pod vlastnou doménou Vanity Domain. Poskytovateľom je spoločnosť Short.cm Inc, Delaware, USA.

  Short.IO umožňuje vytvorenie a spravovanie takzvaných krátkych Short-URL, informatívnych Pretty-URL, k tomu patriacich QR kódov. Pri vyvolaní týchto URL vykoná Short.IO zodpovedajúce presmerovanie, tzv. redirect na uloženú cieľovú stránku.

  Spracúvanie údajov prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Máme oprávnený záujem na tom, aby sme naše internetové ponuky sprístupnili jednoduchými a vypovedania hodnými Short-URL.

 • Využívame „Lunio Click Fraud Prevention“ (následne „Lunio“), aby sme zamedzili podvodným útokom na naše anonsy GoogleAds. Poskytovateľom je spoločnosť PPC Protect Limited, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, United Kingdom, PR7 1PS.

  Lunio overuje a kontroluje kliknutia na naše anonsy GoogleAds, či sa nejedná o pokus podvodu. Protiprávne zdroje sú následne na základe a v dôsledku IP adresy vylúčené z našich anonsí GoogleAds.

  Spracúvanie údajov prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Máme oprávnený záujem na tom, chrániť naše anonsy pred zneužívajúcim podvodom kliknutím a tým pred finančnou škodou.
 • V prípade otázok alebo žiadostí, ktoré sa týkajú spracovávania Vašich osobných údajov sme Vám k dispozícii.

   

  Dopyt týkajúci sa všeobecného nariadenia o ochrane údajov