We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Spoločenská zodpovednosť - LKW WALTER

Spoločenská zodpovednosť

Môj podnikateľský prínos pre trvalý hospodársky úspech firmy LKW WALTER je ten, že sa snažím získavať najlepšie talenty z celej Európy pre našu firmu. Začínali sme ako malá rodinná firma - dnes sme je jedna veľká rodina, ktorej úlohou je trvalo prispievať k ekonomickému blahobytu a k sociálnej súdržnosti spoločnosti v súzvuku s našou prírodou a životným prostredím.

Výťah z príhovoru zakladateľa našej firmy

Zodpovedné zaobchádzanie s našimi zamestnancami, zákazníkmi a obchodnými partnermi sprevádza vývoj firmy LKW WALTER od samého začiatku a je oddávna integrovanou súčasťou našej podnikovej kultúry.
Naša spoločenská zodpovednosť

Naše odhodlanie niesť sociálnu zodpovednosť stojí na 3 pilieroch:

Naša zodpovednosť za životné prostredie

Naše odhodlanie niesť sociálnu zodpovednosť stojí na 3 pilieroch:

Naše odhodlanie niesť sociálnu zodpovednosť stojí na 3 pilieroch:

Naša spoločenská zodpovednosť

respact
Plne si uvedomujeme našu spoločenskú zodpovednosť, a preto vedieme otvorený dialóg so zákazníkmi, dodávateľmi, úradmi a s celou spoločnosťou. Podporujeme humanitárne projekty pomoci, ako aj sociálne iniciatívy našich zamestnancov vo forme finančných príspevkov, vecných darov, ako aj osobným pracovným nasadením. Obzvlášť aktívne sa angažujeme pri podpore vzdelávacích programov na školách a univerzitách.
Využívame kooperatívny štýl riadenia s čo možno najväčšou vlastnou zodpovednosťou našich zamestnancov a oceňujeme ich osobné nasadenie aj prostredníctvom odmeňovania podľa dosiahnutého výkonu. Okrem toho im ponúkame fascinujúce medzinárodné pracovné prostredie, ktoré im umožňuje rozsiahlu perspektívu na ďalší osobný a pracovný rozvoj. V našej spoločnosti podporujeme zdravý životný štýl (široká podpora športových aktivít a fitnesu).
Tréning bezpečnej jazdy s kamiónom
Ako veľká prepravná spoločnosť sa cítime zodpovední za zvyšovanie bezpečnosti na cestách v Európe. Preto sme vyvinuli vlastný program školenia vodičov, ako aj príručku pre vodičov a zároveň sme zaviedli rozsiahle opatrenia na profesionálne vzdelávanie vodičov. Okrem toho sme zaangažovaní aj v európskych pracovných skupinách, ktoré sa zaoberajú napríklad zlepšovaním pracovných podmienok vodičov kamiónovej dopravy alebo zjednocovaním podmienok zabezpečovania nákladu v Európe. Spoločnosť LKW WALTER podpísala v roku 2004, ako logický dôsledok svojej snahy „Európsku chartu bezpečnosti cestnej premávky“. Cielom charty je kontinuálne znižovanie počtu nehôd v európskej cestnej doprave.

Naša zodpovednosť za životné prostredie

Responsible Care
Ukázať spoluzodpovednosť za životné prostredie pri výkone svojho podnikania má v spoločnosti LKW WALTER dlhú tradíciu. Organizovať vozidlá iba v obojsmernom vyťažení "v tzv. kolečku" - aby sa predišlo prázdnym jazdám - bolo štandardom už v päťdesiatych rokoch.

V roku 1984 začala spoločnosť LKW WALTER dislokovať transporty z cesty na železnicu, aby sa zredukovali emisie škodlivín. V deväťdesiatych rokoch boli aktivity na ochranu životného prostredia ešte intenzívnejšie a v tomto období bol skoncipovaný rozsiahly systém manažmentu životného prostredia.

V súčasnosti sú hodnotené naše rozsiahle aktivity na ochranu životného prostredia v rámci externých ekologických auditov ako "príkladné v sektore dopravy"

 

K našim aktivitám na ochranu životného prostredia vo svojom sídle patria medzi iným nasledovné: 

 

  • obstarávanie všetkých produktov a služieb s ohľadom na životné prostredie
  • zníženie spotreby vody, ako aj energeticky efektívna príprava teplej vody
  • redukcia a zabránenie vzniku odpadu 
  • optimalizácia spotreby energie prostredníctvom softvéru, ktorý automatizuje, riadi a optimalizuje správu budov. 
  • školenia o životnom prostredí a motivácia zamestnancov k aktivitám, ktoré prispievajú k jeho ochrane 
  • cestovanie, ktoré šetrí prírodné zdroje

 

Obzvlášť veľký dôraz kladieme na nasledujúce externé opatrenia na ochranu životného prostredia

 

  • vzdelávanie vodičov nákladnej dopravy v oblasti ekologickej a defenzívnej jazdy
  • optimalizované plánovanie transportov, ktoré redukuje prázdne kilometre 
  • kooperácia s medzinárodnými organizáciami na vylepšovanie noriem kvality životného prostredia 
  • rozvoj kombinovanej dopravy "železnica/cesta" bez doprovodu vodiča a námornej dopravy.

 

S presunutím cestnej dopravy na železnicu a na krátku námornú dopravu "short sea shipping" významne prispievame k znižovaniu emisií škodlivín, obzvlášť CO2, ktoré vytvárajú skleníkový efekt. Spoločnosť LKW WALTER uskutočnila v roku 2023 v rámci Európy viac ako 579.000 intermodálnych prepráv. Len prostredníctvom tohto opatrenia mohli byť CO2 emisie zredukované až o približne 329.000 t.

 

Viac informácií o systéme manažmentu životného prostredia firmy LKW WALTER nájdete v aktuálnej podnikovej správe: "Our road to the future"

Trvalo udržateľný rozvoj

Centrála Viedeň/Wiener Neudorf
Trvalo udržateľný rozvoj znamená pre manažment firmy LKW WALTER viesť fimu tak, aby sa vyvíjala stabilne a dlhodobo úspešne pôsobila na trhu. Spoločnosť LKW WALTER je orientovaná na trvalý rast s ohľadom na dlhodobé ekonomické, ekologické a sociálne ciele. Naše hodnotové princípy boli spísané vo Vyhlásení podnikového vedenia. Oni sa stali základom nášho trvalo udržateľného rozvoja.

Vyhlásenia podnikového vedenia