We believe that we can offer you a better version of this website.

INT

Isikuandmete kaitset käsitlev teatis

See teatis kirjeldab, kuidas töötlevad LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, datenschutz@walter-group.com ja kõik temaga seotud sidusettevõtted ("WALTER GROUP", "meie") Teie isikuandmeid. Nimekirja kõikidest sidusettevõtetest, kelle nimel antud teave esitatakse, leiate siit.

WALTER GROUP vastutab selle eest, et teie isikuandmed oleksid piisavalt kaitstud ja sealjuures järgitakse kõiki kaitse, seadusjärgse ümberkäimise ja isikuandmete kondifentsiaalsust ning andmete turvet puudutavaid seadusjärgseid eeskirju.

Järgmised sätted on üldised ja katavad põhjalikult kõiki antmetöötlusprotseduure, mida teostab WALTER GROUP. See tähendab, et järgmised sätted kehtivad teie kohta vaid osaliselt.
 • 1. Andmete töötlemise eesmärgid

  WALTER GROUP töötleb isikuandmeid peamiselt järgmistel eesmärkidel:

   

  • Meile esitatud pakkumiste ja päringute töötlemine nt (potentsiaalsete) transpordipartnerite poolt, inimestele poolt, kes soovivad transporti, kohaleviimist, tellimusi või muud sarnast või kes soovivad muidu koostööd teha
  • Lepingutingimuste läbirääkimised ning pakkumiste ja lepingute ettevalmistamine
  • Lepinguparneriks sobivuse hindamine, nt krediidiajaloo kontrollimised potentsiaalsetel klientide, tarnijate jms puhul
  • Meie lepinguliste- ja ärisuhete korraldamine, nt vedude teostus (graafik) ja kohaleviimised, inventuuri tegemine ja liisingulepingud, raamatupidamine, kaebused ja nõuded, kvaliteedijuhtimine , meie ostude töötlemine, meie teenuste optimeerimine ärirakendusi kasutades (nt vedude monitoorimise, portaalide jms. abil)
  • Customer relationship, s.t info saatmine, uudiskirjad, pakkumised ja reklaammaterjal, jooksev klienditugi, sündmuste korraldamine jne.
  • Kindlustuste lepingutingimused ja administratsioon, nõuete töötlemine
  • Fleet Management: meie sõidukite hooldus ja korrashoid
  • Tootearendus
  • Sidusettevõtete haldamine
  • IT-infrastruktuuri tööks, st turbe, tehnoloogia tipptaseme tagamiseks, hooldus jms.
  • Veebilehtede pakkumine: veebilehtede täiendamine ja arendamine, kasutusstatistika koostamine, veebilehtede rünnakute tuvastamine, takistamine ja uurimine jne.


  • WALTER GROUP saab isikuandmeid

     

   • teie enda käest: meile päringuid esitades, lepingute loomisel, meiega sõlmitud lepingute täitmise kontekstis
   • WALTER GROUPi kuuluvatelt sidusettevõtetelt
   • kolmandatelt osapooltelt, nt transpordipartneritelt või klientidelt tellimuse täitmiseks
   • avalikult ligipääsetavatest allikatest, nt äriregister, kinnistusraamat, ametlikud teadaanded, ühenduste register, kaubandusregister
   • teie veebibrauserist (automaatselt) WALTER GROUPi veebilehti külastades

   Teie isikuandmete esitamine on vabatahtlik. Sellegipoolest pole meil võimalik teiega ärisuhteid luua, kui meil puuduvad teie kohta vajalikud isikuandmed. Samuti pole meil sel juhul võimalik tagada, et meie veebilehel kõik funktsioonid töötavad, kui jätate vajalikud isikuandmed esitamata.

 • 2. Töödeldavate andmete kategooriad

  • Nimeandmed, nt eesnimi, perekonnanimi, kasutajanimi jne.
  • Andmed isiku kohta, nt vanus, sugu, sünniaeg, rahvus, ametikoht ettevõttes, passikoopia jne.
  • Kontaktandmed, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne
  • Identifitseerimisandmed, nt isikut tõendava dokumendi number, reisipassi number, kliendinumber jne.
  • Pangaandmed, nt kontonumber, krediidireitingu andmed jne.
  • Ametlikud andmed, nt viitenumber, KMKR nr, palgatõend, üürniku pass (Saksamaa) jne.
  • Sõiduki andmed, nt sõiduki number, kerenumber, mootorinumber, numbrimärk, sõiduki registreerimistunnistus, kütusekaart, kahveltõstuki juhiloa number jne.
  • Pildiandmed ja video ülesvõtted
  • IT kasutusandmed, nt ühenduse andmed, logimise info, IP-aadress, suunaja, väliselt ligipääseavate süsteemide kasutajanimed jne.
  • Veebilehe kasutusandmed: päringu kuupäev ja kellaaeg, IP-aadress, veebibrauseri nimi ja versioon, kindlad küpsised jne.
  • Teave isikute käitumise kohta, nt märkused reaktsioonide ja meeldetuletuste kohta, toimuvaid uuringuid puudutav korrespondents ja selgitused jne.
  • Rassiline/etniline päritolu, nt sünnkoht ID-kaardil jne.

  • Asukoha andmed, nt GPS-andmed, ajatempel GPS-signaali jaoks, asukohaandmed (latituud ja longituud) jne.
 • 3. Töötlemise õigusaktid

  Õiguslik alus teie andmete meiepoolseks töötlemiseks on:

   

  • Lepingutingimuste täitmine ja lepingueelsete meetmete kasutuselevõtmine (GDPRi artikli 6 paragrahv 1 (b)) nt kui korraldame vedude ja kohaleviimiste sujuvat läbiviimist, töötleme kaebusi ja kahjude raporteid, koostame arveid, tegeleme kvaliteedijuhtimisega, valmistame ette pakkumisi, töötleme teie päringuid ning vastame nendele jne.
  • Meie õigustatud ülekaalukas huvi (GDPRi artikli 6 paragrahv 1 (f)), nt kui pakume teie vajadustele kohandatud teavet ja pakkumisi, kui just puudub vajadus nõusoleku järele; meie andmetöötlus hagi korral, juhiandmete edastamine, kui see on transpordi teostamiseks vajalik ja kui puudub otsene kokkupuude juhiga, nende andmete töötlemine, mis on vajalikud meie veebilehe funktsioonide tööks jne.
  • Seadusjärgsed kohustused (GDPRi artikli 6 paragrahv 1 (c)) nt maksukohustused, kohustused vastavalt liikluseeskirjadele, mootorsõiduki seadus, karistusseadus, haldusmenetluse seadus, rahapesuvastased seadused jne.
  • Seni kui puudub eelnimetatud seaduslik alus, põhineb meie poolne andmete töötlemine teie antud nõusolekul GDPRi artikli 6 paragrahviga 1 (a). Muidugi on teil õigus teie poolt antud nõusolek igal hetkel tühistada. Sellegipoolest ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine tühistamishetkeni kehtinud nõusoleku baasil teostatud töötluse seaduslikkust (s.t tühistamine pole tagasiulatuva jõuga).
 • 4. Teie isikuandmete edastamine

  Seega võib WALTER GROUP edastada eelnimetatud põhjustel teie isikuandmed järgmistele osapooltele:

   

  • Ettevõtted, mis kuuluvad meie kontserni, ja nende töötajad
  • Meie poolt hõivatud kolmandad osapooled, nt IT-teenuste pakkujad, trükiteenuste pakkujad, andmekeskused, veebimajutus, tarkvara ja teenusepakkujad, nt uudiskirjade saatmiseks, nõuete lahendamise ja kahjukäsitluse valdkonna teenusepakkujad (kindlustus ja kindlustuspartnerid), kinnisvarahaldurid, advokaadid, maksunõustajad, notarid, audiitorid jne.
  • Isikud, kes on meiega ärisuhtes, nt transpordipartnerid, tarnijad, kaubanduspartnerid jne.
  • Avalikud ametiasutused, nt tolliamet, Föderaalne Siseministeerium, saatkonnad, piirkondlikud ametiasutused jne.

   

  Mõnel juhul edastatakse andmed osapooltele, kes on väljaspool Austriat, ja erandjuhul mitteturvalistesse kolmandatesse riikidesse. Ent sellisel juhul tagame, et rakendatud on sobivaid andmekaitsemeetmeid, s.t sidudes ettevõttesisesed andmekaitse eeskirjad või ELi standardsed isikuandmete kaitset puudutavad sätted.

 • 5. Säilitusperiood

  Teie isikuandmeid säilitab vaid LKW WALTER, kuni on mõistliku ajani tarvis eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks. Samuti säilitame teie isikuandmeid seadusega kohustatud aja lõpuni või kuni potentsiaalsete õigusjärgsete nõuete esitamise jaoks pole aegumisperioodid lõppenud.

 • 6. Teie õigused seoses isikuandmetega

  Muuhulgas on teil õigus (kehtiva seaduse kohaselt) (i) kontrollida, kas ja millised isikuandmed säilitab WALTER GROUP teie kohta, ning saada nendest andmetest koopiaid, (ii) lasta oma isikuandmeid parandada, muuta või kustutada, kui need on valesti või ebakorrektselt töödeldud, (iii) nõuda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist ja (iv) keelduda oma isikuandmete töötlemisest või tühistada eelnevalt antud luba kindlates oludes töötlemiseks, (v) nõuda andmete ülekandmist, (vi) teada nende kolmandate osapoolte identiteeti, kellele on teie isikuandmed edastatud ja (vii) esitada kaebus asjakohasele ametiasutusele.

 • 7. "Küpsised"

  Meie veebilehtedel kasutatakse nn. küpsiseid. Küpsis on väike fail, mille saab teie arvutisse salvestada, kui külastate meie veebilehte. Põhimõtteliselt kasutab WALTER GROUP küpsiseid, et pakkuda kasutajatele veebilehel lisafunktsioone, s.t aidata veebilehel navigeerida, lubada jätkata veebilehel kohast, kust eelnevalt lahkusite, ja/või säilitada eelistused või suvandid, kui peaksite seda veebilehte uuesti külastama. Küpsised ei pääse ligi teie arvutil olevatele muudele andmetele, nad ei oska neid lugeda ega muuta.

  Enamik meie veebilehtede küpsistest on nn. hooajalised või ajutised küpsised. Need kustutatakse automaatselt, kui veebilehelt lahkute. Lisaks kasutab WALTER GROUP püsivaid küpsiseid, mis salvestatakse teie kõvakettal. Sellegipoolest saab need teie brauseri kaudu manuaalselt kustutada. Vastasel juhul püsivad need küpsised 1 kuust kuni 10 aastani. WALTER GROUP kasutab neid püsivaid küpsiseid teie tuvastamiseks, kui külastate meie veebilehte järgmisel korral, et muuta veebileht teie jaoks mugavamaks ja kohandada veebilehte parimal viisil veie vajadustele sobivaks.

  WALTER GROUP kasutab ka kolmandate osapoolte küpsiseid (s.t Facebook, LinkedIn), mis aitavad muuta veebilehe teie jaoks huvipakkuvamaks. Seetõttu säilitatakse ka kolmandate osapoolte ajutised ja püsivad küpsised, kui peaksite neid veebilehti kasutama. Nende kolmandate osapoolte küpsiste ainueesmärk on anda kolmandatele osapooltele võimalus pakkuda teile suunatud reklaami. WALTER GROUP ei vastuta kolmandate osapoolte poolse küpsiste kasutamise seaduspärasuse eest.

  Küpsised ei sisalda isiklikke andmeid. Kasutajanime ID allkogutakse vaid pseudonüümiga seotud andmeid, s.t milliseid lehekülgi on kasutaja vaadanud, millised olid tema otsingud jms. WALTER GROUP ei ühenda kunagi pseudonüümiga seotud andmeid kasutaja isikuandmetega.

  Saate anda meie veebilehte külastades aktiivselt nõusoleku küpsiste salvestamiseks. Samuti on teil võimalik lubada või keelata vaid kindlat tüüpi küpsiste salvestamist. Kui soovite mingilgi hilisemal hetkel küpsiste seadistusi muuta, saate seda igal ajal siin teha.

  Küpsiste salvestamist teie arvutisse saate reguleerida ka sedasi, kui märgite oma brauseri seadistustes, et soovite teavitust, kui mõni veebileht peaks tahtma küpsiseid salvestada. Küpsiseid saab ka blokeerida või kustutada, kui need on teie arvutisse juba salvestatud.

  Ent küpsiste keelamine, blokeerimine või kustutamine võib mõjutada teie internetikogemust ning takistada meie veebilehtede täies ulatuses kasutamist.

 • 8. Google Analytics

  WALTER GROUP veebilehed kasutavad Google Analyticsit, mis on veebilehe analüüsimise teenus, mida pakub Google Inc. ("Google"). Google Analytics kasutab küpsiseid, et veebilehe kasutamist oleks võimalik analüüsida ning et pakkuda meile lihtsasti kasutatavat veebilehe juurdepääsu statistikat kulu-tõhusal viisil (seetõttu on meil õiguslik ülekaalukas huvi andmete töötlemise vastu, nagu on määratletud GDPRi artikli 6 paragrahvis 1 (f)). Küpsiste poolt genereeritud informatsiooni meie veebilehtede kasutamise kohta edastatakse tavapäraselt USA Google serverisse, kus need ka säilitatakse.

  Meie veebilehed kasutavad ka Google Analyticsi poolt kasutatud võimalust IP anonüümseks muutmise kohta. See tähendab, et kasutaja IP-aadress muudetakse Google'i poolt veelgi lühemaks ELi liikmesriikides või muudes Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvates riikides. Terve IP-aadress saadetakse Google serverile üksnes erandijuhul USAsse, kus see ka lühendatakse. WALTER GROUPi nimel kasutab Google seda teavet teiepoolse käitumise hindamiseks meie veebilehe, veebilehel tegutsemise kohta raporti koostamiseks ning WALTER GROUPile muude veebilehe ja interneti kasutamisega seotud teenuste osutamiseks. Kasutaja brauseri poolt Google Analyticsi osana esitatud IP-aadressi ei ühendata mingisuguste muude Google'i andmetega. 

  Küpsiste poolt genereeritud ja veebilehe kasutamist puudutavate andmete (k.a teie IP-aadress) kogumist Google'ile saab takistada, nagu ka nende andmete töötlemist Google'i poolt, kui laadite alla ja installite brauseri plugini, mis on allpool lingil: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Alternatiivselt saate takistada Google Analyticsi kasutamist, kui keelate statistika küpsised siitkaudu.

  Lisateave Google'i kasutustingimuste ja Google'i privaatsuseeskirjade kohta leiate siit http://www.google.com/analytics/terms/de.html või http://www.google.at/intl/at/policies.

 • 9. Google'i taasturundus

  Veebilehed kasutavad Google'i taasturundust. Google'i taasturundus on Google Inc. ("Google", Mountain View, USA) reklaamiteenus, mis võimaldab esitada teile suunatud reklaami, mis põhineb meie veebilehti eelnevalt külastades ilmutatud käitumisel. Reklaam ilmub vaid Google'i reklaamipindadel, kas Google Adwordsi või Google Displey Networki reklaamipinnal.

  Saate Google taasturundusest Google Ad Preference Manager kaudu keelduda või oma suvandeid muuta.

  Alternatiivselt saate takistada taasturundust veebilehtedel, kui keelate ära turundusküpsised siitkaudu.

 • 10. Hotjar

  Kasutame aeg-ajalt ja ajutiselt Hotjari, et mõista paremini oma kasutajate vajadusi ning optimeerida veebilehe disaini. Hotjar tehnoloogia kasutamisega mõistame kasutajate kogemust meie veebilehtedel paremini, s.t. kui palju aega on kasutajatel vaja vormide täitmiseks. Hotjar kogub teavet kasutaja seadme kohta, selle IP-aadressi anonüümsuse koha, geograafilist asukohta, keele suvandeid ning kasutajaliideseid ja hiire liigutusi, klõpse ning klahvivajutusi. Lsaisk kasutab Hotjar küpsiseid külastajate tuvastamiseks. Seda teavet ei kasutata Hotjari ega meie poolt individuaalsete kasutajate tuvastamiseks ega ühendata muude andmetega individuaalsete kasutajate kohta. Lisateabe Hotjari privaatsuseeskirja kohta leiate siit

  Saate Hotjari kasutamist takistada. Juhised leiate siit www.hotjar.com/opt-out

  Alternatiivselt saate vältida Hotjari kasutamist, kui keelate statistikaküpsised siitkaudu.

 • 11. Sotsiaalmeedia lisandprogrammid

  (1) Kolmandate osapoolte rakendused (s.t. AddThis, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) on integreeritud individuaalsete WALTER GROUPi veebilehtede osadesse ning sisu on salvestatud kolmandate osapoolte platvormidel (s.t. YouTube). Hoolimata hoolikast katsetamisest ja aktiivsetest meetmetest andmetekaitse tagamiseks, puudub WALTE GROUPil mõju kolmandate osapoolte poolt WALTER GROUPi veebilehtedel kogutud andmete tüübi ja kasutamise kohta. Nende andmete eest vastutavad üksnes nende rakenduste pakkujad:

  (1.1) Individuaalsed WALTER GROUPi veebilehed sisaldavad AddThis komponente. AddThis on järjehoidja teenus, mis võimaldab veebilehe kasutajal jagada hetkel valitud lehte sotsiaalvõrgustike, nagu Facebook, Twitter, Instagram jne, muude kasutajatega. Kasutaja saab jagada, hinnata ja kommenteerida veebilehe sisu. Kui kasutaja kasutab AddThis elemente, loob nende internetibrauser otseühenduse AddThis serveritega ning vajadusel valitud sotsiaalvõrgustiku või järjehoidja teenusega. Kui kasutate AddThis teenust, kasutatakse küpsiseid. Genereeritud andmed (nagu kasutusaeg või brauseri keel) edastatakse ettevõttele AddThis LLC USAs, kus neid töödeldakse. Kui saadate veebilehe sisu sotsiaalvõrgustikku, järjehoidja teenustele jne, võidakse luua ühendus veebilehe külastuse ja vastava võrgu kasutaja profiili vahel. Lisateavet AddThis LLC poolt andmete töötlemise (k.a sihipärane kasutus) kohta ja AddThis LLC privaatsuseeskirjade kohta leiate lingilt http://www.addthis.com/privacy.Lisateavet sotsiaalvõrgustike, järjehoidja teenuste jms andmete töötlemise ja privaatsuseeskirjde kohta koos kasutaja seadistustega leiate vastava teenusepakkuja privaatsuseeskirjadest. WALTER GROUP ei edasta asjakohaseid andmeid kolmandatele osapooltele. Kasutades AddThis välju, nõustub kasutaja AddThis LLC poolse andmete kasutamise veebilehel http://www.addthis.com toodud ulatuses. Kasutaja võib loobuda igal ajal kasutaja andmete kasutamisest, kasutades "opt out cookie". Lisateavet leiab AddThis LLC eelnimetatud veebilehe kohta. Kui kasutaja ei soovi AddThis kasutaja andmete kogumiseks veebilehe kaudu, ei peaks kasutaja AddThis elemente kasutama.

  (1.2) Facebook Inc. peakontoriga aadressil 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (lühidalt Facebook) pakub pluginaid veebilehe operaatoritele, mida rakendatakse WALTER GROUPi üksikutel veebilehtedel. Pluginad on äratuntavad Facebooki logo või Facebooki Like- ja Recommend-nupu kaudu. Kui kasutaja satub WALTER GROUPi veebilehele, kus on need pluginad, loob kasutaja brauser ühenduse plugini-pakkuja serveriga. Plugina sisu edastatakse Facebookilt otse kasutaja brauserile ja seda kuvatakse vastavalt lehekülje raamides. Plugini kohta esitatud sisu WALTER GROUP ei mõjuta. Mõnel juhul suudab Facebook ajada kasutaja külastuse jälgi vastava veebilehe lehekülgedeni ning siduda selle Facebooki kontoga, kui kasutaja peaks olema Facebookis registreeritud või kui ta on äsja Facebooki lehekülge või Facebooki sisu külastanud. Kui kasutaja juba kasutab aktiivselt pluginaid (s.t aktiveerides Like-nupu või saates selle lehe kohta soovitusi), saadetakse ka vastav info kasuta brauserilt otse Facebooki, ilma et WALTER GROUP seda kuidagi mõjutaks. Lisateavet Facebooki poolt kasutaja andmete loomuse, eesmärgi ja ulatuse ning edasise töötluse ja kasutamise kohta leiate Facebooki privaatsuseeskirjadest http://www.facebook.com/policy.php. Kasutaja leiab sealt lisainfot õiguste ja valikute kohta oma privaatsuse kaitsmiseks. WALTE GROUP ei mõjuta Facebooki poolt andmete kogumise eesmärki ja ulatust ega Facebooki-poolsed andmete edasist töötlus ning WALTER GROUPil puudub ligipääs sellele informatsioonile.

  (1.3) Twitter Inc. peakontoriga aadressil 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 USA (lühidalt “Twitter”) pakub pluginaid veebilehe operaatoritele, mida kasutatakse individuaalsetel WALTER GROUPi veebilehtedel. Pluginad tunneb ära “Twitter-Tweet“ ("Säuts") või “Follow” nuppudega. Nende pluginatega leheküljed loovad otseühenduse Twitteriga ning edastavad erinevad andmed sõltuvalt teie Twitteri sisselogimise staatusest. Selle tulemusena saab tõenäoliselt teha kokkuvõtteid seoses WALTER GROUPi veebilehtede kasutamisega, mida võib Twitter kasutada omadel eesmärkidel. Kuvatavate pluginate sisu on Twitteri serveritel ja neid kuvatakse vaid WALTER GROUPi veebilehtedel. WALTER GROUP ei mõjuta Twitter andmete kogumise eesmärki või ulatust või Twitteri-poolset andmete edasist töötlust, samuti puudub WALTER GROUPil ligipääs sellele infole. Lisainfot Twitteri isikuandmete kaitse eeskirjade kohta leiate veebilehelt http://twitter.com/privacy.

  (1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA pakub pluginaid, mida kasutatakse WALTER GROUPi veebilehtede. Iga külastus meie veebilehe leheküljele, kus on LinkedIn funktsioonid, loob ühenduse LinkedIn serveritega. LinkedIn informeeritakse, et kasutaja on meie veebilehte teie IP-aadressiga kasutanud. Kui kasutaja klõpsab LinkedIn'i "Like/Share" nuppu ja ta on sisse logitud oma LinkedIn'i kontole, saab LinkedIn siduda kasutaja külastuse veebilehele oma enda ja kasutaja kontoga. WALTER GROUP märgib ära, et veebilehtede pakkujana puuduvad meil teadmised LinkedIni poolt edastatud ja kasutatud andmete sisust.

  Lisateavet LinkedIn'i privaatsuseeskirja kohta leiate https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 • 12. Taas eesmärgistatud reklaam

  Meie veebilehed kasutavad niinimetatud taas eesmärgistatud reklaami tehnoloogiaid. WALTER GROUP kasutab neid tehnoloogiaid, et muuta oma veebileht kasutajale huvitavamaks. See tehnoloogia muudab võimalikuks pöörduda kasutajate poole, kes on kolmandate osapoolte veebilehtedel reklaami kasutades WALTER GROUPi veebilehe ja selle teenuste või toodete vastu huvi üles näidanud.

  WALTER GROUP on veendundu, et kuvatav personaalne, huvidel põhinev reklaam pakub üldiselt kasutajale rohkem huvi kui reklaam, millel puudub personaalne side. Sellise reklaammaterjali lisamine kolmandate osapoolte veebilehtedele põhineb küpsiste tehnoloogial ning eelneva interneti kasutuse analüüsimisel. Selline reklaamimisvorm on täielikult anonüümne. Sealjuures ei salvestata mingisuguseid isiklikke andmeid ega seota kasutusprofiile personaalsete kasutaja andmetega.

 • 13. Meie kontaktandmed

  Oleme valmis vastama kõikidele küsimustele ja muredele, mis on seoses WALTER GROUPI kuuluvate kõikide ettevõtete poolse isiklike andmete töötlusega.

   

  Päring isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) kohta