We believe that we can offer you a better version of this website.

INT

Sdělení o ochraně osobních údajů

Toto sdělení popisuje, jak společnost LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf datenschutz@walter-group.com a všechny s ní spojené koncernové podniky („WALTER GROUP“, „my“), zpracovávají Vaše osobní údaje. Seznam hlavních spojených koncernových podniků, jejichž jménem jsou uvedeny následující informace, naleznete zde.

Společnost WALTER GROUP zodpovídá za dostatečnou ochranu Vašich osobních údajů a dodržování všech právních předpisů na ochranu, za zákonné zacházení a utajení osobních údajů a jejich bezpečnost.

Dále uvedená plnění jsou obecná a týkají se obsahu všech postupů při zpracování údajů v rámci společnosti WALTER GROUP. To znamená, že tato plnění se na Vás budou vztahovat pouze částečně.
 • 1. Účel zpracování osobních údajů

  Společnost WALTER GROUP zpracovává osobní údaje hlavně pro tyto účely:

   

  • Zpracování nabídek a poptávek, které dostáváme, například od (potenciálních) dopravních partnerů, od osob, které chtějí zadat přepravy, dodávky, objednávky a další služby, nebo se zajímají o jinou spolupráci
  • Projednávání smluv a nabídek a vyhotovení smluv
  • Vyhodnocení vhodnosti jako smluvního partnera, například prověření bonity u potenciálních zákazníků, dodavatelů atd.
  • Vyřizování našich smluvních a obchodních styků, například provádění přeprav (dispozice) a dodávek, plnění nájemních a leasingových smluv, vystavování faktur, vystavování upomínek, zpracování reklamací a škodních případů, řízení kvality, vyřizování našich nákupů, optimalizace našich služeb použitím obchodních aplikací (například monitoring přepravy, portály atd.)
  • Vztahy se zákazníky, což znamená zasílání informací, newsletteru, nabídek a reklamních materiálů, běžná péče o zákazníky, pořádání různých akcí atd.
  • Uzavírání a správa pojištění, vyřizování škodních případů
  • Správa vozového parku: údržba a opravy našich vozidel
  • vývoj produktů
  • Správa koncernových společností
  • Provoz infrastruktury IT, například zajištění bezpečnosti, aktuálního stavu techniky, údržby atd.
  • Poskytování webových stránek: zlepšování a vývoj webových stránek, vytváření statistik používání, rozpoznání, bránění a zjišťování útoků na webové stránky atd.


  • Osobní údaje obdrží společnost WALTER GROUP

     

   • od Vás samotných: například při dotazech na nás, při uzavírání smluv, v rámci plnění smluv, které s námi byly uzavřeny
   • od koncernových podniků v rámci společnosti WALTER GROUP
   • od třetích osob, například od dopravních partnerů nebo zákazníků pro vyřizování zakázek
   • z veřejně přístupných zdrojů, například obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, úředních záznamů, spolkového rejstříku, živnostenského rejstříku
   • od Vašich internetových prohlížečů (automaticky) při návštěvě webových stránek společnosti WALTER GROUP

   Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Obchodní vztahy s námi ale nebudou možné, když nám nedáte k dispozici potřebné osobní údaje. Stejně tak nemůžeme zaručit všechny funkce našich webových stránek, když nám nedáte k dispozici potřebné osobní údaje.

 • 2. Zpracovávané kategorie údajů

  • Údaje o jménu, například jméno, příjmení, uživatelské jméno atd.
  • Údaje o osobě, například stáří, pohlaví, datum narození, národnost, role v podniku, kopie průkazů atd.
  • Kontaktní údaje, například adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa atd.
  • Identifikační údaje, například číslo osobního průkazu, číslo cestovního pasu, číslo zákazníka atd.
  • Bankovní údaje, například číslo účtu, údaje o bonitě atd.
  • Úřední údaje, například spisová značka, daňové identifikační číslo, obstavení mzdy, pas nájemníka (Německo) atd.
  • Údaje o vozidle, například číslo automobilu, číslo podvozku, číslo motoru, poznávací značka, osvědčení o registraci, tankovací karta, informace o řidičském průkazu na vysokozdvižný vozík atd.
  • Obrazové soubory a videonahrávky
  • Uživatelské údaje IT, například údaje o spojení, přihlašovací informace, IP adresy, referery, uživatelská jména pro externě přístupné systémy atd.
  • Uživatelské údaje webových stránek: datum a čas vyvolání, IP adresa, název a verze internetového prohlížeče, určitá cookies atd.
  • Údaje o chování osob, například poznámky k reakci při odpovědi a upomínce, korespondence a vysvětlivky k probíhajícím šetřením atd.
  • Rasový / etnický původ, například místo narození v průkazech atd.
  • Údaje o poloze, například data GPS, časové razítko signálu GPS, údaje o poloze (stupeň délky a šířky) atd.
 • 3. Právní základy pro zpracování

  Právní základy pro naše zpracování Vašich údajů jsou tyto:

   

  • Plnění smlouvy a provedení předsmluvních opatření (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR), například když organizujeme hladký průběh přeprav a dodávek, zpracováváme reklamace a hlášení o škodě, zabýváme se řízením kvality, vypracováváme nabídky a odpovídáme na ně atd.
  • Náš převažující zájem (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR), například když Vám předáváme upravené informace a nabídky, takže souhlas není nutný; naše zpracování údajů v rámci právního jednání, předávání údajů o řidiči, jestliže to je nutné pro vyřízení přepravy a s řidičem není žádný přímý kontakt, zpracování údajů, které jsou nutné pro to, aby byly zaručeny funkce našich webových stránek atd.
  • Právní povinnosti (článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR), například zákonné daňové povinnosti, povinnosti podle StVO, KFG, VwStG, VwVfG (zákonné předpisy týkající se dopravy, vozidel, správního a trestního řízení), předpisy proti praní špinavých peněz atd.
  • Jestliže žádný z uvedených právních základů neexistuje, naše zpracování osobních údajů se zakládá na Vašem souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Samozřejmě máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním (to znamená: odvolání nepůsobí zpětně).
 • 4. Předání vašich osobních údajů

  Pro výše uvedené účely se může stát, že společnost WALTER GROUP poskytne Vaše osobní údaje těmto příjemcům:

   

  • společnosti, které patří k našemu koncernu, a jejich zaměstnanci
  • námi využívané třetí osoby, například poskytovatelé IT služeb, tiskárny, výpočetní centra, poskytovatelé hostingu, dodavatelé softwaru a servisu, například pro zasílání novinek e-mailem, poskytovatelé služeb v rámci likvidace a vyřizování škodních událostí (pojišťovny a pojišťovací partneři), domovní správci, advokáti, daňoví poradci, notáři, auditoři atd.
  • osoby, které jsou s námi v obchodním vztahu, například dopravní partneři, dodavatelé, obchodní partneři atd.
  • veřejné instituce, například celní úřady, BMI (ministerstvo vnitra), zastupitelství, okresní hejtmanství atd.

   

  Údaje předáváme částečně také příjemcům mimo Rakousko a ve výjimečných případech třetím státům, které nejsou bezpečné. V tomto případě se ale postaráme o to, aby byla k dispozici vhodná bezpečnostní opatření, například závazné interní podnikové předpisy na ochranu osobních údajů nebo standardní doložky o ochraně osobních údajů EU.

 • 5. Doba uložení

  Společnost WALTER GROUP bude Vaše osobní údaje ukládat pouze tak dlouho, jak lze důvodně pokládat za potřebné, aby byl dosažen uvedený cíl. Vaše osobní údaje budeme kromě toho ukládat tak dlouho, dokud bude existovat zákonná povinnost k jejich ukládání nebo ještě neuplynula promlčecí lhůta potenciálních právních závazků.

 • 6. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

  Kromě jiného máte právo (za podmínek uplatnitelného práva), (i) ověřit, jestli a které osobní údaje společnost WALTER GROUP o Vás uložila a obdržet kopie těchto osobních údajů, (ii) požadovat opravu, doplnění nebo výmaz Vašich osobních údajů, které jsou chybné nebo jsou zpracovány v rozporu s právem, (iii) požadovat od nás omezení zpracování Vašich osobních údajů a (iv) za určitých okolností odmítnout zpracování Vašich osobních údajů nebo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním, (v) požadovat přenositelnost údajů (vi) znát totožnost třetích osob, kterým byly Vaše osobní údaje poskytnuty a (vii) podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

 • 7. Cookies

  Na našich webových stránkách používáme takzvané cookies. Cookie je malý soubor, který může být uložen ve Vašem počítači, když navštívíte nějakou webovou stránku. Společnost WALTER GROUP používá zásadně cookies, aby uživatelům mohla na webové stránce nabídnout dodatečné funkce, například aby Vám ulehčila navigaci na webové stránce, umožnila Vám znovu použít webovou stránku tam, kde jste ji opustil(a) a/nebo k uložení Vašich preferencí nebo nastavení, když opět navštívíte webovou stránku. Cookies nemohou přistupovat k žádným dalším údajům na Vašem počítači, číst je nebo měnit.

  Většina cookies na našich webových stránkách jsou takzvané relační nebo dočasné cookies. Budou automaticky smazány, když opět opustíte webovou stránku. Kromě toho společnost WALTER GROUP používá trvalé cookies, které zůstanou uloženy na pevném disku. Tyto cookies můžete ale ručně vymazat ve svém internetovém prohlížeči. Tyto cookies mimoto mají životnost od 1 měsíce do 10 let. Společnost WALTER GROUP používá tyto trvalé cookies k tomu, aby Vás znovu poznala, když příště navštívíte naše webové stránky a vytvořila pro Vás komfortní používání webové stránky a internetovou nabídku co nejlépe přizpůsobila Vašim požadavkům

  Společnost WALTER GROUP kromě toho používá cookies třetích poskytovatelů (například Facebook, Linkedin), které nám pomáhají vytvářet pro Vás internetovou nabídku zajímavěji. Proto jsou při používání webových stránek ukládány také dočasné a trvalé cookies třetích poskytovatelů. Tyto cookies slouží výlučně k tomu účelu, aby třetím poskytovatelům daly možnost Vás oslovit na míru přizpůsobenou reklamou. Společnost WALTER GROUP nepřebírá žádnou zodpovědnost za zákonné používání cookies třetí stranou.

  Cookies neobsahují žádné osobní údaje. Budou pouze shromažďovány údaje pseudonymizované pod ID uživatele, to znamená například, které stránky uživatel prohlížel, jaké obsahy hledal atd. Společnost WALTER GROUP nikdy nespojuje tyto pseudonymizované údaje s osobními údaji uživatele.

  Při návštěvě našich webových stránek můžete ukládání cookies aktivně odsouhlasit. Kromě toho máte možnost aktivovat, popřípadě deaktivovat ukládání pouze určitých cookies. Jestliže chcete svá nastavení cookies přizpůsobit někdy později, potom to můžete kdykoli udělat tady.

  Kromě toho můžete cookies kontrolovat ve svém počítači tím, že svůj internetový prohlížeč nastavíte tak, abyste dostal(a) upozornění, když webová stránka bude chtít uložit cookies. Můžete cookies také blokovat nebo mazat, když již byly uloženy ve Vašem počítači.

  Deaktivace, blokování nebo mazání cookies může ovšem ovlivnit Vaše online zkušenosti a zabránit Vám plně využívat naše webové stránky.

 • 8. Google Analytics

  Webové stránky společnosti WALTER GROUP používají Google Analytics, webovou analytickou službu Google. Inc. („Google“). Google Analytics používá cookies, aby umožnil provádět analýzu používání webové stránky a vytvořil pro nás levným způsobem snadno použitelnou statistiku přístupu na webové stránky (máme k tomu převažující oprávněný zájem na zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Informace o používání našich webových stránek uživatelem jsou předávány zpravidla na server společnosti Google v USA a tam ukládány.

  Naše webové stránky používají anonymizaci IP, kterou nabízí Google Analytics. To znamená, že IP adresa uživatele je společností Google zkrácena ještě uvnitř členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa předána na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření společnosti WALTER GROUP společnost Google tyto informace používá, aby vyhodnotila Vaše využívání webových stránek, sestavila zprávu o aktivitách na webových stránkách a dále poskytla společnosti WALTER GROUP služby spojené s využíváním webových stránek a internetu. IP adresy předané v rámci Google Analytics internetovým prohlížečem uživatele nejsou sdružovány s ostatními údaji od společnosti Google. 

  Sběru dat, jež se vztahují k používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a jsou generovány prostřednictvím cookies, a tedy i zpracovávání těchto údajů společností Google, můžete zabránit tím, že si prostřednictvím následujícího odkazu stáhnete a nainstalujete toto rozšíření internetového prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Alternativně můžete zabránit použití Google Analytics pomocí deaktivace statistických cookies v nastavení cookies tady.

  Další informace o podmínkách používání Google a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html, popřípadě na adrese http://www.google.at/intl/at/policies.

 • 9. Remarketing Google

  Webové stránky používají remarketing Google. Remarketing Google je webová služba Google Inc. („Google“, Mountain View, USA), pomocí které Vám můžeme zasílat cílenou reklamu podle pravděpodobného zájmu, na základě Vašeho chování při předchozích návštěvách našich webových stránek. Tato reklama se objeví pouze na reklamních místech Google, buď na reklamních plochách Google Adwords nebo Google Display Network.

  V aplikaci Google Ads Preference Manager můžete odmítnout remarketing Google, popřípadě upravit svá nastavení.

  Alternativně můžete zabránit remarketingu na webových stránkách pomocí deaktivace marketingových cookies v nastaveních cookies tady.

 • 10. Hotjar

  Příležitostně a dočasně používám Hotjar, abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů a optimalizovali nabídku na webových stránkách. Pomocí technologie Hotjar lépe porozumíme zkušenostem našich uživatelů s webovými stránkami, například kolik času uživatel potřebuje k vyplnění formulářů. Hotjar zaznamenává informace o koncovém zařízení uživatele, jeho anonymizovanou IP adresu, geografické umístění, jazyková nastavení a interakce uživatele, jako jsou pohyby myší, kliknutí a zadání z klávesnice. Hotjar navíc používá cookies pro opětovné rozpoznání návštěvníků. Informace nejsou ani aplikací Hotjar, ani námi používány k identifikaci jednotlivých uživatelů nebo sdružovány s dalšími údaji o jednotlivých uživatelů. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Hotjar tady

  Používání aplikace Hotjar můžete odmítnout. Návod naleznete na adrese www.hotjar.com/opt-out

  Alternativně můžete zabránit používání aplikace Hotjar pomocí deaktivace statistických cookies v nastaveních cookies tady.

 • 11. Social Media Plugins

  (1) Na částech jednotlivých webových stránek společnosti WALTER GROUP jsou zahrnuty aplikace třetích osob (například AddThis, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) a také obsahy, které jsou uloženy na platformách třetích osob (například Youtube). Přes pečlivé prověření a aktivní opatření pro zachování ochrany osobních údajů společnost WALTER GROUP nemá žádný vliv na druh a použití uživatelských údajů shromážděných třetími osobami na webových stránkách společnosti WALTER GROUP. Zodpovědnost za tyto údaje nesou výhradně poskytovatelé těchto aplikací:

  (1.1) Jednotlivé webové stránky společnosti WALTER GROUP obsahují komponenty AddThis. AddThis je služba pro správu záložek (bookmarking), která umožňuje uživateli webové stránky sdílet aktuálně vybranou stránku s ostatními uživateli v sociálních sítích, jako Facebook, Twitter, Instagram a další. Uživatel proto může sdílet, komentovat a hodnotit obsahy webové stránky. Když uživatel používá prvky AddThis, internetový prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery AddThis, a popřípadě zvolenou sociální sítí nebo službou pro bookmarking. Při použití prvku AddThis dojde k použití cookies. Vytvořené údaje (například časový bod použití nebo jazyk prohlížeče) jsou předány na AddThis LLC v USA a tam zpracovány. Když posíláte obsahy webové stránky na sociální sítě, služby pro bookmarking atd., může se vytvořit spojení mezi návštěvou webové stránky a profilem uživatele u příslušné sítě. Bližší informace ke zpracování údajů (včetně účelu použití) prostřednictvím AddThis LLC a o udržované ochraně osobních údajů AddThis LLC naleznete na adrese http://www.addthis.com/privacy. Další informace ke zpracování údajů a ochraně osobních údajů sociálními sítěmi, službami pro bookmarking atd. a možností uživatelského nastavení zjistíte ze směrnic na ochranu osobních údajů příslušného poskytovatele. Další předávání příslušných údajů třetím osobám prostřednictvím společnosti WALTER GROUP neprobíhá. Použitím pole AddThis uživatel vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím AddThis LLC a to v rozsahu, který je zjevný na webové stránce http://www.addthis.com. Uživatel může kdykoli použití uživatelských údajů odmítnout využitím cookies pro odmítnutí „Opt Out Cookies“. Bližší informace v každém případě získáte na dříve uvedené webové stránce AddThis LLC. Jestliže si uživatel nepřeje, aby AddThis sbíral uživatelské údaje přes webovou stránku, nemusí prvky AddThis používat.

  (1.2) Facebook Inc. se sídlem 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (zkráceně Facebook), nabízí pro provozovatele webových stránek pluginy (zásuvné moduly), které se používají na jednotlivých webových stránkách společnosti WALTER GROUP. Pluginy lze rozeznat podle loga společnosti Facebook, popřípadě tlačítka Like (líbí) nebo Recommend (doporučit) Facebook. Když uživatel vyvolá webovou stránku společnosti WALTER GROUP, která tento plugin obsahuje, internetový prohlížeč vytvoří spojení k serveru poskytovatele pluginu. Obsah pluginu je předán z aplikace Facebook přímo do prohlížeče uživatele a je příslušným způsobem zobrazen v rámci stránky. Na zobrazený obsah pluginu společnost WALTER GROUP nemá žádný vliv. Facebook může návštěvu uživatele na příslušných stránkách podle okolností sledovat a přiřadit účtu aplikace Facebook, jestliže uživatel je u společnosti Facebook registrován nebo již dříve navštívil stránku Facebook nebo stránku s jeho obsahy. Když uživatel pluginy aktivně používá, protože například aktivoval tlačítko Like nebo zaslal doporučení pro stránku, jsou v každém případě příslušné informace zaslány z internetového prohlížeče uživatele přímo na Facebook, aniž by na to společnost WALTER GROUP měla vliv. Přesnější informace o způsobu, účelu a rozsahu a dalším zpracování a použití údajů uživatele společností Facebook zjistíte z upozornění o ochraně osobních údajů u společnosti Facebook na adrese http://www.facebook.com/policy.php . Na tomto místě se uživatel dozví také víc o právech a možnostech nastavení na ochranu soukromé sféry. Účel a rozsah získávání údajů a další zpracování společností Facebook nejsou společností WALTER GROUP ovlivněny a společnost WALTER GROUP nemá ani přístup k těmto údajům.

  (1.3) Twitter Inc. se sídlem v 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (zkráceně Twitter) nabízí pluginy pro provozovatele webových stránek, které se používají na jednotlivých webových stránkách společnosti WALTER GROUP. Pluginy lze rozeznat podle loga „Twitter-Tweet“ nebo „Follow-Button“ (tlačítko následovat). Stránky s těmito pluginy vytvářejí přímé spojení na Twitter a předávají různé údaje, v závislosti na stavu přihlášení u aplikace Twitter. Tímto způsobem je možné získat zpětné závěry na použití webových stránek společnosti WALTER GROUP, které by Twitter mohl používat pro své účely. Zobrazené obsahy pluginu jsou umístěny na serverech společnosti Twitter a jsou na webových stránkách společnosti WALTER GROUP pouze zobrazeny. Účel a rozsah získávání údajů a další zpracování společností Twitter nejsou společností WALTER GROUP ovlivněny a společnost WALTER GROUP nemá ani přístup k těmto údajům. Bližší informace k předpisům na ochranu osobních údajů společnosti Twitter naleznete na adrese http://twitter.com/privacy.

  (1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA nabízí pluginy, které se používají na webových stránkách společnosti WALTER GROUP. Při každém vyvolání stránky na našich webových stránkách, které obsahují funkce LinkedIn, vytvoří se spojení na servery společnosti LinkedIn. LinkedIn dostane informaci, že uživatel se svou IP adresou navštívil naše internetové stránky. Když uživatel klikne na „tlačítko líbí / sdílet“ aplikace LinkedIn a je přihlášený ke svému účtu u aplikace LinkedIn, společnost LinkedIn může návštěvu uživatele na naší internetové stránce přiřadit k uživateli a jeho uživatelskému účtu. Společnost WALTER GROUP upozorňuje na to, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu předaných údajů a jejich použití společností LinkedIn.

  Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 • 12. Retargeting

  Webové stránky používají technologie takzvaného retargetingu. Společnost WALTER GROUP používá tyto technologie, aby internetovou nabídku pro uživatele vytvořila zajímavěji. Tato technologie umožňuje, aby uživatelé, kteří se již zajímali o webovou stránku a služby nebo produkty společnosti WALTER GROUP, byli osloveni reklamou na webových stránkách třetích osob.

  Společnost WALTER GROUP je přesvědčena o tom, že zobrazení individualizované, na zájem orientované reklamy je zpravidla pro uživatele zajímavější než reklama, která nemá žádný takový osobnější vztah. Zobrazení tohoto reklamního prostředku na webových stránkách třetích osob je prováděno na základě technologie cookies a analýzy předchozího chování uživatel. Tato forma reklamy je prováděna úplně anonymně. Nejsou ukládány žádné osobní údaje a také nejsou sdružovány žádné uživatelské profily s osobními údaji uživatele.

 • 13. Naše kontaktní údaje

  Jestliže máte dotazy nebo žádosti na zpracování Vašich osobních údajů, jsme Vám centrálně k dispozici prostřednictvím všech koncernových podniků společnosti WALTER GROUP.

   

  Dotaz k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)