We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Glosár - LKW WALTER

Glosár

V našom glosáre nájdete všetky najdôležitejšie pojmy týkajúce témy Doprava. Informujte sa teraz!

A

ADR

ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

V prípade ADR sa jedná o medzinárodnú dohodu o preprave nebezpečných tovarov po cestách.

AÖSp

AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Všeobecné rakúske zasielateľské podmienky)

Platnosť AÖSp musí být vopred dohodnutá. Okrem iného upravuje právne vzťahy medzi objednávateľom a zasieľateľom a rozsah ručenia zasieľatela.

Aramidová látka

V prípade aramidu sa jedná o špeciálnu látku pre strešné plachty. Aramid je žltý a ohňovzdorný.

B

BAG

Nemecký spolkový úrad pre nákladnú dopravu

(www.bag.bund.de)

Bočnica

Bočnica (=bočná vonkajšia stena) je konštrukčným ohraničením ložnej plochy. Slúži na ohraničenie, aby zabránila spadnutiu tovaru.

Burza nákladov

Na burze nákladov sa obchoduje (zväčša on-line) s nákladmi a prepravami medzi ponúkateľmi zásielok a dopytovateľmi s nákladným priestorom.

C

CIM

CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

CIM sú jednotné právne predpisy pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave tovaru a nájdete ich v dodatku B dohody COTIF.

Pozri tiež COTIF.

CMR

CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

CMR je dohoda o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave“. Ustanovenia CMR sa musia nutne aplikovať v cezhraničnej cestnej nákladnej doprave medzi všetkými zmluvnými štátmi.

Code of Conduct

„Code of Conduct“ alebo „Etický kódex“ je zbierkou požadovaných spôsobov správania sa v rôznych situáciách a súvislostiach, ku ktorým sa firmy zväčša zaväzujú dobrovoľne.
Skupina WALTER GROUP vyvinula Code of Conduct, ktorý našim zamestnancom a vedúcim pracovníkom pri ich rozhodnutiach a ich podnikateľskom jednaní slúži ako smernica.

Code of Conduct

Colná uzávera

Colnú uzáveru (colnú plombu) môžu colné orgány pripevniť počas prepravy colného tovaru tak, ako na ložnom priestore kamióna (= priestorový uzáver), ako aj na obalovej jednotke (= obalová jednotka alebo uzáver balenia/obalu).

CONNECT

CONNECT je našim on-line portálom pre zákazníkov, prostredníctvom ktorého môžete objednávky vybaviť pohodlne kliknutím myšou.
Ďalšie funkcie: aktuálny prehľad objednáviek a poskytovanie užitočných doplnkových informácií.

Demoverzia

Zákaznícky portál CONNECT

COTIF

COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

Tu sa jedná o Dohodu o medzinárodnej železničnej preprave. Týka sa to nielen cezhraničnej prepravy tovarov, ale aj osôb.
(www.cit-rail.org/de/eisenbahntransportrecht/cotif/)

D

daN

daN znamená dekanewton. Newton [ˈnjuːtn] (označenie jednotky N) je v medzinárodnej sústave jednotiek (SI) používaná jednotka miery pre fyzikálnu veličinu sily. daN je jednotkou, ktorá sa používa napr. pri zaistení nákladu, a to na uvedenie nosnosti alebo medze pevnosti lán alebo popruhov. Zodpovedá približne tiažovej sile, ktorá pôsobí na masu hmotnosťou 1 kg. Lano so zaťažením na medzi pevnosti s 1 000 daN môže preto uniesť približne 1 000 kg.

Dopravné poistenie

Dopravné poistenie je poistenie tovaru. Poistenie začína od okamihu nakládky tovaru na dohodnutom mieste prevzatia a končí s jeho vykládkou. Kryje škody, ktoré sú nad rámec ručenia prepravcu podľa CMR. Uzatvorenie osobitného dopravného poistenia je realizované z poverenia a na náklady objednávateľa.
Zákonný predpoklad pritom tvoria „Všeobecné rakúske podmienky dopravného poistenia“ (AÖTB 1988).

E

ECTA

„European Chemical Transport Association“ je asociáciou európskych spoločností prepravujúcich po súši s cieľom, zlepšovať štandardy efektívnosti vykonávania prepravy, bezpečnosti, kvality, životného prostredia a sociálnych aspektov pri preprave chemických produktov v Európe. Navyše je ECTA základnou asociáciou „Responsible Care Initiative“ („iniciatívy zodpovednej starostlivosti“) pre európsky sektor prepravy po súši. (www.ecta.com)

EN 12195-1

V celej Európe záväzná norma na výpočet upevňovacích síl pri zaisťovaní nákladu; platná pre vozidlá od celkovej hmotnosti 3,5 t.

EN 12642 XL

EN 12642 XL je pojmom z oboru zaistenia nákladu. Táto európska norma pojednáva o zosilnených nadstavbách vozidiel. Nadstavby XL tejto norme vyhovujú (nadstavby vozidiel). Celá flotila návesov firmy LKW WALTER pre kombinovanú dopravu je vybavená štandardom normy EN 12642 XL.

F

FBL

FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

FBL je preberacím, poisťovacím a tovarovým dokumentom. Ten, kto má tento dokument fyzicky v rukách, je osobou oprávnenou disponovať tovarom.

FCR

FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

Tu sa jedná o potvrdenie prevzatia špeditérom (špeditérom špecifický prepravný doklad s dokazujúcim charakterom).

FIATA

FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

FIATA je „Medzinárodná federácia zasielateľských združení“, ktorá bola založená dňa 31. mája 1926 vo Viedni. V 150 krajinách má cca 40 000 členov (špeditérov). FIATA má v OSN poradenský stav a svoju ústrednú kanceláriu má v Zürichu.

FTL

FTL je anglickou skratkou pre „Full Truck Load“ („kompletná nakládka“).

Pozri tiež Kompletná nakládka.

G

Global Compact

Global Compact je celosvetovo najväčšou iniciatívou Corporate Sustainability (korporačnej udržateľnosti) pod záštitou Organizácie spojených národov. Je apelom na spoločnosti, nastaviť svoje stratégie a jednanie na univerzálne princípy ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii a urobiť opatrenia, ktoré budú poháňať spoločenské ciele. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)

GREEN transport

V prípade „GREEN transport“ sa jedná o značku spoločnosti LKW WALTER, pod ktorou sú zhrnuté všetky naše aktivity týkajúce sa zníženia emisií škodlivín počas dopravy.

GREEN transport

GZA

GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (pravidlá spolupráce)

Sú základom pre budúcu spoluprácu s našimi dopravnými partnermi.

H

HACCP

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (systém analýzy rizika a stanovenie kritických kontrolných bodov)

Je to systém manažmentu zameraný na preventívne opatrenia. Slúži na identifikáciu, vyhodnotenie a zvládnutie významných zdravotných ohrození, ktoré sa môžu vyskytnúť počas realizácie prepravy potravín. Cieľom je poskytnutie maximálnej bezpečnosti produktov a zaistenie ochrany konečného spotrebiteľa.

Havarie-Grosse

Výraz pre mimoriadne udalosti resp. incidenty v riečnej a námornej plavbe.
Havarie-Grosse sú výkony na zachránenie lode a nákladu na princípe spoločnej zodpovednosti, za ktoré nákladovo zodpovedajú vlastníci lode a nákladu/tovaru rovnakým dielom.

I

Incoterms

Incoterms (International Commercial Terms) sú štandardizované medzinárodné obchodné doložky. Vytvára a vydáva ich medzinárodná obchodná komora (aktuálne: Incoterms 2010). Strany (predávajúci, kupujúci) si môžu vo svojej obchodnej záležitosti dohodnúť jednu z doložiek týchto Incoterms. Pomocou Incoterms sa v podstate upravujú povinnosti predávajúceho a kupujúceho, predovšetkým prechod rizika a náklady dodania tovaru medzi obchodnými partnermi.

IRU

IRU = International Road Transport Union (Medzinárodná únia cestnej dopravy)

IRU so sídlom v Ženeve zastupuje vo všeobecnosti záujmy prepravného hospodárstva na ceste a je organizátorom systému Karnet TIR.

ISO

ISO = „International Organization for Standardization“

LKW WALTER je od roku 1992 držiteľom certifikátu kvalitu podľa normy ISO 9001:2008 a od roku 2016 je držiteľom certifikátu pre životné prostredie podľa normy ISO 14001:2004.

ISO-certifikát (PDF)

J

Joloda

Chránená značka. Odvodená od vynálezcu a zakladateľa firmy pána Johnstona Georgea.
JOLODA predstavuje čas a silu šetriaci systém nakládky na návesoch, ktorý sa predovšetkým využíva na prepravu papierového tovaru.

K

Kabotáž

Ako Kabotage (kabotáž) sa označuje vykonávanie prepravných služieb v rámci jednej krajiny prostredníctvom zahraničných dopravných spoločností.

Karnet ATA

Karnet ATA vystavujú národné obchodné komory a možno ho označiť ako medzinárodný záznamový doklad.
Slúži na vybavovanie tovarov, ktoré sú určené na prechodný dovoz/vývoz (napr. pre výstavy, stavby v zahraničí atď.).

Karnet TIR

Karnet TIR je tranzitným dokumentom s najširším rozsahom platnosti. Je platný aj za hranicami EÚ na Východe, Blízkom a Strednom Východe. IRU je organizátorom systému Karnet TIR a preberá v EÚ a v ostatných členských štátoch TIR ručenie za colné odvody do max. EUR 100.000,--/karnet TIR. V niektorých členských štátoch TIR je platná obmedzená suma kaucie na max. EUR 60.000,--/karnet TIR.

Klanice

Klanice sú postranné, zvislé pridržiavacie tyče a sú súčasťou návesu.

Kombinovaná doprava

Aby sa preprava vykonala čo najekologickejšie pri efektívnom využití nákladov, používajú sa v kombinovej doprave najvýhodnejšie kombinácie dopravných prostriedkov kamión, železnica a loď.

  • Železnica/loď ako hlavná časť prepravy (ekologické prepravné riešenie)
  • Kamióny pre počiatočnú a záverečnú fázu trasy (flexibilné vyzdvihnutie a doručenie)

Kombinovaná doprava

Kombinované dopravy

Kombinované zaistenie nákladu

Pri kombinovanom zaistení nákladu sa kombinujú prvky zaistenia nákladu tvarovým stykom a zaistenia nákladu silou. Náklad je napr. uložený na čelnú stenu a pomocou upínacích popruhov zaistený tvarovým stykom a silou. V praxi to je často používaný spôsob zaistenia nákladu.

Kompletná nakládka

V prípade kompletnej nakládky sa jedná o kompletný náklad kamióna, ktorý je v princípe určený pre jedného jediného príjemcu. Medzinárodným pojmom tohto je „FTL“ – Full Truck Load.

Kontrolný bod (checkpoint)

Ako kontrolný bod (checkpoint) označujeme zo strany LKW WALTER poverenú spoločnosť, ku ktorej sa posielajú kamióny na prehliadky – predtým ako pôjdu na miesto nakládky alebo vykládky. Pri tejto kontrole kontroluje vyškolený personál okrem iného aj technický stav vozidla, prítomnosť nevyhnutných prostriedkov na zaistenie nákladu (napr. upínacích popruhov), osobné ochranné pracovné prostriedky vodiča a jeho stav vedomostí týkajúci sa príslušných požiadaviek na miesto nakládky/vykládky vo vzťahu k podnikovej bezpečnosti.

L

Lišta multilock na zaistenie nákladu

Lišta multilock je oceľová lišta na podlahe návesu (na ľavom a pravom ráme) so vzájomne zoradenými upevňovacími bodmi pre upínacie popruhy.

LOADS TODAY

LOADS TODAY, vedúca burza kompletných nakládok v Európe, je internetovou platformou spoločnosti LKW WALTER pre prepravných partnerov.
Podstatnou výhodou LOADS TODAY je, že v LOADS TODAY nájdu prepravní partneri spoločnosti LKW WALTER iba kompletné nakládky, ktoré LKW WALTER objedná a zaplatí.

Burza nákladov LOADS TODAY

Ložná výška

Bočná ložná výška: výška, po ktorú môžete naložiť náves z bočnej strany.
Zadná ložná výška: výška, po ktorú môžete naložiť náves zo zadnej strany.

LTL

LTL je anglickou skratkou pre „Less than Truck Load“ („čiastková nakládka“).

M

Mega náves

Mega náves je náves s vnútornou výškou 3 m.

MiLog

Zákon o minimálnej mzde – nemecký zákon na reguláciu všeobecnej minimálnej mzdy. Od 1. 1. 2015 stanovuje v Nemecku celoplošnú zákonom stanovenú minimálnu mzdu.

Model obojsmerného vyťaženia

V modeli obojsmerného vyťaženia jazdia naši dopravcovia neustále medzi dvoma krajinami hore dole (napr. Nemecko – Francúzsko – Nemecko).

Muldový náves

Plechové a oceľové kotúče sa taktiež označujú ako zvitky. Aby bolo možné bezpečné naloženie zvitkov (kotúčov vážiacich niekoľko ton), je potrebný zodpovedajúci obal (stojan) alebo muldový náves pre zvitky.
Mulda v návese je priehlbina s možnosťou prekrytia o dĺžke približne 5 až 8,5 m. Pri prekrytej mulde môžete týmito vozidlami prevážať aj každý iný tovar.

Typ vozidla

N

Napojenie na EDI

EDI znamená Electronic Data Interchange = elektronická výmena údajov

náves na prepravu kotúčov papiera (Paperliner)

Náves na prepravu kotúčov papiera (Paperliner) je špeciálnym návesom pre nakládky papierového tovaru s automatickým systémom nakládky a vykládky (koľajnice Joloda, sane Joloda).

Návesy XL

Na rozdiel od štandardných návesov má náves XL konštrukčné vlastnosti, ktoré pozitívne podporujú zaistenie nákladu – napr. zosilnenú čelnú stenu, 4 uzávery dverí, zosilnenú plachtu, min. 32 bočných dosiek, pevnejšiu nadstavbu a zosilnené bočné plachty.

Naša vlastná flotila návesov sa skladá výhradne iba z návesov XL.

Pozri tiež EN 12642 XL.

Neskladnosť

Pod pojmom neskladnosť sa rozumie pomer objemu v m³ voči hmotnosti v t.

Neutralizácia

Pri neutralizácii sa upiera pôvod alebo určenie tovaru miesta nakládky a/alebo vykládky. Pritom sa rozlišuje medzi neutralizáciou hodnoty alebo názvu.

O

Odnímacia bočná klanica

Jedná sa o stojky v návese, ktoré sú ukotvené do podlahy vozidla. Odnímacie bočné klanice slúžia ako prostriedky na zaistenie nákladu, o ktoré možno zaistiť tovar.

Ochrana proti podbehnutiu (po stranách, na zadnej časti)

Ochrana proti podbehnutiu je bezpečnostným prvkom na návesoch a kamiónoch, aby sa pri nehodách nemohli pod vozidlo dostať iní účastníci cestnej premávky.

Ochranné rohy

Prostriedky na zaistenie nákladu v najrôznejších prevedeniach (plast, kartón ...), ktoré chránia tovar a popruh pred poškodeniami.

Online objednávka

Objednanie zákaziek prostredníctvom nášho on-line zákazníckeho portálu CONNECT.

Pozri tiež CONNECT.

P

Povolenie CEMT

CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Európska konferencia ministrov dopravy)

Počet a rozdelenie povolení CEMT do jednotlivých krajín sa každý rok stanovuje na základe rezolúcie Európskej konferencie ministrov dopravy (Medzinárodné dopravné fórum ITF). Toto povolenie oprávňuje vykonávať živnostenskú cestnú prepravu medzi cca 45 členskými štátmi CEMT.

PPE

PPE = Personal Protective Equipment (osobné ochranné pracovné prostriedky)

Neustále používanie osobných ochranných pracovných prostriedkovpredpisujú nasledujúce príkazové značky: ochranná prilba (EN 397), ochranné okuliare (EN 166/EN 166-3), chránič sluchu (EN 352), telo pokrývajúci odev, reflexná vesta (EN 471), ochranná pracovná obuv (EN 388) a bezpečnostná obuv s oceľovými špicami (EN 20345 S1)

Protišmykové podložky

Prostriedky na zaistenie nákladu, ktoré slúžia ako podložky na zvýšenie súčiniteľa trenia. Skladajú sa z materiálov s protišmykovými vlastnosťami ako je napr. gumový granulát, vláknité materiály alebo lepenka s povrchovou úpravou.

Pružinové viazanie (Spring-Lashing)

Metóda zaistenia nákladu tvarovým stykom na zaistenie proti pôsobeniam síl v smere resp. proti smeru jazdy. Okrem iného sa využíva v chemickom priemysle.

Pozri tiež Tvarový styk.

R

Račňa s dlhou pákou

Račňa s dlhou pákou, nazývaná aj ťahová račňa, slúži ako upínací prvok pri zaistenie nákladu pomocou upínacích popruhov. Od apríla 2004 musí každá račňa s dlhou pákou poskytovať podľa normy EN 12195 upínacie sily od 375 do 500 daN.

Pozri tiež Račňa s krátkou pákou.

Račňa s krátkou pákou

Račňa s krátkou pákou, nazývaná aj tlaková račňa, slúži ako upínací prvok pri zaistenie nákladu pomocou upínacích popruhov. Od apríla 2004 musí každá račňa s krátkou pákou poskytovať podľa normy EN 12195 upínacie sily od 250 do 350 daN.

Pozri tiež Račňa s dlhou pákou.

Respact

respACT je rakúskou podnikateľskou platformou pre Social Responsibility (CSR) a udržateľný vývoj. Ako iniciátor podporuje respACT svoje členské spoločnosti aktuálnymi novinkami a informáciami, ktoré sa týkajú udržateľného hospodárenia, pravidelných možností na profesné zoznámenie ako aj ponúk na rozvíjanie kompetencií. „Responsible actions“ sa zameriavajú na spoločenskú, ekologickú a hospodársku modernizáciu v oblastiach: vedenia a vytvárania, trhu, zamestnancov/zamestnankýň, životného prostredia a spoločnosti. (www.respact.at)

Responsible Care

Je celosvetová, dobrovoľná iniciatíva chemického priemyslu za účelom zlepšenia zdravotnej, bezpečnostnej a ekologickej situácie na základe prísnej sebakontroly.

Certifikáty

S

SHEQ

SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

Spoločnosť LKW WALTER zlúčila v roku 2005 oblasti bezpečnosť/zdravie, životné prostredie a kvalita. V roku 2008 sme zaviedli Security Management (manažment bezpečnosti). Odvtedy sú menované témy zhrnuté pod pojmom SHEQ.

[key=SHE_Q]

Short Sea Shipping (námorná preprava na krátke vzdialenosti)

Short Sea Shipping znamená nákladnú dopravu na mori v rámci jedného kontinentu.
Pre LKW WALTER predstavuje jednu z možností dopravných ciest v kombinovanej doprave.

Pozri tiež Kombinovaná doprava.

Sieťotlačová podlaha

Sieťotlačová podlaha je v dnešnej dobe bežnou povrchovou úpravou drevenej podlahy (dosiek) v návese.

Silový styk

Silový styk je spôsob zaistenia nákladu.

V prípade silového zaistenia nákladu je priťahovaním nákladu smerom dole zvyšovaná tiažová sila, čím sa dosiahne lepšie zaistenie nákladu.

To dosiahnete napr. pritiahnutím nákladu upínacími popruhmi smerom dole.

SQAS

SQAS = Saftey & Quality Assessment System

Posúdenie SQAS je systémom, ktorý bol vyvinutý CEFIC „European Chemical Industry Council“ (Vrcholný orgán európskeho chemického priemyslu).
Posúdenie musí byť obnovované v 3-ročných cykloch a slúži ako nástroj na posúdenie kvality, bezpečnosti (ochrana osôb a vecí), environmentálneho správania sa ako aj na posúdenie opatrení CSR dopravných a logistických spoločností v jednotnej forme.
Spoločnosť LKW WALTER bola podľa SQAS po prvýkrát posúdená v roku 1995.

Súčiniteľ trenia µ (mikrón)

Keď stojí náklad na ložnej ploche, vzniká medzi nákladom a podlahou návesu trenie, ktoré je vyjadrené súčiniteľom trenia. Ten slúži na výpočet šmykových vlastností nákladu a potrebného počtu upínacích popruhov.

T

T1, T2, T-

T1, T2 a T- sú colné tranzitné dokumenty na preukázanie colného tovaru medzi 27 členskými štítmi EÚ, Nórskom, Islandom, Švajčiarskom, Tureckom a Srbskom.

tachograf

Tachograf je elektronický prístroj, ktorý hlavne zaznamenáva dobu riadenia a odpočinku.

Tautliner

V prípade návesu tautliner sa jedná o nadstavbu vozidla s plachtou bez bočnice.

terminál (železnica/trajekt)

Terminál je v kombinovanej doprave (cesta – železnica/loď) objektom na prekládku jednotiek nákladu (návesov, kontajnerov) na železničných staniciach a v prístavoch.

Trailer-Trucking

Pod trailer-truckingom rozumieme realizáciu prepravy v prípravnej a záverečnej fáze kombinovanej dopravy, tzn. odtiahnutie návesov LKW WALTER z miesta nakládky do terminálu/prístavu kombinovanej dopravy, resp. z terminálu/prístavu kombinovanej dopravy na miesto vykládky.

Pozri tiež Kombinovaná doprava.

Triedy EURO (2, 3, 4, 5, 6)

EURO 2, 3, 4, 5 alebo 6 označujú rôzne triedy motorov kamiónov s nízkou hlučnosťou a nízkymi emisiami. LKW WALTER vo väčšej miere využíva prepravných partnerov s ekologickým vozidlovým parkom od triedy EURO 5.

Tvarový styk

Tvarový styk je spôsob zaistenia nákladu.

Pri zaistení nákladu tvarovým stykom je náklad ukladaný priamo a bez medzery medzi nákladom na hranicu nákladného priestoru (čelná stena, bočná stena, stĺpiky atď.).
Nakládka tvarovým stykom je predovšetkým v kombinácii s návesmi XL považovaná za veľmi efektívny spôsob zaistenia nákladu.

U

Ukotvenie bočnými slučkami

Taktiež sa nazýva aj upevňovanie resp. uväzovanie bočnými slučkami. Metóda zaistenia nákladu tvarovým stykom na zabezpečenie proti priečnym zrýchleniam (proti pôsobeniam síl, ktoré vznikajú do strany). Okrem iného sa využíva v oceliarskom priemysle.

Pozri tiež Tvarový styk.

Upínacie popruhy

Upínacie popruhy slúžia na upevnenie a zaistenie nákladu.
V zásade sa rozlišuje medzi upínacími popruhmi s račňou s krátkou pákou (upínacia sila asi 350 daN) upínacími popruhmi s račňou s dlhou pákou (upínacia sila asi 500 daN).

Z

Zabezpečovacie laty

Zabezpečovacie laty patria medzi prostriedky na zaistenie nákladu. Taktiež sa im hovorí aj upínacie dosky alebo medzistenové zaistenia alebo uzávery. Slúžia na zaistenie nákladu tvarovým stykom, ktoré zabraňujú posunu nákladu smerom dopredu alebo dozadu.

Zaistenie nákladu prekríženým vrchným viazaním (Cross-Lashing)

Metóda zaistenia nákladu tvarovým stykom na zabezpečenie proti priečnym zrýchleniam (proti pôsobeniam síl, ktoré vznikajú do strany). Okrem iného sa využíva v chemickom priemysle.

Pozri tiež Tvarový styk.

Zoznam baliaceho materiálu

Zoznam baliaceho materiálu je zoznam obalových jednotiek. Slúži na presné určenie rozsahu a druhu tovaru.