We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Happy Family

SHEQ-Мениджмънт

Safety/Security - Health - Environment - Quality

Общата система за управление обединява в единна структура онези процеси, методи и инструменти, които са необходими за изпълнението на разнообразните задачи в областите безопасност, здраве, околна среда и качество.

В екипа за SHEQ-мениджмънт има също така и служители от отдел "Управление на транспортните партньори", които поемат задачи от различни области директно и без допълнителни свързващи звена.

Основни етапи на развитие по години

Преди повече от 25 години посредством системите за управление на качеството бе положено началото на днешния SHEQ-мениджмънт.
1990 
Старт на изграждането на системите за управление на качеството 

1992 
Сертификация на качеството по ISO 9002:1987 

1995 
Внедряване на система за управление на околната среда във фирмата 

1996 
Изграждане на система за управление на безопасността и здравето 

1997 
SQAS-Оценка на безопасността и качеството (Safety and Quality Assessment for Sustainability) 

2000 
Разработване на обширна система за управление на транспортните партньори и тяхната интеграция в нашите системи за управление 

2004 
Подписване на „Европейската харта за пътна безопасност“ 

2005 
Обединяване на областите на отговорност "Безопасност, Здраве, Околна среда и Качество" в обща система за управление, наречена SHEQ-мениджмънт (Safety, Health, Environment, Quality). Номиниране на екип за SHEQ-мениджмънт.

2008
Изграждане на управление на сигурността и вграждане в SHEQ-мениджмънта (Safety, Security, Health, Environment, Quality - безопасност, сигурност, здраве, околна среда, качество) 

2009
Присъединяване към признатата в цяла Европа Инициатива "Responsible Care" (Отговорна грижа) 

2010
AEO-F сертифициране (Authorised Economic Operator Customs and Security) 

2011
Начало на бизнес инициативата "Успех чрез качество" 

2012
Засилване на обучението на шофьори в комбинирания транспорт (FIT) в сътрудничество с фирма DEKRA - с акценти обслужване, безопасност, укрепване на товарите 

2013
Прилагане на Кодекс за поведение 

2014
Първа оценка за ефективността на корпоративната социална отговорност (Corporate Social Responsibility - CSR) "Silver Level" (сребърно ниво) от ECOVADIS, глобалната платформа за рейтинг в областта на корпоративната социална отговорност. 

2015
Разработка и одит на концепцията HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) за транспорт на опаковани хранителни продукти. 

2016
Сертифициране на нашата система за управление на околната среда по ISO 14001 

2018
Оценка за ефективността на корпоративната социална отговорност (Corporate Social Responsibility - CSR) „GOLD Level“ (златно ниво) от ECOVADIS

2020
Присъединяване към RespACT и European Clean Trucking Alliance

2023
Оценка за ефективността на корпоративната социална отговорност (Corporate Social Responsibility - CSR) „GOLD Level“ (златно ниво) от ECOVADIS
ISO Сертификат
SHEQ-отчет
SHEQ-отчет
ISO Сертификат

Философия на основателя на фирмата

"При извършване на услугата, ние се стремим по-добре да отговорим на очакванията на нашите клиенти, в сравнение с нашите конкуренти."

Задачи на SHEQ-мениджмънта

Задачите на екипа за SHEQ-мениджмънт на LKW WALTER са специфични и разнообразни:

 

 • Срещи на мениджмънта с Управителния съвет на всеки шест месеца
 • Тематично участие в срещи на мениджмънта на Дирекциите "Транспорт" и "Продажби"
 • Ежемесечни разговори на кръгла маса на екипа за SHEQ-мениджмънт
 • Организация и провеждане на специализирани обучения и семинари
 • Обучение на служители
 • Организация и провеждане на вътрешни одити
 • Съдействие при провеждане на външни одити (от клиенти и организации)
 • Управление на риска: анализ на инциденти, разработване на превантивни мерки
 • Подпомагане на отдел Управление на транспортните партньори
 • Координация на дейностите по Корпоративна социална отговорност (Corporate Social Responsibility)
 • Пресертифициране на системи за управление
 • Център за подпомагане при спешни ситуации
 • Планиране, реализация и контрол на тематични проекти (напр. изграждане на Управление на сигурността), както и привличане на други общи обслужващи отдели
 • Участие в международни работни групи (по хармонизиране на правни норми, разработка и усъвършенстване на стандарти и др.)

Декларации на ръководството на фирмата

Сътрудничество с организации

LKW WALTER се ангажира в участието в множество работни групи на международни организации, с цел изискванията към безопасността, здравето, околната среда и качеството, засягащи темата транспорт, да се развият и стандартизират в цяла Европа.